Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії icon

Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
Скачати 402.92 Kb.
НазваУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
Сторінка1/3
Дата14.09.2012
Розмір402.92 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права “КРОК”

Факультет економіки та підприємництва

Кафедра фінансів та банківського бізнесу


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Приймальної комісії

О.М. Шикова

______ _______________2012 р

ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на ОКР «бакалавр»,

які здобули освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

напрям підготовки «Фінанси і кредит»

Автори: к.ек.н., доцент Румик І.І., к.ек.н., доцент Тулуш Л.Д.,

к.ек.н., доцент Голюк В.Я.


^ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

фінансів та банківського бізнесу

(протокол № 9 від «07» лютого 2012 р.)

Завідувач кафедри __________ Грушко В.І.Київ - 2012


Вступ

Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисциплін циклу професійної підготовки: «Фінанси», «Податкова система», «Гроші і кредит».


^ Модуль 1: «ФІНАНСИ»


Тема 1. прЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

Суть, об`єктивна необхідність фінансів. Форми грошових відносин, які охоплюють фінанси. Специфічність суспільного призначення фінансів, їх характерні риси.

Функції фінансів: розподільна, контрольна, стимулююча. Первинний розподіл і перерозподіл національного доходу. Первинні доходи учасників виробництва (держави, підприємств, працівників сфери матеріального виробництва). Необхідність перерозподілу національного доходу, похідні доходи. Роль розподільної функції фінансів у формулюванні міжгалузевих пропорцій, та соціального розвитку суспільства.

Контрольна функція фінансів, її зв’язок з розподільною функцією. Значення фінансового контролю та напрямки його подальшого розвитку.

Стимулююча функція фінансів. Її роль в становленні ринкових відносин в Україні. Органічна єдність функцій фінансів.


^ Тема 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Фінансова політика – складова частина економічної та соціальної політики держави. Основні принципи та задачі фінансової політики. Умови, які забезпечують ефективність фінансової політики.

Сучасна фінансова політика України. Фінансова стратегія, фінансові пріоритети.

Суть фінансового механізму, його склад та призначення. Історія розвитку фінансового механізму. Необхідність його удосконалення в умовах переходу до ринкової економіки.

Фінансове планування як підсистема фінансового механізму. Зміст, принципи, методи та задачі фінансового планування. Різновидність фінансових планів, їх взаємозв`язок.

Фінансові важелі та стимули, їх функціональне призначення. Характеристика окремих фінансових важелів та стимулів.

Фінансові норми та нормативи в системі фінансових важелів та стимулів. Значення економічних нормативів.

Фінансові показники. Управління фінансами, принципи його організації.

Фінансовий апарат і його склад. Фінансові служби міністерств, відомств, об`єднань, підприємств, організацій, їх функції. Функції, права та обов`язки Міністерства фінансів України, його органів. Державна фінансова інспекція. Її функції та завдання.


^ Тема 3. фінансОВА СИСТЕМА

Складові частини фінансової системи: фінанси підприємств і організацій та загальнодержавні фінанси. Суть, характерні риси фінансів підприємств і організацій, особливості їх формування та використання в умовах різних форм власності.

Характеристика загальнодержавних фінансів (державний бюджет, державне соціальне страхування, державний кредит, державний Пенсійний фонд, позабюджетнгі державні фонди). Місце в фінансовій системі. Взаємозв’язок складових частин фінансової системи.

Визначення фінансових ресурсів. Склад та структура фінансових ресурсів, напрямки їх використання. Макрофактори, що впливають на співвідношення централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів.

Зв’язок фінансів з такими розподільними економічними категоріями як ціна, собівартість, фонд оплати праці.

Тема 4. ФІНАНСИ СУБ'^ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Поняття, сутність і місце фінансів підприємств у фінансовій системі. Основні принципи організації фінансів підприємств в умовах ринку. Функції фінансів підприємств, їх внутрішня властивість і форма прояву їх сутності.

Поняття грошових фондів і фінансових ресурсів підприємств. Економічні методи і способи формування фінансових ресурсів.

Обчислення необхідних обсягів власного капіталу і позикових коштів (кредитних ресурсів). Розрахунки зароблених коштів виробничими підприємствами, посередницькими фірмами та іншими господарюючими суб'єктами. Економічний ефект, диференціал (фінансовий ліверидж) і коефіцієнт плеча фінансового важеля.

Поняття фінансової діяльності підприємств і її організація. Зміст і завдання фінансової роботи на підприємствах. Управління фінансами підприємств.


^ Тема 5. ПОДАТКИ І пОДАТКОВА система

Об`єктивна необхідність податкової системи. Основні функції держави. Суть та призначення податків. Мінімальний розмір податків. Складові частини податкової системи.

Класифікація податків: прогресивні, регресивні, пропорційні, прямі, непрямі, державні, місцеві.

Проблема подвійного оподаткування.

Основні податки, сфери їх використання, механізм дії: податок на прибуток (доходи), акцизний збір, податок на додану вартість. Податок на фонд оплати праці, плата за землю. Податок на експорт і імпорт. Податкові пільги, податковий кредит.

Прибутковий податок з громадян. Групи платників та об`єкти оподаткування. Суть та призначення податків з населення. Діючі системи оподаткування населення в країнах з розвинутою економікою.

^ Тема 6. бюджет І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Державний бюджет України, його призначення, склад і структура доходів і видатків. Роль Державного бюджету в регіональному, галузевому і соціальному перерозподілі.

Класифікація доходів державного бюджету. Фактори, що впливають на формування доходів державного бюджету за сучасних умов. Видатки державного бюджету. Особливості формування видатків за сучасних умов.

Стан бюджету як фінансового плану: рівновага доходів і видатків; перевищення доходів над видатками; бюджетний дефіцит. Фактори, що визначають стан бюджету. Форми перевищення доходів над видатками: бюджетні резерви, бюджетний надлишок, бюджетний профіцит.

Склад і структура бюджетної системи України. Поєднання централізованих і децентралізованих бюджетів як основа демократичного бюджетного устрою. Альтернативні принципи встановлення взаємозв'язку між централізованими і децентралізованими бюджетами: єдність бюджетної системи та автономність кожного бюджету. Переваги і недоліки бюджетної системи, побудованої на принципі єдності. Поняття і характерні ознаки принципу автономності бюджетів, його забезпечення.


^ Тема 7. державНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Економічна суть і роль державного кредиту як специфічної форми фінансових відносин. Форми державного кредиту. Суб'єкти державного кредиту, їх класифікація. Бюджетний дефіцит як основний чинник державного кредиту. Роль і місце державного кредиту в покритті дефіциту бюджету. Передумови державного кредиту. Платоспроможність держави у погашенні боргів і виплаті доходу.

Державний борг, його структура. Види державного боргу. Проблеми державного боргу, його межі і порядок обслуговування. Економічні та соціальні наслідки державного боргу. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. Управління державним боргом.

^ Тема 8. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Економічна база місцевих органів влади: природні ресурси, місцеве господарство, об`єкти державної власності республіканського підпорядкування. Задачі органів місцевого самоврядування.

Роль місцевих бюджетів в економічному та соціальному розвитку регіонів. Доходи місцевих бюджетів, їх характеристика. Витрати місцевих бюджетів, методи їх планування, проблеми удосконалення. Розширення прав місцевих органів влади в бюджетному плануванні. Взаємовідносини місцевих бюджетів з республіканським бюджетом.

Характер і форми взаємовідносин між бюджетами. Фінансове вирівнювання. Бюджетне регулювання. Субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації. Бюджетні позички, їх причини, порядок виділення і погашення. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх виникнення і порядок проведення.

Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування. Індекс відносної податкоспроможності. Формульний розрахунок міжбюджетних трансфертів.


^ Тема 9. СПЕЦІАЛЬНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ ДЕРЖАВИ

Місце централізованих цільових фондів в економічному та соціальному розвитку держави. Об`єктивна необхідність їх створення.

Пенсійний фонд. Цілі, організаційна структура, джерела формування та напрямки використання. Практика створення та функціонування комерційних пенсійних фондів.

Фонд державного соціального страхування, його задачі. Суб`єкти відносин та їх обов`язки. Механізм відрахувань на соціальне страхування. Зарубіжний досвід соціального страхування населення.

Державний фонд сприяння зайнятості населення. Задачі, джерела формування та використання коштів фонду. Регіональні позабюджетні фонди.

Порядок сплати та розподілу Єдиного соціального внеску.

^ Тема 10. СТРАХОВИЙ РИНОК

Сутність страхування та його функції. Принципи страхування. Роль страхування в умовах ринкової економіки.

Невизначеність та ризик. Поняття ризику. Класифікація ризиків. Управління ризиком. Визначення страхового ризику, його ознаки. Визначення ціни страхування. Структура страхового тарифу.

Необхідність страхового захисту. Необхідність, значення та методи державного регулювання страхової діяльності. Орган нагляду за страховою діяльністю, його функції. Шляхи наближення законодавчої й нормативної бази страхування до міжнародних стандартів


^ Тема 11. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Загальна характеристика фінансового ринку. Сутність та еволюція фінансового ринку. Основні функції фінансового ринку. Основні учасники фінансового ринку. Структура фінансового ринку.

Законодавче регулювання фінансового ринку. Суть регулювання фінансового ринку. Державне регулювання фінансового ринку. Саморегулювання фінансового ринку. Особливості регулювання окремих учасників фінансового ринку.


^ Тема 12. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Поняття міжнародних фінансів. Багатоаспектна сутність поняття "міжнародні фінанси" як економічної категорії. Суть міжнародних фінансів у широкому і вузькому розумінні. Структура міжнародних фінансів. Характеристика ланок міжнародних фінансів.

Функції міжнародних фінансів. Відмінність міжнародного фінансового ринку від світового. Основні сегменти міжнародного фінансового ринку. Особливості організації та функціонування міжнародного валютного ринку. Суперечливість сегментарної структури міжнародного фінансового ринку.


Перелік запитань для проведення контролю знань

 1. Сутність фінансів як економічної категорії.

 2. Функції фінансів і механізм їх дії.

 3. Валовий внутрішній продукт як основне джерело фінансових ресурсів.

 4. Фінансова політика держави: сутність і основні елементи.

 5. Форми і методи реалізації фінансової політики.

 6. Фінансовий механізм.

 7. Зміст та структура фінансової системи.

 8. Бюджет як основна ланка фінансів, його сутність і суспільне значення.

 9. Органи управління фінансами.

 10. Фінанси підприємств, її суть та значення.

 11. Функції та принципи організації фінансів підприємств.

 12. Економічна сутність і функції податків.

 13. Загальнодержавні податки і обов’язкові платежі.

 14. Місцеві податки і збори.

 15. Податкова система та її елементи

 16. Суть і функції бюджетної системи України.

 17. Бюджетний процес в Україні і напрями вдосконалення.

 18. Економічна сутність і форми державного кредиту.

 19. Державний борг та методи управління ним.

 20. Бюджетний дефіцит, особливості його прояву в Україні.

 21. Поняття місцевих фінансів та їх роль.

 22. Міжбюджетні взаємовідносини.

 23. Позабюджетні державні цільові фонди: сутність та призначення.

 24. Пенсійний фонд: джерела формування коштів, напрями їх використання.

 25. Економічна природа і сутність страхування.

 26. Поняття страхового ринку, його структура.

 27. Призначення і структура фінансового ринку та його елементи

 28. Склад, структура та функції фондового ринку.

 29. Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів.

 30. Міжнародний механізм перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу.


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література

Нормативні документи

    1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Феміна, 1996. – 64 с.

    2. Бюджетний кодекс України. – Відомості ВРУ, 2010, N 50-51, ст.572 ) //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 2456-17

    3. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. – № 18.

    4. Податковий кодекс України від 02.12.2010. – К.: Видавництво «Преса України», 2010.

    5. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" вiд 08.07.2010 № 2464-VI. // zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2464-17

    6. Бюджетне законодавство України / уклад. І.С. Тимощук. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 372 с.


Підручники, монографії

    1. Азаренкова Г.М. Фінанси: практикум: Навчальний посібник / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 279 с.

    2. Алєксєєв І.В. Бюджетна система: навчальний посібник / І.В. Алєксєєв, Н.Б. Ярошевич, А.М. Чушак-Голобородько. – К.: Хай-Тек Прес, 2007. – 376 с.

    3. Бюджетна система: навчальний посібник / Н.Д.Чала, Л.В.Лазоренко. - К.: Знання, 2010. – 223 с.

    4. Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / І.С. Волохова. – Одеса: Атлант, 2010. – 234 с.

    5. Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин: монографія / за заг. ред. Ю.Л.Бощицького. – К.: Юридична думка, 2009. – 536 с.

    6. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс: підручник / О.П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

    7. Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко. – 4-те вид. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 312 с.

    8. Фещенко Л.В. Бюджетна система України: навчальний посібник / Л.В. Фещенко, П.В. Проноза, Н.В. Кузьминчук. - К.: Кондор, 2008. - 440 с.

    9. Фінанси: навчальний посібник / І.Г.Благун, Р.С.Сорока, І.В.Єлейко. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 314 с.

    10. Фінансове право України: навчальний посібник / За заг. ред. Л.К. Воронової. – К.: Правова єдність, 2009. – 395 с.


Додаткова література

Підручники, монографії

    1. Бюджетний менеджмент: навчальний посібник / За заг. ред. Л.О. Коваленко. – К.: Слово, 2011. – 416 с.

    2. Василик О.Д. Бюджетна система України: підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

    3. Карлін М.І. Державні фінанси України. Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 348 с.

    4. Луніна І.А. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: монографія / І.А. Луніна. – К.: Наукова думка, 2006. – 432 с.

    5. Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: Монографія. — К., НДФІ, 2006. — 584 с.

    6. Старостенко Г.Г. Бюджетна система: навчальний посібник / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.

    7. Фінанси: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.В. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова. – 3-тє вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 392 с.

    8. Фінанси: навчальний посібник / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун І.Р. Чуй. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 274 с.

    9. Фінанси: навчальний посібник / Л.П. Стеців, О.І. Копилюк. – К.: Знання, 2007. – 235 с.

    10. Фінанси: підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с.

    11. Фінансове право України: навчальний посібник / За заг. ред. Л.К. Воронової. – К.: Правова єдність, 2009. – 395 с.

    12. Форкун І.В. Основи казначейської справи: навчальний посібник / І.В. Форкун. – Львів: Новий світ-2000, 2006. – 516 с.

    13. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки: навчальний посібник / Л.А. Швайка. – К.: Знання, 2006. – 435 с.


Інтернет – джерела:

    1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

    2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

    3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua

    4. Офіційний сайт Рахункової палати України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac–rada.gov.uaМодуль 2: «ПОДАТКОВА система»


^ ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОДАТКІВ

Сутність податків. Податки в системі доходів державного бюджету. Податки та інші форми платежів до бюджету: плата, внески, відрахування, збори. Визначення податків, їх характерні ознаки.

Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки як основа фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрями податкового регулювання. Співвідношення функцій у різних видів податків.

Елементи податку: суб’єкт (платник) і носій, об’єкт оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, податкова ставка і квота.

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом. Класифікація податків за економічною ознакою об’єкта оподаткування. Класифікація за ознакою органів державної влади, які їх встановлюють. Класифікація податків залежно від способів їх справляння.


^ ТЕМА 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової системи. Оптимізація співвідношення між фіскальною і регулюючою функціями податків, між різними видами податків. Фактори, що визначають структуру податкової системи.

Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу ВВП. Ідеали оптимального оподаткування: економічна ефективність і соціальна справедливість. Податки як інструмент фінансового регулювання розвитку суспільства. Рівноцінність в оподаткуванні різних суб'єктів.

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. Фактори, що визначають напрямки і характер податкової політики. Аксіоми і принципи податкової політики. Рівнонапруженість в оподаткуванні всіх платників. Економічна ефективність податкової системи.


^ ТЕМА 3. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. Передумови впровадження ПДВ в Україні.

Платники і ставки податку. Порядок реєстрації платником ПДВ. Об'єкт оподаткування, особливості визначення у різних галузях. Пільги по ПДВ.

Порядок обчислення податку на додану вартість. Методи обчислення ПДВ: нетто-податок і сальдовий, їх характеристика і використання. Податкові зобов'язання та податковий кредит при обчисленні ПДВ. Особливості визначення податкового зобов'язання та кредиту.

Декларація з ПДВ, її зміст, порядок складання. Строки подання декларацій. Оподаткування сільськогосподарської діяльності. Особливості оподаткування підприємств малого бізнесу за спрощеною системою оподаткування. Особливості обчислення та сплати податку платниками різних галузей по різних видах операцій та угод.


^ ТЕМА 4. АКЦИЗНИЙ ЗБІР

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Особливості акцизного оподаткування в Україні. Поняття акцизу. Суб’єкти та об’єкти акцизного податку. Платники акцизного збору, об’єкт оподаткування.

Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку. Методика обчислення сум акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету. Порядок включення акцизного податку у ціну товарів. Пільги по податку.

Специфіка оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Особливості оподаткування акцизним податком транспортних засобів. Специфіка оподаткування нафтопродуктів.

Звітність по акцизному податку. Особливості маркування підакцизних товарів. Строки сплати акцизного податку та подання декларації. Штрафні санкції за порушення нарахування і сплати акцизного податку.


  1   2   3

Схожі:

Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисципліни...
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Тема Предмет І завдання загальної психології. Становлення експериментальної психологічної науки
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета. Програма призначена для проведення вступних іспитів для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності...
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Прийом абітурієнтів, які мають диплом спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство»,...
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права "крок" Факультет міжнародних відносин Кафедра міжнародної економіки та бізнесу

Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
«Магістр» зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Фінанси І кредит», «Облік І аудит» та «Банківська справа»– перевірка...
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета вступного іспиту зі спеціальності 03060107 «Логістика» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» — виявлення рівня знань,...
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Об`єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом І розміщенням, за джерелами утворення І цільовим призначенням. Характеристика...
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» зі спеціальності «Психологія» – перевірка...
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» зі спеціальності «Правознавство» –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи