Content preventive anthropology icon

Content preventive anthropology
Скачати 120.43 Kb.
НазваContent preventive anthropology
Дата06.09.2012
Розмір120.43 Kb.
ТипДокументи


CONTENT
PREVENTIVE ANTHROPOLOGY

Гринзовський A.M. Діяльність Пироговських з'їздів у розробці нормативно-методичного

забезпечення гігієни дітей та підлітків кінця XIX - початку XX століття 1

Полька Н.С., Станкевич Т.В., Савченко Г.І., Макарова О.В. Рангова шкала оцінки важкості навчальних предметів для учнів середнього шкільного віку спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово-відсталих дітей ………..4

Коробчанський В.О., Олійник Ю.О., Старусева В.В. Особливості формування інтелекту підлітків,

які мешкають та навчаються в різних соціально-економічних умовах 6

^ Даниленко Г.М., Пересипкіна Т.В. Тендерні особливості розумової працездатності школярів

на етапі переходу з початкової до основної школи 8

Берзінь В.І., Стельмахівська В.П. Чинники навколишнього середовища та здоров'я дітей і підлітків 10

^ Бердник О.В., Зайковська В.Ю., Сидоренко Т.П., Добрянська О.В. Імовірнісний підхід до

прогнозування відхилень в здоров'ї здорових дітей 12

Сергета І.В., Зайцева К.А., Осадчук Н.І., Сергета Д.П. Сучасні підходи до здійснення комплексної

оцінки стану здоров'я дітей, підлітків та молоді в ході проведення гігієнічних досліджень 15

^ Гаркавий С.І., Стасюк Л.А., Баранова М.М., Бевз Р.Т. Актуальні проблеми медико-педагогічного

забезпечення навчально-виховного процесу в освітянських закладах 18

^ Гозак С.В., Сєрих Л.В., Станкевич Т.В., Філоненко О.О., Кучма И.О. Стан здоров'я вихованців

спеціальних шкіл-інтернатів для дітей зі зниженим зором 20

^ Теклюк Р.В., Дударенко О.Б., Браткова О.Ю. Особливості житлово-побутових і соціальних

умов життя учнів старших класів, що навчаються в умовах сучасної школи 23

^ Подригало Л.В., Голодько Е.А., Никулина Г.Л., Пашкевич С.А., Филатова Н.М. Сравнительные

особенности использования электронных учебных средств у старшеклассников 25

^ Малачкова Н.В., Сергета І.В., Краснова Л.І., Фещук Н.М. Офтальмо-гігієнічні проблеми

сучасної шкільної освіти 27

Каракашян А.Н., Мартыновская Т.Ю., Севрюкова А.В., Яворская О.А. Носительство

хлорорганических пестицидов и репродуктивное здоровье девушек села 29

^ Сотнікова-Мелешкіна Ж.В. Особливості адаптації старшокласників до навчального процесу

в умовах профільного ліцею 32

Лебединець Н.В. Психоемоційний статус випускників інноваційного закладу освіти

з семестрово-цикло-блочною системою викладання 35

^ Москвяк Н.В. Показники стану здоров'я дітей молодшого шкільного віку у системі гігієнічного

моніторингу формування адаптації 38

Власик Л.І., Грачова Т.І., Іфтода О.М., Кушнір О.В. Гігієнічна характеристика харчування

в дитячих дошкільних закладах м. Чернівці 41

^ Пластунов Б.А., Завада М.І. Функціональний стан серцево-судинної системи дітей молодшого

шкільного віку, зарахованих до шкіл-інтернатів у регіоні йододефіциту 42

^ Фещук Н.М., Краснова Л.І., Малачкова Н.В. Проблеми організації робочого місця учнів сільських шкіл..........................46

Редчіц М.А. Санація повітряного середовища навчальних приміщень у школі-ліцеї 47

^ Коробчанський В.О., Коробчанський П.О., Резніченко О.Г. Психогігієнічні аспекти оптимізації

кредитно-модульної системи навчання студентів-медиків 49

^ Агарков В.И., Гребняк Н.П., Николаенко В.В., Бутева Л.В., Мухина К.Ш., Коктышев И.В. Уровень развития психофизиологических качеств студентов-медиков, определяющих

эффективность познавательной деятельности 51

^ Александрова О.Є. Особливості особистості студентів та підходи до їх психогігієнічної корекції

в умовах навчання у вищому навчальному закладі медичного профілю 54

^ Мартиновська Т.Ю. Спосіб життя дівчат, що навчаються в професійно-технічних закладах освіти 58

Евстафьев В.Н., Поспелов A.M., Скиба А.В., Шеин С.В. Физиолого-гигиеническая оценка

респираторной влагопотери у студентов 61

^ Шафран Л.М., Голикова В.В., Незавитина Т.С. Тренажерная подготовка курсантов морских вузов

в системе формирования производственного динамического стереотипа у судовых операторов 63

^ Бейзим І.Х. До питання психофізіологічних особливостей професійно важливих якостей

майбутнього пожежного-рятувальника 66

Слободяник В.І. Психологічні особливості формування здорового способу життя у курсантів

вищого військового навчального закладу 70


Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2009. – № 13.


Сірко P.I. Психологічний аналіз феномену психічного здоров'я курсантів Львівського

державного університету безпеки життєдіяльності 73

^ Латанюк С.О., Ваколюк Л.М., Гончарук Т.І. Врахування важкості, напруженості та шкідливості

праці при профорієнтації інвалідів з дитинства 75

Боровський Б.Р. Гігієнічні основи оцінки психофізіологічної готовності організму учнів і студентів

до успішного виконання професійної діяльності у сфері залізничного транспорту 77

^ Grebnyak N.P., Shudro S.A., Buryak L.I. Health rotection of university entrants is a problem of hygiene 80

Buryak L.I., Grebnyak N.P., Schudro S.A. Problem of the norm of health in physical training and sport 84

Shudro S.A., Grebnyak N.P., Buryak L.I. Education of senior pupils in modern conditions 87

^ ORIGINAL ARTICLES

Сарафинюк Л.А. Взаємозв'язки показників центральної гемодинаміки з антропо-соматотипологічними

особливостями в юнаків із екто-мезоморфним та ендо-мезоморфним соматотипами 91

^ Йолтухівський М.В., Богомаз О.В. Організація ходи у здорових чоловіків юнацького

та першого зрілого віку при виконанні подвійних завдань 95

Бурлев М.Я. Нанотехнология в прикладной биотехнологии . 99

^ Чепляка О.М. Ультраструктурні зміни та морфометричний аналіз мітохондрій ацинарних клітин

в зоні демаркаційного запалення при експериментальному панкреонекрозі 101

^ Сілкіна Ю.В. Механізми утворення та структурної трансформації пейсмекерного центру серця людини........................ 105 Андрійчук В.М. Порівняльна характеристика соматометричних параметрів тіла чоловіків першого

зрілого періоду, мешканців різних природно-географічних зон України 111

^ Мнихович М.В. Динамика популяций тучных клеток и их роль в молочной железе при воздействии

низкоинтенсивного лазерного излучения (экспериментальное исследование) 114

^ Йолтухівський М.В., Величко Т.О. Просторово-часові параметри ходьби в дівчат 119

Чугу Т.В. Кореляційні зв'язки сонографічних параметрів щитоподібної залози з антропометричними

і соматотипологічними показниками тіла практично здорових юнаків різних соматотипів 124

^ Даценко Г.В., Мороз Л.В., Гунас І.В., Дугельний А.Г., Рудий Ю.Й. Обхватні розміри тіла у

здорових та хворих на хронічні вірусні гепатити "В" або "С" міських чоловіків і жінок Поділля 129

^ Гладких В.Ю. Експериментально-порівняльне дослідження м'язово-венозної помпи нижньої

кінцівки у людей різних вікових груп та хворих на хронічну венозну недостатність 134

^ Полякова С.И. Выживаемость больных эпителиальными опухолями слезной железы в зависимости

от вида хирургического лечения 138

Ольхова І.В., Гумінський Ю.Й., Клімас Л.А., Прокопенко С.В. Особливості пальцевої дерматогліфіки хворих на хронічні вірусні гепатити В або С чоловіків і жінок Поділля першого

зрілого віку з урахуванням наявності / відсутності супутньої патології 143

^ Пентюк Н.О. Гіпергомоцистеїнемія посилює прогресування СС1.4-індукованого цирозу печінки

та його ускладнень у щурів ..151

Старченко И.И., Рогуля В.А., Белоконь С.А. Роль клеток промежуточного слоя эмалевого

органа в одонтогенезе 157

^ Тихолаз В.О., Гумінський Ю.Й., Школьніков B.C. Статеві особливості маси, площі, поздовжніх та поперечних антропометричних розмірів тіла у хворих на параноїдну форму шизофренії в умовах

тривалого стаціонарного лікування 159

^ Кучма І.Ю., Симиренко Л.Л., Цейтлін Н.А., Волянський А.Ю. Імуногормональні взаємозв'язки

у щурів за умов імунізації на тлі введення 1-метил-2-меркаптоімідазолу 163

^ Степанюк Г.І., Руда Н.В., Марінцова Н.Г., Курка М.С., Новіков В.П., Рябуха О.С., Цимбалюк В.В. Оцінка спроможності деяких амінокислотовмісних похідних 1,4-нафтохінону

підвищувати фізичну витривалість організму при різних температурних режимах 166

^ Засаднюк О.П., Григоренко А.П., Пушкар М.С. Морфофункціональні особливості плаценти

у породіль при повторних кесаревих розтинах 169

Кривов'яз С.О., Прокопенко С.В. Сонографічні параметри селезінки у здорових міських

юнаків та дівчат Поділля різного віку 174

^ Шевчук Ю.Г. Вікові та статеві особливості параметрів IV шлуночка у юнаків і дівчат Поділля 179

Пастухова В.А. Особливості ультраструктури яєчок щурів при впливі хронічної гіпертермії з фізичним

навантаженням 182


^ CLINICAL ARTICLES

Масловський В.Ю. Стан ендотеліальної функції судин при різних функціональних класах

та варіантах серцевої недостатності 185

^ Андреева Я.О. Особливості порушень периферійної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну

хворобу Іі стадії з різними добовими профілями артеріального тиску 187

^ Константинович Т.В. Застосування психотропних препаратів в лікуванні хворих на бронхіальну

астму, ускладнену соматопсихічною дисфункцією 191

Бондаренко М.В. Хірургічне лікування хворих на рак ректосигмоїдного і верхньоампулярного

відділів прямої кишки 198

^ Міщенко В.П., Руденко Л.М. Клінічна характеристика перебігу вагітності у жінок,

які перенесли кесаревий розтин (ретроспективний аналіз) 202

Лобастова Т.В., Чечуга С.Б. Клінічний перебіг преекпампсії на фоні гіпергомоцистеїнеми

в III триместрі вагітності 205

^ Чопей І.В., Михалко Я.О., Маді Ю.І., Великоклад Л.Ю., Чопей К.І., Фейса С.В., Ганко И.О.

Ефективність енерліву та глутаргіну у хворих неапкогольним стеатогепатитом при метаболічному

синдромі . 209

^ Омобоогундже Э.Ч. Гормонально-биохимические взаимоотношения у беременных

с внутрипеченочным холестазом 212

Ростока-Резнікова М.В. Особливості психоемоційного реагування за показниками

тривожності та алекситимії при загостренні бронхіальної астми 217

^ Суханова А.А. Інтерлейкін-2 в імуногістохімічному визначенні стану місцевого імунітету при

фонових та передракових процесах шийки матки у вагітних 219

^ Скороходова И.О. Підвищена продукція фактору некрозу пухлин та інтерлейкіну-2 альвеолярними

макрофагами бронхоальвеолярного лаважу, узятого з ураженої сторони при туберкульозі легень 223

^ Телекі Я.М., Христич Т.М., Федів О.І., Кушнір Л.Д. Вміст васкулоендотеліапьного та гранулоцитарного колонієстимулюючого факторів росту у хворих на хронічне обструктивне

захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом 225

^ Ткаченко М.В. Патогенетичні механізми розвитку остеоартриту у поєднанні з метаболічним синдромом 227

Зак М.Ю. Стан процесів проліферації в слизовій оболонці шлунка у хворих на хронічний

атрофічний гастрит 229

^ Чопей І.В. Студеняк В.М., Албок Є.Й., Чопей К.І., Гойдаш І.М. Оцінка впливу парентеральної

феротерапії на показники крові у хворих із залізодефіцитною анемією 232

^ Нагайчук В.І. Використання нетрадиційних підходів до діагностики функціонального стану

вегетативного гомеостазу у хворих з опіками 235

Глушко Л.В., Чаплинська Н.В., Позур Н.З. Клініко-функціонапьні особливості перебігу

хронічного обструктивного захворювання легень в осіб похилого віку 240

^ Ждан В.М., Бабаніна М.Ю., Крачек Г.О., Турина Л.І., Кітура Є.М., Штомпель В.Ю.,

Ткаченко М.В. Сучасні підходи до вибору ерадикаційної терапії при кислотозалежних захворюваннях 242

Палій І.Г., Миршук Н.М. Особливості психосоматичних порушень у гастроентерологічних

хворих та спосіб їх медикаментозної корекції 245

^ REVIEW ARTICLES

Біловол A.M. Інтегративні механізми поєднаного перебігу системних дерматозів та соматичної

патології: окислювальний гомеостаз (контент-анапіз проблеми) 251

^ Никитин О.Д. Бесплодие супружеской пары 256

Гомза Я.Ю. Слухові порушення у хворих на судинні захворювання головного мозку (огляд літератури) .........................261

^ Гунько І.П., Остапчук О.І. Дослідження якості життя в ревматології 266

Пролигіна О.В. Сучасний стан здоров'я жінок дітородного віку та основні причини перинатальної

і неонатальної захворюваності і смертності (огляд літератури) 268

Гаврилюк А.О., Король Т.М., Бесединська О.В., Беседінський В.І., Андреев С.А. Судинні

чинники розвитку патоморфологічних змін периферійних нервів при діабетичній полінейропатм 273

Юкальчук М.І., Антощук К.Ф. Основні завдання щодо реформування вищої школи

у педагогічній спадщині М.І. Пирогова 276
Схожі:

Content preventive anthropology iconBiomedical and Biosocial Anthropology. 2011. №16 content original articles чорноіван Η.Γ
Сміюха О. А., Півторак В.І., Риндюк В.І. Математичне обґрунтування процесу розвитку
Content preventive anthropology iconBiomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – №15
Марієвський Β.Φ., Жалко-Титаренко В. П., Кролевецька Η.Μ., Матошко Г. В., Рубан Η.Μ., Поліщук Л. В., Федорова Л.Μ., Брич Ο.Ι., Дяченко...
Content preventive anthropology iconContent introduction chapter

Content preventive anthropology iconContent Module 2 Inflammation Lectures – 2 hours

Content preventive anthropology iconContent module Basic cytology Practical class №

Content preventive anthropology iconContent module Basic cytology Practical class №

Content preventive anthropology iconTeaching mathematics over the web tools and content, potentalities and difficulties

Content preventive anthropology iconBiomedical and Biosocial Anthropology 2010 №14 original articles дубінін С.І., Передерій Η.Ο
Дубінін С.І., Передерій Η.Ο. Структурний аналіз елементів стінки жовчного міхура жінок
Content preventive anthropology iconIntroduction
«History of Education», which are content with the position of social and cultural approach
Content preventive anthropology iconBiomedical and biosocial anthropology. – 2012. №18. Original articles черкасов В. Г., Костюк О. Г
Черкасов В. Г., Костюк О. Г. Особливості морфологічних змін тканин сечового міхура тварин при
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи