Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» icon

Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Скачати 234.24 Kb.
НазваУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Дата14.09.2012
Розмір234.24 Kb.
ТипДокументи
Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права “КРОК”


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Приймальної комісії

О.М. Шикова

______ _______________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на ОКР «магістр»; «спеціаліст»

спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Автори: В.І.Терехов, докт. екон. наук, проф.

Б.М.Одягайло, докт. екон. наук, проф.;

В.А.Мельник, канд. екон. наук, доц.;

С.А.Філатов, канд. екон. наук, доц.;

Г.Б.Пекна, канд. екон. наук;

І.Ю.Кілівник, методист кафедри МЗЕД та логістики^ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики

(протокол № 8 від «12» січня 2012 р.)

Завідувач кафедри _____________ Терехов В.І. (підпис)Київ, 2012

ЗмістВСТУП……………………………………………………………………………………….3

ПРОГРАМА…………………………………………………………………………...…….4

Модуль 1. Функція планування в системі менеджменту……………………………4

1.1. Загальна характеристика функції планування………………………………………...4

1.2. Функція планування діяльності промислових підприємств…………………………4

1.3. Планування, прогнозування та програмування в державному управлінні………….4

Модуль 2. Функція організації в системі менеджменту…………………………..…5

2.1. Сутнісна характеристика функції організації…………………………………………5

2.2. Особливості організації на промислових підприємствах…………………………….5

2.3. Організаційні засади державного управління ………………………………………..5

Модуль 3. Функція мотивації в системі менеджменту………………………………6

3.1. Сутнісна характеристика мотивації……………………………………………………6

3.2. Особливості реалізації функції мотивації на промислових підприємствах…………6

3.3. Цільова спрямованість та мотивація державного управління………………………..6

Модуль 4. Функція контролю в системі менеджменту………………………………7

4.1. Загальна характеристика функції контролю…………………………………………..7

4.2. Особливості контролю на промислових підприємствах……………………………...7

4.3.Законність та контроль в державному управлінні …………………………………….8

Модуль 5. Функція координації в системі менеджменту…………………………….8

5.1. Сутнісна характеристика функції координації………………………………………..8

5.2. Координація в управлінні промисловими підприємствами………………………….8

5.3. Координація та відповідальність в державному управлінні………………………….8

Модуль 6. Державне управління та суспільний сектор……………………...……...8

6.1. Державне управління як системне суспільне явище ………………………………….8

6.2. Економіка суспільного сектору ……………………………………………………...…9

МОДУЛЬ 7. Забезпечення охорони праці та техніка безпеки……………….………..10

7.1. Покращення умов праці………………………………………………………….……..10

7.2. Запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизму ……….…..11

Структура екзаменаційного білета ….…………………………………………………..12

Рекомендована література……………………………………………………………..…..13


ВСТУП


Мета вступного іспиту зі спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» — виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних абітурієнтами відповідно до Освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму підготовки 030601 — «Менеджмент».

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програма вступного іспиту охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у магістратурі ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК” з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Програму складено на основі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з менеджменту, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму 030601 — «Менеджмент». Разом з тим програма передбачає і певні знання із циклу дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, передусім з економічної теорії, статистики, економічного аналізу та безпеки життєдіяльності.

Програма побудована за функціональними модулями і має між предметний синтетичний характер. Модулі програми відповідають функціям, для виконання яких має бути підготовлений бакалавр з напряму 030601 «Менеджмент». Згідно з чинною Освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності до таких функцій належать: планова, організаційна, мотиваційна, контрольна та координаційна.

У кожному модулі інтегровано матеріал певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріали операційного характеру, які дозволяють виявити знання й уміння використовувати категоріальний апарат, аналітичне мислення, методи обґрунтувань і розрахун­ків за окремими функціями менеджменту та функціонування організацій.


Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”


ПРОГРАМА

Модуль 1. Функція планування
в системі менеджменту

^

1.1. Загальна характеристика функції планування


Місце і значення планування в циклі менеджменту. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення цілей; розроблення стратегії; надання стратегії конкрет­ної форми. Типи планів у організації: стратегічні та оперативні,
коротко - та довгострокові плани, завдання та орієнтири. Кількісні та якісні методи прогнозування. Фактографічні методи прогнозування (екстраполяції, функцій, кореляційно-регресійних моделей).

Класифікація цілей організації. Вимоги до правильно сформульованих цілей. Характеристика методів постановки цілей. Сутність концепції управління за цілями (концепція МВО). Алгоритм процесу управління за цілями, його переваги та недоліки.

Поняття стратегії та її елементи. Характеристика рівнів стратегії: загально корпоративна стратегія; стратегія бізнесу; функціональна стратегія. Технологія стратегічного планування.

Використання методу «дерева рішень» для вибору оптимального варіанта плану дій організації. Методи обґрунтування рішень в умовах невизначеності. Характеристика та сфери застосування експертних методів у плануванні діяльності організації.

Тактичні та оперативні плани діяльності організації.


^ 1.2. Функція планування діяльності

промислових підприємств


Визначення потреби у продукції промислового підприємства. Планування номенклатури й асортименту продукції на промисловому підприємстві. Методи планування обсягів виробництва і реалізації продукції у вартісному вимірі. Поняття і визначення виробничої потужності промислових підприємств. Обґрунтування виробничої програми виробничими потужностями. Визначення чисельності окремих категорій працівників промислового підприємства. Методика визначення потреби промислового підприємства у матеріальних ресурсах.

Сутність інноваційної діяльності організації. Моніторинг факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на розвиток інноваційного процесу. Структура та моделі інноваційного процесу. Сутність, завдання та функції інноваційного менеджменту. Методи та моделі прогнозування в інноваційному менеджменті. Стратегічне та тактичне планування інноваційної діяльності. Види інноваційних стратегій, методи та моделі їх обґрунтування. Механізм фінансування інноваційної діяльності. Методи оцінки економічної ефективності та соціальних наслідків упровадження інновацій. Сутність інноваційного проекту та основні методи його оцінки. Розрахунок критеріїв інноваційних проектів.


^ 1.3. Планування, прогнозування та програмування в державному управлінні


Співвідношення понять „планування ”, „прогнозування ” та „ програмування ”. Державні пріоритети та визначення стратегічних, тактичних та оперативних цілей. Прогнозування: суть, функції та методи. Використання методів прогнозування по визначенню пріоритетів в державному управлінні. Планування бюджету країни: сутність, структура, принципи та цільові пріоритети.

Програмування як елемент державного управління: суть, принципи, методи та технологічні етапи. Державні цільові програми: цілі, пріоритети, критерії, технологія розробки та реалізація. Планування діяльності органу державного управління. Державна установа як об’єкт та суб’єкт управління. Формування системи цілей державної установи та врахування специфіки реалізації владних функцій.


Модуль 2. Функція організації
в системі менеджменту2.1. Сутнісна характеристика функції організації


Сутність функції організації та її місце в системі управління. Основні складові організаційної діяльності. Організаційна структура як результат організаційної діяльності. Схема організаційної структури управління. Вплив технології, розмірів організації, зов­нішнього середовища і стратегії на організаційну структуру.

Сутнісна характеристика процесу проектування робіт в організації. Методи проектування і перепроектування робіт в організації. Поняття, принципи класифікації та базові схеми департаменталізації.

Поняття «делегування повноважень» і типи повноважень (лінійні, штабні, функціональні). Співвідношення категорій «вплив», «влада», «повноваження», «лідерство». Централізація і децентралізація. Поділ управлінської праці (сфери і рівні менеджменту). Діапазон контролю і фактори, що впливають на його величину. Висока і плоска структури організації: переваги і недоліки.

Характеристика основних типів організаційних структур управління: лінійної, функціональної, лінійно-функціональної, дивізіональної, матричної. Мережеві організаційні структури. Сфери застосування різних типів організаційних структур. Фактори, що впливають на формування організаційної структури управління. Характеристика методів вибору типу організаційної структури.
^

2.2. Особливості реалізації функції організації
на промислових підприємствах


Сутність інноваційного процесу на підприємстві. Основні методи організації інноваційного процесу. Організаційні форми забезпечення розвитку інноваційних процесів (технопарки, технополіси, венчурні та консультативні фірми та ін.). Механізм формування інноваційного потенціалу підприємства та методи його оцінки, розрахунок кількісних параметрів інноваційного потенціалу. Процес побудови організаційних структур управління НДДКР на підприємстві. Особливості управління НДДКР. Процес упровадження нововведень в організації. Визначення причин та засобів подолання опору нововведенням в організації.


^ 2.3. Організаційні засади державного управління


Конституційні засади організації державного управління в Україні. Модель розподілу влади в Україні. Верховна Рада України - законодавче джерело побудови державного управління. Інститут Президента та державне управління. Органи виконавчої влади України: загальна характеристика, управлінські зв’язки. Структура та порядок формування Кабінету міністрів України. Акти Кабінету міністрів України. Міністерства України та їх повноваження. Судова влада в системі державного управління. Види органів виконавчої влади та їх класифікація. Уряд і державне управління.

Централізація та децентралізація у структурній організації державного управління. Регіональне управління: сутність, цілі та сфери прикладання. Місцеве самоврядування: основні ознаки, принципи організації та ресурсне забезпечення. Місцеві державні адміністрації в системі державного управління та їх повноваження. Особливості здійснення самоврядування в містах Києві та Севастополі.

Громадянин в державному управлінні: реалізація прав, свобод та обов’язків. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування.


Модуль 3. Функція мотивації
в системі менеджменту

^

3.1. Сутнісна характеристика мотивації


Сутнісна характеристика мотивації як функції управління. Співвідношення понять «потреби», «спонукання», «стимули», «мотивація». Види стимулів та їх характеристика. Модель процесу мотивації. Внутрішнє і зовнішнє винагородження. Класифікація потреб співробітників організації відповідно до теорій змісту мотивації. Метод збагачення праці і його застосування в практичній діяльності організації. Основні фактори мотивації згідно з процесним підходом.

Функції заробітної плати. Форми та системи оплати праці. Сутнісна характеристика тарифної системи. Методика визначення заробітку працівника за різних систем оплати праці. Склад та структура заробітної плати (основна та додаткова заробітна плата). Основні принципи формування системи преміювання персоналу організації. Особливості організації преміювання окремих категорій персоналу організації. Участь працівників у прибутках підприємства.
^

3.2. Особливості реалізації функції мотивації
на промислових підприємствах


Сутність кризи управління персоналом. Методи діагностики рівня роботи з кадрами на підприємстві. Визначення показників, які характеризують кадровий потенціал підприємства. Механізм мотивації антикризової діяльності на підприємстві. Методи управління процесом подолання опору під час упровадження антикризових заходів.

Механізм реалізації державної інноваційної політики, методи державного регулювання інноваційної діяльності. Механізм фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні, види фінансування інноваційної діяльності. Система мотивації інноваційної діяльності в організації. Методи стимулювання творчої активності персоналу. Визначення критеріїв та вибір систем мотивації інноваційної діяльності на підприємстві.

Економічна конкуренція як мотиватор та рушійна сила розвитку ринкової економіки та її основного суб’єкта – підприємства. Ринок як спільнота конкуруючих компаній. Об’єкт, суб’єкт та предмет конкуренції. Види конкуренції. Конкурентоспроможність - основа виживання та досягнення підприємством довготривалого ринкового успіху. Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства, й аспекти її забезпечення.


^ 3.3. Цільова спрямованість та мотивація державного управління


Управлінська діяльність: суть, форми, методи та стадії. Управлінське рішення, процес його підготовки та мотивація. Політична, економічна та соціальна мотивація в реалізації державного управління. Мотивація та результативність в державному управлінні. Чинники та критерії ефективності державного управління. Загальна соціальна ефективність та результативність діяльності органу державної влади. Економічна оцінка ефективності функціонування органу державної влади. Оцінка діяльності посадової особи та показники виміру. Демократичні процедури визначення ефективності державного управління. Інститут довіри та мотивація управлінської діяльності. Формування ефективної організації виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях управління.


Модуль 4. Функція контролю
в системі менеджменту

^

4.1. Загальна характеристика функції контролю


Роль і місце контролю в системі управління. Етапи процесу контролю: вимірювання процесів; порівняння реального виконання зі стандартами; оцінка та реакція. Модель процесу контролю. Види управлінського контролю: попередній; поточний; завершальний.

Класифікація інструментів управлінського контролю. Фінансовий контроль та його основні складові. Характеристика інструментів аналізу фінансової звітності. Аналіз фінансових коефіцієнтів як інструмент управлінського контролю. Сутність та складові операційного контролю. Графік Гантта. Сітьовий графік. Розрахунок параметрів сітьового графіка, визначення тривалості «критичного шляху».

Сутнісна характеристика контролю якості продукції. Методи оцінки рівня якості (об’єктивний, органолептичний, диференційований). Види і методи технічного контролю якості. Показники оцінки рівня якості продукції та методика їх розрахунку. Застосування статистичних методів у технології приймального контролю.

Контроль поведінки працівників: модель; методи оцінки реального виконання; прямий управлінський контроль; замінники прямого управлінського контролю.

Ефективність контролю. Основні характеристики ефективної системи контролю. Дисфункціональний ефект системи контролю та методи його подолання.

Ефективність діяльності організації. Поняття «організаційна ефективність». Класифікація видів ефективності організації: індивідуальна, групова, загально організаційна.

Концепції визначення ефективності управління: цільова; системна; на основі досягнення балансу інтересів; функціональна; композиційна. Критерії ефективності управління організацією за зазначеними концепціями. Напрямки підвищення ефективності управління організацією.


^ 4.2. Особливості контролю на промислових

підприємствах


Моніторинг інноваційного процесу на підприємстві. Використання сукупності техніко-економічних та фінансових показників підприємства для оцінки інноваційних проектів та контролю їх упровадження. Сутність, види та методи контролю в інноваційному менеджменті.

Контроль положення підприємства в просторі конкуренції. Принципи та загальний порядок оцінки конкурентоспроможності підприємства. Показники, що характеризують конкурентоспроможність підприємства, та методи оцінки її рівня. Методика побудови матриці конкурентного профілю. Принципи та загальний порядок оцінки конкурентоспроможності продукції. Критерії конкурентоспроможності продукції та методи оцінки її рівня.

Організація та координація розробки та забезпечення реалізації програми підвищення конкурентоспроможності підприємства. Передумови, чинники успішності та етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності.


^ 4.3. Законність та контроль в державному управлінні


Сутність і види контролю у суспільстві. Контрольна влада у системі управління, її органи та форми діяльності. Державний контроль у сфері виконавчої влади в Україні, його зміст та правові засади. Відповідальність Кабінету міністрів України.

Види контролю. Здійснення державного контролю щодо виконавчої влади з боку суб’єктів інших гілок влади: парламентський контроль, прокурорський нагляд, судовий контроль, адміністративний нагляд міліції. Інформаційна асиметрія, гласність, прозорість та відкритість в реалізації громадського контролю. Роль самоврядування, громадських організацій, органів масової інформації в посиленні громадського контролю.

Сутність і види контролю у суспільстві. Контрольна влада у системі управління, її органи та форми діяльності.

Функціональний аналіз та контролінг діяльності органу державної влади. Ситуаційне управління. Комунікаційний процес та його особливості в державному управлінні.


Модуль 5. Функція координації в системі менеджменту
^

5.1. Сутнісна характеристика функції координації


Сутнісна характеристика координації як функції менеджменту. Зв’язок координації з рештою функцій менеджменту. Механізми вертикальної і горизон­тальної координації робіт і видів діяльності в організації.

Модель процесу комунікацій. Міжособистісні та організаційні комунікації. Усна, письмова та невербальна комунікації, їх форми, переваги та недоліки. Формальні та неформальні організаційні комунікації. Поняття «комунікаційна мережа». Типи комунікаційних мереж у групах. Індивідуальні перешкоди на шляху ефективної комунікації. Організаційні комунікативні бар’єри. Способи подолання перешкод до ефективної комунікації. Модель вибору стилю комунікації.
^

5.2. Координація в управлінні промисловими підприємствами


Координація інноваційної діяльності на підприємстві. Управління науково-дослідною та дослідно-конструкторською роботою на підприємстві, обґрунтування забезпечення впровадження інноваційних проектів у часі та за ресурсами.


^ 5.3. Координація та відповідальність в державному управлінні


Державне регулювання суспільних процесів: суть, важелі, методи та роль в державному управлінні. Організаційна структура державного управління: ієрархія, координація та субординація діяльності. Характеристика підпорядкованості, підконтрольності та підзвітності. Реординаційні зв’язки та координація в державному управлінні. Раціоналізація державного управління: свобода, обмеження адміністративних функції, законність та відповідальність. Законність та відповідальність в державному управлінні. Розмежування відповідальності між різними гілками влади.


Модуль 6. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА

^ СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР


6.1. Державне управління як системне суспільне явище

Державне управління як системне суспільне явище: предмет, цілі, юридичне та ресурсне забезпечення. Загальні, логічні та емпіричні методи пізнання природи управління. Основні теорії управління – теоретичні засади управлінської діяльності держави. Критерії класифікації та види державного управління. Принципи державного управління, механізм їх прояву та використання. Особливості державного управління та його відмінність від приватного.

Держава як визначальна форма організації суспільства: суть, основні риси та типологія. Державний устрій та організаційна структура державного управління. Теорії виникнення держави та інституційні чинники в державному управлінні. Суспільні функції держави та їх еволюція. Вплив формальних та неформальних інститутів на становлення національної моделі державного управління. Американська, японська та західноєвропейська моделі державного управління: єдність та відмінності.

Державна політика та її види. Політична влада та її роль в державному управлінні. Економічна влада та її вплив на державне управління. Адміністративний аспект державного управління. Трансформація функцій держави в умовах загострення глобальних проблем людства.

Національна безпека та державне управління. Державне управління і сфера особистого життя людини. Державне регулювання якості життя. Державне регулювання прав власності та безпека підприємницької діяльності. Обмеження державно-адміністративного тиску та свобода підприємництва. Управління економічною діяльністю та екологічна безпека. Продовольча безпека та державне управління. Державне управління у сфері освіти, молодіжної політики, культури, науки, туризму, спорту, охорони здоров’я.

Циклічність суспільного розвитку та державне управління. Економічна криза та реформування економічної політики держави. Оптимізація державних витрат в умовах кризи. Корекція податкової політики та стимулювання розвитку підприємництва. Визначення пріоритетів стабілізації розвитку економіки та державне управлінське забезпечення. Стабілізаційна фінансова політика держави. Запровадження режиму економії в діяльності органів державної влади. Формування нових фінансово-економічних умов функціонування національної економіки та реалізації державного управління.


^ 6.2. Суспільний сектор економіки


Державний та приватний сектори економіки та їх роль в розвитку суспільства. Державне та приватне управління економікою: єдність та відмінності. Управління підприємствами державної форми власності. Державна політика у використанні природних ресурсів країни. Специфіка державного управління казенними підприємствами. Управління державними корпоративними правами. Державні фінанси та управління. Управління доходами та видатками держави. Ресурсне забезпечення реалізації суспільних функцій держави. Управління грошовою масою та боротьба з інфляцією. Управління борговими зобов‘язаннями та забезпечення стабільності в суспільстві.

Державне управління та регулювання: єдність та відмінності. Державне регулювання економіки, його цілі, функції, методи та межі. Антимонопольна політика держави: цілі, важелі та методи. Державне регулювання ринку фінансових послуг. Регуляторна політика у сфері малого та середнього підприємництва. Державне регулювання структурної перебудови національної економіки. Інноваційно-інвестиційна політика держави, методи та інструменти.

Особливості управління соціальною сферою. Діяльність держави щодо вразливих верств населення. Формування системи соціального захисту.

Суспільний добробут та його складники. Теореми та правила суспільного добробуту. Поведінка економічних суб’єктів в умовах ринкової економіки. Алокаційна проблема та принцип ефективності за Парето. Суспільний сектор у забезпеченні суспільного добробуту.

Суспільні фінанси: джерела доходів та структура. Сфера дії податку та еластичність податків за різними показниками. Оподаткування в умовах ефекту доходу та ефекту заміщення. Правила оподаткування. Оподаткування доходів і його вплив на пропозицію праці, дозвілля та споживання. Переміщення податкового тягаря в межах товарного ринку і ринку праці. Модель переміщення Харбергера. Еквівалентність податків. Надлишковий податковий тягар та фактори, що на нього впливають. Методи протидії ухиленню від оподаткування: оцінка їх ефективності. Проблеми обліку та вимірювання тіньової економіки. Розподіл податкового тягаря в умовах монополії. Інституційні пастки державної власності. Приватизація і націоналізація.

Адміністративний поділ та оптимальна величина місцевої влади. Локальні суспільні блага та Гіпотеза Тібу. Провали суспільного сектору: причини та форми. Втрати суспільства від рентоорієнтації окремих агентів. Бюрократія як економічне явище. Політична рента, корупція та лобізм. Методи реформування бюрократично-управлінського апарату. Причини зростання частки суспільного сектору в економіці та закон Вагнера. Вплив політичного ділового циклу на стан та розміри суспільного сектору. Політичний ринок та адміністративний ресурс. Суспільна рівновага за різних підходів: ринкового, утилітаристського, роулсіанського, егалітарного. Суспільний сектор у вирішенні макроекономічних та управлінських проблем національного господарства. Маркетизація та капіталізація суспільного сектору під впливом глобалізації.


Модуль 7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ


^ 7.1. Безпека життєдіяльності


Об’єкт та предмет безпеки життєдіяльності (БЖД). Основні завдання науки про безпеку людини, історії її розвитку. Концепція ООН про сталий розвиток людства - основа БЖД. Концепція БЖД.

Життєдіяльність як фізіологічно-структурне поняття, її суть, взаємозв’язки та взаємозалежності. багатогранність діяльності людини, її структура та характерні ознаки. Взаємозв’язок життєдіяльності з навколишнім середовищем в системі “людина – середовище - діяльність”. Принципи забезпечення життєдіяльності.

Основні питання та визначення БЖД. Небезпечні, шкідливі, вражаючі, нейтральні та інші фактори. Поняття небезпеки, безпеки та їх взаємозвязки. Небезпека як основний фактор, що визначає рівень безпеки. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Теоретичні положення БЖД, їх філософська основа. Сучасні проблеми життєдіяльності.

Ризик. Індивідуальний та соціальний ризик. Концепція ризику. Теорія ризику. Оцінка рівня ризику. Визначення та вимірювання ризику. Методи визначення ризику.

Роль своєчасного наданої та правильно проведеної першої медичної допомоги в урятуванні життя і зоровя потерпілого. Візуальна діагностика стану потерпілого.

Медична аптечка. Використання підрусчних матеріалів при наданні першої медичної допомоги.

Порядок проведення реанімаційних заходів. Термін, послідовність та методика проведення штучного дихання та непрямого массажу серця. Діагностика відновлення життєдіяльності організму.

Перша медична допомога при зовнішніх та внутрішніх кровотечах. Особливості тимчасової зупинки артеріальної, венозної, капілярної та внутрішньої кровотеч.

Види отруєнь. Перша медична допомога при укусах отруйних комах чи тварин, отруєнні через органи дихання, шкіру та кишково-шлунковий тракт.

Перша медична допомога при переломах та вивихах. Основні способи іммобалізації та евакуації потерпілого при різних видах ушкоджень. Особливості транспортування потерпілого при переломах хребта, шиї, травмах голови.

Перша медична допомога при опіках, електротравмах та обмороженнях. Види опіків. Обмороження, переохолодження організму.

Перша медична допомога при серцевому нападі, задусі, судомах, непритомності тощо.

Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини. Класифікація середовищ життєдіяльності, їх характеристика. Сутність поняття техногенної, соціальної та природної небезпеки за видами діяльності людини. Інтенсивність прояву небезпечних факторів залежно від виду середовища.

Взаємодія людини з біосферою в цілому та її компонентами зокрема. Якісні та кількісні параметри природного середовища, які визнають умови життєдіяльності людини. Екологічна характеристика життєдіяльності. Ноосфера як наступний етап розвитку людства. Вклад В.І. Вернадського в розвиток науки про ноосферу.

Глобальні небезпеки. Роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем безпеки. Можливі шляхи підвищення глобальної безпеки.

Соціальні, екологічні та економічні глобальні проблеми. Поширення руйнівних ідей, гонка озброєнь. Важелі світової економічної війни, її негативні наслідки. Загальнопланетарна стратегія розвитку людства на Землі, узгоджена із законами Всесвіту. Забруднення атмосфери та гідросфери, руйнування і забруднення літосфери, енергетичне забруднення довкілля для людини. Шляхи подолання екологічної кризи. Економічні втрати від наслідків надзвичайних подій у світі.


^ 7.2. Основи охорони праці


Законодавчі акти про охорону праці. Правове поле. Основні положення законодавства про працю та охорону праці.

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці.

Види відповідальності за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Використання світового досвіду з організації роботи щодо поліпшення умов та безпеки праці.

Сутність державного управління охороною праці та організації охорони праці (СУОП) на об’єкті господарювання.

Органи державного регулювання охороною праці. Компетенція і повноваження цих органів в галузі охорони праці, їх функції, права, відповідальність.

Державний нагляд за охороною праці. Багатоступеневий адміністративно - громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Профспілки, уповноважені трудових колективів, їх обов’язки і права у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

Основні вимоги безпеки до конструкції технологічного обладнання, організації робочих місць, систем управління, захисних і сигнальних пристроїв, що входять в конструкцію обладнання.

Безпечність технологічного процесу як сума безпечності технологічного обладнання, використовуваних сировини, матеріалів, безпечності технологічних схем та операцій, організації технологічного процесу. Впровадження стандартизації та сертифікації для забезпечення безпеки технологічного обладнання та технологічних процесів.

Безпека при експлуатації систем під тиском, вантажно-розвантажувальних роботах. Підготовка працівників.

Основні нормативні документи, що регламентують вимоги щодо пожежної безпеки. Основні причини пожеж. Статистика та динаміка пожеж. Вимоги пожежної безпеки. Засоби виявлення пожеж.

Види горіння. Пожеженебезпечні властивості матеріалів і речовин. Категорії об’єктів за пожеже - та вибухонебезпечністю. Види горіння і способи припинення його.

Системи попередження пожеж та пожежного захисту. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Класифікація приміщень з пожежної безпеки. Методи запобігання виникнення в горючому середовищі джерела підпалювання. Система пожежного захисту. Попередження розповсюдження та розвитку пожежі.

Дії персоналу під час виникнення пожежі. Евакуація людей із будівель і приміщень. Розміри, кількість, розміщення, виконання та утримання шляхів евакуації. План евакуації людей з виробничих приміщень. Засоби колективного та індивідуального захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежі.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТАЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_______


1 завдання. Сутність функції організації та її місце в системі управління.

2 завдання. Методи діагностики рівня роботи з кадрами на підприємстві.

3 завдання. Принципи та загальний порядок оцінки конкурентоспроможності продукції.

4 завдання. Перша медична допомога при зовнішніх та внутрішніх кровотечах.

^РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 c

 2. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003.

 3. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. – 5-е изд.; перераб. и доп.–М.: ИНФРА-М, 2005.– 720 с.

 4. Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко І.П. Менеджмент: Підручник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005.- 456 с.

 5. Пушкар Р.М ,Тарнавська Н.П.,. Менеджмент: теорія та практика: Підручник – 3-те вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 486 с.

 6. Робінс С.П., ДеЧенцо Д.А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. - К. : "Основи", 2002. - 671 с.

 7. Соболь С.М., Багацький В.М. Менеджмент: Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005.- 225 с.

 8. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006. – 468 с.

 9. Державне управління. Навчальний посібник. В.Я. Малиновський Луцьк. 2000-558с.

 10. Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. Державне регулювання економіки. Друге видання. – К.: КНЕУ, 2004.

 11. Малий І. Й., Диба М. І., Галабурда М. К. Держава і ринок: філософія взаємодії: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005.

 12. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика: Учебник для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.

 13. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 1995.

 14. Савченко А.Г. Макроекономіка. - К., КНЕУ, 2005.

 15. Сакс Д. Джеффри, Ларрен Б. Филлипе. Макроэкономика. Глобальный подход. – М.: Дело, 1996.Схожі:

Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Мета вступного іспиту зі спеціальності «Маркетинг» на освіт­ньо-кваліфікаційний рівень «магістр», «спеціаліст» — визначення рівня...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Об`єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом І розміщенням, за джерелами утворення І цільовим призначенням. Характеристика...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство»,...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconЗатверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Економіка підприємства», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета. Програма призначена для проведення вступних іспитів для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисципліни...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Прийом абітурієнтів, які мають диплом спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство»,...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Усний екзамен з фаху проводиться зі студентами, котрі бажають поступити на 2, 3 курси навчання І мають на це право відповідно до...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Тема Предмет І завдання загальної психології. Становлення експериментальної психологічної науки
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Автори: к ек н., доцент Бабій Л. В., ст викладач Ніколаєв Д. Г., ст викладач Сукурова Н. М
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи