Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В icon

Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В
Скачати 97.16 Kb.
НазваВісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В
Дата06.09.2012
Розмір97.16 Kb.
ТипДокументи

ВІСНИК МОРФОЛОГІЇ. – 2011. – Т. 17, № 1

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вільцанюк О.О., Сорокоумов В.П., Кривко Ю.Я., Шрамко І.В. Морфологічні зміни у внутрішніх

органах при лікуванні експериментальної пневмонії різними методами 1

Сотнікова О.П., Іванійчук Т.Ю. Вплив деяких метаболітних засобів на викликані актиноміцином Д

порушення хімізму сітківки 4

Фоміна Л.В., Феджага І.В. Стан ендокринних клітин тонкої кишки при ендогенній інтоксикації,

що спричинена гострим перитонітом ^ 9

Пішак В.П., Федонюк Л.Я., Комшук Т.С. Морфогенез і становлення топографії шлуночків

головного мозку у плодів 7-8 місяців 11

Прокопенко І.Μ. Використання культуральних методів досліджень у діагностиці справжньої поліцитемії ^ 14

Слонецький Б.І., Онищенко С.М., Вербицький І.В., Андреев С.А., Керашвілі С.Г. Особливості

репаративного процесу вісцеральної очеревини в умовах гострої злукової кишкової непрохідності ^ 17

Сорока Ю.В., Куліцька М.І., Лісничук Н.Є., Волков К.С, Шутурма О.Я. Морфологічний стан нирок

білих щурів при експериментальному ендотоксикозі 21

Богач Ю.Г. Особливості морфологічної взаємодії силіконового імпланту яєчок з оточуючими

тканинами в експерименті ^ 25

Слонецький Б.І., Шушкевич Ю.М., Керашвілі С.Г., Лобанов С.М., Вербицький І.В.

Особливості реґіонарної корекції реперфузійних ушкоджень тонкої кишки ^ 31

Запорожан В.М., Холодкова О.Л., Скрипніченко А.В. Порівняльний аналіз впливу пропілтіоурацилу

та каптоприлу на функціонування гіпертиреоїдної нирки ^ 34

Сорокина И.В., Шерстюк С.А., Литвиненко Μ.В. Морфологические особенности надпочечников

детей, умерших в возрасте до 1 года, от ВИЧ-инфицированных матерей ^ 38

Березовський А.М. Морфофункціональна оцінка змін в печінці при отруєнні дипіридилфосфатом (ДПФ) .. 40 Бойко В.В., Логачев В.К., Ремнёва Н.А., Тимченко М.Е. Морфологические особенности изменения

тканей и мезотелия брюшины после санации брюшной полости при остром разлитом перитоните ^ 43

Гаврилюк А.О., Король Т.М., Андреев С.А. Методика експериментального моделювання тяжкої

черепно-мозкової травми у щурів 49

Фік В.Б., Кривко Ю.Я., Галюк У.М., Мота О.М., Пальтов Є.В., Матківський P.M., Онисько P.M.

Патоморфологічна картина артеріального русла нижньої кінцівки при атеросклерозі ^ 56

Голяр О.І. Ефективність самовідновлення мікрофлори товстої кишки експериментальних тварин, які

протягом 5 днів приймали перорально тетрациклін у дозі 50,0 мг/кг (максимальну терапевтичну дозу) ^ 58

Ходаківський О.А. Оцінка впливу експериментальної терапії адемолом на інтенсивність перебігу

деструктивних змін в мембранах нейронів у монгольських піщанок в умовах гострої церебральної ішемії ......... ^ 62

Насибуллин Б.А., Иваницкая Е.С., Заичко Е.С. Влияние длительного стрессорного воздействия

на структурную характеристику сетчатки глаза крысы 65

Нагайчук В. В. Патоморфологічні зміни в дермальних поверхневих опікових ранах щурів

при різних способах місцевого лікування ^ 68

Спаська А.М. Пстоструктура та кровопостачання яєчка щура в нормі 73

Малов А.Е. Оценка локализации устьев венечных артерий и особенностей расположения их

проксимальных сегментов в обычно сформированных сердцах и при общем артериальном стволе ^ 76

Сікора В.З., Болотна І.В., Сулим Л.Г. Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів синусоїдних капілярів та клітин Купфера печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння

тяжкого ступеня ^ 80

Хурані І.Ф., Ковальчук А.П. Вплив хіміопроменевої терапії на цитологічні зміни

бронхолегеневого лаважу у щурів 83

Нагірний Я.П., Дацко Т.В. Експериментальне дослідження ефективності локального застосування

полібіолін-куріозинової суміші на репаративний остеогенез нижньої щелепи щурів ^ 86

Гаврилюк-Скиба Г.О., Волков К.С Розподіл імуноцитів у структурних компонентах селезінки

білих щурів у нормі 89

Левицький В.А., Якимів Ю.М. Особливості будови мікроциркуляторного русла і паренхіми яєчників щурів-самок в нормі та в ранні терміни розвитку експериментального

стрептозотоцинового цукрового діабету ^ 92

Міськів В.А. Особливості будови панкреатичних острівців у щурів 24 місячного віку та їх перебудови

у пізні періоди розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету ^ 95

Нечипорук В.М., Корда М.М. Порушення процесів реметилування та транссульфування при
гіперглюкокортикоїдемії 99

Олещук О.М., Дацко Т.В. Особливості гістологічних змін печінки при холестазі, викликаному

α-нафтилізотіоціанатом ^ 103

Островська С.С. Кількісний аналіз структурних змін у міокарді опромінених щурів з

артеріальною гіпертензією 106

Пінчук В.Д., Кулєш Д.В., Галатенко Н.А. Вплив розчинів антисептиків на протікання запальних

процесів при імплантації оболонок ендопротезів молочних залоз в експерименті 109

^ АНТРОПОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Данилова Μ.В. Патопсихологические особенности и закономерности развития органического

депрессивного расстройства у больных рассеянным склерозом ^ 116

Захараш А.Д., Дєльцова О.І. Системні прояви мембрано-пошкоджуючого впливу у хворих

на хронічний гепатит із синдромом холестазу 120

Дзісь Н.П. Морфофункціональний стан яєчників та злук нижнього поверху черевної порожнини

у жінок з незапальною хворобою додатків матки ^ 125

Фіщенко В.О., Демчук P.M., Йолтухівський М.В., Богомаз О.В., Власенко P.O.

Просторово-часові параметри ходи у хворих після переломів кісточок гомілки ^ 129

Гнатишин М.С., Кульчицька О.М. Роль тривожно-депресивних розладів у формуванні

синдрому подразненого кишечнику та їх лікування 133

Каніковський О.Є., Харчук О.В., Гнатюк Ю.П. Виявлення і корекція біліарної гіпертензії при холангіті 137

^ Куриленхо І.В., Шевчук С.В. Зв'язок анемічного синдрому з активністю запального процесу

та тяжкістю перебігу системного червоного вовчака 140

Маєвський О. Є. Моделі нормативних функціональних ехокардіографічних показників серця

у здорових міських дівчат Поділля в залежності від антропо-соматотипологічних параметрів ^ 146

Польова С.П., Корандо Н.В. Морфологічна діагностика невиношування вагітності у пацієнток,

хворих на туберкульоз 154

Шевчук Ю.Г. Богачук О.П. Соматотипологічні особливості компютерно-томографічних параметрів

III та IV шлуночків головного мозку у здорових юнаків і дівчат Поділля ^ 157

Власенко М.В., Паламарчук А.В., Кривов'яз Ю.О. Клініко-морфологічні особливості раку

щитоподібної залози у осіб, які проживають у Вінницькій області ^ 161

Яблонь О. С, Ковтюх Т. О. Вміст заліза та залізовмісних білків в сироватці крові у недоношених

новонароджених з гіпоксичним ушкодженням центральної нервової системи ^ 163

Якубовська О.М. Вікові та статеві особливості рентгенанатомічних параметрів серця та грудної

клітки у дівчат і хлопців юнацького віку 166

^ Запорожченко Н.В. Влияние наличия и распространенности эпителиально-мезенхимальной трансформации на функциональную дифференцировку опухоли и инвазию сосудов

в различных типах рака желудка ^ 170

Яворський П.В. Аспекти гормонального та метаболічного статусу жінок з лейоміомою матки

на фоні різного ступення ожиріння 175

МЕТОДИКИ

Наззаль Μ.Р. Медицинская реабилитация пациентов с несросшимися переломами и ложными

суставами ключицы с использованием фиксаторов нового поколения 180

ОГЛЯДОВІ

Березовський A.M. Методика викладання загальної нозології на кафедрі патологічної анатомії

в контексті реформування медичної освіти та розвитку сучасної науки ^ 184

Чайка В. Г., Мунтян Л.М. Порівняльна характеристика еластичних матеріалів

для підкладок знімних протезів 187

Шпакова Н.А., Башинська О.І., Гумінський Ю.Й., Андрійчук В.М. Вплив специфічних факторів

строкової військової служби на особливості будови тіла юнаків ^ 192

Мнихович М.В. Внутрипротоковые пролиферативные поражения молочной железы - основа предраковых и опухолевых состояний. Классификационные подходы, вопросы

морфологической диагностики 199

Венцківський Б.М., Камінський А.В. Особливості діагностики ГРВІ у вагітних 203

ХРОНІКА

Здоров'я, наснаги і сонячних днів! З нагоди славного ювілею Остапюк Любові Іванівни 209

Кривко Ю.Я., Масна 3.3., Матешук-Вацеба Л.Р. Історія Львівської анатомічної школи 211

"Я имею некоторое право на благодарность России..." 214

Схожі:

Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В iconВісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й
Булько І. В., Гумінський Ю. Й. Ультраструктурний морфометричний аналіз популяції лімфоцитів
Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В iconВісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В
Дунай В. И., Лысый Б. В. Распределение надфн-д/сnо-позитивных нейронов в постнатальном
Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В iconВісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В
Мнихович М. В. Морфологическая характеристика сосудисто-тканевых взаимоотношений и их
Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В iconВісник морфології 16(2) 2010 міст оригінальні дослідження мороз В. М., Рикало Н. А
Мороз В. М., Рикало Н. А. Експериментальне обгрунтування патогенетичної терапії хронічної
Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В iconВісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В
Процюк Т. Л., Чирка О. В., Суркова Н. М., Токарчук Н.І., Благун О. Д. Використання cab І
Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В iconВісник вінницького національного медичного університету. 2011. Т. 15, №1 зміст оригінальні дослідження бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А
Бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А. Окислювальні процеси в організмі
Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В iconВісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В
Беляев Ε. В. Оцінка інтенсивності ураження зубів карієсом юнаків І дівчат, мешканців Поділля 195
Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В iconЗміст 2005, Том 4, №2 Оригінальні дослідження
move to 0-16826679
Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В iconВісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю
Кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю. Патогенез эпифизарного остеомиелита...
Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В iconЗміст 2005, Том 4, №2 Оригінальні дослідження
Ушаков А. В., Шаповалова Е. Ю. Локализация рецепторов лектинов в миокарде человека в норме и при сахарном диабете 9
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи