Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М icon

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
НазваЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Сторінка3/3
Дата28.07.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
1   2   3

До розділу 2 « Аудит»


Теорія аудиту


1 Аудиторська діяльність — це:


1) підприємницька діяльність, спрямована на одержання прибутку;

2) державна служба;

3) неприбуткова діяльність, спрямована на контроль за додержанням законодавства

4) благодійна діяльність, спрямована на розвиток бухгалтерської професії.


2 Аудит фінансової звітності здійснюють:


1) представники державної податкової інспекції;

2) представники контрольно-ревізійного управління;

3) незалежні (зовнішні) аудитори;

4) внутрішні аудитори.


3 Крім надання аудиторських послуг аудитор має право:


1) займатися торгівельною діяльністю;

2) отримувати дивіденди та доходи від інших корпоративних прав;

3) займатися посередницькою діяльністю;

4) працювати в органах державної влади.


4 Чи має право аудитор притягати до відповідальності посадових осіб суб'єкта перевірки при недотриманні ними вимог чинного законодавства:


1) так, має;

2) тільки головного бухгалтера;

3) ні, не має;

4) тільки керівника підприємства.


5 Аудиторам забороняється безпосередньо займатися:


1) наданням індивідуальних консультацій;

2) проведенням комплексних аудиторських перевірок;

3) наданням послуг обліку господарської діяльності підприємств;

4) торгівельною, посередницькою і виробничою діяльністю.


6 Проведення аудиту забороняється аудитору, який:


1) перебуває у шлюбі з посадовою особою - керівником об'єкта перевірки;

2) колись працював головним бухгалтером об'єкта перевірки;

3) обізнаний з особливостями діяльності об’єкта перевірки;

4) надає аудиторські послуги як підприємець.


7 Термін дії сертифіката аудитора України становить:


1) 3 роки;

2) без терміну;

3) 5 років;

4) 10 років.


8 Аудитор має право здійснювати свою діяльність:


1) лише як співробітник аудиторської фірми;

2) індивідуально, або працюючи в аудиторській фірмі;

3) лише як член Аудиторської палати України;

4) лише як делегат з’їзду аудиторів України.


9 Аудитори та аудиторські фірми мають право:


1) визначати форми і методи перевірки, отримувати документи у замовника та третіх осіб, залучати фахівців різного профілю;

2) не повідомляти керівництву підприємства про виявлені в процесі аудиту порушення;

3) отримувати необхідні документи від третіх осіб та замовника, проводити оперативно-пошукову діяльність;

4) слідкувати за дотриманням податкового законодавства, залучати для цього податкову міліцію.


10 Право на отримання сертифіката аудитора мають фізичні особи, які:


1) мають вищу економічну чи юридичну освіту, певні знання з аудиту, досвід роботи не менше 3 років на посаді бухгалтера, економіста, юриста;

2) мають вищу економічну освіту з аудиту, досвід роботи не менше 3 років на посаді бухгалтера, ревізора економіста;

3) мають вищу економічну освіту, досвід роботи не менше 5 років на посаді бухгалтера, ревізора;

4) мають вищу економічну або юридичну освіту та мають достатній досвід роботи.


11 Сертифікат аудитора це:


1) документ, що засвідчує дозвіл на аудиторську діяльність на території України;

2) документ, що засвідчує рівень професійних знань аудитора;

3) документ, що надає право здійснювати аудит державних підприємств;

4) документ, що засвідчує дозвіл на проведення аудиту за вимогою державної податкової служби.


12 Реєстрація аудиторської фірми здійснюється за таких умов:


1) загальний розмір частки засновників, які не є аудиторами, не може перевищувати 35%;

2) керівником повинен бути професійний бухгалтер;

3) в аудиторській фірмі повинні працювати хоча б два професійні аудитори;

4) керівник повинен мати чинний сертифікат аудитора.


13 До нормативно-правового регулювання аудиторської діяльності в Україні не відноситься:


1) Закон України «Про аудиторську діяльність»;

2) Міжнародні нормативи аудиту;

3) Кодекс професійної етики аудиторів;

4) положення (стандарти) бухгалтерського обліку.


14 Суб’єктом аудиту є:


1) підприємство, що перевіряється;

2) Державна податкова служба;

3) аудитор, аудиторська фірма;

4) власник підприємства, що перевіряється.


15 Основною ознакою аудиту, що відрізняє його від інших видів контролю, є:


1) незалежність;

2) оперативність;

3) компетентність;

4) ефективність.


16 Сертифікат аудитора серії А дає право проводити аудит:


1) усіх підприємств і організацій;

2) державних установ;

3) підприємств та господарських товариств крім банків;

4) банків.


17 Сертифікат аудитора серії Б дає право проводити аудит:


1) усіх підприємств і організацій;

2) державних установ;

3) підприємств та господарських товариств крім банків;

4) банків.


18 Сертифікат аудитора серії АБ дає право проводити аудит:


1) усіх підприємств і організацій;

2) державних установ;

3) підприємств та господарських товариств крім банків;

4) банків.


19 За неналежне виконання професійних обов’язків до аудитора можуть бути застосовані санкції:


1) зупинення чинності сертифіката на 2 роки;

2) анулювання сертифіката;

3) виключення з членів аудиторської палати України;

4) заборона займатись будь-якою підприємницькою діяльністю.


20. Підставою для проведення аудиту конкретного підприємства є:


1) договір на проведення аудиту;

2) закон про аудиторську діяльність;

3) лист-прохання від підприємства;

4) вимога податкової служби.


^ Організація і методика проведення аудиту.


1. Аудитор порівнює дані регістру обліку розрахунків із поста­чальниками з даними регістрів обліку касових операцій, операцій на рахунках у банках із метою перевірки:


1) законності розрахунків;

2) санкціонування розрахунків;

3) повноти обліку кредиторської заборгованості;

4) своєчасності та повноти оплати рахунків постачальників.


2. У ході перевірки встановлено, що підприємством продано комп'ютер вартістю 5 000 грн., нараховано знос обсягом 4 000 грн. Ціна продажу комп’ютера – 3 000 грн. Бухгалтер визнав податкове зобов'язання із ПДВ в сумі 200 грн. Чи допущено порушення нарахування податкових зобов'язань із ПДВ (в якій сумі):


1) недоїмка 100 грн;

2) надлишково нараховано 100 грн;

3) немає порушень;

4) недоїмка 300 грн.


3. Процедура засвідчення фінансової звітності підписом і печаткою аудитора означає:


1) підтвердження податкової звітності;

2) солідарну відповідальність аудитора з керівництвом підприємства за повноту і достовірність фінансової звітності;

3) підтвердження відповідності показників звітності даним поточного обліку;

4) згоду аудитора з окремими показниками фінансової звітності.


4. Що є інформаційним забезпеченням аудиту касових операцій:


1) платіжні доручення, касові ордери, виписки банку, облікові регістри по розрахункових операціях;

2) товарні звіти, касові звіти, матеріальні звіти, баланс;

3) касова книга, звіти касирів-операціоністів, авансові звіти, касова заявка;

4) первинні касові документи, звіт касира, обліковий регістр по рахунку 30 «Каса».


5. Що використовується в якості інформаційного забезпечення операцій з основними засобами:


1) первинні документи, інвентаризаційні описи, регістри бухгалтерського обліку та звітність;

2) технічна документація, бізнес-план, аналітичні розрахунки;

3) первинні документи, накази, відомість нарахування амортизації, експертна оцінка;

4) регістри бухгалтерського обліку, фінансова і статистична звітність.


6. Внутрішня нормативна база - це:


1) закони, постанови, накази, інструкції, положення, методичні матеріали з обліку та звітності, з оподаткування, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні нормативи аудиту;

2) закони, постанови, накази, інструкції, облікова політика суб'єкта, національні нормативи аудиту;

3) облікова політика суб'єкта господарювання, різні методичні, інструкційні та розпорядчі документи з організації фінансово-господарської діяльності на конкретному підприємстві;

4) немає вірного варіанту відповіді.


7. Який методичний прийом використовується у вивченні реальності дебіторської заборгованості під час проведення аудиторської перевірки підприємства:

1) інвентаризація;

2) розрахунково-аналітичний метод

3) узагальнення;

4) метод зустрічного взаємо порівняння.


8. Аудит достовірності звітності та стану звітної дисципліни починається з перевірки:


1) документів про реєстрацію підприємства як платника податків, дотримання термінів здавання звітності, правильності відобра­ження в бухгалтерському обліку змін і внесення їх до звітності;

2) дотримання застосування типових форм первинних документів, правильності оформлення документів та дотримання правил внесення виправлень до первинних документів;

3) реальності і правильності відображення в обліку кредиторської та дебіторської заборгованості;

4) правильності нарахування на підприємстві амортизаційних відрахувань.


9. Які методичні прийоми використовуються під час перевірки безготівкових розрахункових операцій:


1) інвентаризація розрахунків із контрагентами, суцільне і вибіркове спостереження, документальна перевірка, зустрічна перевірка;

2) вибіркова перевірка бухгалтерських записів за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками»;

3) вибіркова перевірка виписок банку по поточних рахунках;

4) інформаційне моделювання розрахункових операцій.


10. Що є об'єктом аудиту розрахункових операцій:


1) правильність заповнення реквізитів і оформлення документів;

2) законність здійснених операцій, реальність дебіторської і кредиторської заборгованості, стан обліку розрахунків;

3) облік розрахункових операцій на відповідних бухгалтерських рахунках;

4) відповідність даних аналітичного і синтетичного обліку розрахунків.


11. Що є об'єктом аудиту основних засобів:


1) інтенсивність їх використання;

2) наявність та рух основних засобів, їх збереження, ефективність використання і правильність нарахування зносу;

3) повне використання технічних можливостей;

4) цільове призначення наявних об'єктів основних засобів.


12. Прийоми засвідчення фінансової звітності передбачають:


1) підтвердження аудитором відповідності показників фінансової звітності даним Головної книги (оборотного балансу) та журналів, без здійснення прийомів перевірки достовірності первинної документації;

2) підтвердження аудитором невідповідності показників фінансової звітності даним Головної книги і журналів;

3) підтвердження аудитором відповідності показників фінансової звітності даним Головної книги і журналів обов'язково після перевірки достовірності первинних документів;

4) немає вірного варіанту відповіді.


13. Які методичні прийоми використовуються під час перевірки операцій з видавання, витрачання і повернення підзвітних сум:


1) економіко-математичні методи й моделі;

2) документальний, розрахунково-аналітичний прийоми, зустрічні перевірки;

3) інформаційне моделювання;

4) узагальнення результатів контролю.


14. Яким способом здійснюється перевірка операцій здавання виторгу в банк через інкасаторів:

1) суцільною перевіркою супровідних відомостей та їх порівнянням із записами по кредиту рахунку 301 «Каса в національній валюті» і дебету рахунку 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

2) вибірковим способом на підставі супровідних відомостей на здавання виторгу;

3) вибірковим способом на підставі сальдо в регістрах по рахунку 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» і кредиту рахунку 301 «Каса в національній валюті»;

4) суцільним способом на підставі сальдо в облікових регістрах по рахунку 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» і кредиту рахунку 301 «Каса в національній валюті».


15. Під час перевірки звітів про використання грошових коштів, виданих під звіт, аудитор виявив наступне: працівник фірми «Поліс» був відряджений до м. Львова. Згідно з розрахунком авансу на відрядження йому було видано 300 грн. Авансовий звіт було затверджено в сумі 300 грн. Підприємство не повинно було відшкодовувати працівнику:


1) проїзд поїздом 30 грн;

2) проживання в готелі 150 грн;

3) прокат холодильника 100 грн;

4) проїзд в таксі 20 грн.


16. Яким способом здійснюється перевірка правильності виплати заробітної плати з каси підприємств:


1) вибірковим, за допомогою зустрічної перевірки даних касових звітів з розрахунково-платіжними відомостями;

2) суцільним, шляхом зустрічної перевірки даних касових звітів із розрахунково-платіжними відомостями та арифметичної перевірки їх даних;

3) за допомогою арифметичної перевірки розрахунково-платіжних відомостей;

4) шляхом порівняння даних кредиту рахунку 30 «Каса» і дебету рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці».


17. Проведення аудиторської перевірки фінансової звітності:


1) звільняє керівництво підприємства від відповідальності за достовірність і повноту звітності;

2) не звільняє керівництво підприємства від відповідальності за достовірність і повноту звітності;

3) знімає з головного бухгалтера відповідальність за неправильно складену звітність;

4) немає вірного варіанту відповіді.


18. Яким методом проводиться аудит розрахунків з оплати праці:


1) суцільним;

2) у відповідності з методом, передбаченим програмою перевірки;

3) вибірковим;

4) комбінованим.


19. Виписування касових ордерів і видача грошей з каси однією особою є підтвердженням:


1) низького рівня внутрішнього контролю на підприємстві;

2) виконання працівниками несумісних функцій;

3) наявності прямого розкрадання коштів із каси підприємства;

4) немає вірного варіанту відповіді.


20. Які джерела інформації використовуються під час перевірки витрат у торгівлі:


1) бізнес-план;

2) дані бухгалтерського обліку по рахунку 79 «Фінансові результати»;

3) дані обліку валових витрат для цілей оподаткування;

4)нормативно-довідкова, фактографічна інформація з обліку


До розділу 3 « Економічний аналіз»


3.1. Теорія економічного аналізу


1.Об`єкт економічного аналізу це:


1.господарське законодавство

2.витрати виробництва та обігу

3.економічна служба підприємства

4.економічні категорії


2.За яких змін, що відбуваються у звітному періоді, застосування методу порівняння вимагає попереднього корегування базисних показників:


1.організаційної структури підприємства

2.продуктивності праці

3.еколномічних результатів діяльності підприємства

4.рентабельності підприємства


3. Який із наведених факторів є інтенсивним:


1.фондовіддача

2.середньоспискова чисельність працівників

3.середня вартість основних фондів

4.обсяг сировинних ресурсів


4. Визначення моделі в економічному аналізі це:


1.система показників, які характеризують об`єкт аналізу

2.умовний образ об`єкту аналізу. що відображає його основні характеристики

3.система показників, які характеризують об`єкт аналізу і фактори. що обумовлюють його зміни

4.метод економічного аналізу


5. Моделювання об`єкту економічного аналізу це:


1.прийом економічного аналізу

2.мета економічного аналізу

3.завдання економічного аналізу

4.метод управління об`єкту аналізу


6.Вкажіть джерела облікової інформації для аналізу:


1.законодавчі акти

2.нормативно-довідкові документи

3.статистична звітність підприємства

4.бізнес-план підприємства


7.Метод порівняння використовується для :


1.оцінки різноманітних об`єктів

2.співставлення відмінних предметів і явищ

3.встановлення подібностей та відмінностей предметів та явищ

4.виявлення однакових елементів у предметах і явищах що досліджуються


8.Структура об`єкту аналізу характеризує:


1.питома вага

2.темпи приросту

3.фондовіддача

4.індекс росту


9.На підготовчому етапі економічного аналізу здійснюється:


1.збирання економічної інформації

2.аналітична обробка інформації

3.систематизація інформації

4.розробка програм аналізу


10.Ефективність діяльності підприємства визначається:


1.доходом від реалізації товарів робіт та послуг

2.витратами обігу

3.обсягом засобів

4.прибутком


11. Які з наведених нижче способів і методів відносяться до прийомів стохастичного факторного аналізу:


1. Метод кореляційного аналізу;

2. Метод регресійного аналізу;

3. Спосіб ланцюгових підстановок;

4. Спосіб різниць;

5. Метод інтегрування;

  1. Метод диференціювання.


12. Який прийом дозволяє врахувати значущість окремих показників при обчисленні темпів економічного зростання підприємства:


1.обчислення середніх арифметичних показника

2.зваження кінцевих різниць

3. “зважування” окремих показників на коефіцієнти їх значущості

4.обчислення середньорічних темпів зростання показника


13. Які показники можна обчислити користуючись виключно інформацією, яка міститься у балансі підприємства:


1.рентабельності

2.ліквідності

3.забезпеченності підприємства ресурсами

4.інтенсивності використання засобів


14. Який вид економічного аналізу вирішує завдання загальної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства:


1.оперативний аналіз

2.функціональний аналіз

3.комплексний економічний аналіз

4.факторний аналіз


15. Які показники характеризують рівень організації виробництва:


1.якості продукції

2.рівнів спеціалізації та кооперування виробництва

3.рівня механізації виробництва

4.фондо-та енергоозброєності


16. Необхідною умовою порівняння є:


1. Порівнянність об'єктів, що досліджуються

2. Наявність відповідної інформації

3. Попередня розробка системи показників

4.Використання інтегральних показників


17. В економічному аналізі індекси використовуються для:


1. Для оцінки обсягу виробництва

2. Для розрахунку балансового прибутку

3. Для оцінки зміни рівня явища відносно іншого рівня того ж явища, що прийнятий за базу порівняння

4. Для розрахунку середніх показників


18. Завдання прямого факторного аналізу це:


1. Пов'язання ряду економічних характеристик шляхом побудови функції, що поєднує окремі факторні показники

2. Дослідження структури об'єкту аналізу

3. Деталізація результативного показника за складовими, що утворилися в наслідок впливу різних факторів

4.Дослідження динаміки об'єкту аналізу


19. Який метод дозволяє дати комплексну оцінку соціально- скономічного зростання підприємства:


1.Логарифмічний

2.Геометричноі середньої

3. Коригуючого коефіцієнта

4.Зважених кінцевих різниць


20. Структурний резерв зростання виробництва продукції це:


1.різниця між виробничим потенціалом підприємства та досягнутим обсягом виробництва

2.різниця між фінансовим і виробничим потенціалом

3.сукупність всіх ресурсів підприємства

4.різниця між планом випуску і фактичним обсягом виробленої продукції

^ 3.2. Аналіз господарської діяльності


1Якісний стан використання основних засобів характеризує коефіцієнт:

1. фондовіддачі

2. здатності

3. фондомісткості

4. навантаження основних засобів


2. До якого виду належить модель, що характеризує залежність доходу від реалізації товарів робіт та послуг від чисельності працівників та продуктивності їх праці:

1. Адитивна

2. Мультиплікативна модель

3. Кратна

4.Стохастична


3.Яким способом можна досягти зменшення критичного обсягу реалізації продукції:

1.зміна ціни продажу

2.скорочення постійних витрат

3.збільшення постійних витрат

4.збільшення змінних витрат


4.Плинність кадрів це-:

1. зміна чисельності працюючих

2.кількість вибулих працівників

3. кількість прибулих працівників

4.співвідношення вибулих до середньоспискової чисельності працюючих


5.Який із наведених факторів є інтенсивним:

1.фондовіддача

2.середньоспискова чисельність працівників

3.середня вартість основних фондів

4.обсяг сировинних ресурсів


6. Матеріаломісткість це:

1. відношення всіх матеріальних витрат до вартості товарної чи валової продукції

2.відношення вартості товарної чи валової продукції до всіх матеріальних витрат

3. відношення матеріальних витрат до собівартості підприємства

4. відношення фінансового результату до матеріальних витрат


7. До якої групи методів економічного аналізу належить метод ланцюгових підстановок:

1.математичних

2.статистичних

3.елімінування

4.порівняння


8. Яким способом можна розрахувати точку беззбитковості підприємства:

1.алгебраїчно

2.графічно

3.тільки графічно

4.таблично


9. Змінні витрати це:

1.витрати, обсяг яких змінюється пропорційно обсягу виробництва

2.витрати, обсяг яких не змінюється пропорційно обсягу виробництва

3. витрати , які не відносять на собівартість продукції

4.витрати, які змінюються відносно управлінських рішень


10.Інтенсивність використання засобів підприємства характеризує коефіцієнт:

1.рентабельності

2.оновлення основних засобів

3.накопичення амортизації

4.оборотності


11.Аналіз матеріаломісткості продукції здійснюється за факторами:

1.норм витрачання і цін на матеріали

2.обсягу і номенклатури продукції

3.частоти поставок і норм запасів


12.Маржинальний дохід-це:

1.різниця між виручкою і постійними витратами

2.різниця між виручкою та змінними витратами

3.різниця між прибутком та постійними витратами


13.Основні витрати –це:

1.Основні витрати – це сукупність прямих витрат на виробництво продукції

2.це всі витрати підприємства

3.це прямі і змінні витрати підприємства


14.Як розрахувати загальну потребу у певному виді запасу підприємства:

1.

де - загальна потреба; - потреба на виробництво продукції, обслуговування процесу виробництва; - потреба на експериментально-дослідні роботи; - потреба на ремонт; - потреба на утворення нормативних залишків на кінець аналізованого періоду; - запас на початок аналізованого періоду.

2. =+

Де З-залишок матеріалів на складі

3. =-


15. Найважливіші характеристики зміни кількості та струк­тури робочих кадрів це-:


1. відносне скорочення приросту кількості працюючих відповідно до зростання обсягу виробництва та фінансових результатів господарської діяльності

2. підвищення частки робітників у складі промислово-виробничого персоналу як передумови зростання продуктивності його праці

3. підвищення частки службовців і спеціалістів у складі промислово-виробничого персоналу як передумови зростання продуктивності його праці

4. відносне збільшення приросту кількості працюючих відповідно до зростання обсягу виробництва та фінансових результатів господарської діяльності


16. Коефіцієнт оновлення основних засобів розраховується:


1.відношення вартості основних засобів до вартості необоротних активів підприємства

2. відношення вартості основ­них засобів, які вибули за певний період, до її вартості на початок періоду

3. відношенням вартості основних засобів, які надійшли за аналізова­ний період, до їхньої загальної вартості на кінець року


17. Факторний аналіз рентабельності здійснення за факторами:


1. обсягу виробництва, номенклатури і асортименту, цін та витрат на продукцію;

2. номенклатури і асортименту, цін та витрат на продукцію

3. обсягу прибутку, продукції і попиту;

  1. інше.


18. Продуктивність праці 1 працюючого обчислюється:


1. реалізована продукція/кількість працюючих;

2. реалізована продукція/кількість робітників;

3. кількість робітників/кількість працюючих

4. вартість основних виробничих фондів/кількість робітників


19. Який з показників обчислюється як відношення суми балансового прибу­тку до середньої вартості основних і оборотних засобів:


1. Коефіцієнт загальної рентабельності

2. Коефіцієнт стимулювання фінансової діяльності підприємства

3. Коефіцієнт ефективності фінансової діяльності підприємства

4. Рентабельність товарообороту підприємства


20. Яка форма залежності притаманна стохастичному моделюванню:

1.пряма функціональна

2.функціональна

3.кореляційна

4.зворотна функціональна

1   2   3

Схожі:

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: „Національна економіка”, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи