Програма розвитку економічного факультету icon

Програма розвитку економічного факультету
НазваПрограма розвитку економічного факультету
Дата30.07.2012
Розмір68.9 Kb.
ТипДокументи

Програма

розвитку економічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка


на 2010-2013 рр.

Навчально-методична робота


 1. Упродовж 2011-2012 н. р. відкрити нові магістерські програми 8.03060102 - “Менеджмент інноваційної діяльності” та 8.03060104 - “Менеджмент зовніш­ньоекономічної діяльності”, які передбачені у Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освіт­ньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Постанова Кабінету міністрів України від 27.08.2010 р.).

 2. Розробити нові навчальні плани підготовки магістрів згідно з новим пере­ліком магістерських спеціальностей 2010 року із 1,5-річним терміном навчання.

 3. Спільно з іншими факультетами Університету розробити дворічну магістер­ську програму зі спеціальності “Бізнес-адміністрування” та ліцензувати цю програ­му у Міністерстві освіти і науки України. Підготовка фахівців за цією магістерсь­кою програмою може здійснюватись на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напрямів інших галузей знання.

 4. Підготувати та подати у Державну акредитаційну комісію МОН України документи щодо збільшення ліцензованого обсягу підготовки магістрів і спе­ціалістів за спеціальністю “Економіка підприємства”. Збільшення ліцензовано­го обсягу зумовлено наявністю значної кількості студентів цієї спеціальності у філіях факультету у м. Червоноград та м. Самбір.

 5. Розпочати підготовку магістрів на заочній формі навчання (у 2010-2011 н. р. зі спеціальності “Облік і аудит”, а у 2011-2012 н. р. – зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування”).

 6. Звернутися з клопотанням до Міністерства освіти і науки України з приводу відкриття магістерської спеціальності “Логістика” на основі бакалавра­ту з напряму “Менеджмент”. Клопотати також про відновлення у переліку магістерських спеціальностей (розділ “Специфічні категорії”) міждисциплінар­ної магістерської програми “Прикладна економіка”.

 7. Розробити програму міжуніверситетського обміну студентами економіч­ного факультету, зокрема з Київським національним університетом іме­ні Тараса Шевченка, Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Вроцлавським університетом (Республіка Польща) та ін.

 8. Створити належні умови для підготовки та публікації упродовж трьох наступних років підручників (навчальних посібників) з грифом МОН України з усіх нормативних дисциплін циклу загальноекономічної та професійної підго­товки. Започаткувати видання серії підручників з економічних дисциплін, прис­вячених 350-річчю Університету.

 9. Для підвищення якості навчального процесу та реального входження у Європейський освітній простір упродовж трьох наступних років розробити програму викладання для студентів-магістрів 1-2 дисциплін англійською мовою.

 10. Розробити програму підготовки фахівців за напрямом “Міжнародна еко­номіка” англійською мовою, що забезпечувало б реальний міжуніверситетський обмін студентами з різних країн та здобуття студентами іноземцями повної вищої освіти за цим напрямом.

 11. Розробити міждисциплінарні магістерські програми спільно з механіко-математичним та юридичним факультетами.

 12. Поліпшити організацію та посилити контроль за самостійною роботою студентів з допомогою інтерактивних методів у мережі Internet. Усі завдання на самостійну роботу та методичні вказівки щодо їх виконання передбачити у електронному варіанті на сайтах кафедр та Internet-порталі Університету у розділі "Дистанційне навчання".


^ Наукова робота

 1. Створити сприятливі умови для розвитку вже наявних і формування нових наукових шкіл на факультеті.

 2. Активізувати діяльність із підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема відкриття докторантури за напрямом «08.00.03 – Еконо­міка та управління національним господарством».

 3. Забезпечувати наступність наукового знання за допомогою активної наукової роботи зі студентами і молодими вченими, створення умов для розширення їх наукових контактів та опублікування актуальних і значущих результатів їх наукових досліджень. Організаційна та фінансова підтримка діяльності студентських наукових товариств, SIFE, ISEC та інших студентських наукових організацій факультету.

 4. Продовжувати традицію проведення на факультеті масштабних щорічних міжнародних студентсько-аспірантських конференцій з розширенням географії представництва та підвищенням якості організації.

 5. Започаткувати проведення на базі Університету Всеукраїнських олімпіад студентів з економічних та управлінських спеціальностей («міжнародна економіка»).

 6. Ретельне планування видавничої діяльності з урахуванням необхідності та доцільності наукових і науково-методичних видань на засадах підвищення якості наукової та науково-методичної продукції та авторської відповідальності.

 7. Для прискорення оприлюднення наукових результатів викладачів університету зареєструвати нове електронне наукове фахове видання.

 8. Забезпечити ритмічність видання та підвищити якість «Вісника Львівського університету. Серія економічна». З цією метою на основі веб-порталу факультету розробити автоматизовану on-line систему обробки матеріалів, що подають до друку.

 9. Сприяння кафедрам факультету у виданні спеціалізованих тематичних випусків фахового наукового збірника «Формування ринкової економіки в Україні».

 10. До 50-річчя економічного факультету підготувати проект видання та опублікувати «Малу економічну енциклопедію», яка б містила матеріали з основних напрямів економічної науки.

 11. Задля популяризації університетської економічної науки та підвищення її рейтингу на міжнародному рівні стимулювати публікації науковцями факуль­тету статей в іноземних фахових журналах (передовсім у тих, що входять до списку видань ISI з високим індексом цитування).

 12. Активізувати роботу щодо поповнення бібліотеки факультету періодич­ними та монографічними науковими виданнями, доступу до платних електрон­них баз даних наукової продукції (зокрема за спонсорські кошти).

 13. Активізувати міжнародні наукові зв’язки факультету, у тому числі через проведення спільних традиційних, а також відео- та інтернет конференціїй.


Виховна робота

    1. Залучати студентів до вшанування історичних дат і подій – Листопадо­вого Чину, вшанування жертв Голодомору та репресій.

    2. Розширити мережу благодійних акцій з ініціативи студентства – до Дня святого Миколая („зимового” і „літнього”), до Великодня („Намалюй писанку”), організації допомоги для співробітників та студентів.

    3. Сприяти дотриманню національних традицій через взаємні привітання, святкові вечори з нагоди Різдва, Нового року, Великодня, Шевченківських та Франкових днів.

    4. Проводити заходи з повторень правил мови до Дня української писем­ності та мови, сприяти участі провідних учених факультету у Днях писемності.

    5. Підтримувати і стимулювати проведення професійних свят – кібернетика, менеджера, банкіра, фінансиста, економіста-теоретика, статистика, бухгалтера, підприємця, маркетолога.

    6. Сприяти організованому проведенню молодіжних інтеграційних свят – Дня студента, св. Валентина, екватора навчання, а також св. Тетяни, прп. Нестора Літописця.

    7. Організовувати зустрічі з видатними економістами та управлінцями.

    8. Налагодити взаємозв’язок з випускниками факультету через активізацію діяльності Асоціації випускників.

    9. Залучити студентів до організації виготовлення і поширення атрибутики Університету, факультету та випускових кафедр.

    10. Розробити протокол вручення дипломів випускникам із залученням відомих громадян та успішних випускників факультету.

    11. Організувати типовий перелік та план за курсами відвідування музеїв, театрів та пам’ятних місць задля національно-патріотичного та мистецького розвитку студентської молоді.

    12. Закріпити за академічними групами аудиторії та залучати студентів до чергування для підвищення їх екологічної культури.

    13. Сприяти організації творчих виставок співробітників та студентів, а також тематичних фотовиставок та фотозвітів у коридорах факультету.

    14. Залучити кафедри до організації фотопанорам своїх випускників, а також відслідковування їх професійних досягнень.

    15. Відновити інтеграційні вечори викладачів факультету з нагоди завер­шення або початку певного періоду (календарного року, навчального року).

    16. Сприяти започаткуванню та розвитку творчих колективів факультету.

    17. Підтримувати студентські медійні засоби (радіо, газети, журнали, Інтер­нет-видання).

    18. Сприяти організації студентами розважальних конкурсів – краси, танцю, співу та ін.

    19. Організувати регулярний випуск кафедрами професійних інформаційних стіннівок.

    20. Сприяти організації бібліотечного депозиту викладачів, студентів та випускників.
^

Матеріально-технічна база

 1. Завершити упродовж двох наступних років роботи зі зміцнення фунда­менту та стін будівлі факультету у зв'язку із погіршенням їх стану.

 2. Щороку здійснювати ремонт щонайменше однієї аудиторії задля підтри­мання аудиторного фонду факультету у належному стані.

 3. Виготовити і встановити вхідні двері (браму) з вулиці Театральна, 17, у зв’язку з тим, що вхід з проспекту Свободи, 18 перекрито.

 4. Щороку оновлювати комп’ютерну техніку та встановити у приміщенні факультету безпровідниковий Інтернет WI-FI.

 5. Відкрити малий видавничий центр економічного факультету.

 6. Облаштувати корпус факультету пандусами, необхідними для навчання неповносправних студентів-інвалідів.

 7. Замінити зношену і пошкоджену плитку у коридорах 2 і 3 поверху корпу­су.

 8. Завершити встановлення нового карнизу з заліза по периметру будівлі економічного факультету.

 9. Облаштувати внутрішній дворик факультету.


Схожі:

Програма розвитку економічного факультету iconМіжнародні стратегії економічного розвитку
Середовище формування та реалізації міжнародних стратегій економічного розвитку
Програма розвитку економічного факультету iconГлобалізована інтеграція регіонально-економічного розвитку анотація
Стаття присвячена дослідженню проблеми економічної регіоналізації у контексті формування глобального економічного простору. В статті...
Програма розвитку економічного факультету iconГлобалізована інтеграція регіонально-економічного розвитку анотація
Стаття присвячена дослідженню проблеми економічної регіоналізації у контексті формування глобального економічного простору. В статті...
Програма розвитку економічного факультету iconУхвала вченої ради Київського національного економічного Університету імені Вадима Гетьмана «Про видання електронного наукового збірника «Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»
Ик кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, який сприятиме залученню...
Програма розвитку економічного факультету iconТема  фінансова основа економічного розвитку регіону
Об’єкти накопичення фінансових ресурсів регіону наведені на рис. Фінансові ресурси регіону створюють основу для економічного розвитку...
Програма розвитку економічного факультету iconКорупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку
На шляху до збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку країни необхідне умонтування в систему господарських відносин таких...
Програма розвитку економічного факультету iconПрограма курсу " філософія 2" (для студентів економічного факультету)
Метод проведення семінарських занять включає: тезисний виклад суті проблеми, коментування текстів, вільний обмін думками, дискусію....
Програма розвитку економічного факультету iconТема  визначення рівня економічного розвитку регіону
Таким чином, обґрунтування економічного розвитку можна одержати, тільки виключивши усі фактори, що суб'єктивно завищують значення...
Програма розвитку економічного факультету iconТема  аналіз регіонального економічного розвитку
Аналіз економічного регіонального розвитку (регіональний економічний аналіз) – це процес дослідження показників, що характеризують...
Програма розвитку економічного факультету iconІнформація про проведення та попередній результат ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки у 2009/2010 н р
Григор’єва О. В заступник директора з навчальної роботи чоіппо, Нікіфоров П. О., д е н., професор, декан економічного факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи