Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М icon

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
НазваЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Сторінка1/4
Дата28.07.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(галузь знань 0305 – “ Економіка та підприємництво”

спеціальність “Економічна теорія”)


^ Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 6  від 15. 12. 2010


Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економічна теорія”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін професійної підготовки: “Історія економіки та економічної думки”, “Макроеко­номіка-2”, “Мікроекономіка-2”, а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”.


Навчальна дисципліна "Історія економіки та економічної думки"

^

Тема 1 Предмет історії економіки та економічної думки. Первісна доба та стародавній світПредмет та структура курсу. Методологія сучасного історико-економічного аналізу. Чинники еконо­мічного розвитку людства. Первісний світ та його винаходи. Формування первіснообщинного способу виробництва Неолітична революція. Традицій­ний та "азіатський" способи виробництва. Система східного та античного (класичного) рабства.

Характеристика економічної думки Стародавнього Сходу. Епоха Античності: еволюція економіки та економічної думки.
^

Закони Лікурга. Вчення Ксенофонта. Реформи Солона. Економічна думка Платона та Арістотеля. Стародавній Рим та його представники.


Господарство трипільців. Господарство скіфів.


^ Тема 2. Епоха середньовіччя


Середні віки в країнах Сходу. Загальна характеристика цивілізацій середньовіччя; запровадження ісламу та особливості розвитку арабо-мусульманської цивілізації.

Становлення та розвиток феодального господарства в країнах Європи: етапи становлення і розвит­ку феодалізму; «Салічна правда», «Капітулярій про вілли»; становлення середньовічних міст. Комунальні революції.

Вчення Томи Аквінського: теорія справедливої ціни; погляди на лихварство та роль грошей в економіці.

Розвиток економічної думки Київської Русі («Руська Правда»).


^ Тема 3. Епоха первісного нагромадження капіталу. Меркантилізм


Великі географічні відкриття та їхній вплив на розвиток Європейських країн; формування абсолютистських монархій в Європі; «революція цін» та її вплив на господарський розвиток Європи; колоніалізм епохи первісного нагромадження капіталу.

Суспільно-економічні зміни та формування ринкових відносин країн Європи XV—XVI ст. Вплив розколу католицької церкви та Реформації на суспільне життя Європи XVI ст.

Головні передумови генезису та теоретико-методологічні особливості меркантилізму. Ранній меркантилізм. Монетарна система. В.Стаффорд (Англія), Г.Скаруффі (Італія), Ж. Боден (Франція).

Система торговельного балансу пізнього меркантилізму. Т.Манн, Дж.Ло (Англія), Ж.Б. Кольбер, А.Монкретьєн (Франція), І.Посошков (Росія), А.Сєрра (Італія)

^

Тема 4. Господарський розвиток світу в індустріальну епоху. Промисловий переворот
Формування системи вільної конкуренції. Суспільно-економічні передумови формування єдиних національних ринків європейських країн та світового ринку.


Генеза та еволюція ринкового господарства в Англії. Розвиток фермерської системи господарювання, аграрний переворот Англії. Навігаційний акт. Промисловий переворот. Перехід до машинного виробництва

Особливості ринкового господарства у Франції. Буржуазно-демократичної революції. Прийняття аграрного законодавства. Парцеляризація села. Промис­ловий переворот. Цивільний кодекс Наполеона. Декрет про Континентальну блокаду.

Німеччина на шляху до індустріального суспільства. Договір про ство­рення Рейнського союзу, Прусський митний закон. Промислова революція, політика мілітаризації Пруссії.

Утворення США й особливості становлення ринку в країні. Спеціалізація в економічному розвитку колоній. Декларація незалежності США. Війни за неза­лежність. Версальський договір. Закон про патенти. Промисловий переворот у США. Структура експорту та імпорту США, протекціоністська політика.

Промисловий переворот в господарстві України. Аграрні реформи та розвиток сільського господарства. Зародження та розвиток кооперативного руху.


^ Тема 5. Класична політична економія


Суть, ознаки та етапи розвитку класичної політичної економії. Зародження класичної політичної економії (В.Петті, П.Буагільбер).

Економічні ідеї фізіократів: "Економічна таблиця" Ф.Кене та її роль в історії політичної економії; А.Тюрго і фізіократія.

Предмет і методологія економічного аналізу А.Сміта.: поділ праці, багатство і цінність; доход нації: прибуток; зарплата; рента; капітал; продуктивна і непродуктивна праці; функції держави і "невидима рука".

Економічні погляди. Ж. Б. Сея, Д. Рікардо і Т. Мальтуса. Політекономія Ж.Б.Сея: (теорія трьох факторів виробництва; «Закон Сея»). Політекономія Д.Рікардо: (теорія ціни; теорія ренти; теорія порівняльних переваг;) Політекономія Т.Мальтуса: (теорія народонаселення; теорія надвиробництва;)

Класичний напрям в українській економічній науці: С.Десницький – однодумець А.Сміта; "Економічна система" М.Балудянського.


^ Тема 6. Соціалістичні економічні теорії


Історичні передумови виникнення та загальна характеристика соціалістичних вчень.

Політекономія С. Сісмонді: методологія Сісмонді; критика капіталізму та ідеалізація дрібного виробництва; теорія реалізації та криз.

Економічні ідеї К. Сен-Сімона: вчення про суспільну формацію; критика капіталізму і приватної власності. Проект нової індустріальної системи: основні риси.

Методологія економічного аналізу К.Маркса. вчення про товар та його властивості. Гроші. Теорія капіталу. Постійний і змінний капітал. Вчення про додаткову вартість. Норма додаткової вартості.

Соціалістичні погляди І.Франка. М. Зібер і його аналіз "Капіталу" К.Маркса.


^ Тема 7. Неокласичні школи економічної теорії


Економічні погляди Ф.Ліста як основи зародження німецької історичної школи: критика класичної політекономії; вчення про стадії (ступені) економічної культури (господарства); особливості теорії протекціонізму Ф.Ліста.

Історична школа: економічні ідеї старої історичної школи (В.Рошер, Б. Гільдебранд,); економічні ідеї нової історичної школи (Г. Шмоллер, К.Бюхер); економічні ідеї В.Зомбарта.

Австрійська школа: теорія суб’єктивної цінності; теорія об'єктивної цінності.

Кембріджська школа: "хрест" Маршалла; вклад А.Маршалла у розвиток економічної науки.

Київська школа в політичній економіці (М.Бунге, Д.Піхно)


^ Тема 8. Економіка провідних країн світу в період монополістичної конкуренції (друга половина XIX — початок XX ст.)


Друга науково-технологічна революція (1870—1918).

Промислове зростання Німеччини в кінці XIX cт. США —реальний лідер світової економіки. Особливості англійської економіки в період монополістичної конкуренції. Уповільнення темпів економічного зростання Франції та його причини.


^ Тема 9 Особливості розвитку ринкового господарства та наукові школи в Україні кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.


Розвиток ринкового господарства в Східній Україні у пореформений період. Стабілізація фінансово-кредитної системи. Столипінська аграрна реформа. Особливості економічного розвитку західноукраїнських земель.

Селянська реформа 1861 р. Становлення ринкового господарства в Україні.

Космогенно - енергетична теорія розвитку економіки С. Подолинського.

Наукові новаторства М. Туган-Барановського: синтез теорій граничної цінності з трудовою теорією вартості; теорія економічних циклів та її вплив на світову економічну думку; теоретик кооперації.

Засновник економетрії П. Чомпа.

Економіст-математик Є. Слуцький: аналіз теорій граничності та створення нової теорії збалансованого бюджету споживача; засновник новітньої науки – праксеології.


^ Тема 10 Інституціоналізм


Суть, ознаки та методологія інституціоналізму.

"Соціально-психологічний" інституціоналізм Т.Веблена. "Соціально-правовий" інституціоналізм Дж.Коммонса. "Кон'юнктурно-статистичний" інституціоналізм У.Мітчелла. Кон'юнктурний барометр Гарвардської школи.


^ Тема 11. Господарство світу в період державно-монополістичного розвитку суспільства (перша половина XX ст.)

Розвиток світового капіталістичного господарства на початку XX ст. й у період Першої світової війни. Становлення системи регульованого капіталізму.

Світова економічна криза 1929—1933 років та період державно-монополістичного розвитку суспільств

Економічний розвиток європейських країн і США у період Другої світової війни та її вплив на структуру господарства країн.


^ Тема 12. Кейнсіанство


Історичні умови появи кейнсіанства. Методологічні основи кейнсіанства.

Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса: “основний психологічний закон”; концепція мультиплікатора інвестицій; заходи державного регулювання економіки.

Особливості кейнсіанства у різних країнах.


^ Тема 13. Неолібералізм і його школи


Основи неокласичної моделі ринкової економіки. Суть та принципи неолібералізму.

Основні школи неолібералізму: Лондонська. Ф.Гайєк; Фрайбурзька. В.Ойкен, Л.Ерхард; Паризька. Ж.Л:Рюеф, М.Алле; Чиказька. М.Фрідмен.

Місце неолібералізму в історії економічних вчень.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:


а) основна література


1. Злупко С.М. Історія економічної теорії підручник. – К.: Знання, 2005 .– 719 с.

2. Історія економічних учень: Підручник. Базилевич В.Д., Гайдай Т.В., Гражевська Н.І. та ін. / За ред. Проф.. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с.

3. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко та ін. – К.: КНЕУ, 1999. – 564 с.

4. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, - с. 564-641.

5. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. з англ. І.Дзюб. - К.:Основи, 2001.-670 с.

6. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу: Підручник /За ред Б.Д. Лановика К.:Вікар, 2006. – 495 с.

7. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія: Навч. посібн. – К.: Знання-Прес, 2004. – 499 с.

8. Українська економічна думка: Хрестоматія/ Упоряд. С.М. Злупко. – К.: Знання, 1998. – 448 с.


б) допоміжна література

1. Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – М, 1975. – 384 с.

2. Антология экономической классики. В 2-х томах: Составитель И.А. Столяров. М.: МП "Эконов" - «Ключ», 1993.

3. Бартенев С. Экономическая теории и школы. Курс лекций. М.:БЕК, 1996.

4. Браунинг П. Современные экономические теории –буржуазные концепции./ Сокр. пер. с англ. –М.: Экономика, 1987.

5. Всемирная история экономической мысли: В 6-и томах. М.:Мысль, 1987-1994.

6. Гусейнов Р.М., Горбачева Ю.В., Рябцева В.М. История экономических учений: Учебное пособие. /Под общ. ред. Ю.В.Горбачевой.-М.:ИНФРА-М, Новосибирск, 2000.

7. Дмитриченко Л.И. История экономических учений. Донецк, КИТИС, 1999.

8. Экономическая теория: Хрестоматия /Сост. Борисов Е.Ф. –М.: Высш.шк., 1995.

9. Эспинас А. История экономических учений. Пер. с фр. Санкт-Петербург, ELIS, 1998.

10. Жамс Э. История экономической мысли М.:Изд-во иностр.л-ры, 1995.

11. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. -М.: Дело, Вита -Пресс, 1996.

12. Мешко І.М. Історія економічних вчень (основні течії західноєвропейської та американської думки). /Навч.посібник: Наукова думка, 1994.

13. Негиши Т. История экономической теории. М.: А.О. “Аспект-Прогресс», 1995.

14. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1968.

15. Сурин А.И. История экономики и экономических учений. М.: Финансы и статистика, 1999.

16. Титова Н.Е. История экономических учений. Курс лекций. М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1997.

17. Худокормов А.Г. История экономических учений: современный этап. Учебник /Под общ. ред. А.Г.Худокормова.-М.: ИНФРА-М, 1998. - 733 с.
  1   2   3   4

Схожі:

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: „Національна економіка”, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи