751 Ковальова І.Μ. Адаптаційні перебудови повітропровідних органів кажанів [Chiroptera] 754 Поворозник A. M icon

751 Ковальова І.Μ. Адаптаційні перебудови повітропровідних органів кажанів [Chiroptera] 754 Поворозник A. M
Скачати 79.35 Kb.
Назва751 Ковальова І.Μ. Адаптаційні перебудови повітропровідних органів кажанів [Chiroptera] 754 Поворозник A. M
Дата06.09.2012
Розмір79.35 Kb.
ТипДокументи

ВІСНИК МОРФОЛОГІЇ. – 2010. – Т. 16, № 4

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Масна 3.3., Кривко Ю.Я. Морфологічні зміни в корі великого мозку кроля за умов

експериментальної ішемії 751

Ковальова І.Μ. Адаптаційні перебудови повітропровідних органів кажанів [Chiroptera] 754

Поворозник A.M. Патоморфологічні зміни в донорських ранах щурів при різних способах лікування 757

Лісничук Н.Є. Динаміка структурних змін стінки клубової кишки за умов токсичного ураження

печінки різної тривалості 760

Савка І.І. Особливості будови і кровоносного русла яєчка щура в нормі 763

Чайковский Ю.Б., Храпай Е.В. Сравнительная эффективность липофлавона и липина с корвитином

при лечении травмы периферического нерва в эксперименте ^ 765

Штатько О.І., Сергієнко О.В., Некрут Д.О., Артемчук М.А. Морфологічні зміни мозку щурів при

гіповітамінозно-метіоніновій гіпергомоцистеїнемії та її експериментальній терапії ^ 770

Альчук О.І. Характеристика впливу 4-[4-оксо-4Н-хіназолін-3-іл] бензойної кислоти в порівнянні

з бемітилом на біоенергетичні процеси в організмі щурів в умовах їх щоденного тренування бігом ^ 775

Джигалюк О.В., Степанюк Г.І., Ходаківський О.А. Порівняльна оцінка впливу похідного 4-оксо(аміно-) хіназоліну (сполуки ПК-66) та перлінганіту на динаміку показників вінцевої та

центральної гемодинаміки у котів в умовах наркозу ^ 779

Мнихович М.В. Дисгормональная гиперплазия долек молочной железы: вопросы гистогенеза 782

Ходаківський О.А. Вплив курсової експериментальної терапії адемолом (сполукою ЮК-1) на динаміку

показників кислотно-лужної рівноваги в ішемізованому головному мозку ^ 787

Кисельова Т.М. Електронно-мікроскопічна характеристика динаміки модельованого АІГ та його

бальнеорадонової корекції 790

Онисько P.M., Кривко Ю.Я. Морфологічні особливості васкуляризації порожнього та клубового відділів тонкої кишки щурів в нормі та на різних термінах перебігу стрептозотоциніндукованого

цукрового діабету ^ 795

Родінкова В.В., Паламарчук О.О., Білоус О.С., Кременська Л.В. Аналіз пилкового спектру

аероалергенної флори у м. Вінниці у 2009 році 801

Семененко А.І. Порівняльна оцінка терапевтичного ефекту комбінованих гіперосмолярних розчинів

в умовах опікової хвороби за динамікою показників оксидантно-антиоксидантної рівноваги в печінці ^ 806

Согуйко Ю.Р., Кривко Ю.Я. Ультраструктурна характеристика печінки щура в нормі 810

Швець В.І., Ходоровський Г.І., Янчій Р.І., Дорошко В.А. Зміни гормональної регуляції

водно-сольового обміну і параметрів гемостазу за умов ізоосмолярної гіпергідратації 813

^ АНТРОПОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Басанець А.В., Лубянова І.П., Ілляш М.Г., Андрущенко Т.А., Долінчук Л.В. Надлишкова маса тіла як фактор ризику розвитку артеріальної гіпертензії у шахтарів основних професій підземних

вугільних шахт України ^ 817

Бондарук В.П. Новий підхід до сонографічної діагностики стану рубця на матці у жінок

після кесарева розтину 821

Булат Л.М., Лайко Л.І., Ющенко Л.О., Курець О.О., Бровінська Л.М. Стан вегетативного

гомеостазу у підлітків з функціональною диспепсією ^ 827

Філіппова О.Ю. Стан перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у хворих

на неалкогольний стеатоз печінки з патологією біліарного тракту ^ 831

Іванов В.П., Бухтіярова І.О. Особливості структурно-функціонального стану міокарда і циркадної регуляції артеріального тиску у чоловіків із гіпертонічною хворобою II стадії у залежності від

величини індексу маси міокарда лівого шлуночка ^ 834

Старинець Н.Г. Дослідження клінічної ефективності схем лікування порушень при множинному склерозі ....842 Герасимчук Н.Л. Антропо-соматометричні показники різних соматотипів юнаків і дівчат хворих

на цукровий діабет ^ 847

Йолтухівський М.В., Богомаз О.В., Величко Т.О. Організація просторово-часових параметрів

ходьби з одночасним виконанням додаткового когнітивного завдання ^ 851

Герасимюк І.Є., Якимець М.М., Федонюк Л .Я. Оцінка стану пародонту у хворих на цукровий

діабет за результатами кількісного аналізу ортопантомограм ^ 857

КузьмІнова Н.В., Сєркова В.К. Порівняльна оцінка клінічної ефективності та впливу на показники

ремоделювання міокарда тривалої комбінованої антигіпертензивноі' терапії у хворих на гіпертонічну хворобу…………………………………………………………………………………………………………………………....... 861

Гунченко О.О. Ранжування відносних темпів приростів антропометричних показників

осіб раннього дитячого віку ^ 867

Чайка Г.В. Моделювання нормативних ультразвукових параметрів матки і яєчників в різні фази менструального циклу у дівчат підліткового та юнацького віку різних морфотипів в залежності

від особливостей будови та розмірів тіла ^ 870

Мамедов Н.Г. Изменения антропометрических показателей и липидного обмена при

пилородуоденальных стенозах различного генеза 874

Гунас І.В., Шаюк А.В., Герасимюк І.Є., Румянцев Ю.В. Взаємозв'язки комп'ютерно-томографічних розмірів анатомічних структур передньої черепної ямки та зорового нерву з антропо-

соматотипологічними параметрами тіла здорових юнаків і дівчат ^ 877

Мота О.Μ., Лотоцька О.Ю., Костишин Н.М. Роль ультразвукового дослідження у вивченні

судинного русла щитоподібної залози в нормі та при деяких патологічних станах ^ 880

Ігнащук О.В., Сєркова В.К. Стан автономної нервової системи у хворих на гастроезофагеальну

рефлюксну хворобу 883

Нурметова І.К., Кухар І.Д. Особливості кореляцій антропометричних параметрів підлітків з

показниками реоенцефалографії в залежності від соматотипу ^ 887

Оксюта В.М. Дослідження якості життя у жінок із безпліддям на фоні гіпотиреозу 891

Олійник І.В. Наукове обфунтування популяційної і цільової моделі профілактики мозкового інсульту ^ 894

Дзісь Н.П. Стан мікробіоценозу у жінок із незапальною хворобою додатків матки 893

Пентюк Л.О. Морфофункціональний стан серця і судин у жінок з гіпертонічною хворобою різного

репродуктивного віку. Зв'язок з рівнем статевих гормонів ^ 903

Шевчук Ю.Г. Ширина конвекситальних просторів і латеральних борозн великих півкуль

головного мозку у практично здорових юнаків і дівчат із різним типом черепа ^ 907

Запорожан В.М., Польова С.П. Туберкульоз у вагітних: оцінка та перспективи наукових досліджень 910

Гунас І.В., Коваленко Д.А., Фоміна Л.В., Белік Н.В., Федонюк Л.Я. Моделювання за допомогою регресійного аналізу сонографічних параметрів нирок у залежності від антропометричних і

соматотипологічних показників чоловіків і жінок першого зрілого віку ^ 915

Пентюк Н.О., Харченко Н.В. Предиктори розвитку та оптимізація терапії гепаторенального синдрому 920

Маєвський О.Є., Гунас І.В., Півторак В.І., Гунько І.П. Моделювання методом прямого покрокового регресійного аналізу сонографічних розмірів серця у здорових юнаків поділля в залежності від їх

конституційних особливостей ^ 924

Школьник В.В. Экспрессия ФНО-а в зависимости от выраженности метаболических

нарушений у больных гипертонической болезнью 931

Антонець О.В., Прокопенко С.В., Кривко Ю.Я., Іванов І.Ю. Моделювання розмірів і об'єму селезінки в залежності від антропометричних показників у практично здорових чоловіків і жінок

першого зрілого віку методом покрокового регресійного аналізу ^ 937

Жамба А.О. Стан кардіальної системи у пацієнтів з бронхіальною астмою 944

Слонецкий Б.И., Онищенко СМ., Вербицкий И.В., Андреев С.А. Выбор способа адгезиолизиса

при острой спаечной кишечной непроходимости ^ 947

Височанський О.В., Сергета І.В., Сарафинюк П.В. Математичне моделювання нормативних показників кардіоінтервалографії у чоловіків і жінок першого зрілого віку з гіпокінетичним

типом гемодинаміки в залежності від антропо-соматотипологічних параметрів тіла ^ 952

Зорич Д.Б., Машталир М.А, Прокопенко С.В., Шевчук В.И. Корреляции между морфометрическими

сонографическими параметрами щитовидной железы и конституциональными показателями

у практически здоровых девушек подолья 955

МЕТОДИКИ

Сергета І.В., Мостова О.П. Перспективи використання методики порівняння частот бінарної ознаки
в двох незалежних групах на підставі аналізу таблиць 2x2 для розв'язання актуальних проблем
профілактичної медицини та біомедичної антропології 962

ОГЛЯДОВІ

Хритинин Д.Ф., Петров Д.С., Коновалов, О.Е., Петров С.С Клинические, социальные и организационные

аспекты развития психиатрической помощи: история, современное состояние, перспективы ^ 966

Лисенко С.А., Кіркілевський С.І., Березовський A.M., Стрижалковський О.В. Паранеопластичні

синдроми при ракові легень: сучасні аспекти клінічного перебігу, діагностики та лікування ^ 969

Подолян В.Н. Проблема созависимости в семьях ВИЧ-инфицированных (обзор литературы) 974

Самарін Д.В. Чи можуть неінвазивні біохімічні методи діагностики уражень печінки бути альтернативою
біопсії при хронічних вірусних гепатитах? (огляд літератури) 980

ХРОНІКА

Видатний представник славетної київської школи анатомів професор Бобрик Іван Іванович 983

Профессор Сергей Михайлович Шувалов (к 60-летию со дня рождения) 984

Юрій Кривко (з нагоди 50-річчя від дня народження) 985

Інформація про роботу V з’їзду анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України 986

Інформація про III Всеукраїнський симпозіум з міжнародною участю "Морфогенез органів і тканин під
впливом екзогенних факторів" 988


Схожі:

751 Ковальова І.Μ. Адаптаційні перебудови повітропровідних органів кажанів [Chiroptera] 754 Поворозник A. M iconК. О. Поворозник // Proceedings, The fourth world congress Aviation in the xxi-st century. Safety in Aviation and Space Technology. 2010. №3. С. 22-23
Поворозник К. О. Communicative base formation of aviation experts within the context of human factor / К. О. Поворозник // Proceedings,...
751 Ковальова І.Μ. Адаптаційні перебудови повітропровідних органів кажанів [Chiroptera] 754 Поворозник A. M iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 12
Сили по А. М. Шварцу. Теорії перебудови тканин пародонту ( Флюренса, Кінгслея-Валькгофа, Опенгейма.) Сучасні теорії перебудови тканин...
751 Ковальова І.Μ. Адаптаційні перебудови повітропровідних органів кажанів [Chiroptera] 754 Поворозник A. M iconАдаптаційні реакції організму при лімфотропній терапії придатків матки о.І. Дужа-Еластал; В. Д. Зінчук; І. М. Медведєва; І. М. Лохоня
Значення інфекційно-запальних захворювань внутрішніх статевих органів та їх особливе місце у структурі загальної захворюваності жінок...
751 Ковальова І.Μ. Адаптаційні перебудови повітропровідних органів кажанів [Chiroptera] 754 Поворозник A. M iconО. О. Ковальова конспект лекцій з дисципліни “основи екології”
Конспект лекцій з дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом підготовки 060103...
751 Ковальова І.Μ. Адаптаційні перебудови повітропровідних органів кажанів [Chiroptera] 754 Поворозник A. M iconО. О. Ковальова Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної І заочної...
751 Ковальова І.Μ. Адаптаційні перебудови повітропровідних органів кажанів [Chiroptera] 754 Поворозник A. M iconФормування інноваційної моделі технічної перебудови вітчизняних підприємств
Вищезазначене зумовлює актуальність проблематики формування інноваційної моделі технічної перебудови вітчизняних підприємств
751 Ковальова І.Μ. Адаптаційні перебудови повітропровідних органів кажанів [Chiroptera] 754 Поворозник A. M iconО. О. Ковальова для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом 0926 «Водні ресурси»
«Використання еом для вирішення питань водопідготовки» для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом 0926 – «Водні...
751 Ковальова І.Μ. Адаптаційні перебудови повітропровідних органів кажанів [Chiroptera] 754 Поворозник A. M iconПогоджено затверджено
Залежність розвитку кістки від зовнішніх і внутрішніх чинників. 20. Адаптаційні зміни кісткової системи та зв'язково-суглобового...
751 Ковальова І.Μ. Адаптаційні перебудови повітропровідних органів кажанів [Chiroptera] 754 Поворозник A. M iconАнкета учасника ІX міжнародної науково-практичної конференції «Адаптаційні можливості дітей та молоді»
Фізіолого-гігієнічні аспекти дозування І адаптації організму до фізичних навантажень
751 Ковальова І.Μ. Адаптаційні перебудови повітропровідних органів кажанів [Chiroptera] 754 Поворозник A. M iconПитання до екзаменів на дбк кафедри здоров'я людини Медико-біологічні основи фізичної реабілітації
Залежність розвитку кістки від зовнішніх І внутрішніх чинників. 20. Адаптаційні зміни кісткової системи та зв'язково-суглобового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи