Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В icon

Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В
НазваВісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В
Дата06.09.2012
Розмір89.2 Kb.
ТипДокументи

ВІСНИК МОРФОЛОГії. – 2010. – Т. 16, № 3

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дунай В.И., Лысый Б.В. Распределение НАДФН-д/СNО-позитивных нейронов в постнатальном

онтогенезе у ежей 497

Чухрай С.М. Особливості змін мікропіноцитозу в кровоносних капілярах міокарда щурів

із спонтанною артеріальною гіпертензією в постнатальному періоді онтогенезу 499

Мнихович М.В., Тернов Μ.Μ. Диффузная кистозная болезнь молочной железы. Вопросы

морфогенеза, ультраструктурных особенностей и экспериментального моделирования ^ 503

Чернухіна О.О., Посохова К.Α., Дацко Т.В. Морфологічні зміни у нирках при експериментальному

цукровому діабеті та призначенні модуляторів системи L-аргінін-оксид азоту ^ 509

Сергеева И.Ε. Антигенраспознающие рецепторы Т-клеток и формирование иммунного ответа

у больных генерализованным пародонтитом 513

Герасимюк І.Є., Шкільнюк Η.Μ. Особливості будови органа зору та його кровопостачання

у кролів в нормі ^ 516

Шудрак А.А., Діброва В.А., Цема Є.В. Судинна анатомія верхньої прямокишкової артерії

в нижньоампулярному відділі прямої кишки 520

Бойко В.В., Миловидова А.Э., Яновская Л.Г., Брусницына М.П., Исаев Ю.И., Логачев В.К., Леонтьева Л.В. Изучение морфологических особенностей в тканях экспериментальных животных

при моделировании холодовой травмы ^ 526

Гетманюк І.Б., Волков К.С. Морфологічні зміни кровоносного русла передсердь та вушок

серця морських свинок при тяжкій термічній травмі в експерименті ^ 529

Каширина Н.К., Цыганков К.Ю., Белоцерковский В.П. Морфогенез С-клеток щитовидной железы в стандартных условиях окружающей среды, при хронической свинцовой кумуляции

и применении α-токоферола ^ 532

Іванова Е.Г., Степанюк Г.І., Король А.П., Іванова Н.І. Порівняльний вплив вінборону та

тіотриазоліну на структуру міокарда щурів при експериментальній доксорубіциновій кардіоміопатії ^ 538

Масік Н.П. Системні прояви запального процесу в бронхо-легеневій системі на моделі

хронічного бронхіту у щурів.. 543

Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Шевчук О.О., Олещук О.М., Кліщ І.М., Дацко Т.В.,

Ніколаєва В.В. Вплив ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів ^ 548

Жук С.І., Ревчук Н.В. Особливості імунологічного статусу вагітних жінок із генітальним

ендометріозом в поєднанні із персистуючою вірусною інфекцією ^ 551

Джигалюк О.В., Степанюк Г.І., Ходаківський О.А. Коваленко С.І. Порівняльна оцінка величини кардіопротекторної дії у похідного 4-оксо(аміно-)хіназоліну (сполуки ПК-66), кордарону, мексидолу

та тіотріазоліну в умовах гострої кардіальної ішемії ^ 554

Согомонян Є.Α., Луцик О.Д. Гістоструктура та характер перерозподілу рецепторів лектинів

ендометрія щурів при експериментальному гіпо- та гіпертироїдизмі ^ 558

Ходаківський О.А. Оцінка захисної дії на міокард нових похідних адамантану в умовах

експериментального кардіогенного шоку 564

Кресюн В.И., Видавская А.Г., Стречень С.Б., Шемонаева Е.Ф., Трегуб Т.В., Погорелая И.В. Явление гистерезиса при изучении фармакокинетических свойств биологически активных веществ

в жировой и мышечной тканях ^ 568

Заічко Н.В., Артемчук М.А. Вплив вітамінно-мікроелементного комплексу та бетаїну на метаболізм

сірковмісних амінокислот в печінці щурів за гіповітамінозно-метіонінової гіпергомоцистеїнемії ^ 570

Сачок В.В. Експериментальне дослідження ефективності антагоністів кальцію 3 покоління похідних

1,4-дигідропіридину на енергетичний обмін в серці за умов доксорубіцинової кардіоміопатії ^ 575

Ситнікова В.О., Смишляева Д.М. Порівняльна характеристика мікроскопічних змін плацент

при спонтанній та індукованій багатоплідній вагітності ^ 579

Степанюк Г.І., Пашинська О.С, Бабій В.Ю. Оцінка антиконвульсивної дії

амінокислотовмісного похідного 1,4-нафтохінону в експерименті 582

Татарко С. В. Иммуногистохимическая характеристика лимфоцитарной реакции очага

первично хронического неиммунного воспаления ^ 584

Вільцанюк О.О., Сорокоумов В.П. Морфологічне обгрунтування ефективності використання

направленого транспорту антимікробних засобів при лікуванні експериментальної пневмонії ^ 587

Шкільняк Л.І., Король А.П. Гістологічна характеристика результатів лікування гнійних ран

шкіри за допомогою ранового діалізу в експерименті ^ 595

Тутченко М.І., Клюзко В.І. Експериментальне обґрунтування місця імплантації та методів

фіксації проленового алотрансплантату при лікуванні пахових гриж 601

^ АНТРОПОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Абдуллаев А.Д., Ягубов Э.Г., Чодаров Р.Г., Афшари М. О сроках и методах фиксации

переломов костей при сочетанной черепно-мозговой травме ^ 605

Булавенко О.В., Левківська І.Г. Особливості зв'язків ехометричних параметрів статевих органів у різні фази менструального циклу з антропо-соматометричними показниками й компонентами

маси тіла здорових дівчаток з екто-мезоморфним соматотипом ^ 608

Чайка Г.В., Гунас І.В., Мазорчук Б.Ф. Кореляції антропосоматометричних показників з ехографічними

параметрами матки у соматично здорових дівчат юнацького віку в різні фази менструального циклу ^ 615

Герасимчук Н.Л., Волков К.С., Борейко Т.І. Ультразвукові параметри щитоподібної залози

та рівень гормонів різних соматотипів юнаків і дівчат при цукровому діабеті ^ 618

Дугельний А.Г. Моделювання можливості виникнення фіброзу у хворих на хронічні вірусні

гепатити С або в чоловіків та жінок Поділля в залежності від особливостей будови тіла ^ 621

Гунас І.В., Шевчук Ю.Г., Болюх Д.Б., Сарафинюк Л.А. Моделювання нормативних сонографічних

параметрів нирок у здорових міських дівчат різних соматотипів в залежності від розмірів тіла ^ 626

Крамарева В.Н. Влияние гипоуглеводной диеты на уровень инсулинемии и показатели

фибринолиза у больных эссенциальной артериальной гипертензией без сахарного диабета 631

Дзісь Η.П. Дискутабельні питання синдрому тазового болю у жінок репродуктивного віку ^ 634

Кучеренко О.Д., Брек В.В. Клинические и терапевтические эффекты использования

верапамила у больных дисгормональной кардиопатией 638

^ Мороз В.М., Рикало Н.А. Роль трансформуючого фактору росту-β та інсуліноподібного

фактору росту-1 у патогенезі хронічних вірусних гепатитів у дітей різного віку ^ 640

Гунас І.В., Коваленко Д.А., Сарафинюк Л.А., Благодарова О.В. Кореляції між сонографічними

параметрами нирок та антропо-соматометричними показниками здорових жінок першого зрілого віку ^ 644

Ольхова І.В. Кількісні ознаки пальцевої дерматогліфіки чоловіків і жінок, хворих на хронічний

вірусний гепатит В або С 648

Шатило В.Й., Толстанов O.K., Свиридюк В.З., Куйдан С.П., Тимчук Н.В., Маслюк Н.Є.

Цитологічна діагностика злоякісних новоутворень щитоподібної залози ^ 654

Старинець Н.Г. Депресивні розлади у хворих на множинний склероз ....657

Григор'єва Ю.В. Співставлення показників рівня ПСА в крові з патогістологічною картиною

при проведенні трансректальних пункційних біопсій простати ^ 661

Дубинина В.Г., Насибуллин Б.Α., Рыбан А.И. Особенности обмена регуляторных молекул

(катехоламины, нитриты, мочевая кислота) у женщин с опухолями яичников ^ 663

Яковлева О.О., Мазур Ю.В. Взаємозв'язок між структурно-функціональними змінами головного

мозку та клінічними проявами дисциркуляторної енцефалопатії у осіб старше 60 років ^ 667

Якубовська О.М., Кухар І.Д., Голуб Л.М. Взаємозв'язки рентгенанатомічних параметрів серця

з антропометричними і соматотипологічними показниками у осіб юнацького віку обох статей ^ 671

КузьмІнова Н.В. Показники ремоделювання сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу

при різних типах геометрії міокарда 676

Вовчук О.М. Моделювання індивідуальних показників легеневої вентиляції в залежності від

особливостей дерматогліфічних показників здорових міських підлітків Поділля ^ 682

Побережная А.В., Сєркова В.К. Взаємозв'язок показників імунного запалення, ендотеліальної

дисфункції та судинного ремоделювання у хворих на ІХС ^ 685

Пролигіна О.В., Булавенко О.В., Пролигіна І.В. Антропометричні показники у вагітних

жінок з наявністю або відсутністю в анамнезі соматичної, гінекологічної й акушерської патології ^ 688

Зорич Д.Б., Прокопенко С.В., Власенко Μ.В., Иванов И.Ю. Взаимосвязи между морфометрическими сонографическими параметрами щитовидной железы и конституциональными

показателями у здоровых юношей ^ 692

Черепаха О.Л. Кореляції показників периферичної гемодинаміки за даними реовазограми

гомілки з антропометричними показниками в здорових підлітків ектоморфного соматотипу 699

МЕТОДИКИ

Годлевський А. І., Саволюк СІ., Ярмак О.А. Вплив інтраопераційної ультразвукової діагностики

на метод оперативної корекції та подальшу якість життя пацієнтів при обструктивній жовтяниці

непухлинного генезу ^ 706

Васильчук О.С., Філімонов Ю.В., Ісакова Η.Μ. Порівняльна характеристика орального мікробіоценоза у дітей, в залежності від матеріалу базису ортодонтичних апаратів,при лікуванні зубощелепних аномалій……….. 708

Саволюк СІ. Пріоритети вдосконалення хірургічної тактики та комплексної консервативної

терапії ускладнених форм непухлинної обтураційної жовтяниці ^ 713

Нагайчук В.В. Вплив біогальванізації на культуру Е.соїі та гемолітичного стафілококу 716

ОГЛЯДОВІ

Аветіков Д.С. Особливості будови та біомеханічних властивостей сполучнотканинних структур голови ^ 721

Гунас И.В., Гунько И.П., Шинкарук-Диковицкая М.М. Применение лектиновой гистохимии

для изучения процессов минерализации суставного хряща 727

Ігнащук О.В., Сєркова В.К. Патофізіологічні механізми гастроезофагеальної рефлюксної

хвороби та можливі шляхи їх терапевтичної корекції ^ 729

Олійник І.В. Стан та перспективи вирішення проблеми мозкових інсультів,

їх соціально-медичних наслідків (огляд літератури) 734

ХРОНІКА

Научно-педагогическая и общественная деятельность СЮ.Масловского. К 70-летию со дня

рождения и 45-летию научно-педагогической деятельности ^ 739

Брусиловский А.И. Рецензия на учебно-методические пособия профессора Н.П.Барсукова

по теме: "Цитология, гистология, эмбриология", изданные в 2008-2009 годах в г.Симферополе 741

Мартинова З.С., Вінниченко О.Е. Микола Федорович Здекауер - учень, однодумець

та близький друг М.І.Пирогова (до 195-річниці з дня народження) 742

Андрій Костянтинович Коломійцев 745

Заблоцький Я. Міжнародний рух професійних асоціацій імплантологів по безкоштовній

імплантації ветеранам другої світової війни під гаслом "Якість життя для батьків" 746

Схожі:

Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В iconВісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В
Мнихович М. В. Морфологическая характеристика сосудисто-тканевых взаимоотношений и их
Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В iconВісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й
Булько І. В., Гумінський Ю. Й. Ультраструктурний морфометричний аналіз популяції лімфоцитів
Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В iconВісник морфології 16(2) 2010 міст оригінальні дослідження мороз В. М., Рикало Н. А
Мороз В. М., Рикало Н. А. Експериментальне обгрунтування патогенетичної терапії хронічної
Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В iconВісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В
Вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В. Морфологічні зміни у внутрішніх
Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В iconВісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В
Процюк Т. Л., Чирка О. В., Суркова Н. М., Токарчук Н.І., Благун О. Д. Використання cab І
Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В iconВісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю
Кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю. Патогенез эпифизарного остеомиелита...
Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В iconВісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ
Особливості формування параметрів їжодобувних рухів щурів в умовах вільної поведінки 1
Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В iconВісник вінницького національного медичного університету. 2011. Т. 15, №1 зміст оригінальні дослідження бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А
Бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А. Окислювальні процеси в організмі
Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В iconЗміст 2005, Том 4, №2 Оригінальні дослідження
move to 0-16826679
Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В iconЗміст 2005, Том 4, №2 Оригінальні дослідження
Ушаков А. В., Шаповалова Е. Ю. Локализация рецепторов лектинов в миокарде человека в норме и при сахарном диабете 9
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи