Роль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотечних процесів icon

Роль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотечних процесів
Скачати 89.96 Kb.
НазваРоль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотечних процесів
Дата13.09.2012
Розмір89.96 Kb.
ТипДокументи

Роль вузівської бібліотеки

у формуванні інформаційної культури користувачів

в умовах автоматизації бібліотечних процесів


Ровінська Людмила Антонівна, зав. відділу обслуговування. Бібліотека ВТЕІ


В наш час, в умовах інформатизації суспільства, досить актуальною є проблема формування інформаційної культури. Вміння знаходити і використовувати потрібну інформацію є важливим елементом освіти. А головна роль у навчанні основам інформаційних знань традиційно відводиться бібліотекам, бо саме вони формують інформаційне се­редовище. Без глибокого і різнобічного оволодіння обсягами і потоками інформації, які весь час зроста­ють, соціальний розвиток суспільства неможливий. Саме цим визначається роль і значення інформаційної культури, діяльність бібліотек у цьому напрямку

За даними МОН України, у вузах держави III—IV рівня акредитації навчається більше двох мільйонів студентів. Тому про­блеми обслуговування цієї аудиторії стоять перед усі­ма бібліотеками закладів освіти. Вибір його стратегії і тактики залежить від конкретних умов роботи тієї чи іншої бібліотеки, від загальних завдань, які вона пе­ред собою ставить.

Поняття “інформаційна культура” багатоаспектне і різнопланове, тісно пов’язане з інформа­ційним аспектом життя людей. Інформаційна культура - це діяльність людини, яка з одного боку спрямована на ефективний пошук та використання інформації, а з іншого боку – на її формування, збереження та перетворення.

Інформаційна культура нами розуміється як си­стема знань і навичок відповідно формулювати по­требу в інформації, здійснювати пошук необхідної ін­формації в традиційному і автоматизованому режимі в усій сукупності інформаційних ресурсів, вміння від­бирати, оцінювати, зберігати і створювати якісно но­ву інформацію.

Інформаційна культура особистості як складова загальної культури, передбачає здатність сприймати та аналізувати нову ін­формацію, вільно орієнтуватися в сучасному інформа­ційному середовищі та готовність до застосування су­часних інформаційних та комунікаційних технологій у процесі реалізації професійних функцій.

Формування інформаційної культури є дуже важливим завданням і для вузівських бібліотек. Автоматизація бібліотек поставила це завдання на якісно новий рівень і зробила можливим його виконання в нових умовах.. Високий рівень технології передбачає високий рівень культури. Для студентів інформаційні технології відкривають доступ до світової інформації, дають нові можливості для підвищення професіоналізму. В умовах постійного збільшення потоку інформації необхідні вміння та навички різноманітного пошуку інформації та її використання: від роботи з електронним каталогом бібліотеки до пошуку, сортування, відбору інформації в мережі Інтернет.

Бібліотека Вінницькогго торговельно-економічного інституту КНТЕУ приділяє велику увагу організації інформаційної підготовки своїх читачів. Згідно постанови методичної ради ВТЕІ КНТЕУ передбачено виділення погодинного фонду працівникам бібліотеки для проведення занять з інформаційної культури. Щорічно бібліотека проводить із студентами перших курсів бібліотечно-бібліографічні заняття в розрізі курсу «Університетська освіта» на тему «Інформаційна культура»

Мета їх – сформувати у студентів сукупність знань, вмінь та навичок раціонального використання інформації та інформаційних технологій під час навчання. Тобто студенти повинні навчитись різноманітним методам пошуку та аналізу інформації.

Заняття з “Університетської освіти ”, які проводяться бібліотекою – лекційно-практичні. На лекціях відбувається знайомство студентів з структурою бібліотеки, графіком роботи, правилами користування бібліотекою, базами даних і т.д. При цьому теоретичні заняття з автоматизованого пошуку проводяться на комп’ютері, що робить їх більш наочними та цікавими. Обов’язковим і важливим елементом є практичні заняття, які дозволяють закріпити здобуті навички. Навчання студентів автоматизованому пошуку інформації передбачає:
   - пошук літератури за допомогою електронного каталога
   - пошук інформації на сайті бібліотеки
   - використання в роботі повнотекстових баз даних "НАУ" та «ЦУЛ»

Головне місце на заняттях для студентів 1 курсу займає знайомство з електронним каталогом. Користувачам надається доступ до електронного каталогу і в режимі он-лайн, і безпосередньо, через програму. Студенти опановують навички пошуку інформації в електронному каталозі за різними параметрами: автор, назва, рік видання та інші. Але найголовніше – вивчають тематичний пошук за кон­текстним пошуком, в цьому їм допомагає створений нами предметний рубрикатор - інформаційно-пошуковий тезаурус електронного каталогу. Це дає змогу більш результативно знаходити інформацію, звертається увага студентів на можливість пошуку документів за кількома темами, а також на багатоаспектні можливості електронного каталогу. Ставиться мета навчити користувачів в автома­ти­зованому режимі проводити сортування інформації за певними ознаками, створювати списки літератури, які за потребою можна записати на носії інформації та роздрукувати на принтері.

Звертаємо увагу студентів на такі бази даних як "Довідники", «Словники», "Енциклопедії", “Персоналії”, “Інформаційно-пошуковий тезаурус», «Праці викладачів ВТЕІ КНТЕУ”, «Рубрикатор», які є складовими електронного каталогу та мають аналогічні пошу­кові можливості.

Знайомимо користувачів з web-сторінкою бібліотеки. На сайті бібліотеки користувачі можуть знайти інформацію про газети та журнали, які передплачує бібліотека.  Це дає змогу студентам самостійно орієнтуватися у великій кількості періодичних видань (біля 200 назв). Інформаційний бюлетень “Нові надходження” щоквартально інформує про літературу, яка надійшла до бібліотеки, що дозволяє оперативно знайомитись з новими виданнями.

Сьогодні в навчальному процесі дуже важливу роль відіграють ресурси Інтернет. У студентів, які працюють над науковою роботою викликає інтерес доступ до електронного каталогу інших бібліотек. В пер­шу чергу до електронного каталогу Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського, бібліотеки ім. Тімірязєва. Тому на заняттях розглядається можливість такого пошуку фахової інформації. Заслуговує на увагу база даних "Електронні бібліотеки", яка містить зібрання книг і текстів різного профілю, спеціалізовані віртуальні бібліотеки, енциклопедії та словники різного призначення.

Фундаментом будь-якої діяльності є законодавча база. Тому вміння швидко знаходити правову інформацію теж необхідно студентам всіх спеціальностей. В цьому допомагає знайомство на заняттях “Університетської освіти” з правовою системою “Нормативні акти України ”, яка призначена для оперативного доступу до всього спектру актуальної правової, нормативної та ділової інформації. Вона має достатньо зручний пошуковий апарат і дає можливість, за необхідністю, зберегти необхідну інформацію на електронні носії і рооздрукувати на принтері. Але треба зауважити, що проведення практичних занять із студентами 1 курсу викликає певні труднощі через різний рівень комп’ютерної грамотності (мається на увазі слабка матеріально-технічна база в деяких школах). Тому студенти протягом року, звичайно, потребують додаткових консультацій бібліотекарів. Для зручності користування електронним каталогом, відділом автоматизації розроблено порадники користувачів, які дають студентам можливість самостійно опанувати правила пошуку необхідної інформаці в електронному каталозі. Практика показала, що проведення занять з “інформаційної культури” має позитивний результат як для студентів так і для бібліотечних працівників.

Бібліотекою ВТЕІ КНТЕУ було проведено соціологічне дослідження серед користувачів бібліотеки з метою покращення якості обслуговування. Предметом дослідження була інформаційна культура користувачів, методом дослідження – анкетування користувачів (студентів, магістрантв, науково-педагогічних працівників). Опитуванням було охоплено 178 користувачів бібліотеки, з них 10% - науково-педагогічні працівники. У результаті проведеного дослідження було з’ясовано, що переважна більшість 99% користувачів вміють шукати потрібну інформації у мережі Інтернет. Більшість опитуваних мають вдома комп’ютери підключені до мережі Інтернет. 21% користувачів в навчальній діяльності користуються тільки електронними ресурсами Інтернет, 24% - друкованим виданням з фонду нашої бібліотеки і фондів інших бібліотек, 55% - віддають перевагу і традиційним джерелам інформації і мережі Інтернет. 29% користувачів звертаються в бібліотеку щотижня, 8% один раз на місяць, а 63% - тільки за необхідністю

На питання «Що спонукає вас звертатися до біб­ліотеки» - 98% респондентів відповіли, що до бібліоте­ки звертаються тільки з питань навчання або науко­во-дослідної діяльності При пошуку інформації в бібліотеці 20% опитуваних самостійно користуються електронним каталогом, 48% звертається все ж таки до бібліотекаря за кваліфі­кованою консультацією з пошуку, 32% - користуються і електронним каталогом і послугами бібліотекаря.

При цьому значна кількість опитаних - 78,6% відчуває труднощі при користуванні електронним каталогом і віддає перевагу допомозі бібліотекаря, тільки 21,4% користувачів труднощів не відчувають при користуванні ЕК. Насторожує те, що 26% студентів в процесі користування електронним каталогом вказують на відсутність ключового слова по темі, це означає, що користувачі не обізнані з правилами пошуку інформації, інколи не вірно вводять запит. 43% студентів недостатньо користується інформаційно-пошуковим тезаурусом електронного каталогу, 44% користувачів не знають, що в читальних залах бібліотеки є доступ до електронних версій літератури видаництва ЦУЛ (більше 600 книг).

Слід підкреслити, що рівень інформаційної культури науково-педагогічних працівників, аспіран­тів та студентів, які навчаються на 4-5 курсах знахо­диться на більш вищому рівні. 72% користувачів шукають інформацію самостійно. Лише 25% з цієї категорії користувачів не вміють або відчувають тру­днощі при користуванні інформаційно-довідковою системою бібліотеки. На питання якщо вам потрібна допомога бібліотекаря, то яка саме 54% користувачів відповіли, що хотіли б послухати консультацію бібліотекаря, 32% - спрямування на шляху пошуку, 14% відповіли - краще бібліотекар знайшов би сам.

Практично всі опитані 92,3% виявили бажання користуватися ІДС бібліотеки та основам роботи з мережею Інтернет та електронним каталогом.

Як бачимо, трансформація користувача бібліо­теки ВНЗ зумовлена всезростаючим масивом джерел отримання інформації. Основний висновок проведеного дослідження бібліотекою ВТЕІ КНТЕУ наступний - абсолютна більшість корис­тувачів 98% звертається до бібліотеки з метою навчальної та науково-дослідної діяльності.

В нашій бібліотеці функціонує 5 читальних залів, 4 з яких оснащені АРМ для користувачів, що бслуговуються кваліфікованими бібліотечними працівниками, які добре обізнанні з пошуком інформації. Кожний бібліотекар може надати користувачеві допомогу, направити на шляху пошуку. Найбільш ефективна форма взаємодії бібліотекаря і читача – це діалогова форма спілкування. Анкетування показало, що майже всім читачам потрібна допомога бібліотекаря, вони віддають перевагу індивідуальному консультуванню. Воно повинно переважати в роботі з читачами.

Дуже важливим є момент одночасного підвищення інформаційної культури і тих, хто навчається, і тих, хто навчає. Тому, як бачимо, автоматизація бібліотечних процесів потребує від бібліотекарів підвищення інформаційної культури – вміння працювати з електронними базами даних, володіння комп’ютерними технологіями. Виникає проблема підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, які сьогодні повинні бути не тільки «лоцманами книжкових морів», але й навігаторами комп’ютерних мереж, чия діяльність формує нове інформаційне середовище.

Відділом автоматизації нашої бібліотеки проводяться заняття по підвищенню кваліфікації працівників з метою розширення і оновлення професійних знань і навиків.

Ми постійно вчимося, освоюємо нові можливості програми, тому важливе місце займає постійна самоосвіта співробітників. Крім того, піклуючись про формування інформаційної культури читачів, бібліотека не забуває про якість електронного каталогу та баз даних. Співробітники намагаються забезпечити найбільш оптимальний пошук інформації. Тому дуже багато уваги приділяється у бібліотеці редагуванню електронного каталогу, створенню нових дескрипторів для інформаційно-пошукового тезаурусу, що зви­чай­но розвиває інформаційну культуру бібліотекаря.

Як результат дослідження, можна зробити висновки. Для покращення стану інформаційної культури користувачів бібліотеки ВТЕІ КНТЕУ бажано проводити заняття з інформаційної культури з студентами старших курсів, а не лише з студентами перших курсів. Адже ми бачимо, що і студенти старших курсів потребують знань, умінь і навич­ок інформаційного самозабезпечення навчаль­ної і науково-дослідної діяльності. Проблемним для нашої бібліотеки є той факт, що комп’ютери застарілі, при користуванні повільно відкриваються вікна, а той зовсім зависають, тому парк комп’ютерів потребує оновлення. Користувачі також вказують на ці труднощі, які виникають в процесі роботи в читальних залах.

Отже, процес формування інформаційної культури є комплексним і має здійснюватися в бібліотеці у таких напрямах:
     1)  робота з удосконалення комплектування та розкриття бібліотечних фондів;
     2) систематичне вивчення інформаційних потреб читачів, особливо пов'язаних з навчальною, науково-дослідною роботою

3) створення комфортних умов для задоволення інформаційних потреб читачів;
     4) удосконалення роботи по підвищенню рівня бібліотечно-бібліографічних та інформаційно-комп'ютерних знань;
     5) популяризація та реклама інформаційних послуг бібліотеки  серед користувачів.

Таким чином, вся діяльність бібліотеки направлена на підвищення інформаційної освіти як користувачів так і бібліотечних працівників. В цьому ми вбачаємо одне із головних завдань бібліотеки. Ми розуміємо, що проблема розвитку інформаційної культури особистості невичерпна і має вирішуватись у бібліотеці на сучасному рівні.Схожі:

Роль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотечних процесів iconРоль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів
Тому розвиток інформаційних послуг бібліотеки має проводитись в двох напрямках – максимальному насиченні інформаційних ресурсів бібліотеки...
Роль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотечних процесів iconШановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у семінарі-практикумі «Формування інформаційної культури особистості в умовах інноваційної діяльності бібліотеки вишу»
Запрошуємо Вас прийняти участь у семінарі-практикумі «Формування інформаційної культури особистості в умовах інноваційної діяльності...
Роль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотечних процесів iconРегламент роботи: Вступне слово 5 хв
Формування інформаційної культури особистості в умовах інноваційної діяльності бібліотеки внз
Роль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотечних процесів iconДіяльність вузівської бібліотеки в умовах інформатизації суспільства. Шилюк Олег Іванович
Ми знаємо, що вузівські бібліотеки не вільні в собі: вони підтримують дослідження, науково-навчальні процеси вузу, поширюють інформацію...
Роль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотечних процесів iconДіяльність вузівської бібліотеки в умовах інформатизації суспільства. Шилюк Олег Іванович
move to 412-2928
Роль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотечних процесів iconЧекунов Михайло Вікторович
Зміст інформаційної культури майбутнього вчителя фізичного виховання в умовах інформатизації вищої фізкультурної освіти
Роль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотечних процесів iconПрограма фахового вступного випробування з «Автоматизації технологічних процесів»
«Автоматизації технологічних процесів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» за напрямом 050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані...
Роль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотечних процесів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Проблеми формування інформаційної культури особистості та підготовка сучасного фахівця в умовах інформаційного суспільства
Роль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотечних процесів iconРоль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту
Внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесу внз. Відтак головним завданням бібліотеки внз було І...
Роль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотечних процесів iconІнформаційне забезпечення користувачів бібліотеки: минуле, теперішнє, майбутнє льода Л. М., Дзендзелюк Л. С
Відділ наукової реставрації та консервації рідкісних видань Львівської національної наукової бібліотеки України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи