Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М icon

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Скачати 463.32 Kb.
НазваЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір463.32 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра

(галузь знань 0305 – “Економіка та підприємництво”

спеціальність “Економіка підприємства”)


^ Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 6 від 15.12.2010 р.


Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: “Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”.


^ Навчальна дисципліна “Економіка підприємства”


Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання

Поняття підприємства, цілі і завдання його створення. Підприємство як господарча система і форма реалізації підприємництва.

Правові засади функціонування підприємств. Господарський Кодекс України, його основні положення. Статут підприємства. Генеральна тарифна угода й колективний договір.

Класифікація підприємств: за метою та характером діяльності; за формами власності; за чисельністю працюючих; правовим статусом та формами господарювання; за технологічною і територіальною цілісністю; за галузево-функціональним видом діяльності.

Об’єднання підприємств: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, картелі, синдикати, трести, холдинги, промислово-фінансові групи.

Тенденції розвитку підприємств та їх об’єднань в сучасних умовах.

Поняття й загальна характеристика ринкового середовища функціонування підприємств та організацій. Складові елементи ринкової інфраструктури.

^ Тема 2. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання

Підприємництво як сучасна форма господарювання. Принципи здійснення, форми, типи і моделі підприємницької діяльності.

Правове забезпечення підприємництва.

Виробнича та посередницька діяльність.

Підприємницькі договори (контракти, угоди). Структура договорів і порядок їх укладання. Типовий зміст, загальні й специфічні умови договору. Формулюван­ня конкретних умов договору.

Формування підприємницького середовища. Активізація підприємницької діяльності в Україні.


^ Тема 3. Структура та управління підприємством


Сутнісна характеристика структури підприємства. Виробнича структура підприємства та її види. Чинники формування й зміни виробничої структури підприємства.

Характеристика загальної структури підприємства.

Об’єктивна необхідність і поняття управління суб’єктами господарювання. Планування, організація, мотивація, контроль як основні функції управління підприємствами.

Принципи та методи управління підприємством.

Організаційна структура управління підприємством. Типи організаційних структур управління.


^ Тема 4. Персонал підприємства


Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, кадрів, трудового потенціалу та ін. Категорії персоналу підприємства (керівники, спеціа­лісти, службовці, робітники). Поділ персоналу за професіями і кваліфікацією.

Визначення чисельності окремих категорій працівників.

Кадрова політика й система управління персоналом підприємств. Сучасні вимоги держави й фірми до ділових якостей різних категорій персоналу.

Особливості систем управління у фірмах економічно розвинутих зарубіжних країн.

^ Тема 5. Виробничі фонди підприємства (матеріальні активи )

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна підприємства. Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг. Майно підпри­ємства соціального призначення.

Класифікація основних фондів за ознакою функціонального призначення та участі у виробничих процесах. Структура основних фондів та її види.

Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів.

Відтворення основних виробничих фондів. Характеристика процесу відтворення основних фондів. Розширене відтворення основних фондів за допомогою їх технічного переозброєння, реконструкції, розширення і нового будівництва.

Фізичне (матеріальне) та економічне спрацювання основних фондів. Техніко-економічне старіння засобів праці та його наслідки.

Амортизація основних фондів та методи її нарахування.

Система показників ефективності відтворен­ня та використання основних фондів підприємства. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів.

Елементний склад оборотних фондів. Характеристика виробничих запасів, напівфабрикатів власного виготовлення, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів.

Показники та шляхи кращого використання матеріальних ресурсів.

^ Тема 6. Нематеріальні ресурси ( нематеріальні активи)


Поняття, види та особливості нематеріальних ресурсів. Об’єкти інтелектуальної та промислової власності. Характеристика інших нематеріальних ресурсів.

Нематеріальні активи. Основні риси та особливості. Оцінювання вартості нематеріальних активів.


^ Тема 7. Оборотні кошти

Сутнісна характеристика оборотних коштів як сукупності поточних витрат фінансових коштів. Виокремлення оборотних коштів, що обслуговують сфери виробництва й обігу. Нормовані й ненормовані оборотні кошти.

Призначення нормування (розрахунку нормативів) оборотних коштів. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого рахунку).

Основні показники рівня ефективності використання оборотних коштів: коефіцієнти оборотності (кількість оборотів) й завантаження, тривалість одного обороту, рентабельність; методика їх розрахунку.

Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів.

^ Тема 8. Інвестиції підприємства

Сутність, характеристика інвестицій як найважливішого фінансового ресурсу для створення, функціонування й розвитку суб’єктів господарювання. Класифікація інвестицій підприємства. Джерела формування реальних інвестицій.

Роль фінансових інвестицій у системі господарювання. Види цінних паперів, порядок їх випуску й обігу. Державне регулювання й масштаби обігу цінних паперів в Україні.

Загальні положення методології визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій.

Сукупність чинників, що впливають на рівень ефективності інвестицій. Основні організаційно-економічні чинники підвищення ефективності використан­ня капітальних вкладень.

Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’єктів господа­рювання . Стисла характеристика інвестиційного проекту.


^ Тема 9. Інноваційна діяльність підприємства


Загальна характеристика інноваційної діяльності та інноваційних процесів. Локальні й глобальні новинки (нововведення). Взаємо­зв’язок між окремими видами інноваційних процесів.

Організаційні форми інноваційної діяльності.

Інноваційна політика підприємства.

Методика визначення ефективності технічних нововведень. Народногосподар­ський і внутрішньогосподарський (комерційний) економічний ефект від створення новинок і використання нововведень.

^ Тема 10. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства

Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва. Складники тех­ніко-технологічної бази, найефективніші способи її формування на підприємстві. Особливості формування виробничої бази на підприємствах різних галузей.

Загальна характеристика, види та чинники формування (нарощування) виробничої потужності підприємства. Основні методичні принципи розрахунку виробничої потужності підприємства.

^ Тема 11. Організація виробництва

Поняття й основні елементи виробничого процесу. Поділ виробничих проце­сів за призначенням, перебігом у часі та ступенем механізації (автоматизації). Принципи раціональної організації виробничого процесу.

Організаційні типи виробництва (одиничне, серійне й масове), сутнісна характерис­тика кожного з них. Вплив типу виробництва на його ефективність.

Організація виробничого процесу в часі. Виробничий цикл і його структура.

Методи організації виробництва. Організація непотокового виробництва: його ознаки й сфери застосування.

Особливості потокового виробництва і його різновиди. Переваги і недоліки потокового виробництва. Тенденції його розвитку.

Сутність і соціально-економічне значення застосування різних форм організа­ції виробництва. Концентрація й розукрупнення виробництва.

Об’єктивна необхід­ність, сутність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва.

^ Тема 12. Інфраструктура підприємства

Сутнісна характеристика інфраструктури підприємства. Виробнича й соціальна інфраструктура. Виокремлення сфери капітального будівництва як специфічного елемента виробничо-соціальної інфраструктури. Вплив діяльності інфраструктурних підрозділів на ефективність господарювання, економіку підприємства.

Поняття й функції системи технологічного обслуговування підприємства. Ремонтне господарство (ремонт і форми його організації, модернізація обладнання: ремонтні служби). Інструментальне господарство, його підрозділи та процеси управління . Необхідність та організація енергетичного господарства й транс­портної служби. Складське господарство підприємства.

Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства за ринкових умов господарювання. Планування соціального розвитку підприємства.


^ Тема 13. Прогнозування та планування діяльності підпри­ємства

Прогнозування як наукове обґрунтування можливого стану суб’єктів господарювання у майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків досягнення цього стану. Мета, ознаки, об’єкти й принципи прогнозування.

Методологічні основи планування. Планування як домінантна функція управління, принципи планування. Система планів підприємства. Методи планування діяльності та розвитку підприємства.

Сутність та основні етапи стратегічного планування на підприємстві.

Бізнес-планування: сутність і призначення. Стадії формування, логіка розробки й поліваріантність структури бізнес-плану. Типовий зміст і методика розробки окремих розділів бізнес-плану.

Тактичне планування діяльності підприємства. Відмінність тактичного планування від стратегічного.

Оперативне планування поточної діяльності: суть і завдання. Розробка оперативних планів та графіків виробництва.

Проблеми удосконалення внутрішньофірмового планування за умов ринкової системи господарювання.

^ Тема 14. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація й вимірники обсягу. Номенклатура й асортимент продукції (послуг). Валова, товарна, чиста й реалізована продукція.

Схема формування виробничої програми підприємства, її ресурсне обґрунту­вання.

Змістова характеристика матеріально-технічного забезпечення (МТЗ). Форми і системи МТЗ. Обчислення потреби в матеріалах. Запаси матеріалів та їх регулювання. Оптимізація партій поставки матеріалів.

Якість продукції (послуг) як економічна категорія. Показники й методи оцінки якості продукції (послуг). Поняття й визначення рівня конкурентоспромож­ності продукції вітчизняних підприємств на ринку.

Стандартизація та сертифікація продукції: складові елементи й принципи здійснення.

Економічна і соціальна ефективність стандартизації та сертифікації продукції. Державний нагляд за дотриманням вимог стандартів.

^ Тема 15. Маркетингова діяльність підприємства

Поняття маркетингу, його концепції та різновиди.

Принципи, задачі та функції маркетингу. Система засобів маркетингу та їх структура. Фактори макро- і мікросередовища маркетингу.

Особливості визначення ринкового попиту на окремі види продукції. Методи цільового маркетингу. Сегментація ринку. Фактори сегментації споживчого ринку. Основні критерії вибору сегмента.

Сутність і зміст маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару. Маркетингові дії на різних етапах життєвого циклу. Товарні марки: роль, вибір, класифікація, застосування. Функції та проблеми використання упаковки. Сервісне обслуговування клієнтів.

Ціна як один з основних інструментів маркетингу. Сутність та роль марке­тингової цінової політики.

Сутність, завдання, функції та елементи маркетингової політики розподілу. Поняття каналу розподілу. Класи­фікація посередницьких підприємств і організацій та їх основні типи.

Сутність і зміст маркетингової політики комунікацій .

Принципи та способи ефективної організації маркетингу на підприємстві.

^ Тема 16. Продуктивність, мотивація та оплата праці

Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники зростання продуктивності праці. Наявні резерви зростання продуктивності праці та заходи для їх використання в сучасних умовах господарювання. Розрахунки можливого зростання продуктивності праці за рахунок окремих і певної сукупності чинників.

Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної трудової діяльності. Методи мотивації трудової діяльності.

Поняття оплати праці. Основна заробітна плата й додаткова оплата праці. Функції оплати праці та їх реалізація.

Мінімальна заробітна плата. Тарифна система. Єдина тарифна система розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Диференціація оплати праці за певними ознаками. Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців. Форми й системи оплати праці робітників. Вибір форм і систем оплати праці на підприємствах різних форм власності. Можливість колективних форм організації та оплати праці.

Сучасна державна політика оплати праці. Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту.

^ Тема 17. Витрати та ціни на продукцію підприємства

Поточні витрати, собівартість продукції як комплексний економічний показник. Включення поточних витрат виробництва до собівартості продукції (послуг). Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками (ступенем однорідності, зв’язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю продукції). Структура поточних витрат за окремими групами первинних елементів на підприємствах різних галузей і тенденція її зміни з часом.

Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними елементами.

Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Об’єкти калькулю­вання й калькуляційні одиниці.

Обґрунтування й вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах України.

Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін та сфери їх застосування. Методи встановлення ціни: собівартість плюс прибуток; забезпечення фіксованої величини прибутку; за рівнем поточних цін (конкуренції); за рівнем попиту тощо. Шляхи вдосконалення ціноутворення на продукцію (послуги) в Україні.

^ Тема 18. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Джерела формування загальної величини прибутку (доходу) підприємства. Типова схема використання прибутку (доходу) підприємства.

Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства. Загальна характеристика рентабельності застосовуваних (інвестованих) ресурсів. Обчислення рентабельності: виробничих фондів (виробництва); сукупних активів; власного (акціонерного) капіталу. Рентабельність певного обсягу продукції та окремих виробів. Динаміка і способи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України.

Суть і методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства. Оцінка прибутковості, ліквідності, оборотності, стабільності та ділової активності.

Економічна суть і загальний методологічний підхід до вимірювання ефективності виробництва, господарської діяльності підприємства.

Класифікація чинників зростання ефективності виробництва за певними ознаками: видами витрат і ресурсів (джерелами зростання); напрямками розвитку й удосконалення виробництва; місцем реалізації в системі управління виробництвом.

^ Тема 19. Реструктуризація та санація підприємства


Реструктуризація бізнесу: особливості, основні форми та види. Особливості розроблення та реалізації проекту реструктуризації.

Суть механізму санації (фінансово-економічного оздоровлення) та її цілі. Програма санаційних заходів фінансово-економічного характеру. Особливості державної підтримки проведення санації потенційно конкурентоспроможних під­приємств. Практика й ефективність санації суб’єктів господарювання в Україні.

^ Тема 20. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства

Технологічна характеристика економічної безпеки суб’єкта господарювання. Можливі загрози економічній безпеці суб’єкта господарювання. Основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства за умов ринкової системи господарювання.

Обґрунтування стратегії створення належної економічної безпеки підпри­ємства. Основні групи чинників, що формують відповідний рівень економічної безпеки підприємства .

Антикризова діяльність і банкрутство підприємств. Причини й симптоми банкрутства. Визначення зон ризику та реакція підприємства на настання кризового фінансово-економічного стану. Класифікація чинників, що сприяють банкрутству. Процедура оголошення банкрутства в засобах масової інформації.


Список рекомендованої літератури

 1. Господарський Кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003р. – К.: Істина, 2003.

 2. Березін О.В., Березіна Л.М., Бутенко Н.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Знання, 2009. – 390с.

 3. Бондар Н.М. Економіка підприємства. – К: АСН, 2004.- 400с.

 4. Економіка підприємства / За заг. ред. д.е.н., проф. Мельника Л.Г. – Суми: 2004. 648с.

 5. Економіка підприємства / За заг. ред. д.е.н., проф. Петровича Й.М. – Львів: Новий Світ , 2004. – 680с.

 6. Економіка підприємства: Підручник / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614с.

 7. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посібник для ВНЗ / Харів П.С. – К., 2008. – 405с.

 8. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. проф. С.Ф. Покропивного. – Вид. друге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

 9. Економіка підприємства: Підручник / За заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. – ( вид. 4-те, перероб. і доп.). – К.: КНЕУ, 2009. – 816с.

 10. Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 160с.

 11. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 580с.

 12. Оробчук М.Г., Лисий І.В. Задачі з економіки підприємства та методика їх розв’язування: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.

 13. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч.посібник. – К: КНЕУ, 1998.

 14. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. Посібник. – К.: Вікар, 2001. – 178с.

 15. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2005. – 568с.


Навчальна дисципліна “Стратегія підприємства”

Тема 1. Поняття стратегії. Процес формування стратегії

Поняття стратегії. Роль стратегії в діяльності фірми.

Розвиток стратегічного бачення і місії фірми. Визначення цілей.

Елементи стратегії: корпоративна місія, конкурентні переваги, організація бізнесу, продукція, ринки, ресурси, структурні зміни, програми розвитку, культура і компетентність управління.

Створення стратегії. Аналіз стратегії: ідеологічна основа, зовнішня ефективність, внутрішня ефективність, стратегічне управління.

Реалізація стратегії.

^ Тема 2. Основні завдання створення стратегії: формування стратегічного бачення, визначення цілей, розробка стратегій

Розроблення стратегічного бачення і місії фірми – перше завдання визначення напрямку розвитку фірми.

Формування цілей фірми. Фінансові та стратегічні цілі.

Розроблення стратегій. Побудова стратегічної піраміди: корпоративна страте­гія, ділова стратегія, функціональна та операційні стратегії.

Фактори, що формують стратегію. Зовнішні та внутрішні фактори.

^ Тема 3. Аналіз загальної ситуації в галузі та конкуренції в ній

Методи аналізу ситуації в галузі та конкуренції в ній.

Основні економічні показники, що характеризують галузь.

Конкурентні сили, що діють у галузі та міра їх впливу. Модель п’яти конку­рентних сил М. Портера.

Фактори, що викликають зміну в структурі конкурентних сил галузі та їх вплив у майбутньому. Рушійні сили.

Компанії, що мають найсильніші або найслабші конкурентні позиції. Карти стратегічних груп.

Визначення наступного найбільш імовірного стратегічного кроку конкурентів.

Ключові фактори, що визначають успіх або невдачу в конкурентній боротьбі.

Привабливість галузі з точки зору перспектив отримання прибутку вище середнього.

  1   2   3

Схожі:

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: „Національна економіка”, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи