Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М icon

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Скачати 241.25 Kb.
НазваЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дата28.07.2012
Розмір241.25 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

__________________________


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

(галузь знань 0305 – “Економіка та підприємництво”

спеціальність “Міжнародна економіка”)


^ Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 6 від 15.12.2010 року


Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю “Міжнарод­на економіка”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін циклу професійної підготовки: “Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мік­роекономіка” та “Макроекономіка”.
^

Тема 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК


Міжнародний поділ праці та інших факторів виробництва. Суть, чинни­ки та види міжнародного поділу праці. Міжнародна спеціалізація та кооперу­вання. Міжнародний поділ інших факторів виробництва. Форми міжнарод­них економічних відносин. Суб’єкти міжнародної економіки.

Світовий ринок і світове господарство. Становлення світового ринку і його характерні риси. Міжнародний рух товарів. Переміщувані і неперемі­щувані товари. Рівновага на світовому ринку. Виникнення світового госпо­дарства. Мобільність факторів виробництва.

Економічний зміст та структура міжнародної економіки. Міжнародна економіка та її економічний зміст. Принципи структуризації міжнародної економіки. Основні регіони та інтеграційні об’єднання країн. Групи країн у міжнародній економіці (класифікації).

Міжнародна економіка як об’єкт наукового дослідження. Міжнародна макро- і мікроекономіка. Методи та інструментарій міжнародної економіки. Філософія міжнародної економіки. Автаркія. Протекціонізм та фритре­дерство.

^

Тема 2. ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


Класичні теорії міжнародної торгівлі. Теорія міжнародної торгівлі мер­кантилістів. Теорія абсолютної переваги А. Сміта. Теорія порівняльної пере­ваги Д Рікардо.

Неокласичні теорії міжнародної торгівлі. Теорія співвідношення факто­рів виробництва Гекшера–Оліна. Вирівнювання цін на фактори виробництва. Перевірка теорії Гекшера–Оліна. Парадокс Леонтьєва та його пояснення.

Сучасні теорії міжнародної торгівлі. Теорія специфічних факторів вироб­ництва. Вплив міжнародної торгівлі на розподіл доходів. Міжнародна тор­гівля в умовах недосконалої конкуренції. Модель внутрішньогалузевої міжнародної торгівлі. Теорія попиту в міжнародній торгівлі. Теорія конку­рентних переваг М. Портера.

^

Тема 3. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ І ПОСЛУГАМИ


Показники міжнародної торгівлі та інструментарій її аналізу. Показники обсягу, ефективності та інтенсивності міжнародної торгівлі. Показники умов торгівлі та способи їх обчислення. Відносний попит на імпорт та відносна пропозиція імпорту. Показники еластичності попиту на імпорт та пропозиції експорту. Міжнародна торгівля та економічне зростання. Експортоорієнто­ване та імпортозаміщувальне зростання.

Структура та динаміка міжнародної торгівлі. Торгівля між окремими країнами та регіонами світу. Товарна структура міжнародної торгівлі. Особливості міжнародної торгівлі послугами. Україна на світовому ринку товарів і послуг.

Організація зовнішньоторгівельних операцій. Види зовнішньоторгі­вельних операцій. Умови міжнародної торгівлі Incoterms. Зовнішньоторгі­вельні документи та їх види. Процес організації зовнішньоторгівельних угод.

^

Тема 4. ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА


Види та знаряддя зовнішньоторговельної політики. Роль держави в міжнародній торгівлі. Інструменти зовнішньо­торгівель­ної політики. Надлиш­ки споживача і виробника.

Мито, його функції і види. Мито і його функції. Види мита та обчислення митної ставки. Ефективна ставка мита.

Економічні наслідки запровадження мита. Економічні наслідки запровадження імпортного мита для малої та великої відкритої економіки. Економічні наслідки запровадження вивізного мита. Аргументи на користь та проти політики протекціонізму.

Кількісні обмеження зовнішньої торгівлі. Квотування. Економічні наслідки запровадження квоти. Ліцензування зовнішньоекономічної діяль­ності. “Добровільне” обмеження експорту та наслідки його запровадження.

Приховані та фінансові методи зовнішньоторгівельної політики. Техніч­ні бар’єри та їх види. Вплив внутрішніх податків та державних закупівель на міжнародну торгівлю. Експортні кредити та їх види. Демпінг у міжнародній торгівлі. Антидемпінгове регулювання. Торгівельні договори та правові режими у міжнародній торгівлі.

Зовнішньоторгівельна політика окремих груп країн. Торгівельна політи­ка розвинених країн. Особливості торгівельної політики країн, що розви­ваються. Зовнішньоторгівельна політика України. Економічні інститути, що регулюють міжнародну торгівельну політику. СОТ та її вплив на розвиток міжнародної торгівлі. Захист від демпінгованого і субсидованого імпорту. Захист прав на інтелектуальну власність. Допомога на урівноваження торговельного балансу. Промислова політика розвинених країн. Стратегічна торгівельна політика. Економічні санкції. Торговельна політика країн, що розвиваються. Регіональні торговельні угоди.

^

Тема 5. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ. ТНК І МІЖНАРОДНЕ ВИРОБНИЦТВО


Теорії переміщення факторів виробництва. Мобільність факторів у теорії порівняльної переваги. Рух факторів у теорії Гекшера–Оліна. Вплив переміщення факторів на міжнародну торгівлю.

Міжнародне переміщення капіталу. Теорії міжнародного переміщення капіталу. Основні форми і види вивезення капіталу. Вільні економічні зони. Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу. Вплив експорту та імпорту капіталу на національну економіку. Державне регулювання переміщення капіталу.

Транснаціональні корпорації і міжнародне виробництво. Види міжнародних компаній та їх місце у світовій економіці. Іноземний капітал в економіці України. Теорії і мотиви прямих інвестицій ТНК. Вплив ТНК на економіку країн базування та економіку країн-реципієнтів. Трансферні ціни.

ТНК та інноваційні процеси в світі. Типи і структура ТНК. Фінансові, валютні і цінові аспекти ТНК.

Міжнародний кредит. Основні форми міжнародного кредиту. Міжнарод­ні фінансові центри. Світова криза заборгованості. Зовнішня заборгованість України.

Теорії міжнародного руху капіталу. Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу. Види зон. Особливості офшорних зон, ВЕЗ і ТПР в Україні.

^

Тема 6. СВІТОВИЙ РИНОК ТЕХНОЛОГІЙ


Міжнародна передача технологій. Значення міжнародної передачі технологій. Вплив науково-технічних знань на розвиток економіки. Міжна­родний ринок технологій. Принципи оцінки технологій. Форми міжнародної передачі технологій. Інтелектуальна власність (правова захищеність як умова ефективної комерційної реалізації технології). Україна у системі міжнародної передачі технологій.

Науково-технічні знання у розвитку вітчизняної економіки і міжнародної торгівлі. Правова захищеність як умова ефективної комерційної реалізації технології. Принципи оцінки технологій. Канали передання та отримання технологій у ЗЕД.

^

Тема 7. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ


Міжнародна трудова міграція. Теорії міжнародної трудової міграції. Сучасні центри притягнення робочої сили. Наслідки переміщення трудових ресурсів між країнами. Регулювання міжнародних міграційних процесів Міжнародною організацією праці.

Причини, еволюція та зміна структури ММРС. Вплив ММРС на еконо­міку. Україна в міжнародному обміні трудовими ресурсами.

^

Тема 8. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ


Становлення, типи та ефекти міжнародної економічної інтеграції. Сутність та цілі міждержавної інтеграції. Теоретичні концепції міжнародної інтеграції. Типи інтеграційних об’єднань. Статичні та динамічні ефекти інтеграції.

Утворення та розвиток європейської економічної інтеграції. Етапи формування Європейського Союзу. Спільні економічні та фінансові інсти­тути. Наднаціональні політичні органи. Інтеграція України у Європейський союз.

Інтеграційні процеси в Північній і Латинській Америці, Азії та Африці. Північноамериканська угода про вільну торгівлю (NAFTA). Особливості латиноамериканських інтеграційних процесів. Економічна інтеграція в Азії. Інтеграційні процеси в Африці.

^

Тема 9. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС


Поняття платіжного балансу і основні принципи його складання.

Стандартні компоненти платіжного балансу та їх структура.

Рахунок поточних операцій. Рахунок операцій з капіталом. Статистичне вирівнювання ПБ. Надлишок і дефіцит ПБ.

Платіжний баланс в економічному кругообігу.

Національний дохід, чистий експорт і рахунок поточних операцій. Грошова маса і ПБ.

^

Тема 10. ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА


Доходи і видатки у відкритій економіці. Базова модель закритої еконо­міки. Модель малої відкритої економіки. Модель великої відкритої еконо­міки.

Внутрішня і зовнішня рівновага у відкритій економіці. Побудова кривих IS, LM та BP. Властивості кривих IS, LM та BP. Модель Мандела–Флемінга. Напрями максимізації прибутку і його роль у розвитку національної еконо­міки.

Сукупні попит і пропозиція у відкритій економіці. Побудова кривої ^ AD для відкритої економіки. Сукупна пропозиція у відкритій економіці. Рівновага в моделі AD–AS. Пристосування відкритої економіки до екзогенних збурень.

Макроекономічна політика у малій відкритій економіці за плаваючого валютного курсу. Результативність фіскальної політики. Наслідки монетарної політики. Торгівельні обмеження за плаваючого валютного курсу.

Макроекономічна політика у малій відкритій економіці за фіксованого валютного курсу. Результативність монетарної політики. Наслідки фіскальної політики. Вплив торгівельних обмежень на національну економіку за фіксованого валютного курсу.

Міжнародна мобільність капіталу та результативність макроекономічної політики. Вплив мобільності капіталу на результативність фіскальної політики. Мобільність капіталу і наслідки монетарної політики.

^
Тема 11. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Роль МЕО у системі міжнародних господарських зв’язків. МЕО у системі ООН. Міжнародні фінансові організації. Міжнародні організації з регулювання торгівлі. Інші МЕО.
^

Тема 12. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ КРАЇН І РЕГІОНІВ У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Класифікація країн. США та Канада у світовій економіці. Країни Західної Європи у світовій економіці. Економіка Японії. Китай. Країни, що розвиваються, у світовій економіці. Нові індустріальні країни. Країни з перехідною економікою.
^

Тема 13. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ


Потенціал та структура економіки України. Природно-ресурсний, трудо­вий та інтелектуальний потенціал вітчизняної економіки. Необхідність та перехід економіки України до ринку. Нинішня структура економіки. Палив­но-енергетичні проблеми. Геополітичні інтереси України. Глобальні пробле­ми сучасності.

Зовнішня торгівля України та її перспективи. Транснаціональні корпорації та їх місце в економіці України. Наслідки трудової міграції для України. Динаміка курсу гривні. Інтеграція України у світову економіку та Європейський Союз.


^ Тема 14. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

Сутність та функції міжнародних фінансів. Фінансові ресурси світу та механізм їх перерозподілу. Міжнародні фінансові потоки та їх види. Класифікація міжнародних фінансових операцій. Міжнародні фінансові активи та їх властивості. Характеристика суб’єктів міжнародних фінансів.

Чинники становлення та розвитку міжнародних фінансів. Започаткування міжнародних фінансових відносин на території сучасної України. Міжнародні фінансові відносини індустріальної цивілізації. Особливості міжнародних фінансів на рубежі XXI ст. Глобалізація фінансового ринку. Чинники та наслідки глобалізації світових фінансів.


^ Тема 15. СВІТОВЕ ФІНАНСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Світове фінансове середовище та основні його компоненти. Світовий фінансовий ринок: суть та характерні риси. Структурні елементи світового фінансового ринку. Фінанси ТНК, як компонент світових фінансів. Ключові властивості фінансової системи ТНК. Міжнародна банківська справа. Транснаціональні банки (ТНБ) як основні суб’єкти міжнародної банківської справи. Універсалізація банківської справи. Основні операції ТНБ. Міжнародні портфельні інвестиції, як елемент світового фінансового середовища. Чинники зростання міжнародних портфельних інвестицій.

Міжнародні фінансової центри. Стадії розвитку міжнародних фінансових центрів. Основні елементи та умови існування міжнародного фінансового центру. Офшорні фінансової центри та їх основні види.

Міжнародний ринок дорогоцінних металів. Ціна золота та чинники, що її визначають.


^ Тема 16. СВІТОВА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ

Історичні приклади світових валютних систем. Система золотого стандарту. Бретон-Вудська угода і система фіксованих валютних курсів. Європейська валютна система. Сучасні валютні системи. Світовий валютний порядок після розпаду Бретон-Вудської валютної системи. Валютна система керованого плавання.

^

Тема 17. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ


Світовий валютний ринок (СВР). Об’єкти і суб’єкти СВР. Типи валютних ринків. Валютний курс і валютний ринок. Поняття валютного курсу. Реальний та ефективний обмінний курс. Угоди на валютному ринку. Касові операції і операції на ринку на строк. Хеджування і спекуляція на ВР. Арбітраж на валютному ринку. Валютний та процентний арбітраж.

Доходи від операцій на валютному ринку. Суть та типи операцій на валютному ринку. Тристоронній валютний арбітраж. Покритий процентний арбітраж. Зв’язок між спот- та форвардними угодами. Синтетичні цінні папери та угоди. Міжбанківська та біржова торгівля на валютному ринку. Ризики на валютному ринку.

Поняття досконалого ринку капіталу. Закон однієї ціни. Паритет купівельної спроможності (ПКС) у абсолютній та відносній формах. Реальний валютний курс та ПКС. Послаблення припущень моделі досконалого ринку капіталу. Емпіричні докази дотримання закону однієї ціни та ПКС. Значення ПКС для управлінських рішень. Індекс Біг-Мака. Обмеження для ПКС – гіпотеза Баласси-Семюелсона.

Паритет процентних ставок у моделі досконалого ринку капіталу. Лінія паритету процентних ставок. Покритий процентний арбітраж як можливість отримання доходу від відхилень від ППС. Вплив трансакційних витрат, податків та невизначеності на паритет процентних ставок. Емпіричні докази дотримання ППС. Ефект Фішера. Міжнародний ефект Фішера. Вплив трансакційних витрат, податків та невизначеності на міжнародний паритет Фішера. Емпіричні докази дотримання міжнародного паритету Фішера. Умова незміщеного форвардного курсу.

Теорія оптимальних валютних зон. Умови існування валютних зон. Критерії Манделла, Маккіннона, Кеннена. Європейська валютна одиниця. Єдина валюта та економічна інтеграція. Євро. Координація монетарної політики в ЄВС.


^ Тема 18. РИНОК ЄВРОВАЛЮТ

Євроринок як важливий компонент світового фінансового ринку. Євровалюта. Причини виникнення ринку євродолара. Ринок євровалют та його особливі ознаки. Джерела попиту і пропозиції на ринку євровалют. Євродепозит. Механізм формування євродепозитів. Євродепозитні

сертифікати: види та характеристики.

Євровалютне кредитування. Синдиковані кредити та процедура організації синдикованої позики. Недоліки синдикованих єврокредитів. Роловерні єврокредити. Механізми сек`юритизації єврокредитів: випуск Promissory notes та сертифікатів на синдиковані кредити.

Сучасні кредитні інструменти на ринку євровалют (євроноти, єврокомерційні папери, поновлювані кредити, кредитні лінії, тощо).

Порівняльний аналіз ціноутворення на ринку євровалют і на національному грошовому ринку. Трансакційні витрати (пов’язані із нагромадженням депозитів та обслуговуванням кредитів) на оншорному та офшорному грошовому ринку.

Арбітражні операції з євровалютами, Зовнішій та внутрішній арбітраж. Застосування форвардних контрактів при здійсненні арбітражу. Роль євроринку у міжнародних валютно-кредитних відносинах.


^ Тема 19. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ОБЛІГАЦІЙ


Міжнародний ринок цінних паперів. Поняття та структурні елементи міжнародного ринку цінних паперів. Основні напрямки розвитку міжнародного ринку цінних паперів. Міжнародний ринок боргових цінних паперів та його інструменти.

Ринок міжнародних облігацій. Суб’єкти міжнародного ринку облігацій. Інституційні інвестори, приватні інвестори.

Іноземні облігації. Особливості функціонування ринку іноземних облігацій.

Види іноземних облігацій.

Оцінка кредитного ризику і рейтинг на міжнародному ринку облігацій. Види кредитних рейтингів: країнні рейтинги, рейтинги цінних парерів, рейтинги компаній емітентів. Довгострокові та короткострові рейтинги. Інвестиційні цінні папери (investment-grade) та спекулятивні (junk-grade) цінні папери.

Особливості ринків іноземних облігацій Швейцарії, США, Японії.


^ Тема 20. РИНОК ЄВРООБЛІГАЦІЙ

Еволюція ринку єврооблігацій. Інститційні характеристики ринку єврооблігацій.

Ціноутворення на ринку єврооблігацій. Основні інструменти ринку єврооблігацій: прості („ванільні”: „callable bonds, non callable bonds” ), з плаваючою процентною ставкою, конвертовані, єврооблігації з варантом, єврооблігації зі змінним спредом. Первинний ринок єврооблігацій. Особливості розміщення єврооблігацій. Андеррайтинг.

Особивості ціноутворення на ринку єврооблігацій. Можливості проведення арбітражу.

Розвиток вторинного ринку єврооблігацій. Торгівля єврооблігаціями. Депозитоарно-клірингова інраструкутра (CEDEL, CLEARSTREAM BANKING)та професійні організації ринку єврооблігацій (IPMA, ISMA, ICMA). Глобальні облігації.


^ Тема 21. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК АКЦІЙ


Еволюція міжнародного ринку акцій. Класифікація ринків цінних паперів: mature market і emerging market. Показники інтернаціоналізації фондових ринків насиченості господарського обороту цінними паперами. Показники капіталізації ринку акцій/ВВП для країн із розвиненим фондовим ринком та країн із фондовими ринками, що формуються. Вплив глобальних та інтеграційних процесів на розвиток фондового ринку в Україні. Динаміка рівня ринкової капіталізації фондового ринку до ВВП України.

Ринок іноземних акцій. Чинники розвитку ринку іноземних акцій. Особливості розвитку європейського ринку іноземних акцій та ринків іноземних акцій Великої Британії та США. Створення єдиного інтегрованого пан`європейського ринку цінних паперів. NYSE EURONEXT. Перспективи запровадження ефективної системи контрою та нагляду на фінансовому ринку ЄС: створення ESRB (Європейської Ради системного ризику) і ESFS (Європейської системи фінансового нагляду).

Загальна характеристика депозитарних розписок. Типи програм депозитарних розписок. Переваги фінансування та інвестування через механізм депозитарних розписок.
^

Тема 22. МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНІ РИНКИ


Міжнародний кредит як економічна категорія. Роль міжнародного кредиту в господарському житті. Форми міжнародного кредиту. суб’єкти та інструменти міжнародного ринку банківських кредитів. Ціна активу на міжнародному ринку банківських кредитів. Вставновлення ціни кредиту на основі ставки LIBOR. Встановлення ціни кредиту основі PRIME RATE.

Процес організації міжнародного кредиту. Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародного кредиту. Класифікація міжнародного кредиту за цільовим призначенням. Міжнародний лізинг. Факторинг. Форфейтинг. Сек`юритизація міжнародних кредитів.

Методи мінімізації та перенесення ризиків при міжнародному кредитуванні. Кредитний рейтинг.

Суверенні боржники на ринку несек`юритизованих кредитів і позик. Двостронні кредити. Багатосторонні кредити. Цільові позики. Синдиковані кредити. Дефолт за державними зобов’язаннями.

Заборгованість у системі міжнародних фінансів. світовий борг і світова економіка. Криза світової заборгованості. Показники зовнішнього боргу. Боргові стратегії країн. Методи управління зовнішнім боргом. Шляхи реструктуризації боргових зобов`язань. Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу. Характеристика Лондонського та Паризького клубів. Арбітраж в управлінні зовнішнім боргом. Зовнішній борг України та його структура.


^ Тема 23. ФІНАНСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ


ТНК та їхні фінанси. Фінансова політика ТНК. Пряме зарубіжне інвестування ТНК. Мотиви здійснення прямого іноземного інвестування ТНК.

Внутрішньофірмові фінансові трансакції. Форми, джерела та параметри фінансування зарубіжних підрозділів ТНК. Трансферні ціни. Прискорення та затримування платежів („leads and lags”). Центри повторних рахунків. Транс­фери комісійних платежів та платежів за технологію („royalty”). Трансфери дивідендів. Внутрішньокорпораційні кредити. Взаємовідносини філій ТНК із головною фірмою. Фінансові зв’язки системи ТНК.

Міжнародне короткострокове фінансування ТНК. Стратегія короткострокового фінансування міжнародних операцій. Внтрішньокорпо­раційне фінансування. Фінансування ТНК банківськими та небанківськими установами.

Довгострокове фінансування міжнародних операцій. Зовнішні та внутрішні джерела міжнародного довгострокового фінансування.

Управління грошовими переказами ТНК. Контроль та регулювання міжнародних грошових операцій. Стратегії та механізми підвищення ефектив­ності, контрою і регулювання грошових операцій.

Оподаткування міжнародної діяльності ТНК.


^ Тема 24. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ

Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади. Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних операцій. Типи, види та форми міжнародних розрахунків. Валютні кліринги та їх форми. Ризики при міжнародних розрахунках.

Баланси міжнародних розрахунків. Види балансів міжнародних розрахунків.
^

Тема 25. Global Marketing Management. Planning and Organization


Global Perspective. Global Gateways. Global Marketing Management. An Old Debate and a New View. The Nestle Way. Evolution Not Revolution. Benefits of Global Marketing. A Balanced Approach to Global Marketing Strategy-3M Corporation. Planning for Global Markets. Company Objectives and Resources. International Commitment. The Planning Process. Alternative Market-Entry Strategies. Exporting. Contractual Agreements. Strategic International Alliances. Direct Foreign Investment. Organizing for Global Competition. Locus of Decision. Centralized versus Decentralized Organizations.

^

Тема 26. Products and Services for Consumers


Global Perspective. Quality. Quality Defined. Maintaining Quality. Physical or Mandatory Requirements and Adaptation. Green Marketing and Product Development. Products and Culture. Innovative Products and Adaptation. Diffusion of Innovations. Production of Innovations. Analyzing Product Components for Adaptation. Core Component. Packaging Component. Support Services Component. Marketing Consumer Services Globally. Services Opportunities in Global Markets. Barriers to Entering Global Markets for Consumer Services. Brands in International Markets. Global Brands. National Brands. Country-of-Origin Effect and Global Brands. Private Brands.

^

Тема 27. International Marketing Channels


Global Perspective. 500 Million Sticks of Doublemint Today-Billions Tomor­row. Channel-of-Distribution Structures. Import-Oriented Distribution Structures. Japanese Distribution Structure. Trends. From Traditional to Modern Channel Structures. Distribution Patterns. General Patterns. Retail Patterns. Alternative Middleman Choices. Home-Country Middlemen. Foreign-Country Middlemen. Government-Affiliated Middlemen. Factors Affecting Choice of Channels. Cost. Capital Requirements. Control. Coverage. Character. Continuity. Locating, Selec­ting, and Motivating Channel Members. Locating Middlemen. Selecting Middle­men. Motivating Middlemen. Terminating Middlemen. Controlling Middlemen. The Internet.

^

Тема 28. Integrated Marketing Communications and International Advertising


Global Perspective. Sales Promotions in International Markets. International Public Relations. International Advertising. Advertising Strategy and Goals. Product Attribute and Benefit Segmentation. Regional Segmentation. The Message. Creative Challenges. Global Advertising and the Communications Pro­cess. Legal Constraints. Linguistic Limitations. Cultural Diversity. Media Limita­tions. Production and Cost Limitations. Media Planning and Analysis. Tactical Considerations. Specific Media Information. Campaign Execution and Advertising Agencies. International Control of Advertising. Broader Issues.

^

Тема 29. Pricing for International Markets


Global Perspective. The Price War Pricing Policy. Pricing Objectives. Parallel Imports. Approaches to International Pricing. Full-Cost versus Variable-Cost Pricing. Skimming versus Penetration Pricing. Price Escalation. Cost of Exporting. Taxes, Tariffs, and Administrative Costs. Inflation. Deflation. Exchange Rate Fluctuations. Varying Currency Values. Middleman and Transportation Costs. Sample Effects of Price Escalation. Approaches to Lessening Price Escalation. Lowering Cost of Goods. Lowering Tariffs. Lowering Distribution Costs. Using Foreign Trade Zones to Lessen Price Escalation. Dumping. Leasing in Interna­tional Markets Countertrade as a Pricing Tool. Types of Countertrade. Problems of Countertrading. The Internet and Countertrade. Proactive Countertrade Strategy. Transfer Pricing Strategy. Price Quotations. Administered Pricing. Cartels. Government-Influenced Pricing.

^

Тема 30. Negotiating with International Customers, Partners, and Regulators


Global Perspective. A Japanese Aisatsu. The Dangers of Stereotypes. The Pervasive Impact of Culture on Negotiation Behavior. Differences in Language and Nonverbal Behaviors. Differences in Values. Differences in Thinking and Decision-Making Processes. Implications for Managers and Negotiators. Negotiation Teams. Negotiation Preliminaries. At the Negotiation Table. After Negotiations.

Рекомендована література

а) навчальна дисципліна “Міжнародна економіка”

 1. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 2000.

 2. Дахно І. І. Міжнародна торгівля. Видання 2-ге, доповнене. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

 3. Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – К., 2004.

 4. Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. – К.: Знання, 2003.

 5. Міжнародна економіка. За ред. Ю. Г. Козака. – К: Центр учбової літератури, 2009.

 6. Міжнародна економіка. За ред.. А. П. Румянцева. – К: Знання-Прес, 2003.

 7. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001. – С. 439-448.


б) навчальна дисципліна “Міжнародний маркетинг”

 1. Philips R. Cateora, John L. Graham. International Marketing with Student CD and PowerWeb. McGraw-Hill, 12ed, 2006.

 2. Johny Johanson. Global Marketing, Edition, McGraw-Hill, 4ed, 2006.

 3. Charles W.L. Hill. Global bussines today/ McGraw-Hill/Irwin. 3ed, 2004.

 4. Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг. Навч. посібник. – Львів: Видав­ництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2004.

в) навчальна дисципліна “Міжнародні фінанси”

 1. Leviсh, Richard M. International finansial markets. Prises and policies. – The McGraw-Hill, 4ed, 2001.

 2. Бойцун Н. Є., Стукало Н. В. Міжнародні фінанси: Навчальний посіб­ник. – 2-ге видання. – К.: ВД ,,Професіонал”, 2005. – 336с.

 3. Боринець С. Я. Міжнарожні фінанси: Підручник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2006. – 494с.

 4. Габбард, Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер.М. Савлук, Д. Олесневич. – К.: КНЕУ, 2004. – 889с.

 5. Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. – К.: Вища школа, 1995.

 6. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и поли­тика: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. В. П. Колесова, М. В. Кулахова. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997.- 799с.

 7. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансо­вих ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. – К.: Основи, 1998. – 963с.

 8. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. / За ред. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 504с.

 9. Міжнародні фінанси: Підручник / О. І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін.; за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

Типові тести

Дайте правильні відповіді

  1. Який спосіб визначення ставки мита є специфічним:

1) 30% від митної вартості автомобіля;

2) 500 дол. США у розрахунку на 1 см3 двигуна автомобіля;

3) 15% від митної вартості, але не менше ніж 0,5 дол. США у розрахунку на 1 кг яловичини;

4) правильні відповіді – 2 та 3.

2. Which of the following terms would most closely match with the following description-the performance of business activities designed to plan, price, promote, and direct the flow of a company's goods and services to consumers or users in more than one nation for a profit?

1) Global Strategy 2) Marketing 3) Marketing Concept

4) Regional Marketing Concept 5) International Marketing

  ^ 3. До якої групи знарядь зовнішньоторговельної політики належить ліцензування:

1) кількісні обмеження імпорту; 2) приховані знаряддя регулювання імпорту;

3) митні інструменти торговельної політики; 4) фінансові важелі регулювання експорту.

4. When a salesperson goes abroad, represents his or her company to foreign markets, lives in those foreign markets, and immerses him- or herself in those cultures, the salesperson is called a(n):

1) expatriate. 2) local national. 3) third-country national. 4) domestic. 5) internationalist.


5. When importers buy products from distributors in one country and sell them in another to distributors who are not part of the manufacturer's regular distribution system ______________ has occurred.

1) indirect marketing 2) parallel importing 3) black marketing

4) multi-channel exporting 5) multi-channel importing

  6. Виберіть із перелічених базових умов Incoterms умову, згідно із якою продавець сплачує усі витрати (у тому числі і мито) та відповідає за товар до місця кінцевого призначення:

1) DDP; 2) CIF; 3) FOB; 4) FCA; 5) DDU.

7. Matching an international advertising campaign with cultural uniqueness in foreign markets is always a challenge. Which of the following task steps would be the first step that the international marketer should undertake to make sure that advertising would be culturally consistent in various markets around the world?

1) specify the communication goals 2) test manager's cultural sensitivity

3) perform marketing research 4) compose and secure a budget

5) develop the most effective message for the target market selected

8. A ___________ conducts business within a foreign nation under an exclusive contract arrangement with the parent company. This middleman takes possession of goods, has a continuing relationship with buyers and sellers and is good at providing market information.

1) Comprador 2) Dealer 3) Export merchant 4) Norazi 5) Export jobber

9. Which of the following terms is considered to be the general catch-all term used when advertising, sales promotion, trade shows, personal selling, direct selling, and public relations are brought together to unify an organization's promotion effort?

1) global promotion 2) communication promotion 3) nonpersonal communication

4) integrated marketing communication 5) synergistic promotion

^ 10. Why is the marketing of industrial products and services a natural fit with relationship marketing?

1) because of the low cost of relationship marketing

2) because of the basic nature of industrial marketing's closeness to its customers

3) because it is mandated by most governments that allow international marketing within their borders

4) because it is the only way most industrial marketers know how to do business

5) none of the above

11. The ____________ process includes the physical handling and distribution of goods, the passage of ownership (title), and the buying and selling negotiations between producers and middlemen and between middlemen and customers.

1) marketing 2) logistics 3) distribution 4) shipping 5) transportation

  ^ 12. Ціни на товари, які країна експортує, зменшились на 7,5%, а на товари, які вона імпортує, – на 6,5%. Це означає, що чисті умови торгівлі для країни:

1) поліпшились; 2) погіршились;

3) не змінились; 4) усі відповіді неправильні.

13. One of Blue Cross-Blue Shield's big customers is Wal-Mart. Since Wal-Mart has moved into Mexico in a big way, so has Blue Cross. This type of action is characterized in the text as being what is called:

1) derived demand. 2) global partnering. 3) symbiotic expansion.

4) client following. 5) none of the above.

  ^ 14. Парадокс Леонтьєва полягає у тому, що:

1) внаслідок торгівлі збільшуються доходи власників специфічних для експортних галузей факторів, а зменшуються доходи власників факторів, специфічних для галузей, що конкурують з імпортом:

2) праценадлишкові країни експортують капіталомістку продукцію, тоді як капіталонадлишкові – працемістку:

3) міжнародна торгівля призводить до вирівнювання абсолютних та відносних цін на гомогенні фактори виробництва в країнах, що торгують;

4) країни експортують товари інтенсивного використання надлишкових факторів, а імпортують товари інтенсивного використання дефіцитних факторів виробництва.

  ^ 15. Який спосіб визначення ставки мита є комбінованим:

1) 30% від митної вартості автомобіля;

2) 500 дол. США у розрахунку на 1 см3 двигуна автомобіля;

3) 100 дол. США у розрахунку на 1 т нафти;

4) жоден із перелічених способів визначення ставки мита не є комбінованим.

  ^ 16. Яке визначення характеризує реекспорт:

1) вивезення за кордон раніше ввезеного до країни товару без будь-якого додаткового його оброблення;

2) ввезення з-за кордону раніше вивезеного з країни товару без будь-якої додаткової його обробки;

3) продаж товарів і послуг за кордон; 4) усі відповіді правильні.

  ^ 17. Країна має порівняльну перевагу у виробництві продукту, якщо:

1) виробляє цей продукт з нижчими витратами, ніж інші країни;

2) має перевагу у природно-кліматичних умовах виробництва цього продукту;

3) має історичні традиції у виробництві цього продукту;

4) виробляє цей продукт з нижчою альтернативною вартістю, ніж потенційний торговельний партнер;

5) усі відповіді неправильні.

  ^ 18. До якого з визначників конкурентних переваг країни у моделі “національного ромба” М. Портера належать нагромаджені ресурси знань та інформації:

1) кількість та якість факторів виробництва;

2) умови внутрішнього попиту; 3) наявність близьких суміжних галузей;

4) рівень та характер конкуренції на внутрішньому ринку.  ^ 19. Теорія Гекшера–Оліна–Семюелсона твердить, що:

1) міжнародна торгівля призводить до вирівнювання абсолютних і відносних цін на однорідні фактори виробництва у країнах – учасницях торгівлі;

2) збільшення пропозиції одного з факторів призводить до непропорційно більшого зростання виробництва і доходів у тій галузі, де цей фактор застосовується відносно інтенсивніше, і зменшення виробництва і доходів у галузі, де цей фактор застосовується менш інтенсивно;

3) у результаті торгівлі зростають доходи власників фактора, специфічного для експорт­них галузей, і скорочуються доходи власників фактора, специфічного для імпортокон­куруючих галузей;

4) правильні відповіді 1 та 3.

20. General Electric has been distributing merchandise from other suppliers for many years. Another name for this piggybacking marketing technique is:

1) partnership marketing. 2) side transaction marketing. 3) relationship marketing.

4) complementary marketing. 5) none of the above.


21.Promissory notes - це:

1) зобов’язання позичальника про своєчасне погашення відсотка, позики і комісійних відповідно до угоди про ролловерний кредит;

2) фінансові ресурси, що залучаються позичальником;

3) зобов’язання позичальника про своєчасне погашення відсотка, позики і комісійних відповідно до угоди про синдикований кредит;

4) неліквідний цінний папір, який не можна обліковувати.


^ 22. Ажіо у форвардних валютних угодах означає:

1) різницю між курсами валют за угодами "спот" і "форвард", якщо валюта котирується дорожче за угоди на певний термін, ніж за готівкової операції;

2) різницю між курсами валют за угодами "спот" і "форвард", якщо валюта котирується дешевше за угоди на певний термін, ніж за готівкової операції;

3) відношення курсу валюти спот до форвардного курсу валюти;

4) передбачає біржовий характер форвардної угоди.


^ 23. Що не є складовою євроринку :

1) ринок євровекселів;

2) ринок іноземних облігацій;

3) ринок середньострокових банківських кредитів у євровалюті;

4) ринок євроакцій.


^ 24.Процентні ставки за іноземними облігаціями як правило визначаються:

1) рівнем процентних ставок, що складаються на Лондонському ринку довгострокових позичкових капіталів;

2) рівнем процентних ставок, що складаються на місцевому національному ринку довгострокових позичкових капіталів;

3) рівнем процентних ставок, що складаються на Нью-Йоркському ринку довгострокових позичкових капіталів;

4) рівнем процентних ставок, що складаються на офшорних ринках довгострокових позичкових капіталів.


^ 25. За способом надання кредитні рейтинги можуть бути:

1) спекулятивні та інвестиційні;

2) санкціонованими і несанкціонованими;

3) короткострокові та довгострокові;

4) країнні та корпоративні.


26. Junk-grade – це:

1) облігації інвестиційного рівня;

2) облігації що належать до одного із розрядів від ААА до ВВВ (S&P) або Ааа до Ваа (Moody`s)$

3) облігації, які не дозволено купувати регульованим фінансовим інституціям, таким як комерційні банки, пенсійні фонди, страхові компанії тощо;

4) облігації, які характеризуються високою ймовірністю виплати процентів і повернення основного боргу.


^ 27. Розміщення іноземних облігацій в певній країні забезпечує:

1) синдикат андеррайтерів, розташований в даній країні;

2) синдикат андеррайтерів, розташований за кордоном;

3) SEC;

4) СEDEL.


28. Виберіть правильне твердження:

  1. ціни на похідні фінансові інструменти залежать від цін на базові активи;

  2. звичайна акція є прикладом фінансового інструменту з фіксованим доходом;

  3. привілейовані акції належать до фінансових інструментів з плаваючим доходом;

  4. кожен фінансовий актив є активом його емітента.


29. Функцією держави, як суб’єкта міжнародних фінансів, що діє у сфері міжнародних фінансів в особі державних органів є:

 1. укладання міждержавних експортно-імпортних угод;

 2. стягнення податків із фізичних осіб-резидентів;

 3. здійснення міждержавного валютного і кредитно-фінансового регулювання;

 4. забезпечення збору і поширення статистичної та науково-дослідної інформації з актуальних валютно-кредитних і фінансових проблем та світової економіки в цілому.


30. Як правило, термін роловерного єврокредиту становить:

а) від 3 до 10 місяців;

б) від 3 до 10 років;

в) від 1 місяця до 1 року;

г) від 3 місяців до 3 років.Схожі:

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: „Національна економіка”, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи