О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» icon

О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Скачати 174.34 Kb.
НазваО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Дата14.09.2012
Розмір174.34 Kb.
ТипДокументиВищий навчальний заклад

Університет економіки та права “КРОК”


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Приймальної комісії

О.М. Шикова

______ _______________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на ОКР «бакалавр»,

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

напрям підготовки «Економіка підприємства»

Автори: Дишлюк Н.І., к.е.н., доц.

Лелюк О.О., ст. викл.^ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку

(протокол № 7 від «29» лютого 2012 р.)

Завідувач кафедри Борисенко З.М.Київ, 2012

Вступ

Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Економіка підприємства», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін циклу професійної підготовки: «Економіка підприємства», «Планування і організація діяльності підприємства».


^ Модуль 1: «Економіка підприємства»

Тема 1. Підприємство в сучасній системі господарювання

Роль підприємства в національній економічній системі. Поняття підприємства як організаційно відокремленої та економічно самостійної ланки виробничої сфери. Основні критерії, що визначають суб’єкта господарювання як підприємство. Цілі й напрями діяльності підприємства. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність підприємств. Створення підприємства, його статут і колективний договір. Види підприємств. Організаційно-правові форми підприємств. Приватне підприємство. Види господарських товариств та кооперативів. Об’єднання підприємств. Види об’єднань підприємств: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, холдинги, фінансові групи. Поняття середовища господарювання підприємств. Характеристика факторів зовнішнього середовища. Фактори внутрішнього середовища функціонування підприємства.


^ Тема 2. Трудові ресурси

Поняття трудових ресурсів і персоналу підприємства. Класифікація і структура персоналу виробничого підприємства. Характеристика категорій персоналу (керівників, спеціалістів, службовців, робітників). Показники наявності та руху персоналу. Методи визначення планової чисельності робітників.

Продуктивність праці як показник ефективності організації праці персоналу. Поняття виробітку, методи його визначення. Поняття і види трудомісткості. Чинники зростання продуктивності праці. Мотивація трудової діяльності працівників підприємства. Класифікація методів мотивації (економічні прямі, економічні непрямі та негрошові).

Поняття оплати праці. Основна і додаткова оплата праці. Функції заробітної плати як економічної категорії: відтворювальна, стимулююча, регулююча, соціальна. Організація оплати праці на підприємстві. Тарифна система оплати праці. Погодинна та відрядна форми оплати праці. Системи оплати праці: пряма відрядна, непряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна, проста погодинна, погодинно-преміальна. Сучасні форми оплати праці персоналу. Система участі у прибутках як додатковий засіб мотивації праці.


^ Тема 3. Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси

Поняття капіталу. Сутність основних фондів, їх класифікація (за галузевою належністю, функціональним призначенням, участю у виробничому процесі, матеріальним складом тощо). Поняття про структуру основних фондів. Оцінка вартості основних фондів (первісна, відновна, справедлива, залишкова, ліквідаційна). Фізичний і моральний знос основних фондів. Амортизація основних фондів. Методи нарахування амортизації: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий. Просте й розширене відтворення основних фондів. Показники використання основних фондів. Ефективність відтворення та використання основних фондів.

Виробнича потужність: поняття, види, особливості її обчислення. Показники використання виробничої потужності. Шляхи підвищення ефективності використання виробничої потужності.

Сутність, класифікація і структура оборотних коштів підприємства. Кругообіг оборотних коштів підприємства. Поняття про оборотні фонди та фонди обігу, характеристика їх елементів (виробничих запасів, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, готової продукції, дебіторської заборгованості, грошових коштів). Нормування оборотних коштів. Показники використання оборотних коштів (коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, період одного обороту, рентабельність оборотних коштів). Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів.

Сутність нематеріальних активів, їх склад. Характеристика об’єктів промислової та інтелектуальної власності, інших нематеріальних ресурсів. Оцінка нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів.


^ Тема 4. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства

Поняття інвестицій та їх класифікація. Суб’єкти інвестиційної діяльності. Фінансові інвестиції. Види цінних паперів, порядок їх випуску, обігу та використання. Інвестиції у засоби виробництва. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування капіталовкладень. Структура інвестицій: технологічна, відтворювальна, галузева і територіальна. Оцінка доцільності інвестиційного проекту. Статичні показники оцінки ефективності інвестицій. Врахування чинника часу при обґрунтуванні доцільності інвестиційного проекту.

Поняття інновацій, інноваційної діяльності. Класифікація інновацій. Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний прогрес, його особливості, загальні та пріоритетні напрями. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень. Інноваційний розвиток підприємств.


^ Тема 5. Продукція: сутність, різновиди і конкурентоспроможність

Показники вимірювання обсягів продукції підприємства. Товарна, валова, чиста та реалізована продукція. Поняття якості продукції. Одиничні, комплексні та узагальнюючі показники якості. Методи оцінювання якості продукції. Конкурентоспроможність продукції. Технологія оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції підприємства. Шляхи поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції. Стандартизація і сертифікація продукції. Державний нагляд за якістю продукції в Україні.


^ Тема 6. Витрати підприємства

Поняття витрат. Різновиди витрат: операційні та інвестиційні витрати. Класифікація витрат за об’єктами формування, способом включення у собівартість продукції, реакцією на обсяг виробництва. Поділ витрат за економічними елементами. Співвідношення прямих і непрямих, змінних і постійних витрат та їх практичне значення.

Система управління витратами. Важливість обґрунтування рівня витрат і контролю їх формування за центрами відповідальності. Особливості управління витратами у коротко- і довгостроковому періодах. Кошторис виробництва: призначення, основні складові. Графічний та аналітичний методи визначення критичного обсягу виробництва.

Поняття собівартості. Види собівартості. Поняття цехової, виробничої та повної собівартості продукції. Калькулювання собівартості. Об’єкти калькулювання, калькуляційні одиниці, статті калькулювання. Методи калькулювання. Характеристика основних калькуляційних статей витрат. Проблеми розподілу непрямих витрат при калькулюванні у багатопродуктовому виробництві. Пошук резервів зниження собівартості продукції підприємства.

Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Класифікація цін. Структура оптової ціни виробника, відпускної та роздрібної ціни. Методи ціноутворення на підприємстві. Цінова політика підприємства. Державне регулювання цін на продукцію підприємств.


^ Тема 7. Результати діяльності підприємства

Поняття доходу (виручки). Прибуток — основний показник фінансово-економічної діяльності підприємства. Види прибутку. Порядок визначення фінансового результату діяльності підприємства. Поняття ефективності. Види ефективності. Рентабельність як показник ефективності діяльності підприємства. Види рентабельності. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства. Фінансовий стан підприємства, його фінансова стійкість, платоспроможність, ліквідність активів.


^ Тема 8. Антикризова діяльність підприємства

Банкрутство підприємств. Фінансові причини виникнення неплатоспроможності підприємств. Поняття фіктивного банкрутства, його приховування або навмисне доведення до банкрутства. Реструктуризація, організаційні форми реструктуризації підприємств. Санація (фінансове оздоровлення) підприємств. Поняття економічної безпеки суб’єктів господарювання. Економічна безпека підприємства: фінансова, інформаційна, техніко-технологічна, політико-правова інтелектуальна складові.


Перелік запитань для проведення контролю знань

 1. Визначення підприємства як суб’єкта господарювання.

 2. Цілі, завдання та напрями діяльності підприємства.

 3. Законодавча база функціонування підприємств в Україні.

 4. Види підприємств та їх класифікація.

 5. Економічні засади функціонування господарських товариств.

 6. Економічні засади функціонування приватних підприємств.

 7. Об’єднання підприємств: передумови створення та види.

 8. Ринкове середовище функціонування підприємств.

 9. Поняття та класифікація персоналу підприємств.

 10. Показники руху персоналу.

 11. Продуктивність праці персоналу, її вимірювання, резерви та напрямки підвищення.

 12. Мотивація персоналу підприємства

 13. Оплата праці на підприємстві: сутність та функції.

 14. Погодинна форма оплати праці та її системи.

 15. Відрядна форма оплати праці та її системи.

 16. Основні виробничі фонди підприємства: поняття та структура.

 17. Вартісна оцінка основних фондів.

 18. Амортизація основних фондів: поняття та методи нарахування.

 19. Знос основних фондів.

 20. Відтворення основних виробничих фондів.

 21. Аналіз стану, забезпеченості, ефективності відтворення та використання основних фондів підприємства.

 22. Поняття, характерні риси, елементний склад та значення нематеріальних активів підприємства.

 23. Вартісна оцінка нематеріальних активів підприємства.

 24. Амортизація нематеріальних активів.

 25. Поняття оборотних коштів, їх класифікація та структура.

 26. Методи визначення потреби в оборотних коштах підприємства.

 27. Оцінка ефективності використання оборотних коштів та шляхи її підвищення.

 28. нновації та їх класифікація.

 29. Поняття і зміст інноваційної діяльності підприємства.

 30. Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності.

 31. Якість продукції підприємства: поняття, показники та методи оцінки.

 32. Сутнісна характеристика і методичні основи визначення конкурентоспроможності продукції.

 33. Сутнісно-видова характеристика витрат підприємства.

 34. Важливість обґрунтування рівня витрат і контролю їх формування за центрами відповідальності.

 35. Прямі та непрямі, регульовані та нерегульовані витрати підрозділів.

 36. Поняття та види собівартості продукції.

 37. Калькулювання за видами діяльності.

 38. Статті прямих витрат і методика їх обчислення.

 39. Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності.

 40. Ціни на продукцію підприємства: поняття, елементний склад.

 41. Прибуток підприємства і методика його визначення

 42. Суть ефективності та її види.

 43. Рентабельність як узагальнюючий показник ефективності діяльності підприємства.

 44. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

 45. Чинники зростання ефективності виробництва.

 46. Поняття про економічну безпеку, визначення її рівнів.

 47. Банкрутство підприємства: сутність, значення, процедури та способи прогнозування.

 48. Реструктуризація підприємства.

^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Господарський кодекс України .// www.rada.gov.ua

 2. Кодекс законів про працю України.// www.rada.gov.ua.

 3. Податковий кодекс України .// www.rada.gov.ua.

 4. Цивільний кодекс України.// www.rada.gov.ua.

 5. Закон України «Про акціонерні товариства»//www.rada.gov.ua.

 6. Закон України «Про господарські товариства»// www.rada.gov.ua .

 7. Закон України «Про інвестиційну діяльність»//www.rada.gov.ua.

 8. Закон України «Про інноваційну діяльність» // www.rada.gov.ua

 9. Закон України «Про оплату праці» // www.rada.gov.ua.

 10. Закон України «Про стандартизацію»// www.rada.gov.ua

 11. Закон України «Про сертифікацію» // www.rada.gov.ua .

 12. Березін О. В. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. - К. : Знання, 2009. - 390 с.

 13. Бойчик І.   Економіка підприємства: навчальний посібник / І. Бойчик. - Вид. 2-ге, доповн. і перобл. - К. : Атіка, 2007. - 528 с.

 14. Бондар Н. М. Економіка підприємства: навчальний посібник / Н.М. Бондар. - К. : А.С.К., 2004. - 400 с.

 15. Гетьман О. О. Економіка підприємства [Текст] : навчальний посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 488 с.

 16. Економіка підприємства: навчальний посібник / О. В. Ареф'єва [та інші]. - К. : Вид-во Європейського університету, 2004. - 237 с.

 17. Економіка підприємства: навчальний посібник / За ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. - К. : Ельга-Н, 2007. - 780 с.

 18. Економіка підприємства: підручник / За ред. А.В. Шегди. - К: Знання, 2006. - 614 с.

 19. Економіка підприємства: підручник / За ред. Л.Г. Мельника. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2004. - 684 с.

 20. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2001. - 528 с.

 21. Економіка підприємства: підручник / За заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 598 с.

 22. Манів З. О. Економіка підприємства: навчальний посібник / З.О. Манів, І.М. Луцький. - К. : Знання, 2004. - 580 с.

 23. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2004.

 24. Примак Т. О. Економіка підприємства: навчальний посібник / Т. О. Примак. - 5-те, видання, стереотипне. - К. : Вікар, 2008. - 219 с.

 25. Сідун В. А. Економіка підприємства: навчальний посібник / В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьова. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 356 с.

 26. Шаповал В. М. Економіка підприємства: навчальний посібник / В.М. Шаповал, Р.Н. Аврамчук, О.В. Ткаченко ; За ред. В.А. Ткаченка. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 288 с.

^ Модуль 2: «Планування і організація діяльності підприємства»

Тема 1. Сутність і організаційно методичні основи планування діяльності підприємства.

Сутність та особливості планування в ринкових умовах. Об'єкт та предмет планування. Планування як наука та функція управління підприємством. Принципи та функції планування.

Методи планування. Інструменти планових розрахунків.


^ Тема 2. Планування збуту продукції

Меркетингові дослідження середовища. Обгрунтування маркетингової стратегії підприємства. Планування рекламної діяльності.

Зміст плану збуту продукції. Планування номенклатури та асортименту продукції. Методика розробки плану збуту продукції. Планування залишків нереалізованої продукції.


^ Тема 3. Виробнича програма підприємства

Вплив факторів на формування виробничої програми підприємства. Сутність виробничої програми та її структура. Етапи формування виробничої програми.

Розрахунок показників виробничої програми у вартісному вираженні.


^ Тема 4. Оперативно-календарне планування та регулювання виробництва

Зміст і завдання оперативно-календарного планування. Ритмічність та регулювання виробництва.

Особливості оперативного планування на підприємствах одиничного типу виробництва.

Особливості оперативного планування на підприємствах серійного типу виробництва.

Особливості оперативного планування на підприємствах масового типу виробництва.


^ Тема 5. Обгрунтування виробничої програми виробничою потужністю підприємства

Сутність та загальна характеристика виробничої потужності. Вплив чинників на формування виробничої потужності. Види та показники виробничої потужності.

Методика розрахунку виробничої потужності. Виробнича потужність агрегату, групи агрегатів, дільниці, цеху, підприємства в цілому.


^ Тема 6. Планування матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства

Зміст плану матеріально-технічного забезпечення та послідовність його розробки.

Планування потреби в матеріальних ресурсах. Запаси та регулювання їх розмірів.

Особливості визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах за різних типів виробництва.


^ Тема 7. Планування персоналу й оплати праці

Загальна характеристика соціально-трудового планування. Сутність персоналу та його структура. Планування потреби в персоналі підприємства.

Сутність та показники продуктивності праці. Методи планування продуктивності праці.

Склад та характеристика фонду оплати праці персоналу. Вплив чинників на формування фонду оплати праці. Методика формування фонду оплати праці.


^ Тема 8. Планування витрат

Виробничі витрати підприємства, їх зміст та оптимізація. Класифікація витрат за ознаками.

Загальна характеристика та основні показники плану собівартості продукції. Розрахунок калькуляційних статей прямих витрат.

Методика складання кошторису витрат на виробництво.


^ Тема 9. Планування фінансів

Зміст і завдання фінансового планування, методи та способи його проведення. Планування потреби у фінансових ресурсах.

Планування прибутковості підприємства за видами господарської діяльності. Основні умови прибутковості підприємства.


^ Тема 10. Організаційні основи виробництва

Сутність та принципи організації виробництва. Наукові методи організації виробництва.

Форми організації виробництва.


^ Тема 11. Виробничий процес і організаційні типи виробництва

Сутнісна характеристика виробництва. Елементи та структура виробничих систем. Класифікація виробничих систем.

Зміст і структура виробничого процесу.


^ Тема 12. Методи організації виробничого процесу у часі і просторі

Сутність, структура та характеристика виробничого циклу. Тривалість виробничого і технологічного циклів. Шляхи скорочення виробничого циклу.

Виробнича структура, склад, системоутворюючі зв'язки. Комплексна та спеціалізована виробнича структура. Розвиток виробничих структур.

Сутність методу організації виробництва у часі. Розрахунок тривалості технологічного процесу.

Сутність методу організації виробництва у просторі.

Характеристика виробничої структури підприємства та основних виробничих ланок.


^ Тема 13. Організація потокового та автоматизованого виробництва

Характеристика потокового виробництва. Класифікація та розрахунки параметрів потокових ліній.

Організація автоматизованого виробництва.


^ Тема 14. Організація трудових процесів і робочих місць

Сутність та класифікація трудових процесів. Форми організації та мотивація праці.

Класифікація робочих місць та складові елементи. Вплив дублюючих робочих місць на тривалість технологічного циклу.


^ Тема 15. Організація обслуговування виробничого процесу

Поняття та складові виробничої інфраструктури підприємства.

Організація інструментального обслуговування. Планування та організація ремонтних робіт. Енергетичне обслуговування. Транспортне обслуговування.


^ Тема 16. Організаційно-виробниче забезпечення конкурентоспроможності продукції

Сутність та методи оцінки конкурентоспроможності продукції.

Організаційне забезпечення конкурентоспроможності продукції.

Виробниче забезпечення конкурентоспроможності продукції.


^ Тема 17. Комплексна підготовка виробництва нової продукції

Характеристика етапів життєвого циклу продукції. Основні етапи проектування.

Технологічна підготовка виробництва. Планування витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції.


Перелік запитань для проведення контролю знань

 1. Сутність планування та методи планових розрахунків.

 2. Принципи та функції планування.

 3. Планування як функція управління підприємством.

 4. Формування системи планів на підприємстві.

 5. Формування плану збуту продукції.

 6. Планування та ефективність реклами.

 7. Життєвий цикл виробів і фактори впливу на обсяг збуту продукції.

 8. Зміст, оптимізація та планування обсягів виробничої програми підприємства.

 9. Характеристика та розрахунки товарної продукції підприємства.

 10. Валова продукція та планування залишків незавершеного виробництва.

 11. Реалізована та чиста продукція: характеристика і визначення в процесі планування.

 12. Зміст і завдання оперативне планування.

 13. Особливості оперативне планування в одиничному виробництві.

 14. Оперативне планування в серійному виробництві.

 15. Оперативне планування в масовому виробництві.

 16. Планування потреби в матеріальних ресурсах.

 17. Запаси ресурсів та регулювання їх розмірів.

 18. Завдання, зміст та порядок розробки плану з МТЗ.

 19. Поняття та види виробничої потужності.

 20. Обгрунтування виробничої програми потужністю підприємства.

 21. Види та показники використання виробничої потужності.

 22. Планування персоналу за різними категоріями.

 23. Планування продуктивності праці.

 24. Планування фонду оплати праці.

 25. Планування ремонту устаткування.

 26. Планування потреби в інструментах універсального та спеціального призначення.

 27. Визначення кількості та трудомісткості середньорічних обсягів ремонтних робіт.

 28. Визначення потреби в робітниках та обладнанні для ремонту технологічного устаткування.

 29. Визначення потреби основного та допоміжного виробництва в паливі та енергії.

 30. Зміст і завдання фінансового плану.

 31. Планування потреби у фінансових ресурсах.

 32. Планування прибутковості підприємства.

 33. Організація та оптимізаційні планові розрахунки оновлення продукції.

 34. Організаційні основи виробництва.

 35. Характеристика виробничого процесу та організаційних типів виробництва.

 36. Організація виробничого процесу у часі.

 37. Організація виробничого процесу у просторі.

 38. Методи організації виробництва.

 39. Організація потокового виробництва.

 40. Організація автоматизованого виробництва.

 41. Трудові процеси та їх характеристика.

 42. Організація забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції.


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Васильков В. Г. Організація виробництва. – К.: КНЕУ. – 2003. – 430 с.

2. Дишлюк Н.І. Планування діяльності підприємства: Навчально – методичний посібник / Н.І. Дишлюк. – К.: Інститут економіки та права «Крок», 2003. – 55 с.

3. Організація і планування на підприємстві: Навчальний посібник /Г.А. Семенов, В.К. Станчевський, М.О. Панкова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.

4. Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу: Навч. пос. / П.С. Березівський , Н.І. Михалюк. / За ред.. П.С. Березівського.- Львів: «Магнолія 2006». – 2009. – 443 с.

5. Організація і планування на підприємстві: Навчальний посібник / Г.А. Семенов, В.К. Станчевський, М.О. Панкова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.

6. Планування діяльності підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За ред.. В.Є. Москалюка. – К.: КНЕУ, 2002. – 252 с.

7. Планування і контроль на підприємстві: Навч. посіб. / За ред.. М.О. Данилюка. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 531.

8. Подвігіна В.І., Гулевич В. О. Організація виробничого процесу в часі та просторі. Потокове виробництво. Навч. пос. / В. І. Подвігіна, В. О. Гулевич. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 136 с.

9. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: Практикум. Навчальний посібник / Г.М. Тарасюк. – К.: Кондор, 2004. – 266 с.

10. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – К.: Каравела, 2003. – 432 с.

11. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник / Л.А.Швайка. – Львів: «Новий Світ - 2000», 2003. – 268 с.


Структура екзаменаційного білета


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1


 1. Визначення підприємства як суб’єкта господарювання.

 2. Характеристика та розрахунки товарної продукції підприємства.

 3. Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності.

Схожі:

О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» ( на старші...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Усний екзамен з фаху проводиться зі студентами, котрі бажають поступити на 2, 3 курси навчання І мають на це право відповідно до...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Автори: к ек н., доцент Бабій Л. В., ст викладач Ніколаєв Д. Г., ст викладач Сукурова Н. М
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Мета вступного іспиту — відбір до навчання осіб, які продемон­стрували найвищий рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Мета вступного іспиту зі спеціальності «Маркетинг» на освіт­ньо-кваліфікаційний рівень «магістр», «спеціаліст» — визначення рівня...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство»,...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Об`єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом І розміщенням, за джерелами утворення І цільовим призначенням. Характеристика...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconЗатверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Економіка підприємства», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямами підготовки 14010301 «Туризмознавство», 04010401...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи