Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету icon

Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету
Скачати 129.12 Kb.
НазваПоложення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету
Дата10.06.2013
Розмір129.12 Kb.
ТипПоложення

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донбаський державний технічний університет


Затверджую

Ректор ДонДТУ

проф. Антощенко М.І.


ПОЛОЖЕННЯ

про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету


1. Загальні положення та терміни

1.1. Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету визначає основні поняття, склад, призначення та завдання і регламентує основні засади організації та управління електронним репозитарієм університету.

1.3. Інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету (далі еІRDonSTU) - це репозитарій відкритого доступу, що забезпечує накопичення, систематизацію, зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів наукового, освітнього та методичного призначення, створених університетською спільнотою, аспірантами чи студентами університету, та забезпечує довготривалий, постійний і надійний безкоштовний відкритий доступ через мережу Інтернет, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства. Репозитарій Донбаського державного технічного університету є частиною загального електронного фонду Наукової бібліотеки.

1.3. Назва репозитарію еІRDonSTU є скороченням повної назви електронного Інституційного Репозитарію Донбаського державного технічного університету англійською мовою (Electronic Institutional Repository Donbas State Technical University).

Адреса репозитарію в мережі Інтернет: http://dspace.dmmi.edu.ua

1.4. Репозитарій формується та функціонує відповідно до наступних документів:

• Положення про Наукову бібліотеку університету;

• Положення про «Репозитарій Донбаського державного технічного університету»;

• Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (№ 32/95-ВР від 27.01.1995);

• Закон України «Про авторське право і суміжні права» (№ 3793-12 від 23.12.1993), що встановлює авторське право на комп'ютерні програми для ЕОМ, електронні видання, бази даних, літературні письмові твори;

• Закон України «Про Національну програму інформатизації» (№ 74/98-ВР від 04.02.1998) та Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки» (№ 537-V від 09.01.2007), які визначають стратегію розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, національно-культурної та іншої діяльності;

• Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», який поширюється на відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання електронних документів;

• Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах», який встановлює основи регулювання правових відносин щодо захисту інформації в автоматизованих системах за умови дотримання права власності громадян України на інформацію та права доступу до неї (№ 80/94-ВР від 05.07.1994);

• ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание (міждержавний стандарт);

• ГОСТ 7.82—2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов (міждержавний стандарт).

^ 2. Призначення, цілі та завдання, функції репозитарію

2.1. Основне призначення еІRDonSTU - накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської спільноти, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

2.2. Цілі еІRDonSTU:

• сприяння зростанню популярності університету шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі Інтернет;

• збільшення впливу наукових досліджень в академічній спільноті світу та сприяння застосування (залучення) результатів досліджень Донбаського державного технічного університету в науковий обіг;

• збільшення індексу цитування наукових публікацій співробітників Донбаського державного технічного університету шляхом забезпечення вільного доступу до них за допомогою мережі Інтернет;

• створення нового додаткового ефективного віртуального середовища для науково-дослідницької діяльності в Донбаському державному технічному університеті, поліпшення рівня задоволення інформаційних запитів користувачів;

• створення середовища, що дозволяє науковцям Донбаського державного технічного університету зручно розміщувати свої наукові дослідження в електронній формі в надійний, організований електронний архів, що забезпечує відкритий доступ до них.

2.3. Завдання еІRDonSTU:

• забезпечити накопичення, систематизацію, зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів наукового, освітнього та методичного призначення, створених університетськими спільнотами Донбаського державного технічного університету, та забезпечити довготривалий, постійний і надійний відкритий доступ до них засобами Інтернет-технологій;

• забезпечити місце і спосіб централізованого і довготривалого зберігання в електронному вигляді повних текстів творів;

• поширити ці матеріали у середовищі світового науково-освітнього товариства;

• створити надійну і доступну систему обліку публікацій наукових робіт інститутів, факультетів і окремих працівників.

Репозитарій еІRDonSTU, орієнтований на науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

2.4. Основні функції репозитарію:

• навчальна, яка спрямована на сприяння навчальному процесу;

• наукова, яка спрямована на сприяння науково-дослідницькому процесу;

• довідково-інформаційна, яка спрямована на задоволення інформаційних запитів з різних галузей знань;

• поповнення бібліотечного фонду оригінальними електронними документами та електронними копіями друкованих видань та їх збереження.

^ 3. Управління репозитарієм

3.1. Загальне управління створенням та діяльністю еІRDonSTU здійснює Координаційна рада з роботи над університетським репозитарієм, до складу якої входять проректор з навчальної роботи, проректор з наукової роботи, директор НБ, начальник центру комп‘ютерних технологій, начальник навчально-методичного відділу, завідувач відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотеки, інженер – програміст НБ.

3.2. Наукова бібліотека університету виступає координатором і основним виконавцем процесу створення репозитарію.

3.3. Технічну та програмну підтримку, працездатність програмних засобів забезпечує відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Наукової бібліотеки та Інформаційно-обчислювальний центр університету.

3.4. За збереження електронних документів репозитарію відповідає відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Наукової бібліотеки.

3.5. Усі суперечливі питання щодо включення або вилучення документів із репозитарію, коло осіб, які можуть розміщувати свої документи, перелік документів і порядок їх розміщення вирішує Координаційна рада університету.

3.6. При необхідності до роботи з репозитарієм університету долучаються працівники будь-якого відділу НБ або Інформаційно-обчислювальний центр університету, заступники деканів з наукових питань, завідувачі кафедр.

^ 4. Класифікація основних понять:

автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать майнові права інтелектуальної власності на нього відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право та суміжні права», іншого закону чи договору;

автор електронного документу - фізична або юридична особа, яка створила електронний документ відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

власник інформації - фізична або юридична особа, якій належить право власності на інформацію відповідно до Закону України «Про захист інформації»;

право власності - це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном. Об'єктами права власності громадян є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг та інші результати інтелектуальної праці (Закон України «Про власність»);

суб'єкт права інтелектуальної власності - це творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного Кодексу, іншого закону чи договору (ст. 421 «Цивільного кодексу України»);

твори - створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов'язків: літературно письмові твори - книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; інші твори, представлені в електронній (в тому числі цифровій) формі, яку може зчитувати комп'ютер (ст. 433 Цив. кодексу України, ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

репозитарій (електронний архів) - це місце, де зберігаються, накопичується, систематизується в електронному вигляді продукти інтелектуальної діяльності наукового, освітнього та методичного призначення, та забезпечується довготривалий, постійний і надійний відкритий доступ до них засобами Інтернет-технологій;

інституційний репозитарій відкритого доступу - мережевий сервіс зі зберігання, систематизації та поширення творів у цифровому вигляді, що надається установою її працівникам та іншим зацікавленим особам;

відкритий доступ - розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких дозволений правовласниками. Технічне здійснення доступу всім охочим надається у будь-який час і без обмежень;

депозитор - особа, яка здійснює архівування матеріалів до репозитарію;

доступ до інформації в системі - отримання користувачем можливості обробляти інформацію в системі (Закон України «Про захист інформації»);

ім'я автора - сукупність слів чи знаків, що ідентифікують автора: прізвище та ім'я автора;

інтелектуальні права на твір включають виняткове право і особисті немайнові права;

особисті немайнові права автора включають право авторства, право на ім'я, право на недоторканність твору, право на обнародування твору;

виняткове (виключне) право - це майнове право. Виняткове право може належати одному або декільком фізичним чи юридичним особам (правовласникам). Правовласник може на свій розсуд вирішувати або забороняти іншим особам використання результату інтелектуальної діяльності.

^ 5. Склад репозитарію

5.1. Університетський репозиторій еІRDonSTU є універсальним за змістом науковим зібранням. Структура університетського репозитарію складається із колекцій спільнот (фондів) факультетів, кафедр та структурних підрозділів університету у кореневому каталозі. Кожна спільнота може мати колекції: «Наукові роботи», «Навчальні видання», «Наукові роботи студентів» та інші. В разі необхідності за рішенням Координаційної ради можуть створюватися інші об‘єкти та колекції.

5.2. Тематичний склад визначається факультетами відповідно до наукового та навчального процесів університету. До репозитарію можуть бути залучені:

• статті, монографії, підручники, методичні матеріали, тематичні збірки, матеріали конференцій (препринти або постпринти);

• наукові публікації працівників Донбаського державного технічного університету, здійснені в інших видавництвах, за умови відсутності заборони на їх розміщення в репозитарії з боку видавництв;

• автореферати дисертацій, що захищені працівниками Донбаського державного технічного університету;

• інші матеріали наукового, освітнього або методичного призначення за бажанням їх автора.

5.3. За видами електронних ресурсів репозитарій не має обмежень. Це можуть бути електронні текстові дані, електронні числові дані, електронні картографічні дані, електронні зображення (відео, презентації), електронні звукові дані, електронні інтерактивні мультимедіа.

5.4. Хронологічні рамки для розміщення документів у репозитарії не встановлюються.

5.5. За бажанням автора та рівнем доступності документи в репозитарії можуть бути у відкритому доступі або у авторизованому доступі.

^ 6. Принципи створення і функціонування репозитарію

6.1. еІRDonSTU є веб-орієнтована, кумулятивна та постійна база даних (цифрових копій документів) інтелектуальних продуктів університетської спільноти.

6.2. Репозитарій створюється за допомогою програмного забезпечення відкритого доступу DSpace, розробки Массачусетського технологічного інституту, що підтримує протокол обміну метаданими ОАІ-РМН (Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting), дозволяючи тим самим інтегрувати електронний репозитарій у міжнародні реєстри ROAR, OpenDOAR та інші.

6.3. Репозитарій поповнюється документами шляхом самоархівування продукту автором або шляхом передачі документу до наукової бібліотеки. Для отримання можливості самоархівування автори повинні зареєструватись та отримати відповідні права (дозвіл) для роботи. Адміністратор репозитарію реєструє авторів, надаючи їм права на депонування твору (продукту).

6.4. Депозитором може бути як автор, так і уповноважений працівник бібліотеки. За бажанням автора його роботу може розміщувати у репозитарії депозитор-бібліотекар. При цьому автор надає у бібліотеку (ауд.205-а) електронну версію роботи у прийнятому форматі, і набір ключових слів трьома мовами: українською, російською та англійською.

6.5. Процедура архівування в репозитарії здійснюється шляхом поетапного заповнення полів, які містять основний набір даних про твір (метаданих): автор (співавтори), назва, рік видання, анотація, джерело, видавництво, організація, ключові слова (українською, російською та англійською мовами) та файлу твору в одному з наступних форматів:


Формати, що рекомендуються для застосування, при розміщенні матеріалів

Матеріал

Назва формату

Розширення

Текст

Adobe Reader, Microsoft Word

pdf, doc

Презентація

Microsoft PowerPoint

ppt

Таблиці

Microsoft Excel

xls

Зображення

JPEG, GIF

jpeg, gif

Аудіо

WAV, МРЗ

Wav, Mp3

Відео

МРЕG

mpeg, mpg, mpe


6.6. Роботи аспірантів, магістрантів та студентів розміщуються за наявності рекомендації наукового керівника, який реєструється у репозитарії і підтверджує свою рекомендацію.

6.7. За проханням від автора електронна публікація вилучається з відкритого доступу або замінюється прихованою формою повного тексту. уповноваженими працівниками Наукової бібліотеки.

6.8. Якщо (Наукова рада факультету) визнає низький рівень роботи, що представлена автором у відповідній спільноті репозиторію еІRDonSTU, Координаційна рада дає доручення адміністратору еІRDonSTU вилучити цей документ.

^ 7. Права і обов‘язки авторів, продукти яких зберігаються в репозитарії

7.1. Відкритий доступ до твору (продукту) не відміняє авторського права. Особисті немайнові права автора не можуть бути з цієї причини відчужені і зберігаються за ним незалежно від способу публікації. Майнове право інтелектуальної власності на твір автор реалізує, добровільно приймаючи рішення про представлення своєї публікації в Інтернеті і підтверджуючи це Авторським договором в електронному або паперовому вигляді. (Додаток №1)

7.2. Твір (продукт) не може бути розміщений у еІRDonSTU, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоду громадському порядку, здоров’ю та моральному стану особистості, містить інформацію, що є державною таємницею і охороняється законом.

7.3. Підписуючи Авторський договір Автор передає університету на безоплатній основі права використання інтелектуального продукту на підставі Авторського договору:

  • на внесення твору до бази даних еІRDonSTU;

  • на відтворення твору чи його частин у електронній формі, не змінюючи його змісту;

  • на виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання;

  • на використання твору без отримання прибутку та на виготовлення його копій для некомерційного розповсюдження;

  • на розміщення електронних копій документу у відкритий доступ в мережі Інтернет.

7.4. У Авторському договорі автор підтверджує, що розміщуючи роботу у еІRDonSTU, він не порушує прав третіх осіб (інших авторів або видавництв).

7.5. Авторським договором Автор підтверджує, що на момент розміщення продукту у еІRDonSTU лише йому належать майнові права на нього, що вони ні повністю, ні частково нікому не передані (не відчужені), що ні повністю, ні частково не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.

7.6. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, які заявили свої права на продукт, відшкодовує університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір (продукт).

7.7. У випадку, коли твір (продукт) створено у співавторстві, кожен із авторів приймає умови цього договору і дає згоду на розміщення такого продукту в еІRDonSTU.

7.8. Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати такі права на використання твору третім особам.

7.9. Авторський договір може бути розірваний на вимогу автора, якщо він позбавляється майнових прав на продукт, які мав на момент розміщення твору у репозитарії відкритого доступу, (а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для автора). Тоді він сам або за допомогою системного адміністратора вилучає роботу з репозитарію.


ПОГОДЖЕНО:


Перший проректор з навчальної

роботи М.М. Заблодський

Проректор з наукової роботи С.В. Семирягін

Директор бібліотеки В.Ф. Семенова

Схожі:

Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету iconПоложення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету визначає основні поняття,...
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету iconПоложення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни
Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (далі репозитарій)...
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету iconДодаток 1 до наказу ректора хду 11. 04. 2013 року №395-д затверджено наказ ректора Херсонського державного університету 11. 04. 2013 року №395-д положення про інституційний репозитарій Херсонського державного університету 1
Положення про інституційний репозитарій Херсонського державного уніврситету (далі репозитарій) визначає основні поняття, склад, призначення...
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету icon1. Загальні положення та терміни
Положення про Науковий репозитарій (електронний архів) Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (далі репозитарій)...
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету iconПоложення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв
Положення про інституційний репозитарій Миколаївського національного аграрного університету (далі – Репозитарій) визначає основні...
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету iconПоложення про інституційний репозитарій двнз кнеу імені Вадима Гетьмана схвалити. Розмістити інформацію про створення інституційного репозитарію на сайті університету та довести Положення до структурних підрозділів
Положення про інституційний репозитарій двнз кнеу імені Вадима Гетьмана схвалити
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету iconСтворення наукового парку на базі донбаського державного технічного університету (Концепція. Умови. Інноваційна програма) Відповідно до Закону України «Про наукові парки»
Проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність (лінк україна)», наданого через Агентство США з міжнародного розвитку,...
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету iconПро arrchNU arrchnu – (Academic Research Repository at the ChNU)
Науковий репозитарій (електронний архів) Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, що накопичує, зберігає, розповсюджує...
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету iconПоложення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1
Міністерство освіти І науки україни кримський економічний інститут двнз «кнеу ім. В. Гетьмана»
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету iconПро інституційний депозитарій тернопільського державного технічного університету ім. Івана пулюя (elartu) м. Тернопіль 2009 загальні положення та терміни
Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать майнові права інтелектуальної власності на твір відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи