1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет І об’єкт економічних досліджень. Потреби І ресурси. Економічні суб’єкти icon

1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет І об’єкт економічних досліджень. Потреби І ресурси. Економічні суб’єкти
Скачати 228.94 Kb.
Назва1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет І об’єкт економічних досліджень. Потреби І ресурси. Економічні суб’єкти
Дата28.07.2012
Розмір228.94 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________


Програма

фахових вступних випробувань

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

галузь знань 0305 – “Економіка та підприємництво”

напрями підготовки: “Економічна теорія”;

“Економічна кібернетика”;

“Міжнародна економіка”;

“Фінанси і кредит”;

“Економіка підприємства”;

“Облік і аудит”;

“Прикладна статистика”;

“Маркетинг”

галузь знань 0306 – “Менеджмент і адміністрування”

напрям підготовки: “Менеджмент”)


Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 6 від 15. 12. 2010


Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки галузі знань 0305 – “Економіка та підприємництво” та галузі знань 0306 – “Менеджмент та адмі­ністрування”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з теоретичних економічних дисциплін.
^

Тема 1. Економічна наука


Зародження економічної науки. Предмет і об’єкт економічних досліджень. Потреби і ресурси. Економічні суб’єкти.

Економічна наука та її складові. Макроекономіка і мікроекономіка. Функції економічної науки. Закони і категорії економічної науки.

Методи економічного дослідження. Економічне моделювання. Економічне сприйняття. Економічні показники.

Позитивна і нормативна економіка. Економічна наука і економічна політика. Цілі економічної політики.

Історія економічної науки. Основні школи в економіці. Вклад українських учених у розвиток економічної науки.
^

Тема 2. Загальні основи економіки


Економічні потреби як основа мотивації діяльності людини. Класифікація і розвиток економічних потреб. Безмежність потреб.

Потреби та економічні інтереси. Класифікація і взаємодія економічних інтересів.

Економічні ресурси. Обмеженість ресурсів. Відтворювані і невідтворювані ресурси.

Процес виробництва. Праця. Засоби праці. Продукт. Технологічні способи виробництва. Економічне зростання.

Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість. Закон спадної віддачі.

Тема 3. Форма виробництва та економічна система

Суть та генезис товарної форми виробництва. Натуральна форма виробництва. Причини виникнення і розвитку товарного виробництва та його види. Продукт виробництва як товар. Види цін та їхні функції.

Суть та функції грошей. Етапи їх еволюції. Функції грошей. Кількість грошей в обігу. Суть, структура та види грошових систем. Демонетизація золота.

Економічна система. Суть та механізми економічної системи. Типізація економічних систем. Власність, її об’єкти та суб’єкти. Права власності. Історичні типи, види і форми власності. Тенденції у розвитку відносин власності;

Командна економіка як економічна система та її неспроможність. Шляхи переходу до ринкової економіки.

Тема 4. Ринкова економіка

Ринкова економіка як економічна система. Основні принципи організації ринкової економіки. Моделі ринкової економіки. Модель кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів у ринковій економіці.

Зміст, функції та види ринків. Суть та функції ринку. Види ринків. Ринок товарів і послуг. Ринки ресурсів. Ринок праці. Ринок природних ресурсів. Фінансові ринки. Кредитний ринок. Ринок цінних паперів. Інші сегменти національного ринку.

Інфраструктура ринкової економіки. Елементи інфраструктури товарного ринку. Товарна біржа. Фондова біржа. Біржа праці. Фінансові посередники. Банківська система. Небанківські фінансові інститути. Формування ринкової інфраструктури в Україні.

Ринкові структури та їхні ознаки. Типи ринкових структур. Досконала конку­ренція. Ефективність ринкового середовища за досконалої конкуренції. Монополія та її різновиди. Поведінка монополії. Основні ознаки олігополії. Монополістична конкуренція. Показники рівня монополізації ринку. Антимонопольне законодавство.

Тема 5. Ринковий механізм

Попит і пропозиція та їх визначники. Попит і його види. Шкала і крива попиту. Закон попиту. Визначники попиту. Рух по кривій попиту та її переміщення. Пропозиція і її види. Шкала та крива пропозиції. Закон пропозиції. Визначники пропозиції. Рух по кривій пропозиції та її переміщення.

Сутність та дія ринкового механізму. Взаємодія попиту і пропозиції. Рівноважна ціна і кількість. Державне регулювання цін. Максимальні і мінімальні ціни.

Переваги і недоліки ринкового механізму. Розв’язання ринком основних проблем організації національної економіки. Слабини ринкового механізму. Необхідність державного регулювання економіки.

Тема 6. Економічна роль держави

Держава як економічний суб’єкт. Економічні функції держави. Забезпечення правової бази. Захист конкуренції і антимонопольна політика. Перерозподіл ресурсів.

Перерозподіл доходів. Державний сектор в економіці. Блага громадського вжитку. Державне регулювання економіки.

Державні фінанси. Фінансова система держави. Державний бюджет. Податки та їхні види. Видатки державного бюджету. Дефіцит державного бюджету. Державний борг. Крива Лафера.

Правові, адміністративні і економічні методи регулювання економіки. Напрями державного регулювання економіки. Економічні функції держави в перехідній економіці.
^

Тема 7. Економіка домогосподарства


Домогосподарство як економічний суб’єкт. Доходи домогосподарства у традиційній економіці. Матеріальне самозабезпечення сім’ї. Елементи традиційного господарства в Україні. Домогосподарство і його функції в ринковій економіці.

Принципи формування доходів у ринковій економіці. Функціональний розподіл доходів. Диференціація доходів домогосподарства. Крива Лоренца. Бідність і багатство.

Споживання домогосподарств. Чинники споживання. Особисті заощадження. Вибір заощадником активу.

Економічна нерівність і політика соціального захисту населення.

Тема 8. Фірма як економічний суб’єкт

Підприємство як економічний суб’єкт. Види підприємств за розміром. Чинники, що визначають розміри підприємств. Управління підприємством. Організація виробництва. Виробнича і соціальна інфраструктура.

Організаційно-правові форми підприємств. Переваги і недоліки одноосібного володіння. Переваги і недоліки партнерства. Акціонерні товариства. Нові форми господарювання в Україні.

Підприємництво як особливий фактор виробництва. Менеджмент і маркетинг у підприємницькій діяльності. Підприємництво в перехідній економіці України.

Капітал підприємства. Основний і оборотний капітал підприємства. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

Витрати і прибуток фірми. Класифікація витрат. Рівень (норма) прибутку.

Інноваційні процеси на підприємстві. Підприємницька діяльність. Функції підприємництва.
^

Тема 9. Національні рахунки


Необхідність національного рахівництва. Система національних рахунків. Показники обсягу національного виробництва. Валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП.

Номінальний і реальний ВВП. Поточні і постійні ціни. Темпи приросту реального ВВП.

Показники рівня зайнятості. Зайняті і безробітні. Рівень безробіття. Коефіцієнт участі в робочій силі.

Показники рівня цін. Індекс споживчих цін. Дефлятор ВВП.

Показники зовнішньоекономічної діяльності держави. Платіжний баланс та його статті.
^

Тема 10. Економічне зростання. Сукупний попит і сукупна пропозиція


Економічний потенціал суспільства. Виробництво національного продукту і його фактори. Показники використання основних факторів виробництва. Чинники, що визначають величину національного продукту країни.

Реалізація національного продукту. Сукупні видатки і їх складові. Сукупний попит. Крива сукупного попиту. Нецінові чинники сукупного попиту.

Сукупна пропозиція. Нецінові чинники сукупної пропозиції.

Макроекономічна рівновага. Збурення сукупного попиту і відновлення рівно­ваги. Збурення сукупної пропозиції і відновлення рівноваги.

Економічне зростання. Погляди на економічне зростання. Фактори економіч­ного зростання. Типи економічного зростання.

Інвестиції і їх роль у економіці. Структура інвестування. Нестабільність інвестицій.

Економічний розвиток і його рівень. Економічне зростання у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються. Особливості економічного розвитку України.
^

Тема 11. Макроекономічна нестабільність та її подолання


Основні прояви макроекономічної нестабільності. Економічні коливання. Фази ділового циклу. Причини економічних коливань.

Зайнятість і безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Причини безробіття. Соціально-економічні втрати від безробіття. Природна норма безробіття. Рівень безробіття в різних країнах.

Суть інфляції та її види. Соціально-економічні наслідки інфляції. Причини інфляції. Методи боротьби з інфляцією.

Можливості впливу держави на загальний стан економіки. Суть, завдання і види стабілізаційної політики.

Фіскальна політика та її основні знаряддя.

Суть монетарної (грошової) політики. Центральний банк і його функції. Знаряддя монетарної політики: норма резервування, облікова ставка, операції на відкритому ринку.

Особливості стабілізаційної політики в Україні.
^

Тема 12. Вітчизняна економіка у світовому господарстві


Потенціал та структура економіки України. Природно-ресурсний та трудовий потенціал вітчизняної економіки. Необхідність та перехід економіки України до ринку. Нинішня структура економіки. Паливно-енергетичні проблеми. Геополітичні інтереси України.

Економічні основи світового господарства. Суть та структура світового госпо­дарства. Інтернаціоналізація господарського життя. Зростання рівня відкритості національних економік. Глобальні проблеми сучасності. Міжнародне співро­бітництво у розв’язанні глобальних проблем.

Основні форми міжнародних економічних відносин. Зовнішня торгівля. Перспективи зовнішньої торгівлі України. Міжнародний рух капіталів. Трансна­ціональні корпорації та їх місце в економіці України. Міжнародна міграція робочої сили. Трудова міграція з України та її наслідки. Науково-технічне співробітництво країн та участь у ньому України. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Динаміка курсу гривні.

Міжнародна економічна інтеграція. Суть, передумови та завдання регіональної економічної інтеграції. Провідні міжнародні економічні об’єднання. Європейський союз. НАФТА. Перспективи інтеграції України в Європейський Союз.

Рекомендована література

  1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: у 2 кн. – Кн. 2: Мікроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид., випр. і доп.. – К. : Знання, 2010.– 437 с.

  2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: у 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха.   Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка – К. : Знання, 2009.   723 с.

  3. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. – Кн.. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчиши­на та П. Островерха. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 723 с.

  4. Аналітична економія: макро­економіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: у 2 кн. – Кн. 2: Мікроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид., випр. і доп.. – К. : Знання, 2006.– 437 с.

  5. Економіка для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл / За редак­цією С. М. Панчишина: Навч. посібник. – Львів: “Тріада плюс”, 2009. – 460 с.

  6. Економіка для учнів 10 класу середніх загальноосвітніх шкіл / За редакцією С. М. Панчишина: Навч. посібник. – Львів: “Тріада плюс”, 2008. – 460 с.

  7. Панчишин С. Економіка. 10-11 клас: Тестові завдання. – К: Либідь, 2003. – 184 с.

Типові тести

І. Дайте правильні відповіді

1. Макроекономіка є частиною аналітичної економії, яка вивчає:

а) глобальні економічні проблеми;

б) ефективність функціонування національної економіки як цілого;

в) світове виробництво певного продукту;

г) трудові відносини людей;

д) поведінку окремого споживача та окремої фірми.

2. Роки життя якого з видатних економістів зазначено неправильно:

а) Адам Сміт (1723-1780);

б) Карл Маркс (1818-1883);

в) Джон Мейнард Кейнс (1883- 1946);

г) Михайло Туган-Барановський (1865-1919);

д) Альфред Маршал (1842-1924).

3. Ефективна національна економіка передбачає:

а) повне залучення ресурсів;

б) повний обсяг виробництва;

в) виготовлення кожного продукту з найнижчими витратами виробництва;

г) виробництво найбажанішої для суспільства продукції;

д) усе перелічене.

4. На ділянці землі можна вирощувати 50 кг полуниці або 250 кг помідорів. Яка альтернативна вартість 1 кг полуниці:

а) 3 кг помідорів;

б) 5 кг помідорів;

в) у 3 рази перевищує вартість помідорів;

г) 5 грн;

д) усі відповіді неправильні.

5. Економічні ресурси містять такі складники:

а) земля, капітал, гроші, праця;

б) капітал, праця, земля, підприємницький хист;

в) гроші, капітал, споживчі блага, земля;

г) праця, капітал, земля, споживчі блага;

д) усі відповіді неправильні.

6. Яка із перелічених ознак не притаманна ресурсам:

а) обмеженість;

б) різноманітність;

в) корисність;

г) безмежність;

д) усі ознаки властиві ресурсам.

7. Які із потреб не належать до матеріальних:

а) ремонт автомобіля;

б) відвідання концерту у філармонії;

в) житло;

г) потреби фірми у автотранспорті.

8. Що не є ознакою товарного виробництва:

а) поділ праці;

б) виготовлення продуктів для споживання самим вироб­ником;

в) задоволення потреб людей через обмін продуктів своєї праці;

г) виготовлення продуктів, яких потребують покупці;

д) економічне відокремлення виробників.

9. Яку країну вважають батьківщиною паперових грошей:

а) Англія;

б) Греція;

в) Китай;

г) Індія;

д) Італія.

10. Функція грошей як міри вартості полягає у тому, що:

а) гроші є посередником між продавцем і покупцем;

б) за допомогою грошей визначають ціни всіх інших товарів;

в) гроші є знаряддям створення ба­гатства;

г) гроші є знаряддям погашення боргів;

д) усі відповіді неправильні.

11. Що не може бути нині об’єктом власності у ринковій економіці:

а) земля;

б) устаткування;

в) людина;

г) продукт інтелектуальної праці;

д) футболіст.

12. Яка ознака не властива адміністративно-командній економіці:

а) повна державна власність на всі капітальні блага;

б) зрівнювання доходів більшості споживачів;

в) заборона підприємництва як одного із джерел доходів;

г) стимулювання ініціативи, пошуку та ризику;

д) директивне планування економіки.

13. Фондова біржа – це ринок, на якому:

а) продають і купують цінні папери;

б) торгують іноземною валютою;

в) укладають угоди за кредити;

г) на гурт продають і купують споживчі товари;

д) торгують товарами виробничого призначення;

14. Олігополія – це така структура ринку, у якій:

а) є один великий виробник і продавець продукту;

б) велика кількість фірм-конкурентів, що виготовляють однорідний продукт;

в) кілька фірм-конкурентів виробляють значну частку конкретного продукту;

г) є лише один покупець;

д) велика кількість фірм-конкурентів виготовляє диференційований продукт.

15. Яка ознака характеризує тільки досконалу конкуренцію:

а) фірма максимізує прибуток;

б) фірма привласнює економічний прибуток;

в) фірма не може впливати на ціну;

г) фірма застосовує нецінову конкуренцію;

д) усі відповіді неправильні.

16. Монопсонія – це:

а) монополія покупця на ринку;

б) монополія продавця на ринку;

в) ринок, на якому стикаються монополіст-покупець і монополіст-продавець;

г) ринок, на якому приватній монополії протистоїть державна монополія;

д) усі відповіді неправильні.

17. Що є причиною зміни величини попиту на бензин:

а) зміна кількості автомобілів;

б) зміна пори року;

в) зміна ціни на бензин;

г) зміна доходів покупців;

д) усі відповіді неправильні.

18. Якщо збільшення доходу спричинило збільшення попиту на певний товар, то цей товар є:

а) товаром нижчої споживчої цінності;

б) товаром-замінником;

в) проміжним продуктом;

г) товаром вищої споживчої цінності;

д) усі відповіді неправильні.

19. Якщо фактична ціна товару нижча від рівноважної, то:

а) виникає нестача цього товару;

б) знижуються ціни факторів виробництва, потрібні для виробництва цього това­ру;

в) з’являється надлишок товару;

г) фактична ціна товару знижуватиметься;

д) усі відповіді неправильні.

20. Удосконалення технології переміщує:

а) криву попиту вправо;

б) криву пропозиції вправо;

в) криву попиту вліво;

г) криву пропозиції вліво;

д) усі твердження неправильні.

21. Якщо два продукти взаємозамінювані, то зростання ціни на один з них спричи­нить:

а) зменшення попиту на інший;

б) зростання попиту на інший;

в) збільшення величини попиту на інший;

г) зменшення величини попиту на інший;

д) усі твердження неправильні.

22. Що не належить до податкової системи:

а) суб’єкти і об’єкти оподаткування ;

б) одиниця виміру об’єкта оподаткування;

в) акцизний збір;

г) увізне мито;

д) платежі за комунальні послуги.

23. До непрямих податків не належить:

а) мито;

б) податок на додану вартість;

в) індивідуальний акциз;

г) податок на спадщину;

д) податок з продажу.

24. До прямих податків не належить:

а) податок на спадщину;

б) податок із прибутку;

в) податок на доходи фізичних осіб;

г) податок на золоті вироби;

д) земельний податок.

25. Дефіцит державного бюджету виникає тоді, коли:

а) державні видатки перевищують надходження до бюджету;

б) збільшуються державні видатки;

в) зменшується державний борг;

г) зобов’язання держави перевищують її активи;

д) усі твердження неправильні.

26. Зовнішня заборгованість – це наслідок:

а) експорту товарів і послуг за кордон;

б) продажу матеріальних активів іноземцям;

в) позичання урядом коштів за кордоном та продажу фінансових активів за кордон;

г) правильні відповіді – б і в;

д) усі твердження неправильні.


27. До змінних витрат можна зачислити:

а) витрати на придбання сировини;

б) процент за взяту фірмою позику;

в) амортизаційні відрахування;

г) страхові внески фірми;

д) усі твердження неправильні.

28. Постійні витрати фірми – це:

а) явні витрати;

б) неявні витрати;

в) витрати, які несе фірма навіть у тому разі, якщо продукцію не виробляють;

г) найнижчі витрати виробництва для повного обсягу продукції;

д) усі відповіді неправильні.

29. Економічні витрати:

а) перевищують явні й неявні витрати на величину бухгалтерського прибутку;

б) містять явні витрати, але не враховують неявні витрати;

в) не містять ні явних, ні неявних витрат;

г) містять неявні витрати, але не враховують явні витрати;

д) містять явні й неявні витрати, у тому числі нормальний прибуток.

30. До основних виробничих засобів підприємства не належить:

а) виробничі будівлі;

б) устаткування;

в) машини й інструменти;

г) предмети праці;

д) робоча худоба.

31. Що не належить до оборотних засобів підприємства:

а) сировина й основні матеріали;

б) витрати майбутніх періодів;

в) незавершена продукція;

г) паливо й енергія;

д) готова продукція на складі.


32. Що не належить до засобів обігу:

а) готова продукція на складі;

б) авансовані підприємством кошти на сировину, матеріали та напівфабрикати;

в) вільні грошові кошти фірми на її розрахунковому рахунку;

г) товари відвантажені споживачеві, але ним не оплачені;

д) готівка.

33. Номінальна й реальна заробітна плата можуть змінюватися:

а) тільки в одному напрямі;

б) тільки в протилежних напрямах;

в) як в одному, так і в протилежних напрямах;

г) і номінальна, і реальна зарплата ніколи не змінюються;

д) усі відповіді неправильні.

34. Якщо середній дохід найбідніших 10% домогосподарств становить 12200 грн, а найбагатших 10% домогосподарств 100040 грн, то децильний коефіцієнт дорівнює:

а) 8,2;

б) 0,82;

в) 7,2;

г) 0,72.

д) 4,1.

35. Крива Лоренца відображає:

а) ступінь рівності в розподілі доходів у суспільстві;

б) ступінь диференціації доходів працівників різних галузей;

в) залежність між розміром доходу та рівнем споживання;

г) залежність між кількістю членів домогосподарства та обсягом їх доходів;

д) усі відповіді неправильні.

36. У країнах із розвинутою ринковою економікою у структурі доходів домогоспо­дарства найвищу питому вагу мають:

а) заробітна плата;

б) доходи від підсобного господарства;

в) майнові доходи;

г) державні трансферні платежі;

д) натуральні доходи.


37. Валовий внутрішній продукт є сумою ринкової вартості:

а) проміжних товарів і послуг;

б) кінцевих товарів і послуг;

в) проміжних і кінцевих товарів і послуг;

г) товарів і послуг нижчої споживчої цінності;

д) усі твердження неправильні.

38. У національному доході не враховують:

а) заробітну плату;

б) ренту;

в) процент;

г) державні трансферні платежі;

д) прибуток.

39. Державні трансферні платежі - це:

а) виплати уряду домогосподарствам, не обумовлені їхньою участю у процесі виробництва;

б) видатки уряду на наймання працівників у державний сектор;

в) компонент обчислення ВВП як суми доходів;

г) правильні відповіді а і б;

д) правильні відповіді б і в.

40. Що враховують під час визначення валового внутрішнього продукту:

а) державні трансферні платежі;

б) продаж уживаних речей;

в) проміжні товари і послуги;

г) державні закупівлі товарів і послуг;

д) приватні трансферні платежі.

41. Якщо подушний ВВП 2006 р. становив 16 070 дол., а 2007 р. – 16 520 дол., то темп приросту подушного ВВП за цей період становить, %:

а) 2,2;

б) 2,1;

в) 102,2;

г) 102,1;

д) 0,5.


42. Економічне зростання означає:

а) збільшення ресурсів та можливостей для виробництва;

б) забезпечення повної зайнятості;

в) збільшення обсягу виробництва товарів і послуг та переміщення кривої виробничих можливостей управо;

г) переміщення кривої виробничих можливостей уліво;

д) усі твердження неправильні.

43. Що не належить до чинників економічного зростання інтенсивного типу:

а) підвищення кваліфікації працівників;

б) удосконалення організації виробництва;

в) поліпшення використання фізичного капіталу;

г) збільшення кількості працівників;

д) застосування продуктивніших машин і механізмів.

44. Екстернальні теорії шукають основні причини економічних коливань у:

а) кількості грошей в обігу;

б) важливих технічних нововведеннях;

в) обсягах сукупних видатків;

г) сподіваннях економічних суб’єктів;

д) усі твердження неправильні.

45. Інтернальні теорії шукають основні причини економічних коливань у:

а) війнах і революціях;

б) політичному процесові;

в) міграції робочої сили;

г) кількості грошей в обігу;

д) усі твердження неправильні.

46. Джерелом інфляції пропозиції є:

а) збільшення видатків на споживання;

б) збільшення інвестиційних видатків;

в) зростання витрат на одиницю продукції;

г) збільшення сукупних видатків;

д) усі відповіді неправильні.


47. Міжнародний поділ праці – це:

а) прямі іноземні інвестиції в економіку країни;

б) портфельні іноземні інвестиції в економіку країни;

в) сукупність різних форм міжнародних економічних відносин;

г) переміщення працездатного населення з однієї країни в іншу;

д) розмежування певних видів діяльності між окремими країнами, що передбачає обмін результатами виробництва.

48. Якої складової не містять золотовалютні резерви:

а) золотий запас;

б) спеціальні права запозичення;

в) резервну позицію країни в МВФ;

г) вільно конвертовані валюти;

д) державні цінні папери.

49. Яка ознака не характеризує сучасну міжнародну валютну систему:

а) повна демонетизація золота;

б) скасування номінального золотого паритету;

в) запровадження фіксованих валютних курсів;

г) скасування офіційної ціни на золото;

д) розширене коло резервних валют.

50. Яка ознака не характеризує золотий стандарт як грошову систему:

а) у грошовому обігу обов’язково перебували золоті монети;

б) країна визначала золотий вміст своєї грошової одиниці;

в) в основі валютного курсу був монетний паритет;

г) забороняли ввезення і вивезення золота з країни;

д) всі види грошей обмінювались одні на одних.

Типові задачі

1. Підприємець Вольський придбав 2 тис. простих акцій деякого акціонерного товариства номінальною вартістю 1 тис. грн кожна. Одночасно Вольський купив 20 привілейованих акцій цієї фірми за номінальною ціною 25 тис. грн кожна, а також облігацій на суму 200 тис. грн. Якщо акціонерне товариство випустило простих акцій на суму 50 млн грн, привілейованих – 4 млн грн, а облігацій – на 4 млн грн, то який відсоток голосів має Вольський на загальних зборах акціонерів.

2. Функція попиту для деякого товарного ринку має вигляд: d=10-p, а функція пропозиції: s=2p-2. Яка ситуація складеться на ринку, якщо уряд запровадить:

а) мінімальну ціну, p1=5.

б) максимальну ціну, p2=3.

3. Нехай в економіці Багатії є лише дві фірми: автомобільна і харчова. Автомобільна фірма виробила 1000 легкових автомобілів, які продала за 60000 грн. кожний, і 100 вантажних автомобілів, які продано за 120000 грн. кожний. Домогосподарства Багатії купили 750 легкових автомобілів, уряд – 50, а 200 легкових автомобілів експортували за кордон. Харчова компанія закупила усі вантажівки.

Обсяг продажу харчової фірми домогосподарствам становив 140 млн. грн. Витрати на виробництво в автомобільної компанії – 47 млн. грн., у тому числі на зарплату – 38 млн. грн., процент – 1, ренту – 2, амортизацію – 6 млн. грн. Витрати на виробництво у харчовій компанії – 119 млн. грн., у тому числі на заробітну плату – 80 млн. грн., ренту – 20, процент – 10, а амортизацію – 9 млн. грн. Непрямих податків у Багатії немає.

Визначте валовий внутрішній продукт Багатії та його структуру як суму видатків і суму доходів.

4. Вартість використовуваних на підприємстві машин та устаткування становить 10 млн грн. Підприємство також володіє об’єктами промислової та інтелектуальної власності на суму 2 млн 100 тис. грн. Вартість виробничих запасів підприємства становить 3100 тис. грн. Вільні грошові кошти на розрахунковому рахунку підприємства становлять 80 тис. грн. На складах підприємства зберігається готової продукції на суму 300 тис. грн. Вартість відвантаженої продукції споживачам, але ще ними на оплаченої дорівнює 800 тис. грн. Авансовані підприємством кошти на сировину і матеріали становлять 120 тис. грн. Обчисліть величину основного та оборотного капіталу підприємства.

5. Домогосподарство, яке складається з п’яти осіб, у середньому за місяць отримує такі доходи: у формі заробітної плати – 6200 грн.; пенсії – 820 грн.; стипендія – 300; майнові доходи (проценти за вклади в банку) – 510 грн. Пропорційна ставка податку на доходи фізичних осіб становить 15%. Проценти за вклади у банку, стипендії та пенсії не оподатковуються. Вартість продукції, виробленої домогосподарством для власного споживання, дорівнює 160 грн на місяць. Визначте місячний дохід домогосподарства, його номінальний дохід та номінальний використовуваний дохід.

6. Реальний ВВП у базовому році становив 200 млрд грн. Номінальний ВВП у поточному році збільшився до 280 млрд грн. Рівень цін за цей період зріс на 25 %. Визначте абсолютний приріст реального ВВП у поточному році.

7. Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн):

^ Особисті видатки на споживання 50

Чисті інвестиції ..6

Державні закупівлі товарів і послуг 20

Рента ..3

Прибуток акціонерних підприємств 10

Відрахування на споживання капіталу 16

Процент ..8

Непрямі податки на бізнес ..4

Заробітна плата 42

Трансферні платежі ..6

Доходи індивідуальних власників 12

Чистий експорт ..3

Чисті іноземні факторні доходи, зароблені за кордоном ..2

а) обчисліть ВВП як суму видатків і суму доходів.

б) внесіть відповідні поправки до ВВП, щоб отримати валовий національ­ний продукт.

в) обчисліть національний дохід (1) вирахуванням відповідних компонен­тів із валового національного продукту і (2) додаванням доходів, що становлять національний дохід.

8. Населення Багатії становить 50 млн громадян, із них 20% становлять діти і 20% – люди похилого віку. Ці обидві групи не займаються виробничою діяльністю. Коефіцієнт участі у робочій силі працездатного населення становить 80%. У невисокосному році було 104 вихідних дні, а також 11 святкових, які усі прийшлися на робочі. Кожен зайнятий має щорічну відпустку тривалістю 25 робочих днів. Тривалість робочого дня – вісім годин. Унаслідок страйків, запізнень та прогулів було втрачено 5% усього робочого часу. Рівень безробіття становив 5%. Визначте обсяг національного продукту (ВВП), якщо годинний виробіток на зайнятого становив 25 грн.

9. Чисельність населення країни становить 50 млн осіб. Частка робочої сили у населенні дорівнює 60%. Один зайнятий створює за рік продукції на 50 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 1420 млрд грн. Визначте рівень безробіття.

10. Комерційний банк залучає депозити під 12% річних, а надає кредити під 15%. Норма резервування – 10%. Сума депозитів дорівнює 40 млн грн. Обчисліть прибуток банку, якщо усі надлишкові резерви надано у позику.

11. Курс гривні до російського рубля становить 1 грн = 5 рублям. Українські фірми експортують товар А в Росію, який коштує там 350 рублів. Обсяг експорту товару А українськими фірмами в Росію становить 50 тис. одиниць. Російські фірми експортують в Україну товар В, де його ціна становить 35 грн. Обсяг експорту товару В російськими фірмами в Україну становить 90 тис. одиниць. Напередодні виборів в Україні курс гривні щодо рубля різко знизився – до 1:4,0. Визначте розмір додаткового доходу, який отримають фірми однієї з країн унаслідок зміни курсу.


Схожі:

1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет І об’єкт економічних досліджень. Потреби І ресурси. Економічні суб’єкти icon1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет і об’єкт економічних досліджень. Потреби і ресурси. Економічні суб’єкти
Економіка та підприємництво” та галузі знань 0306 – “Менеджмент та адмі­ністрування”, проводиться за результатами фахових вступних...
1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет І об’єкт економічних досліджень. Потреби І ресурси. Економічні суб’єкти icon1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет і об’єкт економічних досліджень. Потреби і ресурси. Економічні суб’єкти
Економіка та підприємництво” та галузі знань 0306 – “Менеджмент та адмі­ністрування”, проводиться за результатами фахових вступних...
1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет І об’єкт економічних досліджень. Потреби І ресурси. Економічні суб’єкти iconПрограма олімпіади з предмету «основи економіки» Тема 1 Предмет І метод економічної науки
Ресурси і фактори виробництва. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Альтернативність цілей використання обмежених...
1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет І об’єкт економічних досліджень. Потреби І ресурси. Економічні суб’єкти iconЛекція Соціальні об’єкти і суб’єкти управління. Вступ. Суб’єктно об’єктні
Перший вид управління – здійснюється в системі «суб’єкт об’єкт», в якій перший елемент є представником другого, його об’єктивно чи...
1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет І об’єкт економічних досліджень. Потреби І ресурси. Економічні суб’єкти iconТема економічні потреби І виробничі ресурси предмет економічної теорії
Ксенофонт (йому приписується авторство цього терміна), — це мистецтво ведення домашнього господарства. Проте економіка як дисципліна,...
1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет І об’єкт економічних досліджень. Потреби І ресурси. Економічні суб’єкти iconПредмет ре – вивчення просторових особливостей зосередження продуктивних сил
Регіональна економіка, як і будь-яка інша наука, має свій об’єкт і предмет. Об’єкт науки – це найбільш загальні тіла та сили природи...
1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет І об’єкт економічних досліджень. Потреби І ресурси. Економічні суб’єкти icon№ Предмет І завдання соціальної педагогіки
Соціальна педагогіка як наука, Завдання, об`єкти, суб`єкти соціально-педагогічної діяльності
1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет І об’єкт економічних досліджень. Потреби І ресурси. Економічні суб’єкти iconФілософія науки
Наука вивчає їх як об'єкти, що функціонують І розвиваються за своїми природними законами. Вона може вивчати І людину, як суб'єкт...
1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет І об’єкт економічних досліджень. Потреби І ресурси. Економічні суб’єкти icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Сутність, структура І типи економічних систем. Власність як економічна категорія, право власності, еволюція відносин власності. Форми...
1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет І об’єкт економічних досліджень. Потреби І ресурси. Економічні суб’єкти icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Сутність, структура І типи економічних систем. Власність як економічна категорія, право власності, еволюція відносин власності. Форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи