Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М icon

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Скачати 307.99 Kb.
НазваЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дата28.07.2012
Розмір307.99 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(галузь знань 0305 – “Економіка та підприємництво”

спеціальність “Прикладна статистика”)


Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Прик­ладна статистика”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготов­ки: “Теорія статистики” (теми 1-6), “Економічна статистика”, “Статистика ринків” (теми 7-15), “Демографічна статистика” (теми 16-20), а також дисциплін циклу загально­економічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мікроеконо­міка” та “Макроекономіка”.

^ Тема 1. Статистичне спостереження

Поняття і завдання статистичного спостереження. Форми статистичних спостережень. План статистичного спостереження. Програмно-методологічна і організаційна частина плану статистичного спостереження. Види і способи статистичного спостереження (спосіб основного масиву, вибіркові статистичні спостереження, монографічне спостереження, анкетне спостереження). Помилки і похибки статистичних спостережень.

^ Тема 2. Абсолютні і відносні величини

Абсолютні величини та їх вимір. Види відносних величин у статистичних дослідженнях. Відношення між однойменними і різнойменними величинами. Відносні величини структури, координації, динаміки, порівняння, плану (прогнозу), виконання плану (прогнозу), інтенсивності.

^ Тема 3. Середні величини

Види середніх величин і умови їх використання та розрахунку. Середня арифметична, гармонійна, геометрична та квадратична. Властивості середньої арифметичної. Мода, медіана, квартилі та децилі.

^ Тема 4. Вивчення варіації

Поняття варіації. Показники варіації (розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації). Дисперсія, властивості дисперсії. Правило додавання дисперсій.

^ Тема 5. Ряди динаміки

Завдання рядів динаміки і їх елементи. Види рядів динаміки. Зіставлення і змикання рядів динаміки. Аналітичні показники рядів динаміки (абсолютний приріст, коефіцієнти і темпи зростання і приросту, одновідсотковий приріст, середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній темп зростання і приросту). Аналітичне вирівнювання динамічного ряду. Метод найменших квадратів.


^ Тема 6. Індекси

Поняття індексів. Види індексів. Агрегатна форма індексів. Індекси Ласпейреса і Пааше. Економічні індекси (товарообороту, фізичного обсягу, цін, продуктивності праці тощо). Середні індекси, індекси середніх величин. Територіальні індекси. Індекси споживчих цін.

^ Тема 7. Класифікації та класифікатори в економіці

Класифікації та класифікатори в економічній статистиці. Економічні концепції класифікацій. Міжнародні статистичні класифікації. Основні національні статис­тичні класифікації. Поняття класифікатора.

Класифікація видів економічної діяльності (NACE). Застосування методу “TOP-DOWN” при визначенні основного виду діяльності.

Класифікація секторів економіки. Класифікатор організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ). Класифікація товарів та послуг (ДКПП). Класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).

Класифікатор адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

^ Тема 8. Система національних рахунків

Система національних рахунків (СНР) як інструмент оцінки та аналізу економічних явищ та процесів. Система національних рахунків як модель економіки. Концепції та класифікації в системі національних рахунків. Основні категорії в системі національних рахунків. Рахунок виробництва. Характеристика утворення, розподілу, перерозподілу та використання доходу. Оцінка процесів нагромадження. Комплексна оцінка економічних операцій.

Аналітичні можливості системи національних рахунків. Основні напрямки аналізу даних СНР. Секторний аналіз економіки. Методи розрахунку валового внутрішнього продукту. Міжнародні зіставлення макроекономічних показників.

^ Тема 9. Статистика національного багатства

Поняття про національне багатство країни, основні завдання та особливості статистичного вивчення національного багатства. Визначення національного багатства в СНР. Класифікація національного багатства. Види оцінки національного багатства.

Склад нефінансових активів. Класифікація основного капіталу. Показники стану, руху та використання основних засобів. Умови індексації основних засобів. Класифікація оборотних активів. Статистичні показники ефективності використання матеріальних ресурсів.

^ Тема 10. Статистика результатів економічної діяльності

Загальні принципи вимірювання результатів економічної діяльності в СНР. Валовий випуск, проміжне споживання, валова додана вартість. Промислова продукція, її складові частини. Облік продукції в натуральному виразі та умовних одиницях. Система вартісних показників продукції. Індекси промислового виробництва.

Поняття продукції сільського господарства та її складові. Види вартісної оцінки продукції сільського господарства. Основні напрями та методи статистичного аналізу вартісних показників продукції сільського господарства.

^ Тема 11. Статистичне вивчення кон’юнктури та конкурентного середовища ринку

Поняття і суть кон’юнктури ринку. Завдання статистики кон’юнктури ринку. Система показників кон’юнктури ринку. Розрахунок і аналіз потенціалу ринку. Аналіз пропорційності розвитку ринку. Аналіз тенденції розвитку, коливання та циклічності ринку. Аналіз ділової активності підприємств як елемента кон’юнктури ринку. Значення та завдання вивчення ділової активності підприємств.

Оцінка рівномірності розподілу ринкових часток підприємств на ринку за допомогою індекса Герфінделя-Гіршмана. Статистична оцінка монопольного становища підприємців на ринку. Визначення монопольного становища підприємства на ринку.

^ Тема 12. Статистичне вивчення попиту та пропозиції

Статистика макроекономічного попиту та макроекономічної пропозиції товарів та послуг. Види купівельного попиту і форми його виявлення. Статистичні методи вивчення купівельного попиту. Показники інтенсивності та коливань попиту.

Чинники, що впливають на формування та динаміку попиту, методи їх вивчення. Коефіцієнти еластичності попиту у статиці і динаміці.

^ Тема 13. Статистика цін

Види цін і завдання статистики з їх вивчення. Організація статистики цін в Україні, джерела інформації про ціни. Методи обчислення середніх цін

Індексний метод аналізу динаміки цін. Взаємозв’язок індексів цін змінного, постійного складу та індекса структурних зрушень в реалізації товару, його використання в економічному аналізі. Взаємозв’язок індексів цін, фізичного обсягу товарообороту та товарообороту у діючих цінах. Індекс купівельної спроможності гривні. Методи оцінки рівня і динаміки інфляції. Метод розрахунку сезонності індексів цін.


^ Тема 14. Статистика товарообороту

Поняття та основні ознаки товарообороту. Основні категорії товарообороту: оптовий, роздрібний, валовий і чистий; товарооборот виробників та торговельно-посередницький товарооборот. Ланковість товаропросування і її обчислення (розрахункова і складська).

Поняття і значення оптового товарообороту і поставки товарів. Визначення рівномірності та ритмічності поставок.

Статистика роздрібного товарообороту торговельної мережі. Поняття роздрібного товарообороту, його склад і завдання статистики у його вивченні. Момент обліку роздрібного товарообороту. Види продажу товарів, що включаються у роздрібний товарооборот.

Метод вивчення роздрібного товарообороту за товарними групами без недокументованих витрат. Основні напрямки аналізу товарного складу роздрібного товарообороту. Статистика товарообороту та продукції ресторанного господарства. Особливості ресторанного господарства як об’єкту статистичного вивчення. Статистика товарообороту ресторанного господарства, його склад та вивчення загального обсягу (валового обороту).

^ Тема 15. Статистика товарних запасів та товарооборотності

Поняття товарних запасів, їх класифікація і завдання статистики. Розрахунок середніх товарних запасів, товарних запасів у днях і в процентах до товарообороту. Аналіз якісного складу запасів. Поняття оборотності товарних запасів, її показники: швидкість товарообороту в кількості оборотів (в разах), і час обертання в днях. Взаємозв’язок показників оборотності товарних запасів. Індексний метод аналізу динаміки показників товарооборотності. Системи взаємопов’язаних індексів швидкості товарообороту та часу обертання товарів, їх суть і використання в економічному аналізі. Фактори, що впливають на оборотність товарних запасів, статистичні методи їх вивчення.

^ Тема 16. Предмет та методологічні засади демографічної статистики

Предмет демографічної статистики. Категорії демографічної статистики: демографічна подія та демографічний процес. Джерела даних демографічної статистики.

^ Тема 17. Статистичне вивчення чисельності і складу населення

Поняття та особливості показника „чисельність населення”. Категорії населення: наявне населення, постійне населення, тимчасово проживаючі, тимчасово відсутні. Баланси категорій населення.

Статева структура населення, її абсолютні і відносні характеристики.

Вікова структура населення. Чинники формування вікової структури населення. Класифікація Зундберга та типи вікової структури. Статистичні групування за віком: однорічне і п’ятирічне групування. Поняття вікової акумуляції. Індекс Уіпля.

Статево-вікова піраміда. Демографічне старіння населення. Класифікація Е. Россета.


^ Тема 18. Статистичне вивчення народжуваності і відтворення

Суть народжуваності та плідності. Показники народжуваності для умовного і реального покоління. Суть методу прямої стандартизації. Суть методу оберненої стандартизації.

Абсолютні та відносні показники загального приросту (скорочення), природного приросту (скорочення), сальдо міграції. Коефіцієнт життєвості Е. Пірла. Сумарний коефіцієнт відтворення; чистий сумарний коефіцієнт відтворення; брутто-коефіцієнт відтворення; нетто-коефіцієнт відтворення: суть та методи розрахунку. Істинний коефіцієнт природного приросту населення. Моделі відтворення населення.

^ Тема 19. Статистичне вивчення смертності

Показники інтенсивного аналізу смертності з урахуванням причин смертності: загальний коефіцієнт смертності; спеціальні (диференційовані) коефіцієнти смертності; часткові (вікові) коефіцієнти смертності. Таблиці дожиття і середньої очікуваної тривалості життя: їх суть та призначення. Показники таблиць дожиття: суть та методи розрахунку. Методи побудови таблиць дожиття.

^ Тема 20. Статистичне вивчення шлюбності та розлучуваності

Поняття шлюбного стану, шлюбного процесу, шлюбоздатного віку. Шлюбна структура населення.

Коефіцієнти інтенсивності шлюбності і розлучуваності: загальні коефіцієнти; спеціальні коефіцієнти; чисті коефіцієнти; сумарний коефіцієнт шлюбності.


^

Типові тести з дисципліни «Теорія статистики»


Виберіть правильну відповідь (одну з чотирьох)

 1. Органи державної статистики проводять статистичні спостереження через:

а) збирання статистичної звітності;

б) здійснення одноразових обліків та переписів;

в) здійснення вибіркових та інших обстежень;

г) перевірку фінансових результатів діяльності підприємств;

Відповідь: 1) а, б, в; 2) б, в, г; 3) а, б, г; 4) всі перелічені.


 1. Офіційний документ із переліком статистичних спостережень, що їх проводять органи державної статистики – це:

а) статистичний інструментарій;

б) програма статистичного спостереження;

в) план державних статистичних спостережень;

г) статистичний формуляр.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Розмістіть у хронологічному порядку етапи здійснення статистичного спостереження:

а) підготовка даних до обробки;

б) підготовка спостереження;

в) реєстрація статистичних даних (проведення збору даних);

г) розробка пропозицій із вдосконалення статистичного спостереження.

Відповідь: 1) б, в, а, г; 2) б, в, г, а; 3) а, б, в, г; 4) г, а, б, в.


 1. Показники, що характеризують обсяги соціально-економічних явищ є величинами:

а) абсолютними; б) відносними.

Їх виражають:

в) натуральними, трудовими, вартісними одиницями виміру;

г) коефіцієнтами, відсотками.

Відповідь: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.


 1. Для обчислення відносної величини динаміки можна використати наступний взаємозв’язок відносних величин:

а) відносну величину прогнозу помножити на відносну величину координації;

б) відносну величину прогнозу поділити на відносну величину виконання прогнозу;

в) відносну величину виконання прогнозу поділити на відносну величину прогнозу;

г) відносну величину прогнозу помножити на відносну величину виконання прогнозу.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Відносні величини структури характеризують:

а) питому вагу кожної його частини у загальному підсумку;

б) співвідношення окремих частин явища, що входять до його складу.

Відносні величини динаміки отримують в результаті:

в) співвідношення показників звітного періоду з попереднім або початковим;

г) співвідношення двох одноіменних показників, що відносяться до різних об’єктів за один і той же період або момент часу.

Відповідь: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.


 1. Результат ділення кількості міського населення на кількість сільського дорівнює 0,73. Це означає, що:

а) частка сільського населення становить 73%;

б) на одного сільського жителя в країні припадає 73 міських;

в) на 100 міських жителів маємо 73 сільських;

г) на 100 сільських жителів маємо 73 міських.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Середня гармонійна – це величина:

а) обернена до середньої арифметичної;

б) обернена до середньої хронологічної;

в) змінної ознаки, навколо якої групуються варіанти ряду розподілу;

г) обернена до середньої арифметичної з обернених величин.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Середню арифметичну можливо обчислити за формулами (де xiі-та варіанта; fi – частота і-тої варіанти; wi – частка і-тої варіанти, виражена в коефіцієнтах; gi – щільність і-того інтервалу):

а) ; б) ; в) ; г) .

Відповідь: 1) а, б; 2) а, в; 3) а, г; 4) а, б, г.


 1. Сума відхилень варіант від середньої арифметичної рівна:

Відповідь: 1) середній; 2) нулю; 3) n (xi ); 4) n.


 1. Дані про міжбанківські кредити у кредитному портфелі банків:

Назва банку

Частка міжбанківських кредитів у кредитному портфелі (%)

Обсяг кредитного портфеля (млн грн)

Аваль

3,4

5922,8

Райффайзенбанк

11,9

772,9

Середня частка міжбанківських кредитів у кредитному портфелі становить (%):

Відповідь: 1) 7,7; 2) 12,1; 3) 3,7; 4) 4,4.


 1. Медіана в ряді розподілу – це:

а) найпоширеніше значення ознаки; б) значення ознаки, яке ділить ряд навпіл.

Значення медіани збігається зі значенням середньої:

в) у симетричному розподілі; г) в асиметричному розподілі.

Відповідь: 1)а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.


 1. Ранжований ряд розподілу складається із 1200 одиниць сукупності. Медіаною цього ряду є:

а) значення 600-ї одиниці сукупності;

б) значення 601-ї одиниці сукупності;

в) кумулятивна частота 600-ї одиниці сукупності;

г) півсума значень 600-ї і 601-ї одиниці сукупності.

Відповідь: 1)а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Дискретний ряд розподілу працівників фірми за стажем роботи:

Стаж роботи (років)

Кількість працівників

2

3

3

7

4

6

5

13

Мода, медіана та середня величина цього розподілу дорівнюють:

Відповідь: 1) 13; 4; 4; 2) 5; 4; 4; 3) 5; 4; 7,25; 4) 5; 4; 3,5.


 1. Абсолютну величину коливання ознаки навколо середньої величини показує:

Відповідь: 1) коефіцієнт варіації; 2) середнє квадратичне відхилення; 3) коефіцієнт осциляції; 4) Ваш варіант відповіді.


 1. Коефіцієнт варіації використовують для порівняння варіації:

а) однієї ознаки в різних сукупностях;

б) різних ознак в одній сукупності;

в) різних ознак в різних сукупностях.

Відповідь: 1) а; 2) а, б; 3) а, в; 4) Всі перелічені.


 1. Якщо кожну з варіант дискретного ряду розподілу збільшити в 10 разів, то дисперсія:

Відповідь: 1) не зміниться; 2) збільшиться в 10 разів; 3) збільшиться в 100 разів; 4) Ваш варіант відповіді.


 1. Сукупність складається із 100 одиниць. Середня арифметична цієї сукупності становить 47,0; сума квадратів індивідуальних значень ознаки – 231 592. Коефіцієнт варіації цієї сукупності становить (%):

а) 22; б) 227,5.

Дана сукупність:

в) однорідна; г) неоднорідна.

Відповідь: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г; 4) б, г.


 1. Ряд динаміки характеризує:

а) структуру сукупності за будь-якою ознакою;

б) зміну характеристики сукупності у просторі;

в) зміну характеристики сукупності у часі.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) всі перелічені.


 1. Залишки обігових коштів фірми на кінець кожного кварталу – це ряд динаміки:

а) інтервальний; б) моментний.

Середній рівень цього ряду треба обчислювати за формулою середньої:

в) хронологічної; г) арифметичної;

Відповідь: 1)а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.


 1. Середній рівень ряду динаміки визначають за формулами:

а) хронологічної; б) арифметичної простої;

в) арифметичної зваженої; г) геометричної.

Відповідь: 1) а, в; 2) а, б, г; 3) а, б, в; 4) всі перелічені.


 1. Зведені індекси дозволяють отримати узагальнену оцінку зміни щодо характеристики:

а) групи товарів за декілька періоди;

б) одного товару за декілька періодів;

Індекси змінного складу розраховують для:

в) групи товарів;

г) одного товару.

Відповіді: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г; 4) б, г.


 1. Індекс ціни Пааше обчислюють за формулою:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Ціни на платні послуги у поточному періоді порівняно з базовим зросли у 2,1 рази, а кількість наданих послуг скоротилася на 30%. Індекс вартості наданих послуг становить:

Відповіді: 1) 3,0; 2) 1,47; 3) 1,64; 4) 0,70.


 1. Індекс споживчих цін в 2005 році в Україні (у % до попереднього місяця): січень – 101,4; лютий – 100,4; березень – 100,5. Індекс споживчих цін у лютому 2005 р. порівняно із груднем 2004 р. склав (%):

Відповіді: 1) 99,0; 2) 101,8; 3) 5; 4) Даних недостатньо.

^

Типові тести з дисципліни «Економічна статистика»


 1. Вид економічної діяльності – це сукупність:

а) підприємств за однією організаційно правовою формою господарювання;

б) підприємств за регіонами;

в) одиниць, які здійснюють однаковий або схожий вид виробничо-господарської діяльності;

г) одиниць, які використовують одні і ті ж ресурси.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Термін «продукція» в міжнародних стандартах з економіч­ної статистики означає:

а) лише товари;

б) лише послуги;

в) товари та послуги;

г) ринкові та неринкові послуги.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Серед класифікацій занять і освіти головною визначена:

а) міжнародна стандартна класифікація професій;

б) міжнародна стандартна класифікація занять;

в) міжнародна стандартна класифікація освіти;

г) міжнародна стандартна класифікація занять і освіти.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. В Україні для обліку експорту-імпорту товарів як класифікатор використовують:

а) комбіновану номенклатуру (KN);

б) стандартну Торговельну Класифікацію;

в) українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності;

г) українську класифікацію послуг зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Згідно системи національних рахунків, послуги поділять на:

а) матеріальні та нематеріальні;

б) ринкові та неринкові;

в) фінансові та не фінансові;

г) платні та безплатні.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Виберіть законодавчі критерії визначення великого підприємства:

а) середньооблікова чисельність працівників – понад 100 осіб та річний дохід – понад 50 млн грн;

б) середньооблікова чисельність працівників – понад 200 осіб та річний дохід – понад 70 млн грн;

в) середньооблікова чисельність працівників – понад 250 осіб та річний дохід – понад 100 млн грн;

г) кількість працівників – до 1000 осіб та річний дохід – понад 150 млн грн.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Автоматизована система збору, накопичення та опрацювання даних про всіх юридичних осіб – це:

а) реєстр статистичних одиниць (РСО);

б) класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД);

в) єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ).

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) -.


 1. У класифікаторі видів економічної діяльності секціями промисловості є:

а) A,B;

б) B,С;

в) C,D;

г) D,E

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) гармонізований з міжнародною класифікацією Європейського Союзу (NACE) на рівні:

а) групи;

б) класу;

в) підкласу;

г) підсекції.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Основою для проведення статистичних спостережень є:

а) єдиний державний реєстр одиниць і організацій України (ЄДРПОУ);

б) реєстр статистичних одиниць (РСО);

в) класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД);

г) дані податкової адміністрації.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Система національних рахунків – це:

а) система зведених економіко-статистичних показників, які характеризують виробництво продукту;

б) система зведених економіко-статистичних показників, які характеризують розподілі перерозподіл кінцевого продукту;

в) система зведених економіко-статистичних показників, які характеризують використання кінцевого продукту.

г)система зведених економіко-статистичних показників, які характеризують виробництво, розподіл, перерозподіл і використання кінцевого продукту;

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 1. Вартість товарів та послуг, які є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді, називають:

а) валовою доданою вартістю;

б) проміжним споживанням;

в) валовим випуском товарів та послуг;

г) валовим внутрішнім продуктом.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Валовий регіональний продукт є основним макроекономічним показником на рівні:

а) держави;

б) області;

в) району;

г) міста та села.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Вартість товарів та послуг, спожитих у звітному періоді в процесі виробництва інших товарів та послуг, називають:

а) валовою доданою вартістю;

б) проміжним споживанням;

в) валовим випуском товарів та послуг;

г) валовим внутрішнім продуктом.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Сукупність відтворюваних активів, які багаторазово приймають участь у процесі виробництва, і термін служби яких перевищує один рік, називають:

а) статутним капіталом;

б) основним капіталом;

в) внутрішнім капіталом;

г) оборотним капіталом.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Номінальний ВВП України складав у 2007 р. – 93 365 млн.грн, а у 2008 – 102 593 млн.грн. Індекси цін на товари і послуги були у ці ж роки 118,1 % і 112,1 %.

Визначте індекс реального ВВП України 2008 року щодо 2007.

Відповідь: 1) 0,930; 2) 0,980; 3) 1,121; 4) 1,220.


 1. Національне багатство країни включає лише:

а) нефінансові активи;

б) фінансові активи;

в) нефінансові та фінансові активи;

г) вироблені та невироблені нефінансові активи.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Фінансові активи – це:

а) патенти, авторські права, ліцензії;

б) активи, яким протистоять фінансові зобов’язання інших інституційних одиниць;

в) монетне золото і спеціальні права запозичень;

г) програмне забезпечення.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Коефіцієнт придатності основних засобів – це відношення:

а) суми зношення до повної початкової вартості;

б) залишкової до первісної вартості на певну дату;

в) балансової до початкової вартості на певну дату;

г) залишкової до середньорічної вартості.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Вивільнення певної суми оборотних активів можливе:

а) за скорочення тривалості одного оберту в днях.;

б) за збільшення тривалості одного оберту в днях;

в) за підвищення капіталовіддачі.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) -.


 1. Промислова продукція – це:

а) прямий корисний результат виробничої діяльності промислового підприємства;

б) будь-який результат виробничої діяльності промислового підприємства;

в) продукти і промислово-виробничі послуги;

г) відходи виробництва.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Випуск продукції за прогнозом повинен був збільшитись порівняно з попереднім роком на 20 %, а фактичне збільшення становило 32 %.Визначте виконання прогнозних показників з випуску продукції(%)

Відповідь: 1) 90,1 2) 110,0 3) 158,4 4) 220,2.

^

Типові тести з дисципліни «Статистика ринку»


 1. Загальна кон'юнктура характеризує:

а) комплексний аналiз ситуацiї на ринку;

б) напрямок та iнтенсивнicть динамiки;

в) порiвняння динамiки рiзних за характером економiчних процесів;

г) стан ринку.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Оцінку коливання ринку проводять за допомогою коефіцієнта:

а) координації;

б) концентрації;

в) конкордації.

г) варіації;

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Потенціал ринку – це:

а) виробничі і споживчі можливості суб’єктів господарювання, які обумовлюють рівноважний рівень попиту та пропозиції;

б) певні можливості насичення пропозиції і попиту;

в) процентна зміну попиту при зміні фактора впливу(пропозиції) на 1 % ;

г) максимально можлива кількість (вартість) товарів (послу-, які можна реалізувати на ринку за певний проміжок часу.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Місткість ринку – це:

а) максимально можлива кількість (вартість) товарів (послуг, які можна реалізувати на ринку за певний проміжок часу;

б) виробничі і споживчі можливості суб’єктів господарювання, які обумовлюють рівноважний рівень попиту та пропозиції;

в) максимальний обсяг реалізації;

г) процентна зміну попиту при зміні фактора впливу(пропозиції) на 1 %.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Значення “баланс” в обстеженнях економічної активності виступає як еквівалент:

а) темпу росту показника за відповідний період;

б) темпу приросту показника за відповідний період;

в) абсолютного приросту показника за відповідний період;

г) абсолютного значення 1% приросту.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Індекс Герфінделя Гіршмана опирається на дані про:

а) частку ринку, яку підприємство займає на споживчому ринку;

б) кількість проданого товару на ринку;

в) місткість ринку;

г) потенціал ринку.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Монопольним вважається становище підприємців, частка яких на ринку певного товару перевищує:

а) 35%.; б) 50%;

в) 70 %; г) 80%.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 1. Як доказ взаємозамінності товарів може розглядатися:

а) динамічний коефіцієнт еластичності;

б) статистичний коефіцієнт еластичності;

в) коефіцієнт перехресної еластичності попиту;

г) коефіцієнт перехресної еластичності пропозиції.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. На ринку відсутні функціональні замінники товару y, якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту Exy дорівнює:

а) Exy менше нуля;

б) Exy більше нуля та менше двох;

в) Exy більше двох;

г) Exy дорівнює нулю.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. На ринку основні виробники чіпсів мають наступну частку в загальній реалізації:Лейс14,5% Визначити Люкс – 14,0%, Лоренц – 12,0%, Chio – 11,7%. Визначити індекс ГерфінделяГіршмана,якщо частка розрахована в процентах.

а) 52,2;

б) 687,14;

в) 800,0;

г) 820,2.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Макроекономічну реалізовану пропозицію характеризують такі статистичні показники:

а) експорт та імпорт;

б) валова додана вартість та імпорт;

в) валовий випуск товарів та послуг;

г) валовий випуск та експорт.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Коефіцієнт централізації економіки визначається як відношення:

а) індекса державного споживання до індекса споживання приватних підприємств;

б) індекса споживання приватних підприємств до індекса споживання домогосподарств;

в) індекса споживання домогосподарств до індекса державного споживання;

г) індекса державного споживання до індекса споживання домогосподарств.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Обсяг товарів, призначених для продажу і запропонованих покупцям на певному ринку за визначеною ціною, – це:

а) обсяг виробництва;

б) попит;

в) пропозиція;

г) товарооборот.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Коефіцієнт еластичності показує як змінюється у відсотках:

а) факторна ознака при зміні результативної на 1%;

б) факторна ознака при зміні результативної на 100%;

в) результативна ознака при зміні факторної на 1%;

г) результативна ознака при зміні факторів більше, ніж на 100%.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. В практиці державної статистики для вивчення динаміки цін використовується метод:

а) суцільного спостереження за зміною цін товарівпредставників;

б) несуцільного спостереження за зміною цін товарівпредставників;

в) суцільного спостереження за зміною цін товарів відповідно до форми 3торг;

г) несуцільного спостереження за зміною цін товарів відповідно до форми 3торг.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Індекс споживчих цін на товари та послуги обчислюють:

а) за формулою Ласпейреса на підставі базової частки витрат домогосподарств на товари (послуги) умовного споживчого кошика;

б) за формулою Пааше на підставі базової частки витрат домогосподарств на товари (послуги) умовного споживчого кошика;

в) за формулою Ласпейреса на підставі базової частки витрат домогосподарств на товари (послуги) інфляційного попиту;

г) за формулою Пааше на підставі базової частки витрат домогосподарств на товари (послуги) інфляційного попиту.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Товаропросування це:

а) число переходів товару від одного власника до іншого;

б) процес реального доведення товарів до споживача;

в) число перевезень товару в географічному просторі;

г) сукупність юридичних і фізичних осіб, що здійснюють переміщення товару в просторі, а також послідовність, в якій вони беруть участь в цьому переміщенні.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Валовий товарооборот це:

а) загальна сума продаж товарів на шляху від виробника до споживача;

б) сума кінцевого продажу товарів;

в) обсяг продажу товарів для кінцевого споживання;

г) продаж товарів для подальшого перепродажу.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Роздрібний товарооборот це є:

а) продаж товарів для будь-яких потреб;

б) продаж товарів населенню для особистого споживання, установам для колективного споживання чи задоволення господарських потреб;

в) продаж товарів торговельним організаціям для перепродажу;

г) продаж товарів для виробничих потреб.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Товарні запаси це сукупність призначених для продажу товарів у формі:

а) основного капіталу;

б) оборотного капіталу;

в) інвестиційних ресурсів;

г) кредитних ресурсів.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Забезпеченість товарообороту товарними запасами показує:

а) обсяг товарних запасів, що припадає на одиницю товарообороту;

б) на скільки днів торгівлі у наступному періоді вистачить товарних запасів;

в) середню кількість днів, протягом яких товар перебував у формі запасу з моменту його надходження у сферу товарного обігу і до моменту його продажу;

г) число оборотів товарної маси за період.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Швидкість товарообороту за квартал становить 4,2 рази. Час обертання товарної маси складе (дні):

а) 19,6; б) 8,3;

в) 21,4; г) 3,4.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

^

Типові тести з дисципліни «Демографічна статистика»


 1. Вікова акумуляція – це:

а) вирівнювання вікової структури внаслідок однорічного групування за віком;

б) вирівнювання вікової структури внаслідок п’ятирічного групування за віком;

в) спотворення вікової структури внаслідок однорічного групування за віком;

г) спотворення вікової структури внаслідок п’ятирічного групування за віком.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Рівень вікової акумуляції вимірює:

а) індекс Пірла;

б) індекс Уіпля;

в) індекс Коула;

г) індекс Зундберга.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Біологічна константа – це:

а) первинне співвідношення статей;

б) вторинне співвідношення статей;

в) третинне співвідношення статей;

г) вік балансування.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. У цілому по країні (за балансовим рівнянням) чисельність тимчасово відсутніх дорівнює:

а) наявне населення мінус тимчасово присутні, плюс постійне населення;

б) постійне населення мінус наявне населення, плюс тимчасово присутні;

в) постійне населення мінус наявне населення, мінус тимчасово присутні;

г) наявне населення плюс постійне населення, плюс тимчасово присутні.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Вік балансування – це:

а) вік, в якому балансується кількість шлюбів і розлучень;

б) вік, в якому чисельність чоловіків та жінок врівноважується;

в) вік, в якому балансується чисельність міського та сільського населення;

г) вік, у якому чисельність жінок та чоловіків репродуктивного віку врівноважується.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Згідно з класифікацією Россета, надзвичайно старе населення – це

а) а) узагальнююча характеристика вікової структури населення, у якій частка осіб у віці 60 років і старшому складає менше 12%;

б) узагальнююча характеристика вікової структури населення, у якій частка осіб у віці 60 років і старшому складає менше 8%;

в) узагальнююча характеристика вікової структури населення, у якій частка осіб у віці 60 років і старшому складає більше 15%.

г) узагальнююча характеристика вікової структури населення, у якій частка осіб у віці 60 років і старшому складає більше 20%.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Коефіцієнти народжуваності когорти відображають:

а) умовне покоління;

б) лінійне покоління;

в) реальне покоління;

г) жіноче покоління.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Коефіцієнт народжуваності третьої черговості дорівнює:

а) відношення числа третіх народжень до числа жінок репродуктивного віку, що мають двох дітей;

б) відношення числа третіх народжень до числа жінок репродуктивного віку, що мають трьох дітей;

в) відношення числа третіх народжень до числа жінок репродуктивного віку, що не мають дітей;

г) відношення числа третіх народжень до числа жінок репродуктивного віку, що мають одну дитину.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Коефіцієнт дитячої смертності:

а) це показник, що характеризує рівень смертності дітей у віці 0 - 14 р.;

б) це показник, що характеризує рівень смертності дітей у віці до 1 року;

в) річна кількість дитячих смертей у віці 0-27 днів на 100 000 живонароджених.

г) річна кількість дитячих смертей у віці 0-7 днів на 100000 живонароджених.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Ознаками малодітної репродуктивної поведінки є наступні:

а) низький середній вік народження першої дитини;

б) зниження середнього віку матері народження останньої дитини;

в) зростаючий середній вік народження першої дитини;

г) високий середній вік матері при народженні останньої дитини.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Середня тривалість періоду між послідовними народженнями називається:

а) нетто-генетичним інтервалом;

б) брутто-генетичним інтервалом;

в) протогенетичним інтервалом;

г) інтергенетичним інтервалом.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Коефіцієнти народжуваності для умовного покоління розраховуються:

а) відносно постійного населення на початок року;

б) відносно середньорічного населення;

в) відносно наявного населення на початок року;

г) відносно чисельності населення, яке досягнуло точного значення певного віку.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Якою буде частка жінок репродуктивного віку у складі усього населення, якщо загальний коефіцієнт народжуваності складає 9‰, а спеціальний коефіцієнт народжуваності - 36‰?

а) 4 %;

б) 25 %;

в) 25 ‰;

г) 4 ‰.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Для обчислення сумарного коефіцієнта відтворення необхідно:

а) перемножити вікові коефіцієнти плідності між собою;

б) додати вікові коефіцієнти плідності;

в) суму коефіцієнтів плідності поділити на ширину вікового інтервалу;

г) різницю загальних і спеціальних коефіцієнтів народжуваності поділити на ширину вікового інтервалу.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. .Нетто-відтворення показує:

а) скільки дітей в середньому народжує одна жінка протягом усього життя;

б) скільки дітей в середньому народжує одна жінка протягом періоду умови певної відсутності смертності жінок у віці 15-49 років;

в) скільки дівчаток у середньому народжує одна жінка протягом репродуктивного періоду за умови певної відсутності смертності жінок у віці 15-49 років;

г) скільки дівчаток в середньому народжує одна жінка протягом репродуктивного періоду за умови реальних рівнів смертності жінок у віці 15-49 р.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Істинний коефіцієнт природного приросту характеризує:

а) середньорічний абсолютний приріст зміни чисельності населення;

б) середньорічний темп зміни чисельності населення;

в) абсолютне значення однопроцентного приросту чисельності населення;

г) абсолютний приріст чисельності населення на 1000 середньорічного населення.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Коефіцієнт неонатальної смертності:

а) це показник, що характеризує рівень смертності дітей у віці 0-14 років;

б) це показник, що характеризує рівень смертності дітей до 1 року;

в) річна кількість дитячих смертей віком 0-27 днів на 100 000 живонароджених;

г) річна кількість дитячих смертей віком 0-7 днів на 100 000 живонароджених.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Спеціальний коефіцієнт смертності чоловіків становить 14‰. Це означає:

а) на кожну 1000 середньорічного населення припадає 14 смертей серед чоловіків;

б) на кожних 1000 народжених хлопчиків припадає 14 випадків смертей серед чоловіків;

в) на кожну 1000 середньорічної кількості чоловічого населення припадає 14 смертей серед чоловіків;

г) на кожних 10 померлих жінок припадає 14 померлих чоловіків.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.


 1. Покоління сучасників – це:

а) особи одного часу народження, що протягом року переходять у кожний наступний рік;

б) особи одного віку, що належать до різних років народження з будь-яким інтервалом у часі;

в) особи що живуть одночасно – представники усіх поколінь, що зафіксовані перед переписом населення.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) -.


 1. Демографічна сітка – це:

а) табличне зображення сукупностей людей та демографічних подій, призначена для обчислення головних характеристик демографічних процесів;

б) схематичне зображення сукупностей людей та демографічних подій, призначена для обчислення головних характеристик демографічних процесів;

в) графічне зображення сукупностей людей та демографічних подій, призначена для обчислення головних характеристик демографічних процесів;

г) усі перелічені варіанти.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

Література


 1. Закон України “Про державну статистику”.

 2. Матковський С.О. Теорія статистики: навч. посібник / С.О. Матковський, О.Р. Марець - К.: Знання, 2010. – 534 с.

 3. Статистика / [Матковський С.О., Гальків Л.І., Гринькевич О.С., Сорочак О.З.]. – Львів: Новий Світ, 2008. - 460с.

 4. Практикум з навчальної дисципліни “Статистика”: навч. посіб. / [ Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін. ]; за ред. С.О. Матковського. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215с.

 5. Матковський С.О. Статистики: навчальний посібник / Матковський С.О., Вдовин М.Л., Панчишин Т.В. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 344с.

 6. Статистика: Підручник / С. С.Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

 7. Фещур Р. В., Барвінський А. Ф., Кічор В. П. Статистика. – Львів, 2001. – 276 с.

 8. Уманець Т. В., Підгарєв Ю. Б. Статистика: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003. – 623 с.

 9. Єріна А. М., Пальян З. О. Теорія статистики. Практикум. – К.: Знання, 1997. – 325 с.

 10. Мармоза А. Т. Практикум з теорії статистики. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 344 с.

 11. Єріна А. М., Мазуренко О. К., Пальян З. О. Економічна статистика: Практикум. – К.: ТОВ „УВПК „Екс об”, 2002. – 232 с.

 12. Уманець Т. В. Економічний посібник: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. –429 с.

 13. Крамченко Л. І. Статистика ринку товарів та послуг: Навчальний посібник. – Львів: ”Новий Світ-2000”, 2006. – 296 с.

 14. Муромцева Ю. І. Демографія: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 300 с.

 15. Пальян З. О. Демографічна статистика: Навч.-метод.посібник для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2006. – 132 с.

 16. Прибиткова І. М. Основи демографії: Посібник для студентів суспільних факультетів вищих навчальних закладів. – К.: „АртЕк”, 1997. – 256 с.

 17. Номенклатура товарів народного споживання, які враховуються в роздрібній та оптовій торгівлі (товарний словник). Частина І та ІІ.

 18. Кучеренко В. Р., Карпов В. А. Основи економічної кон´юнктури: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.

 19. Рождєственська Л. Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 419 с.

 20. Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти / Авт. кол. Власенко Н. С., Лібанова Е. М., Осаулен­ко О. Г. та ін.; Наук. ред.: акад. Кураса І. Ф., акад. Пирожкова С.І. – К., 2004. – 558 с.Схожі:

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: „Національна економіка”, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи