О. В. Аверков // Клиническая фармакология и терапия. 2008 icon

О. В. Аверков // Клиническая фармакология и терапия. 2008
Скачати 217.71 Kb.
НазваО. В. Аверков // Клиническая фармакология и терапия. 2008
Дата06.09.2012
Розмір217.71 Kb.
ТипДокументи

Вінницький національний медичний

університет ім. М.І. Пирогова

Наукова бібліотека


Гострий коронарний синдром

(Рекомендаційний список літератури)


Вінниця, 2012

Значення гострого коронарного сиидрому (ГКС), до якого відносять як інфаркт міокарда, так і нестабільну стенокардію, у формуванні структури захворюванності та смертності від ішемічної хвороби серця неодноразово демонструвалося авторитетними клінічними дослідженнями.

Необхідно зазначити, що згідно з сучасними уявленнями до ГКС належать такі стани:

^ Нестабільна стенокардія;

Інфаркт міокарда;

Раптова серцева смерть;

Гострі ішемічні ускладнення ангіопластики, стентування та інших втручань на вінцевих артеріях.

Практично можна виділити дві категорії пацієнтів з ГКС:

Пацієнти з вірогідним гострим коронарним синдромом з тривалим дискомфортом у грудній клітці та персистуючого елевацією ST (або з виникненням блокади лівої ніжки Гіса).

Пацієнти з болем у грудній клітці та змінами на ЕКГ, які можуть свідчити про ішемічну хворобу серця (ІХС).До цієї категорії можна віднести також пацієнтів з характерними для ішемії змінами ЕКГ, але без симптомів( німа ішемія).

Рекомендаційний список вміщує літературу за останні 6 років, наявну у фондах бібліотеки.

Даний список розрахований на студентів, викладачів університету та практичних лікарів-кардіологів.


Аверков О. В. Низкомолекулярные гепарины в новых рекомендациях по ведению больных острым коронарным синдромом без стойких подъемов сегмента ST на ЭКГ / О. В. Аверков // Клиническая фармакология и терапия. - 2008. - № 1. - С. 36-40.


Аверков О. В. Фондапаринукс и инвазивное лечение острого коронарного синдрома без подъемов сегмента ST на ЭКГ / О. В. Аверков // Кардиология. - 2008. - Т. 48, № 12. - С. 49-54.


Акашева Д. У. Частота сердечных сокращений и острый коронарный синдром: механизмы взаимосвязей и возможности медикаментозного воздействия / Д. У. Акашева // Кардиология. - 2009. - Т. 49, № 9. - С. 82-89.


Амосова Е. Н. Предупреждение геморрагических осложнений при остром коронарном синдроме как важная медицинская проблема: новые возможности / Е. Н. Амосова // Серце і судини. - 2008. - № 2. - С. 4-11.


Анализ применения Мексикора у больных острым коронарным синдромом / В. В. Никонов [и др.] // Медицина неотложных состояний. - 2008. - № 2. - С. 90-94.


Апнетдинова Д. Х. Резистентность к антитромбоцитарным препаратам у больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST / Д. Х. Апнетдинова, А. Е. Удовиченко, В. А. Сулимов // Кардиология. - 2008. - Т. 48, № 6. - С. 35-39.


Баитова Г. М. Эффективность догоспитального применения бета-блокаторов у больных острым коронарным синдромом / Г. М. Баитова, И. М. Мадярова, М. Т. Бейшенкулов // Российский кардиологический журнал. - 2008. - № 1. - С. 43-49.


Безопасность и эффективность использования ингибиторов IIb/IIIa гликопротеиновых рецепторов при инвазивном лечении больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST / Т. А. Батыралиев [и др.] // Кардиология. - 2009. - Т. 49, № 6. - С. 4-9.


Беловол А. Н. Терапевтический потенциал при остром коронарном синдроме / А. Н. Беловол, И. И. Князькова // Ліки України. - 2012. - № 1. - С. 48-53.


Бельков В. В. Экспресс-диагностика острых коронарных событий: быстрота, надежность, экономичность / В. В. Бельков, О. И. Резникова // Лабораторна діагностика. - 2010. - № 3. - С. 69-71.


Бокарев И. Н. Углеводный обмен у больных острым коронарным синдромом / И. Н. Бокарев, Т. В. Хлевчук // Клиническая медицина. - 2007. - № 6. - С. 14-18.


Бокерия Л. А. Реваскуляризация миокарда при остром коронарном синдроме / Л. Α. Бокерия, И. В. Самородская // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. - 2011. - № 1. - С. 38-43.


Бугаенко В. В. Современные принципы антитромбоцитарной терапии у больных с ишемической болезнью сердца. Часть 1 / В. В. Бугаенко // Український кардіологічний журнал. - 2009. - № 4. - С. 82-92.


Бунин Ю. А. Выбор тактики восстановления коронарного кровотока у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента SТ / Ю. А. Бунин // Лечащий врач. - 2008. - № 2. - С. 4-6.


Ведення хворих з гострими коронарними синдромами: гострі коронарні синдроми без стійкої елевації сегмента ST / О. М. Пархоменко [и др.] // Український кардіологічний журнал. - 2007. - № 1 - С. 12-23.


Визначення мікст-герпесвірусів у клітинах крові хворих на гострий коронарний синдром / С. Д. Перемот [и др.] // Інфекційні хвороби. - 2010. - № 2. - С. 102-103.


Влияние β-адреноблокаторов на маркеры системного воспаления при остром коронарном синдроме / А. С. Сисакян [и др.] // Клиническая медицина. - 2011. - Т. 89, № 4. - С. 56-59.


Влияние розувастатина на липидный обмен, микроциркуляцию и показатели центральной гемодинамики у больных с острым коронарным синдромом / В. С. Задионченко [и др.] // Concilium medicum. - 2011. - Т. 13, № 5. - С. 85-89.


Возможности диагностики острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST у лиц пожилого возраста / М. Я. Красносельский [и др.] // Кардиология. - 2007. - Т. 47, № 11. - С. 86-89.


Волков В. И. Отдаленный прогноз у мужчин и женщин перенесших острый коронарный синдром / В. И. Волков, А. С. Исаева // Український терапевтичний журнал. - 2007. - № 4. - С. 12-17.


Вплив антитромбоцитарного лікування на стан гемостазу у хворих із гострим коронарним синдромом / В. З. Нетяженко [и др.] // Сімейна медицина. - 2007. - № 2. - С. 63-65.


Вплив терапії статинами на віддалені наслідки коронарного синдрому без підйому сегмента ST / К. М. Амосова [и др.] // Серце і судини. - 2009. - № 1. - С. 67-73.


Генетическая предрасположенность к неблагоприятному течению ишемической болезни сердца у больных после острого коронарного синдрома / В. Б. Закирова [и др.] // Кардиология. - 2008. - Т. 48, № 11. - С. 14-18.


Гиляров М. Ю. Есть ли будущее у тромболитической терапии при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST / М. Ю. Гиляров, Н. А. Новикова, В. А. Сулимов // Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 12. - С. 77-83.


Данные коронароангиографии и реологические свойства эритроцитов при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST / И. E. Ганелина [и др.] // Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 4. - С. 4-9.

Дегтярева О. В. Сывороточный неоптерин и С-реактивный белок у больных с разными клиническими вариантами острого коронарного синдрома / О. В. Дегтярева, О. В. Петюнина // Український терапевтичний журнал. - 2008. - № 1. - С. 41-44.


Демидова, М. М. Оценка состояния больного острым коронарным синдромом при проведении тромболитической терапии с использованием 12-канального мониторирования электрокардиограммы / М. М. Демидова, В. М. Тихоненко, Н. Н. Бурова // Кардиология. - 2009. - Т. 49, № 7/8. - С. 25-31.


Диагностика электрической нестабильности миокарда у больных острым коронарным синдромом / Х. Ю. Шехаде [и др.] // Медицина неотложных состояний. - 2008. - № 1. - С. 48-51.


Динамика изменений воспалительно-окислительных биомаркеров в крови при остром коронарном синдроме / Ю. И. Рагино [и др.] // Кардиология. - 2012. - Т. 52, № 2. - С. 18-22.


Динамика качества жизни у больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST в зависимости от тактики лечения / В. Калашников [и др.] // Врач. - 2007. - № 9. - С. 59-60.


Динамика эхокардиографических показателей ремоделирования левого желудочка у больных острым инфарктом миокарда после успешной первичной ангиопластики в зависимости от состояния коронарного кровотока до вмешательства / Г. Иманов [и др.] // Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 7. - С. 13-16.


Долгих В. Т. Динамика функционального состояния миокарда у больных острым коронарным синдромом / В. Т. Долгих, Α. Β. Тоροпов, А. В. Ершов // Российский кардиологический журнал. - 2009. - № 3. - С. 10-14.


Долженко М. Н. Как лечить больного пожилого и старческого возраста с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST? / М. Н. Долженко // Мистецтво лікування. - 2009. - № 1. - С. 22-28.


Долженко М. Н. Лечение больных пожилого и старческого возраста с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST (академическая лекция) / М. Н. Долженко // Мистецтво лікування. - 2009. - № 2. - С. 25-30.


Долженко М. Н. Острый коронарный синдром: антитромбоцитарная и антикоагулянтная терапия / М. Н. Долженко // Медицина неотложных состояний. - 2008. - № 1. - С. 8-15.


Долженко М. Н. Острый коронарный синдром: лечение диабетической дислипидемии методом энтеросорбции / М. Н. Долженко // Внутрішня медицина. - 2009. - № 1/2. - С. 41-46.


Досрочное прекращение приема двухкомпонентной антиагрегантной терапии после перенесенного острого коронарного синдрома: клинические последствия и современные подходы к решению проблемы / С. Р. Гиляревский [и др.] // Concilium medicum. - 2011. - Т. 13, № 10. - С. 71-76.


Ефективність методів реперфузійної терапії у різних категорій хворих із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST / К. М. Амосова [и др.] // Серце і судини. - 2012. - № 1. - С. 54-60.


Застосування бета-адреноблокаторів у лікуванні хворих з гострим коронарним синдромом / О. О. Абрагамович [и др.] // Український кардіологічний журнал. - 2008. - № 2. - С. 123-128.


Захарова В. І. Оцінка результатів стрес-ехокардіографічного тесту з дипіридамолом у хворих з коронарним синдромом Х / В. І. Захарова // Серце і судини. - 2007. - № 3. - С. 50-57.


Инфаркт миокарда, обусловленный чрескожными вмешательствами на коронарных артериях: мнение экспертов // Доказательная кардиология. - 2011. - № 2. - С. 41-46.

Иркин О. И. Двойная антитромбоцитарная терапия острого коронарного синдрома как стандарт современной терапии / О.И. Иркин // Медицина неотложных состояний. - 2010. - № 1. - С. 63-66.


Кактурский Л. В. Клиническая морфология острого коронарного синдрома / Л. В. Кактурский // Архив патологии. - 2007. - № 4. - С. 16-19.


Ковальова І. С. Вплив терапії статинами на віддалені наслідки у хворих з гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST: ретроспективне дослідження за методом «випадок-контроль» / І. С. Ковальова // Український кардіологічний журнал. - 2009. - № 3. - С. 24-27.


Количество циркулирующих предшественников эндотелия у пациентов со стабильной стенокардией напряжения и пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST / О. Н. Выборов [и др.] // Терапевтический архив. - 2007. - Т. 79, № 11. - С. 64-66.


Коморовський Р. Р. Прогнозування ефективності статинів для вторинної профілактики серцевих подій у хворих з гострим коронарним синдромом та супутнім ураженням сонних артерій / Р. Р. Коморовський // Український кардіологічний журнал. - 2008. - № 1. - С. 17-32 .


Копица Н. П. Быстрая идентификация и прогноз у пациентов с острым коронарным синдромом / Н. П. Копица, Е. И. Литвин // Український терапевтичний журнал. - 2011. - № 1. - С. 102-106.


Копица Н. П. Место блокаторов гликопротеиновых IIB/IIIA-рецепторов тромбоцитов в терапии больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST / Н. П. Копица, И. Р. Вишневская // Український терапевтичний журнал. - 2011. - № 3. - С. 21-26.


Копиця М. П. Біохімічні та морфологічні наслідки гострого коронарного синдрому / М. П. Копиця, О. І. Литвин, Л. Л. Пєтєньова // Український терапевтичний журнал. - 2008. - № 3. - С. 38-41.


Костюшова Н. В. Діагностичне значення сульфгідрильних і дисульфідних груп у хворих з гострим коронарним синдромом / Н. В. Костюшова // Український кардіологічний журнал. - 2011. - № 1. - С. 37-42


Костюшова Н. В. Функціональна роль -SH i -S-S- груп у розвитку оксидативного стресу при гострому коронарному синдромі / Н. В. Костюшова // Одеський медичний журнал . - 2010. - № 3. - С. 61-64.


Кремнева Л. В. Кобальтсвязывающая способность альбумина в оценке миокардиальной ишемии у больных острым коронарным синдромом / Л. В. Кремнева, В. А. Кузнецов // Клиническая медицин. - 2008. - № 4. - С. 40-44.


Кремнева Л. В. Острый коронарный синдром у больных с нарушениями углеводного обмена (обзор) / Л. В. Кремнева, С. В. Шалаев // Терапевтический архив. - 2009. - Т. 81, № 10. - С. 27-34.


Лаба Е. В. Влияние частоты сердечных сокращений на течение острого коронарного синдрома / Е. В. Лаба // Медицина неотложных состояний. - 2011. - № 5. - С. 82-84

Латфуллин И. А.Острый коронарный синдром с депрессией сегмента ST на ЭКГ: новый взгляд на старую проблему / И. А. Латфуллин, З. Ф. Ким // Кардиология. - 2010. - T. 50, № 1. - С. 51-61.


Лечение острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST: достижения и перспективы / М. Гиляров [и др.] // Врач. - 2009. - № 3. - С. 5-8.


Линчак P. M. Роль клопидогрела в лечении и профилактике острого коронарного синдрома и повторных атеротромботических событий / P. M. Линчак, Е. Д. Карташова // Кардиология. - 2010. - Т. 50, № 3. - С. 91-96.


Ломакин Н. В. Влияние лорноксикама на маркеры воспаления у больных с острым коронарным синдромом без подьема сегмента ST / Н. В. Ломакин, А. К. Груздев // Терапевтический архив. - 2010. - T. 82, № 12. - С. 28-32.


Лякишев А. А. Влияние крупных кровотечений на летальность и клинические исходы через 30 дней после развития острого коронарного синдрома / А. А. Лякишев // Кардиология. - 2007. - Т. 47, № 8. - С. 73-74.


Метаболічна активність нейтрофільних гранулоцитів і можливі шляхи її корекції у хворих з гострим коронарним синдромом / Н. А. Рижкова [и др.] // Фізіологічний журнал. - 2011. - Т. 57, № 2. - С. 35-42.


Михайлов А. А. Использование мексикора у пациентов с острым коронарным синдромом / А. А. Михайлов, А. А. Спасский // Военно-медицинский журнал. - 2010. - № 8. - С. 52-53.


Мізюк В. М. Вплив івабрадину і клопідогрелю на показники тромбоцитарного гемостазу у хворих з гострим коронарним синдромом без підвищення сегмента ST із супутньою серцевою недостатністю / В. М. Мізюк // Лікарська справа. - 2008. - № 3/4. - С. 71-75.


Моисеев С. В. Как улучшить приверженность к двойной анти-тромбоцитарной терапии после острого коронарного синдрома? / С. В. Моисеев // Клиническая фармакология и терапия. - 2011. - № 4. - С. 34-40.


Нетяженко В. З. Сучасні аспекти застосування статинів при гострому коронарному синдромі / В. З. Нетяженко, Б. М. Юрочко // Внутрішня медицина. - 2009. - № 5/6. - С. 75-84.


Никонов В. В. Тромбоцитарный гемостаз и антитромбоцитарная терапия при остром коронарном синдроме / В. В. Никонов, Е. И. Киношенко, О. Б. Кузьмяк // Медицина неотложных состояний. - 2008. - № 3. - С. 27-37.


Новітні патофізіологічні механізми виникнення гострого коронарного синдрому: роль статинів у модуляції запалення, ендотеліальної дисфункції та порушень згортання // Мистецтво лікування. - 2009. - № 1. - С. 29-32.


Основные положения нового варианта Европейских клинических рекомендаций по лечению больных с острым коронарным синдромом без стойкого подъема сегмента ST // Доказательная кардиология. - 2011. - № 4. - С. 39-47.


Особенности изменений ЭКГ при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST у пациентов старшего возраста / А. Я. Фисун, В. Б. Симоненко, А. В. Демьяненко // Военно-медицинский журнал. - 2008. - № 5. - С. 54-55.


Особливості змін морфології тромбоцитів у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST з біохімічно доведеною аспіринорезистентністю / К. М. Амосова [и др.] // Український кардіологічний журнал. - 2010. - № 2. - С. 9-13.

Острый коронарный синдром без подъемов сегмента ST. Сравнение влияния аторвастатина и розувастатина на уровни липидов крови и маркеров воспаления / М. А. Кузнецова [и др.] // Кардиология. - 2010. - Т. 50, № 2. - С. 21-25.


Острый коронарный синдром у детей / Г. Э. Сухарева [и др.] // Укр. кардіологічний журнал. - 2008. - № 4. - С. 94-101.


Острый коронарный синдром: место бета-адреноблокаторов / А. Л. Верткин, О. Ю. Аристархова, З. Б. Доткаева [и др.] // Лечащий врач. - 2008. - № 6. - С. 66-70.


Острый коронарный синдром: современные подходы к диагностике и лечению / С. А. Белякин, В. А. Игонин, А. Б. Шамес // Военно-медицинский журнал. - 2009. - № 3. - С. 24-29.

Оценка организации медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST в динамике за 2009 и 2010 гг. в субъектах Российской Федерации, реализующих сосудистую программу (по данным Российского регистра ОКС) / Е. В. Ощепкова [и др.] // Терапевтический архив. - 2012. - Т. 84, № 1. - С. 23-29.


Павлов О. Н. Связь воспаления с ростом титра антител к Helicobacter pylori при остром коронарном синдроме / О. Н. Павлов // Российский кардиологический журнал. - 2011. - № 6. - С. 43-46.


Пархоменко А. Н. Современная антитромботическая терапия у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST: рекомендации 2007 года / А. Н. Пархоменко // Український кардіологічний журнал. - 2007. - № 1. - С. 4-11


Пархоменко А. Н. Феномен невосстановленного кровотока у больных с острым коронарным синдромом и возможные пути улучшения тканевой перфузии / А. Н. Пархоменко // Український кардіологічний журнал. - 2007. - № 5. - С. 17-25.


Пахомов Я. М. Сравнительная эффективность антиагрегантной активности прасугрела и высоких доз клопидогрела у пациентов с ишемическои болезнью сердца, включая острый коронарный синдром / Я. М. Пахомов // Кардиология. - 2012. - Т. 52, № 3. - С. 82-85.


Первая помощь при остром коронарном синдроме / А. Л. Раков, В. Б. Симоненко, В. В. Резван // Военно-медицинский журнал. - 2007. - № 6. - С. 21-31.


Петюнина О. В. Новые биомаркеры в ранней диагностике острого коронарного синдрома / О. В. Петюнина, Н. П. Копица, Л. Л. Петенева // Український терапевтичний журнал. - 2011. - № 3. - С. 114-118.


Полугодовая приверженность к лечению больных, перенесших острый коронарный синдром без элевации сегмента ST / Н. А. Водяницкая [и др.] // Український кардіологічний журнал. - 2007. - № 2. - С. 60-63.


Предикторы неблагоприятных коронарных событий у больных острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, подвергшихся чрескожным коронарным вмешательствам / С. А. Берне [и др.] // Кардиология. - 2010. - Т. 50, № 7. - С. 15-20.


Предикторы тромбоза стента у больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, подвергшихся первичной процедуре на коронарной артерии / С. А. Бернс [и др.] // Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 4. - С. 10-15.


Преображенский Д. В. Профилактика и лечение тромботических осложнений при чрескожных вмешательствах и остром коронарном синдроме ингибиторами гликопротеиновых IIb/IIIa-рецепторов тромбоцитов / Д. В. Преображенский, Д. В. Фетцер // Клиническая геронтология : научно-практический журнал. - 2011. - Т. 17, № 11/12. - С. 3-10.

Преображенский Д. В. Сравнение тикагрелора и клопидогрела у больных с острыми коронарными синдромами: результаты исследования PLATO / Д. В. Преображенский // Кардиология. - 2010. - T. 50, № 1. - С. 68.


Преображенский Д. В. Изучение кангрелора у больных, подвергающихся чрескожному коронарному вмешательству. Результаты плацебо-контролируемого исследования CHAMPION PLATFORM / Д. В. Преображенский // Кардиология. - 2010. - Т. 50, № 7. - С. 65.


Применение тирофибана при инвазивном лечении больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST / Т. А. Батыралиев [и др.] // Кардиология. - 2009. - Т. 49, № 7/8. - С. 13-18.


Принципы диагностики и медикаментозной коррекции вторичной митохондриальной дисфункции при остром коронарном синдроме / К. Г. Куликов [и др.] // Российский медицинский журнал. - 2007. - № 5. - С. 49-51.


Прогностическая значимость уровня мозгового натрийуретическото пептида и генетических факторов у больных, перенесших острый коронарный синдром / М. А. Евдокимова [и др.] // Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 2. - С. 26-33.


Прогностическая ценность мозгового натрийуретического пептида у больных острым коронарным синдромом / Н. П. Копица [и др.] // Международный медицинский журнал. - 2011. - T. 17, № 1. - С. 54-57.


Прогностическое значение и возможности коррекции гипергликемии у пациентов с острым коронарным синдромом / В. В. Толкачева [и др.] // Клиническая фармакология и терапия. - 2008. - № 2. - С. 65-73.


Ранний инвазивный подход в лечении острого коронарного синдрома без стойкого подъема сегмента ST / С. А. Акинина [и др.] // Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9. - С. 20-24.


Ранні та пізні біомаркери некрозу міокарда у хворих з гострим коронарним синдромом / В. Г. Лизогуб [и др.] // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2007. - № 8. - С. 12-20.


Ранняя инвазивная стратегия при остром коронарном синдроме без элевации сегмента ST / Г. Газарян [и др.] // Врач. - 2008. - № 2. - С. 28-30.


Резистентность к клопидогрелу у больных с острым коронарным синдромом / Н. С. Фролова [и др.] // Терапевтический архив. - 2010. - T. 82, № 8. - С. 14-20.


Рокита О. І. Рання післяінфарктна стенокардія: сучасний погляд на проблему / О. І. Рокита // Серце і судини. - 2012. - № 1. - С. 110-115.


Роль перкутанных коронарных вмешательств после проведения тромболитической терапии у пациентов с острым коронарным синдромом с элевацией сегмента ST / М. Ю. Соколов // Український кардіологічний журнал. - 2009. - № 5. - С. 82-86.


Руда М. Я. Острый коронарный синдром: система организации лечения / М. Я. Руда // Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 3. - С. 4-9.


Рябов В. В. Определение белка - переносчика свободных жирных кислот иммуноферментным и бесприборным способом при остром коронарном синдроме / В. В. Рябов, Т. Е. Суслова, В. А. Марков // Клиническая лабораторная диагностика. - 2010. - № 12. - С. 8-11.


Сердечный белок, связывающий жирные кислоты, при остром коронарном синдроме / Е. В. Каштанова [и др.] // Российский кардиологический журнал. - 2012. - № 1. - С. 31-34.


Симоненко В. Б. Структура факторов риска и особенности клинического течения острого коронарного синдрома у людей пожилого и старческого возраста / В. Б. Симоненко, Е. А. Шойму, А. В. Демьяненко // Клиническая медицина. - 2009. - № 7. - С. 17-20.


Скибчик В. А. Гострий коронарний синдром і гіперглікемія: час активних дій / В. А. Скибчик, Т. М. Соломенчук // Ліки України. - 2009. - № 5. - С. 60-64.


Скутницкая Л. Ю. Острый коронарный синдром без стойкого подъема сегмента ST на ЭКГ у больных старческого возраста: рандомизированное сравнение влияния нефракционированного гепарина и фондапаринукса на показатели фибринолиза / Л. Ю. Скутницкая, О. В. Аверков, Ж. Д. Кобалава // Клиническая фармакология и терапия. - 2010. - № 4. - С. 23-29.


Созыкин А. В. Оценка результатов ТБА у больных с острым коронарным синдромом по динамике ЭКГ / А. В. Созыкин, Г. В. Рябыкина, Я. С. Смирнова // Медицина критических состояний. - 2008. - № 5/6. - С. 13-21.


Состояние иммунной системы у больных с острым коронарным синдромом в зависимости от инфицирования Chi. pneumoniae / Н. А. Рыжкова [и др.] // Український кардіологічний журнал. - 2008. - № 3. - С. 12-17.


Спасский А. А. Изменение электрокардиограммы у мужчин при остром коронарном синдроме без подъеме сегмента ST при использовании метаболической терапии / А. А. Спасский, А. А. Михайлов // Военно-медицинский журнал. - 2010. - № 6. - С. 42-42.


Сравнительная динамика маркеров воспаления и NT-proBNP при различных вариантах лечения больных с острым коронарным синдромом / Е. В. Шрейдер [и др.] // Кардиология. - 2008. - Т. 48, № 8. - С. 20-27 .


Сравнительная эффективность разных доз клопидогрела и аспирина у больных с острым коронарным синдромом: результаты рандомизированного исследования CURRENT-OASIS 7 (Clopidogrel and Aspirin Optimal Dose Usage to Reduce Recurrent Events-Seventh Organization to Assess Strategies in Ischemic Syndromes) // Доказательная кардиология. - 2010. - № 4. - С. 12-18.


Сыров А. В. Сравнительная фармакоэкономическая оценка эноксапарина и нефракционированного гепарина при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST / А. В. Сыров, С. К. Зырянов, Ю. Б. Белоусов // Российский кардиологический журнал. - 2010. - № 2. - С. 59-66.


Терещенко С. Н. Возможность применения ивабрадина в комплексной терапии острого коронарного синдрома / С. Н. Терещенко, К. В. Косицына, А. В. Голубев // Кардиология. - 2008. - Т. 48, № 7. - С. 10-13.


Терещенко С. Н. Основы лечения острого коронарного синдрома на догоспитальном этапе / С. Н. Терещенко, И. В. Жиров // Concilium medicum. - 2011. - Т. 13, № 5. - С. 90-93.


Терещенко С. Н. Терапия внутривенными β-адреноблокаторами при остром коронарном синдроме / С. Н. Терещенко, И. В. Косицына, А. В. Голубев // Кардиология. - 2009. - Т. 49, № 3. - С. 73-76.


Трехлетний опыт катетерного лечения больных с острым коронарным синдромом в условиях круглосуточной работы эндоваскулярной службы / В. Α. Порханов [и др.] // Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 11. - С. 22-27.

Тромболитическая терапия пациентов старческого возраста с острым коронарным синдромом и подъемом сегмента ST / А. Ю. Коркина [и др.] // Клиническая геронтология. - 2009. - Т. 15, № 10/11. - С. 77-79.


Турна А. А. С-реактивный белок и липидный обмен при остром коронарном синдроме / А. А. Турна, Р. Т. Тогузов, В. Н. Паршукова // Клиническая геронтология. - 2010. - Т. 16, № 1/2. - С. 59-63.


Уровень цистатина С независимо связан с риском развития неблагоприятного исхода у лиц, перенесших острый коронарный синдром, и имеющих нормальную или незначительно сниженную функцию почек / Н. Е. Резниченко [и др.] // Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 6. - С. 4-10.


Фактор Виллебранда и растворимый Р-селектин у больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST при лечений антагонистом гликопротеинов llb/ llla эптифибатидом / А. А. Мазаев [и др.] // Кардиология. - 2007. - Т. 47, № 6. - С. 4-9.


Фуштей И. М. Сравнительная оценка применения клопидогреля ("Плагрила") и ацетилсалициловой кислоты у больных с острым коронарным синдромом без элевации сегмента ST / И. М. Фуштей // Український терапевтичний журнал. - 2008. - № 1. - С. 69-72.


Харченко Μ. С. Факторы, связанные с возникновением крупных кровотечений во время госпитализации не подвергавшихся инвазивному лечению больных с острым коронарным синдромом без подъемов сегмента ST / Μ. С. Харченко, А. Д. Эрлих, Н. А. Грацианский // Кардиология. - 2012. - Т. 52, № 2. - С. 12-17.


Целуйко В. И. О месте ивабрадина в лечении острого коронарного синдрома / В. И. Целуйко, Е. В. Лаба // Ліки України. - 2010. - № 5. - С. 74-77.


Целуйко В. И. Острый коронарный синдром, инфаркт міокарда / В. И. Целуйко // Ліки України. - 2009. - № 2. - С. 25-30.


Цитотоксический эффект лимфоцитов с кардиолипином в диагностике острого коронарного синдрома / М. И. Китаев [и др.] // Кардиология. - 2007. - Т. 47, № 3. - С. 25-27.


Частота алельних варіантів гена матриксного Gla-протеїну у хворих з гострим коронарним синдромом / В. Ю. Гарбузова [и др.] // Фізіологічний журнал. - 2011. - Т. 57, № 3. - С. 16-24.


Шальнев В. И. Влияние раннего применения симвастатина на уровень С-реактивного белка, липидов крови и клиническое течение при остром коронарном синдроме / В. И. Шальнев // Клиническая медицина. - 2007. - № 11. - С. 46-50.


Шевченко А. О. Лабораторная диагностика повреждения атеросклеротической бляшки у больных ишемической болезнью сердца: РАРР-А (обзор литературы) / А. О. Шевченко, Ю. С. Слесарева, О. П. Шевченко // Клиническая лабораторная диагностика. - 2011. - № 5. - С. 3-10.


Шевченко О. П. Сравнительный анализ уровня протеина и плазмы и других маркеров воспаления в крови у больных с острым коронарным синдромом / О. П. Шевченко, Ю. С. Слесарева, А. О. Шевченко // Российский кардиологический журнал. - 2008. - № 6. - С. 14-18.


Шилов А. М. Острый коронарный синдром, патофизиология и лечение / А. М. Шилов // Лечащий Врач. - 2011. - № 7. - С. 44-47.


Шрейдер Е. В. Клиническое значение определения уровней натрийуретических пептидов при остром коронарном синдроме / Е. В. Шрейдер, Р. М. Шахнович, М. Я. Руда // Терапевтический архив. - 2010. - T. 82, № 9. - С. 63-68.


Шумаков В. А. Антитромбоцитарная терапия у больных с острым коронарным синдромом / В. А. Шумаков, Л. Н. Бабий // Український кардіологічний журнал. - 2007. - № 1. - С. 29-35.


Шумаков В. А. Острый коронарный синдром: особенности спасающей терапии / В. А. Шумаков // Український кардіологічний журнал. - 2007. - № 5. - С. 48-54.


Шумаков В. А. Острый коронарный синдром: смещение акцентов в лечении / В. А. Шумаков // Мистецтво лікування. - 2009. - № 4. - С. 7-12.


Эксимерная лазерная коронарная ангиопластика в комбинированном интервенционном лечении пациентов с острым коронарным синдромом / А. В. Ардашев [и др.] // Кардиология. - 2008. - Т. 48, № 3. - С. 8-12.


Энтеровирусная инфекция как фактор риска острого коронарного синдрома и его осложнений / В. Я. Плоткин [и др.] // Клиническая медицин. - 2011. - Т. 89, № 2. - С. 25-29.


Эрлих А. Д. Регистр РЕКОРД. Лечение больных с острыми коронарными синдромами в стационарах, имеющих и не имеющих возможности выполнения инвазивных коронарных процедур / А. Д. Эрлих, Н. А. Грацианский // Кардиология. - 2010. - Т. 50, № 7. - С. 8-14.


Эрлих А. Д. Шкала для ранней оценки риска смерти и развития инфаркта миокарда в период пребывания в стационаре больных с острыми коронарными синдромами (на основе данных регистра РЕКОРД) / А. Д. Эрлих // Кардиология. - 2010. - Т. 50, № 10. - С. 11-16.


Эффективность вторичной профилактики у пациентов, перенесших ОКС без подъема сегмента ST, на отдаленном этапе наблюдения российской когорты в сравнении с аналогичными когортами стран Восточной Европы / И. Ε. Колтунов [и др.] // Профилактическая медицина. - 2011. – Т.14, № 1. - С. 3-7.


Эффективность применения гипербарической оксигенотерапии у больных с острым коронарным синдромом: результаты мета-анализа рандомизированных клинических исследований // Доказательная кардиология. - 2011. - № 4. - С. 48.


Эффективность пульсурежающей терапии с применением ивабрадина у больных, госпитализированных по поводу коронарного синдрома / Л. И. Дячук [и др.] // Клиническая фармакология и терапия. - 2010. - № 4. - С. 33-37.


Явелов И. С. О расширении списка антикоагулянтов, применяемых для лечения обострения коронарной болезни сердца / И. С. Явелов // Consilium medicum. - 2007. - Т. 9, № 5. - С. 66-74.


Упорядник: бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу А.А. Пшенична

Схожі:

О. В. Аверков // Клиническая фармакология и терапия. 2008 iconРекомендована література з фармацевтичної опіки основна
Белоусов Ю. Б., Моисеев В. С., Лепахин В. К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. М.: Универсум Паблишинг, 1997. 530 с
О. В. Аверков // Клиническая фармакология и терапия. 2008 iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з фармакотерапії для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету
Андрущенко Е. В., Красовская Е. А. Клиническая фармакология в терапевтической практике. К.: Вища школа, 1992. 368 с
О. В. Аверков // Клиническая фармакология и терапия. 2008 iconПерелiк рекомендованої навчальної та навчально-методичної лiтератури з клiнiчної фармакологiї для студентів 4-курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація”
Андрущенко Е. В., Красовская Е. А. Клиническая фармакология в терапевтической практике. К.: Вища школа, 1992. 368 с
О. В. Аверков // Клиническая фармакология и терапия. 2008 iconТесты по социальной медицине и организации здравоохранения. Донецк, 2008. 236 с. Фармакология
move to 0-16844516
О. В. Аверков // Клиническая фармакология и терапия. 2008 icon1. Фармакология
О-75 Основы экономики и системы учета в фармации: учеб пособие / ред. А. С. Немченко. Винница: Нова книга, 2008. 480 с
О. В. Аверков // Клиническая фармакология и терапия. 2008 iconДокументи
1. /Терапия/ENDOKR~1.DOC
2. /Терапия/ENDOKR~2.DOC
О. В. Аверков // Клиническая фармакология и терапия. 2008 iconРуководство для врачей интенсивная терапия
Интенсивная терапия/В. Д. Малышев, И. В. Веденина, И73 xt. Омаров и др.; Под ред проф. В. Д. Малышева. — M.: Медицина, 2002. 584...
О. В. Аверков // Клиническая фармакология и терапия. 2008 iconЭфферентная терапия
Успехи в развитии эфферентной тера­пии гораздо более скромны. Более-менее законченную форму приобрели лишь острая и хроническая почечная...
О. В. Аверков // Клиническая фармакология и терапия. 2008 iconДокументи
1. /КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАЦИЯ/~$бл. Б и В 2.doc
2. /КЛИНИЧЕСКАЯ...

О. В. Аверков // Клиническая фармакология и терапия. 2008 iconЯ. М. Мудров а 72 Антибактериальная терапия в медицине критических состояний : монография
А 72 Антибактериальная терапия в медицине критических состояний : монография / В. И. Черний [и др.]; ред. Р. И. Новикова. Изд. 2-е,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи