Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М icon

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Скачати 379.14 Kb.
НазваЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Сторінка1/4
Дата28.07.2012
Розмір379.14 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(галузь знань 0305 – “Економіка і підприємництво”

спеціальності “Фінанси і кредит”, “Банківська справа”, “Оподаткування”)


^ Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 6 від 15. 12. 2010


Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальностями “Фінанси і кредит”, “Банківська справа”, “Оподаткування”, проводиться за результа­тами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: “Бюджетна система”, “Банківська систе­ма”, “Фінанси підприємств”, “Податкова система” а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки: “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроеко­номіка”.

^ Навчальна дисципліна “Бюджетна система”

Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави

Бюджет як економічна категорія та складова фінансової системи. Історичні аспекти. Бюджет як основний фінансовий план та централізований фонд держави та місцевих органів влади. Поняття поточного бюджету та бюджету розвитку.

Зведений фінансовий баланс держави, доходи та видатки держави, фінансові ресурси та фінансові показники. Роль і місце бюджету у фінансово-кредитному механізмі. Еволюція поглядів на суть і функції бюджету. Бюджет як засіб реалізації соціально-економічної політики держави. Бюджет у системі фінансового регулюван­ня.

^ Тема 2. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України

Бюджетна система, її структура та принципи організації. Розмежування доходів між бюджетами. Розмежування видатків між бюджетами. Види міжбюджетних трансфертів та порядок їх надання. Суть та значення бюджетної класифікації, класифікація доходів бюджету, класифікація видатків бюджету. Класифікація фінансування бюджету, класифікація боргу.

Розвиток міжбюджетних відносин, державний та місцеві бюджети. Зведений бюджет та його види.

Бюджетне право в Україні. Бюджетний кодекс України, інші нормативні акти.

^ Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

Стан бюджету, рівновага доходів та видатків, профіцит та дефіцит. Економічна суть, теоретичні основи та причини виникнення бюджетного дефіциту. Види бюджетного дефіциту, шляхи подолання та джерела фінансування. Динаміка дефіциту в Україні та міжнародна практика.

^ Тема 4. Бюджет як основний фінансовий план держави

Сутність бюджетного планування, організація бюджетного планування. Скла­дові бюджету. Бюджетний процес. Кошториси доходів та видатків бюджетних установ. Бюджетне нормування.

Порядок складання проектів бюджетів, їх розгляд та затвердження рішень (закону) про відповідний бюджет. Формування бюджетної політики держави. Основи планування доходів та видатків бюджетів. Методи планування. Бюджетні запити, їх складання та розгляд.

^ Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

Теорія бюджетної (фіскальної) децентралізації. Розмежування видатків за вида­ми бюджетів. Передача права на здійснення видатків, критерії розмежування видат­ків між різними видами бюджетів. Розподіл видатків на ті, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів та ті, що не враховуються.

Закріплення джерел доходів за видами бюджетів. Основні засади формування доходів місцевих бюджетів, їх поділ на ті, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів і ті, що не враховуються. Порядок формування міжбюд­жетних трансфертів. Вирівнювання бюджетної забезпеченості місцевих бюджетів. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості. Індекс відносної податкоспромож­ності. Загальний порядок розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів. Стимули для заощадження коштів і мобілізації доходів. Формульний розрахунок міжбюджет­них трансфертів.

^ Тема 6. Система доходів бюджету

Методи і джерела формування доходів бюджету. Склад і структура доходів бюджету. Соціально-економічна сутність податків та їх роль у формуванні доходів бюджету. Податкова політика держави. Організація мобілізації доходів бюджету. Механізм формування доходної бази бюджетів.

Доходи бюджету, надходження до бюджету. Податкові надходження, неподат­кові надходження. Доходи від операцій з капіталом. Трансферти.

^ Тема 7. Система видатків бюджету

Склад і структура видатків бюджетів. Бюджетне фінансування видатків. Прин­ципи, форми та методи бюджетного фінансування. Порядок фінансування бюджет­них установ та організацій.

Видатки бюджету, витрати бюджету. Бюджетне фінансування, форми бюджет­ного фінансування: кошторисне фінансування, державне фінансування інвестицій, позички з державного бюджету, державні дотації. Методи бюджетного фінансуван­ня.

^ Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

Склад видатків бюджету на економічну діяльність, бюджетні інвестиції та їх види. Операційні витрати, їх склад і призначення. Шляхи фінансового оздоровлення економіки. Підтримка малого бізнесу. Видатки бюджету на науку.

^ Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

Зміст соціальних гарантій і соціального захисту населення. Джерела фінансу­вання соціальних гарантій та соціального захисту населення. Форми та види соці­ального захисту населення. Система пенсійного забезпечення в Україні та її розви­ток. Соціальне страхування в Україні. Соціальний захист окремих категорій населення, характеристика його видів та порядок нарахування компенсацій, допо­моги, субсидій та інших виплат.

Видатки бюджету на освіту. Видатки бюджету на охорону здоров’я. Фінансу­вання закладів культури, закладів фізичної культури і спорту.

^ Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління

Необхідність, склад і характеристика видатків на оборону, особливості планування та фінансування. Аналіз динаміки видатків на оборону.

Система органів влади та управління в Україні. Склад видатків на управління, порядок їхнього планування та фінансування. Складання кошторисів органів державної влади та управління. Шляхи удосконалення системи управління.

^ Тема 11. Державний кредит та видатки бюджету на обслуговування державного боргу

Державний кредит як специфічна ланка фінансових відносин. Форми держав­ного кредиту. Функції державного кредиту. Державний борг та його структура. Уп­равління державним боргом. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. Економічні та соціальні наслідки державного боргу.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 №254/96-ВР // Відомості ВРУ. – 1996. – №30.

 2. Бюджетний кодекс України. №2542-ІІІ від 21.06.2001 // Урядовий кур’єр. – 2001, 25 липня.

 3. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” // Відомості ВРУ. – 1997. – № 24. – С. 170, С. 379-429.

 4. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, яке спричинило втрату працездатності” // Урядовий Кур’єр – 1999, 17 листопада.

 5. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народжен­ням та похованням” // Урядовий Кур’єр – 2001, 28 лютого.

 6. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” // Урядовий Кур’єр – 1999, 15 травня.

 7. Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” // Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К., 1996. – Т.4. – С. 43-44.

 8. Закон України “Про зайнятість населення” № 803 – ХІІ від 1.03.91 // Відомості ВРУ. – 1991. – №14.

 9. Закон України “Про Рахункову палату Верховної Ради України” № 315/96-ВР від 11.07.96 // Відомості ВРУ. – 1996. – №43.

 10. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2.03.2000 р. № 1533-ІІІ // Відомості ВРУ. – 2000. – №22. – С. 171.

 11. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” № 2063 – ІІІ від 19.10.2000 // Відомості ВРУ. – 2000. – № 51-52.

 12. Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва (Указ президента № 727/98 від 3.07.1998) // Офіційний вісник України. – К., 1998. – № 27. – С. 1.

 13. Декрет КМУ від 20 травня 1993 року № 56-93 “Про місцеві податки та збори”.

 14. Про форми єдиного кошторису (Наказ Мінфіну України від 19.02.1998 № 38 // Офіційний вісник України. – К., 1998. – № 8. – С. 515.

 15. Фінанси у трансформаційній економіці України: Навч. посібник / За ред. проф. Крупки М. І. – Львів, 2007. – 614 с.

 16. Базилевич В. Л., Баластрик Л. О. Державні фінанси: Навч. посіб./ За заг. ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Атіка, 2004. – 386 с.

 17. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС. – 2002. – 608 с.

 18. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 383 с.

 19. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.

 20. Василик О. Д., Павлик К. В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

 21. Деркач М., Гордєєва Л. Бюджет і бюджетний процес в Україні: Навч. посібник. – Дніпропетровськ, Пороги, 1995. – 256 с.

 22. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. – К.: Наукова думка, 1997. – 303 с.

 23. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999.

 24. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України. – Основи теорії і практики. – К.: НДФІ, 1997.

 25. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) – К.: КІОС, 2000 – 384 с.

 26. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1999. – 164 с.

 27. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 523 с.


Навчальна дисципліна „Банківська система”
^

Тема 1. Економічні та правові основи банківської діяльності


Історія розвитку банків та їх роль в системі ринкової інфраструктури. Правова основа діяльності банків: виникнення банківництва, розвиток банківської справи в Україні, етапи становлення банківської системи незалежної України, основні законодавчі акти, що регулюють діяльність банків в Україні.

Функції і типи банків: види банківської діяльності, заборонені види діяльності для банків, типологія банків.

Організаційна та функціональна структура банку: структура органів управлін­ня, функціональних підрозділів та служб банку.


^ Тема 2. Загальна характеристика та класифікація банківських операцій

Сутність та класифікація банківських операцій: поняття „банківська операція”, „банківська послуга”, перелік банківських операцій, визначений законом, основні групи банківських операцій.

Пасивні операції банків: загальна характеристика операцій банків з формуван­ня власного капіталу, залучених і позичених коштів; структура пасивів банків України.

Активні операції банків: групи активів банків, класифікація активів з точки зору ліквідності, структура активів банків України.

Комісійно-посередницькі операції банків: загальна характеристика операцій банків з розрахунково-касового обслуговування, валютних, трастових, гарантійних операцій банків, кредитних послуг (лізинг, факторинг, форфейтинг), інформаційних, консультаційних банківських послуг.

^ Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

Суть, структура та функції власного капіталу банку: поняття „банківський капітал”, основні функції власного капіталу, структура основного та додаткового капіталу, нормативи адекватності капіталу, вимоги Базельського комітету до достатності капіталу банків.

Статутний фонд банку: порядок формування статутного фонду банку, шляхи збільшення статутного фонду, вимоги щодо мінімального розміру статутного фонду банків України.

Резервний та інші фонди банку: порядок формування фондів банку та їх цільове призначення.

^ Тема 4. Залучені кошти банку

Сутність залучених коштів та різновиди депозитів банку: депозитні і не депозитні залучені кошти, поняття „депозит” і види депозитів, емісія короткостроко­вих боргових цінних паперів банку (депозитних і ощадних сертифікатів).

Реалізація депозитної політики в банку: сутність депозитної політики, критерії оптимальної депозитної політики банку.

^ Тема 5. Позичені кошти банку

Позики на міжбанківському ринку кредитних ресурсів: сутність міжбанківсько­го ринку кредитних ресурсів, учасники ринку, механізм укладання угод, види угод, форми оформлення угод на міжбанку, нормативи ліквідності банків.

Механізм рефінансування НБУ: кредити „овернайт”, механізм проведення кіль­кісних і процентних тендерів, операції РЕПО, валютні свопи, механізм надання стабілізаційних кредитів, активи, що приймаються в якості забезпечення.

Емісія облігацій: сутність банківських облігацій, їх різновиди, рефінансування попередніх випусків облігацій, етапи процедури емісії.


^ Тема 6. Кредитування

Сутність і форми кредиту. Різновиди банківських кредитів: економічна сутність кредиту, форми кредитів, поняття банківського кредиту, різновиди банківських кредитів, структура кредитного портфеля банків України.

Принципи банківського кредитування: принципи забезпеченості, платності, строковості, поверненості та цільового характеру використання кредитних ресурсів, цілі, на які заборонено видавати кредити, принципи Базельського комітету щодо обмеження кредитного ризику.

Організація процесу кредитування у банку: етапи процесу кредитування, методика оцінки фінансового стану позичальника, здійснення кредитного моніто­рингу, санкції, які застосовуються до позичальника, що порушує платіжну дисциплі­ну.

Регулювання кредитної діяльності банків НБУ: нормативи, що обмежують кредитний ризик банків, порядок формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

^ Тема 7. Банківські інвестиції

Суть та класифікація банківських інвестицій: прямі і портфельні інвестиції банків, види операцій банків з цінними паперами.

Підходи до формування портфеля цінних паперів банку: банківський портфель на продаж та на інвестиції, агресивний і консервативний тип портфеля, основні характеристики фінансових активів.

Посередницькі та довірчі операції банків з цінними паперами: емісійно-посе­редницькі та торгово-посередницькі операції, в тому числі андеррайтинг, брокерські та дилерські послуги; трастові операції банків з цінними паперами.

Інфраструктурні операції банків: банки як депозитарії цінних паперів, профе­сійне консультування та здійснення клірингових розрахунків з цінними паперами.

Регулювання інвестиційної діяльності банків: нормативи інвестування для банків України, формування резерву на відшкодування збитків від операцій з цінними паперами.

^ Тема 8. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

Загальна характеристика платіжного обороту: готівковий і безготівковий платіжний оборот.

Касові операції банків: порядок емісії готівки НБУ і участь в цьому процесі банків, види касових операцій банків, видаткові та прихідні касові операції.

Організація безготівкових розрахунків: форми безготівкових розрахунків (пла­тіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, чеки, акредитиви), дистанційне обслуговування клієнтів (системи „клієнт-банк”).

^ Тема 9. Валютні операції банків

Поняття і види валютних операцій: валютні цінності, поточні і строкові валютні операції, валютні деривативи, різновиди валютних ризиків, поняття „хеджування”, методи прямого страхування валютних ризиків.

Валютна позиція банку і управління нею: поняття валютної позиції, закрита і відкрита валютна позиція банку, нормативи відкритої валютної позиції, встановлені НБУ.

^ Тема 10. Результати комерційної діяльності банків

Доходи банків, їх склад, структура та джерела формування: формування бан­ківських доходів, їхні групи, структура доходів банків України.

Склад і структура витрат банку: поняття банківських витрат, групи витрат, структура витрат банків України.

Банківський прибуток і його розподіл: валовий прибуток, чистий прибуток, не­розподілений прибуток.

Основні показники діяльності банків: рентабельність активів та рентабельність власного капіталу, показник платоспроможності, показник банківського ризику (ін­декс Кука), рейтингові оцінки діяльності банків (система CAMELS).

^ Тема 11. Банківські ризики та методи управління активами та пасивами банків

Різновиди банківських ризиків: кредитний, процентний ризик, ризик незбалан­сованої ліквідності, ринковий, валютний ризик, ризик неплатоспроможності, інфля­ційний, політичний ризик, операційний ризик, ризик банківських зловживань.

Методи управління активами та пасивами банків: в розрізі видів ризиків та видів активних і пасивних операцій, у тому числі методика управління GAPом.
  1   2   3   4

Схожі:

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: „Національна економіка”, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи