В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма icon

В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. "26" лютого 2013 Р. Програма
Скачати 161.9 Kb.
НазваВ. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. "26" лютого 2013 Р. Програма
В.О.Сухомлинського<> <> Факультет філології та журналістики<> <
Дата26.03.2013
Розмір161.9 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Миколаївський національний університет

імені В.О.Сухомлинського

Факультет філології та журналістики

Кафедра мовознавства та логопедії


«Затверджую»

Ректор _______________ Будак В.Д.

“26” ЛЮТОГО 2013 Р.


ПРОГРАМА


співбесіди для вступу на спеціальність

7.02030303 «Філологія. Прикладна лінгвістика»

для студентів спеціальності

7.02030303 “Прикладна лінгвістика”

напряму підготовки Філологія

за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”
^

Миколаїв – 2013
Розробник програми к.п.н., доцент кафедри мовознавства та логопедії Рускуліс Л.В.

Програма затверджена на засіданні кафедри мовознавства та логопедії. Протокол № 6 від 08.01.2013 року.


Завідувач кафедри

мовознавства та логопедії М.І. Майстренко


^ Структура програми


І. Пояснювальна записка

Найважливішим завданням вищої освіти в Україні на сучасному етапі є підготовка висококваліфікованих, конкурентноспроможних фахівців, що забезпечуватимуть нагальні потреби вітчизняного ринку праці. Значення напряму прикладна лінгвістика в сучасному суспільстві важко переоцінити, тому що мова є найважливішим засобом комунікації в суспільстві і тісно пов’язана з мисленням і свідомістю.

Технологізація суспільства, розширення функцій мови в ньому, поява нових можливостей застосування знань про мову в нелінгвістичних дисциплінах та різних сферах діяльності людини зумовлюють посилення уваги до фахової підготовки майбутніх фахівців у галузі прикладної лінгвістики.

Загальновідомою є думка, що основи професійної майстерності майбутнього філолога формуються під час вивчення всіх дисциплін у вищому закладі освіти. Проте провідна роль у системі підготовки лінгвіста-прикладника належить прикладним дисциплінам мовознавчого циклу.

В останні десятиріччя, коли мовознавство та інші науки набули антропоцентричної спрямованості, найбільш актуальними стали питання, пов’язані з моделюванням штучного інтелекту, процедурами вербального кодування та декодування інформації і реалізацією регулятивної функції мови; мовленнєвого впливу та мовленнєвої діагностики. Необхідним стало дослідити засоби мовленнєвого трансформування світу (прикладні можливості когнітивної лінгвістики, психолінгвістики), мовленнєвого впливу (практичне застосування теорії і практики вербальної комунікації, сугестивної лінгвістики), поставити на відповідний науковий рівень мовленнєву діагностику, підвищити ефективність мовної політики, розробити відповідні методи парламентської лінгвістики, тобто тих галузей знання, що сформувалися на межі лінгвістики, семіотики, психології, соціології, інформатики та когнітології. У ХХ столітті серед прикладних проблем мовознавства на перший план вийшли завдання автоматичної обробки усних та письмових текстів, упровадження математичних методів у дослідження й опис мовних процесів. Чинні в Україні програми й навчальні плани спеціальності та спеціалізації “Прикладна лінгвістика” орієнтовані саме на ці напрями.

Мета програми полягає у

 • осмисленні основних концептуальних засад професійної філологічної освіти в Україні;

 • перевірці теоретичних знань і практичних умінь із найважливіших тем фундаментальної та прикладної лінгвістики:

 • про історію прикладного мовознавства;

 • про змістову структуру прикладної лінгвістики;

 • про предмет, завдання, методи та актуальні проблеми напрямів прикладної лінгвістики;

 • про міжпредметні зв’язки прикладного мовознавства;

 • про методи прикладної лінгвістики та сфери їх застосування;

 • про можливості оптимізації функціонування мови в суспільстві;

 • про можливості застосування сучасних мовленнєвих технологій;

 • про впровадження інформаційних технологій у процес дослідження та навчання мови;

 • про теорію і практику перекладу;

 • про розв’язання практичних завдань, пов’язаних із застосуванням мовних знань;

 • про діяльність та функціональні обов’язки лінгвіста-прикладника.

Рівень професійної сформованості визначається наявністю у студентів основних професійних вмінь, що визначаються специфікою функціонування мови:

 • володіти розвиненою культурою мислення, вміти ясно й логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово;

 • володіти навичками наукової організації праці, бути обізнаним із можливостями та методами застосування комп’ютерної техніки у своїй професійній діяльності;

 • самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід із позиції останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики;

 • здійснювати науково-дослідну роботу, наукову інтерпретацію дібраного матеріалу, будувати чітку структуру наукової роботи (курсової, бакалаврської тощо);

 • володіти навичками техніки мовлення для подальшої професійної діяльності на посаді диктора, ведучого радіо та телевізійних передач;

 • аналізувати актуальні проблеми прикладної лінгвістики, що визначають конкретну галузі фахової діяльності;

 • вміти творчо підходити до розв’язання проблемних завдань у процесі професійної діяльності;

 • орієнтуватися в тенденціях розвитку прикладної лінгвістики та окремих її напрямів в Україні і світі;

 • диференціювати напрями прикладної лінгвістики, їх об’єкт, предмет, актуальні проблеми й завдання;

 • визначати перспективи оптимізації кожної із функцій мови в різних напрямах прикладного мовознавства;

 • займатися розробкою мовних технологій та нових методів розв’язання практичних завдань у галузі використання мови;

 • виконувати завдання відповідно до практичного застосування лінгвістичних знань для оптимізації комунікативної, епістемічної, когнітивної тощо функцій мови;

 • уміти співвідносити понятійний апарат дисциплін теоретичної та прикладної лінгвістики з реальними фактами та явищами професійної діяльності; застосовувати наукові знання про будову й функціонування мови в нелінгвістичних дисциплінах;

 • вміти застосовувати теоретичні знання для вирішення професійних практичних завдань у галузі використання мови, а саме – аналізувати основний об’єкт теоретичної та прикладної лінгвістики – природну мови та штучні мови; одержувати, зберігати, обробляти й передавати вербальну інформацію; виконувати автоматичну обробку природної мови: аналіз, синтез, розпізнавання звукової мови, морфологічний і синтаксичний аналіз тексту;

 • діагностувати усне й писемне мовлення; проводити атрибуцію текстів;

 • працювати з банками даних і базами знань, текстовими процесорами;

 • користуватися інформаційно-пошуковими системами та інформаційно-пошуковими мовами;

 • володіти вміннями та навичками перекладу;

 • самостійно орієнтуватися в мовних проблемах людини й суспільства, знаходити оптимальні рішення; обіймати посади, що передбачено проектом освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра;

 • проводити порівняльні дослідження структурних і функціональних властивостей мов незалежно від характеру генетичних відношень між ними.

Програму складено на основі чинної предметної програми:

Програми та навчальний план спеціальності “Прикладна лінгвістика”. Випуск I. – Одеса: “Астропринт”, 2002.


ІІ. Перелік питань

з основ прикладної лінгвістики

 1. Теоретичне та прикладне мовознавство. Прикладна лінгвістика як наука й навчальна дисципліна (Історія прикладної лінгвістики; об’єкт, предмет, завдання й методи дослідження в прикладній лінгвістиці).

 2. Функції мови в суспільстві та проблема їх визначення. Змістова структура та напрями прикладної лінгвістики як наукової дисципліни. Міжпредметні зв’язки прикладної лінгвістики.

 3. Комп’ютерна лінгвістика. Об’єкт, предмет і завдання комп’ютерної лінгвістики. Моделювання спілкування. Гіпертекстові технології представлення тексту.

 4. Актуальні проблеми та напрями комп’ютерної лінгвістики (машинний переклад, автоматична обробка природної мови, автоматичне анотування, реферування, моделювання спілкування тощо).

 5. Системи автоматичної обробки тексту (загальні принципи створення систем автоматичної обробки тексту, приклади систем автоматичної обробки тексту, лінгвістичні процесори та принципи їх будови).

 6. Машинний переклад. Характеристика досвіду та проблем розробки систем машинного перекладу.

 7. Аспекти дослідження мови. Мовний матеріал у лінгвістичних дослідженнях.

 8. Психолінгвістика. Об’єкт, предмет, завдання й методи психолінгвістики. Мовленнєва діяльність, її види та структура.

 9. Психолінгвістика. Психолінгвістичні теорії породження, сприймання та засвоєння мовлення.

 10. Прикладні аспекти психолінгвістики (судова психолінгвістика, психолінгвістика допиту, ідентифікація мовлення, мова і гендер, технології мовленнєвого впливу, техніка НЛП).

 11. Квантитативна лінгвістика. Об’єкт, предмет, завдання й методи квантитативної лінгвістики. Основні поняття квантитативної лінгвістики.

 12. Корпусна лінгвістика. Об’єкт, предмет, завдання й методи корпусної лінгвістики. Корпуси текстів та їх типи.

 13. Лексикографія як прикладна лінгвістична дисципліна. Об’єкт, предмет і завдання лексикографії. Історія лексикографії.

 14. Комп’ютерна лексикографія. Напрями комп’ютерної лексикографії. Комп’ютерні словники та їх типи.

 15. Словник. Базові параметри типологізації словників. Словникова стаття та її будова.

 16. Лінгводидактика як прикладна лінгвістична дисципліна. Об’єкт, предмет і завдання лінгводидактики. Методи навчання іноземної мови (граматико-перекладний, прямий, аудіолінгвальні та аудіовізуальні методи). Сучасні підходи до навчання іноземних мов (комунікативно-діяльнісний та особистісно-орієнтований підходи).

 17. Термінознавство, термінографія. Їх напрями. Термін як основна одиниця термінознавства. Ознаки термінів. Лінгвістична термінологія як особлива терміносистема. Лінгвістична термінографія. Державні стандарти термінів і визначень.

 18. Мова та етнос. Етносоціальні функції мови. Етнолінгвістика. Об’єкт, предмет, завдання та напрями етнолінгвістики.

 19. Основні поняття етнолінгвістики (етнос, етнічна самосвідомість, рідна мова, національна мова, національно-мовна картина світу тощо). Поняття мовної картини світу. Концепти та їх типи.

 20. Мова і культура. Лінгвокультурологія. Предмет, завдання та методи лінгвокультурології.

 21. Мова і суспільство. Функції мови в суспільстві. Соціолінгвістика. Об’єкт, предмет і завдання соціолінгвістики. Методи соціолінгвістичних досліджень.

 22. Актуальні проблеми соціолінгвістики. Мовна ситуація, її типи та складові. Характеристика мовної ситуації в Україні.

 23. Мова й держава. Політична лінгвістика, її об’єкт, предмет, завдання та методи. Методики контент-аналізу та когнітивного картування.

 24. Політичний дискурс. Жанри політичної комунікації.

 25. Основні поняття політичної лінгвістики (мовна політика, мовне будівництво, мовне планування). Характеристика мовної політики в Україні.

із загального мовознавства

 1. Мова та її зв’язок із мисленням.

 2. Предмет семіотики. Знакова природа інформації. Знаковий характер мови. Типи мовних знаків та їх характеристика.

 3. Мова, мовлення і мовна діяльність.

 4. Системно-структурна організація мови (мова як система і структура, мовні рівні та їх ієрархія).

 5. Фонетика і фонологія. Класифікація звуків мови. Вчення про фонему, її варіанти і функції.

 6. Лексикологія і семасіологія. Слово і поняття.

 7. Лінгвістика тексту.

 8. Виникнення науки про мову та її розвиток до початку XIX ст. (мовознавство у Стародавній Індії, Греції та Стародавньому Римі; арабське, китайське, японське мовознавство; європейське мовознавство середніх віків та епохи Відродження).

 9. Філологічна наука в Україні, Білорусі та Московській державі XV-XVIII ст. Мовознавство в Західній Європі та Росії XVII-XVIII ст.

 10. Проблема походження мови у працях філософів та мовознавців XIII-XIX ст.

 11. Розвиток порівняльно-історичного та загального мовознавства в першій половині XIX ст. Порівняльно-історичний (генетичний) метод дослідження мов.

 12. Філософсько-лінгвістична концепція Вільгельма фон Гумбольдта. Загальне мовознавство.

 13. Мовознавство в другій половині XIX ст. Розробка основ наукової етимології та лінгвістичної палеонтології.

 14. Натуралізм у мовознавстві (Август Шлейхер). “Теорія хвиль” Йоганн Шмідта.

 15. Лінгвістичний психологізм (Штейнталь). Харківська лінгвістична школа О.О.Потебні.

 16. Молодограматизм, його критика та пошуки нових шляхів дослідження мови.

 17. Розвиток лінгвістичної думки в Росії кінця XIX-початку XX ст.

 18. Соціологізм у мовознавстві. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра.

 19. Лінгвістичний структуралізм. Американський структуралізм. Лондонська лінгвістична школа. Празька школа функціональної лінгвістики. Казанська лінгвістична школа.

 20. Проблеми акцентології, етимології та лексико-семантичної системи мови.

 21. Типологія мов та мовні універсалії.

 22. Актуальні напрями розвитку сучасного мовознавства.


з теорії і практики перекладу

 1. Теоретичні та методологічні аспекти перекладу. Завдання лінгвістичної теорії перекладу. Види перекладу. Типи перекладу. Переклад у навчанні іноземної мови.

 2. Загальна та часткові теорії перекладу. Адекватність і точність перекладу. Типи відповідників при перекладі.

 3. Лексичні аспекти перекладу. Передача власних імен та географічних назв при перекладі. Національно фарбовані лексичні компоненти та методи їх перекладу. Мовні лакуни.

 4. Інтернаціоналізми. Методи перекладу інтернаціоналізмів.

 5. Переклад ідіоматичних, фразеологічних та стійких словосполучень. Трансформування ідіоматичних словосполучень у процесі перекладу. Крилаті вирази, приказки та прислів`я.

 6. Лексико-граматичні аспекти перекладу. Трансформація у процесі перекладу. Граматичні та стилістичні трансформації у перекладі.

 7. Синтаксичні аспекти перекладу. Слово і речення. Залежність перекладу слова від контексту. Порядок слів і структура речення при перекладі. Переклад синтаксичних комплексів.теоретичні питання із загальної та прикладної фонетики

   1. Сегментні одиниці мовленнєвого потоку. Теорії складу. Склад та його типи. Проблема визначення меж складу. Артикуляційна характеристика голосних і приголосних звуків.

   2. Артикуляційна база. Основні методи вивчення артикуляції звуків.

   3. Транскрипція, її різновиди (фонетична, фонематична, практична). Система транслітерації. Міжнародний фонетичний алфавіт.

   4. Прикладні аспекти фонетики. Фоніка і фоносемантика.

   5. Основи автоматичного розпізнавання та розуміння мовлення.

   6. Фонологія. типи фонологічних систем. Фонологічні школи.


із загальної і прикладної семантики

 1. Семантика як лінгвістична дисципліна. Місце семантики в інтегральному описі мови.

 1. Лексична семантика. Лексико-семантична парадигматика. Принципи і методи опису лексичного значення слова. Лексична синтагматика.

 2. Граматичне значення. Типи граматичних значень. Взаємодія лексичного і граматичного значення.

 3. Словотвірне значення. Відсильна і формантна частини похідного слова.

 4. Синтаксична семантика. Компоненти синтаксичного значення. Предикативність. Семантичні компоненти категорії предикативності. Семантика простого і складного речення. Семантика надфразових єдностей: текст, дискурс, період, блок.

 5. Прикладні аспекти семантики. Автоматичний логіко-семантичний аналіз тексту. Основні напрями дослідження у сфері формалізації семантики.


із загальної і прикладної морфології

 1. Граматичне значення. Способи вираження граматичних значень. Граматична форма. Граматична парадигма.

 2. Граматичні категорії та їх типи.

3. Частини мови як основні морфологічні одиниці. Принципи класифікації частин мови. Актуальні питання визначення частин мови в сучасній граматиці. Проблема поділу слів на частини мови в сучасному мовознавстві.

4. Граматична категорія відмінка. Значення відмінків.

5. Граматична категорія часу. Система часових форм у сучасній українській мові. Значення і творення форм теперішнього, минулого та майбутнього часу. Асиметричні явища категорії часу.

6. Машинна морфологія. Машинна морфологія, предмет і завдання машинної морфології. Напрями морфологічного аналізу. Методи автоматичного морфологічного аналізу тексту. Сучасний стан морфологічного аналізу.


із загального і прикладного синтаксису

 1. Словосполучення як непредикативна одиниця синтаксису. Типи словосполучень. Проблеми визначення словосполучення у сучасній науці.

 2. Теорія членів речення (головні та другорядні члени речення: семантика та способи їх вираження).

 3. Складнопідрядне речення. Проблема класифікації СПР. Принципи класифікації.

 4. Складносурядне речення. принципи класифікації і дефініція, структура, формальні і семантичні ознаки.

 5. Обробка лінгвістичної письмової інформації на рівні словосполучень, речень, тексту.

 6. Автоматичний синтаксичний аналіз тексту.IV. Список рекомендованої літератури із дисципліни

Основи прикладної лінгвістики”:


 1. Абрамович С.Д., Чикаліна М.Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. – К., 2004.

 2. Аверина С.А., Азарова И.В., Алексеева Е.Л. и др. Прикладное языкознание. – СПб., 1996.

 3. Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. пособие / Сост. Л.Н.Чурилина. – 2-е узд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 416с.

 4. Алефиренко Н.С. Современные проблемы науки о языке: Учебное пособие / Н.Ф.Алефиренко. – М.: Флінта: Наука, 2005. – 416с.

 5. Баранов А. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2003. – с.8-13.

 6. Баранов А.Н. Категории искусственного интеллекта в лингвистической семантике. Фреймы и сценарии. – М., 1987.

 7. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – К., 2004.

 8. Бєлянин В.П. Психолингвистика. – М., 2004.

 9. Бенвенист Э. Общее языкознание. – М., 1974.

 10. Білецький А.О. про мову і мовознавство: Навч. посібник для студентів філол.. спец. вищ. навч. закладів. – К.: “АртЕк”, 1996. – 224с.

 11. Блумфилд Л. Язык. – М., 1968.

 12. Бородіна Н.С., Супрун А.П. Основи прикладної лінгвістики: методичні рекомендації. – Миколаїв: Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського, 2008.

 13. Выготский Л. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1996. – 416с.

 14. Волошин В.Г. Комп’ютерна лінгвістика: Навчальний посібник. – Суми: “Університетська книга”, 2004. – с.11-22, 154-165, 286-325.

 15. Горелов И.Н., Седых К.Ф. Основы психолингвистики. – М.: Лабиринт, 2004. – 316с.

 16. Гумболшьд В., фон. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984.

 17. Єрмоленко С.Я. та ін. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – К., 2001.

 18. Жинкин Н. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982. – 160с.

 19. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М., 1999.

 20. Звегинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика. – М., 1968. – с.9-13, с.186-284.

 21. Зимняя И. Лингвопсихология речевой деятельности. – Москва-Воронеж, 2001.- 432с.

 22. Зубкова Л.Г. Общая теория языка в развитии. – М., 2003. – с. 30-31.

 23. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике: Учебное пособие для вузов по специальности 021800 "Теоретическая и прикладная лингвистика". – М.: ИЦ "Академия", 2004. – 205 с.

 24. Карпов В.А. Язык и система. – 2-е изд., испр. – М: Едиториал УРСС, 2003. – 298 с.

 25. Катфорд Джорж К. Лингвистическая теория перевода: об одном аспекте прикладной лингвистики / Пер. с англ. В.Д.Мазо. – М.: Эдиториал УРСС, 2004. – 207 с.

 26. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність: (Від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму) – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.

 27. Конобродська В. Курсова і дипломна робот з етнолінгвістики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Житомир: Полісся, 2003. – 236 с.

 28. М.П.Кочерган. Загальне мовознавство. – К., 2003. – с.7-22, 355-405.

 29. М.П.Кочерган. Вступ до мовознавства. – К., 2000.

 30. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – Одеса, 1991.

 31. Кибрик А.Е. Очерки по общин и прикладным вопросам языкознания. – М., 1992 (2-е изд: 2000).

 32. Ковшиков В.А. Психолингвистика. Теория речевой деятельности / В.А.Ковшиков, ВП.Глухов. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 318с.

 33. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века // Язык и наука конца 20-го века. – М., 1995.

 34. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. – 3-е изд. - М., 2003. – 287с.

 35. Молдован О.М. Комп’ютерне відтворення слов’янських рукописних пам’яток та його завдання // Мовознавство. – 2006. - №2-3.

 36. Налимов В.В. Верпоятнгостная модель языка: Оо соотношении естественных и искусственных языков. – М., 1979.

 37. Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 12. Прикладная лингвитика. – М., 1983.

 38. Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 14. Компьютерная лингвитика. – М., 1989.

 39. Партико З.В. Прикладна і комп’ютерна лінгвістика: Вступ до спеціальності. – Львів, 2008.-

 40. Пономарев В.В. Концептуальная модель комплекса средств лингвистического и программного обеспечения экспертно-поисковой системы с элементами социопсихолингвистической детерминации: [Монография]. – М.: Диалог-Мифи, 2004. – 175 с.

 41. Потапенко О.І., Кожуховська Л.П., Товкайло Т.І., Чубань Т.В. Лінгводидактика: Курс лекцій. – К., 2005.

 42. Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика: Учебн. пособие для вузов по специальности 021800 "Теоретическая и прикладная лингвистика" направление 620200 "Лингвистика и новые информационные технологии / Московский государственный институт: 2-е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 317 с.

 43. Речевое общение: проблемы и перспективы. – М., 1983.

 44. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993.

 45. Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд). – К., 1999.

 46. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.

 47. Філіпова Н.М. Вступ до прикладної лінгвістики. Моделювання у мові: Навчальний посібник / Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова. – Миколаїв: Вид-во НУК, 2004. – 32 с.

 48. Фрумкина Р.М. Психолингвистика: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии. – М.: Академия, 2003. – 320.

 49. Хомский Ноам, Миллер Джордж Введение в формальный анализ естественных языков / Пер. с англ. Е.В. Падучевой. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 62 с.

 50. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Щерьа Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – М., 1974.

 51. Штерн І.Б. Вибрані топіки і лексикон сучасної лінгвістики: енциклопедичний словник. – К., 1998. – с.15-18, 330-333.


Періодичні видання:

 1. Горбунова Н.В. Чому без мови не буде розуміння (Інтелектуально-лігвістичний аспект проблеми формування лінгвістичної логосфери) // Гуманітарні науки. – 2005. - № 1. – с. 41-46.

 2. Дадов И.А. Развитие национальных языков и культура межнациональных отношений // Педагогика. – 2000. - № 4. – с. 26-30.

 3. Дудок В.І. Системність і структурність мови // Мовознавство. – 2003. - № 5. – с. 26-33.

 4. Єрмоленко С.Я. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями і методи дослідження // Мовознавство. – 2005. - № 3-4. – с. 112-126.

 5. Жила Т. „На майдані біля церкви революція іде! ..” (Мова Помаранчевої революції) // Українська мова. – 2005. - № 4. – с. 88-94.

 6. Іващенко В.Л. Типологічна диференціація концептуальних структур як одиниць ментального простору / В.Л.Іващенко // Мовознавство. – 2004. - № 1. – с. 54-61.

 7. Кононенко В.І. Мова і народна культура // Мовознавство. – 2001. - № 3. – с. 62-70.

 8. Кононенко П. Мова і майбутнє народу // Освіта. – 2005. – 19-26 жовтня.

 9. Левченко Т. Мова і духовність нації // Українська мова і література в школі. – 2003. - № 5. – с. 67-70.

 10. Лінгвістика і антропологія / Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., Осн Марчук Ю.Н., Потапова Р.К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика // Вопросы языкознания. – 2003. - №6.

 11. Масенко Л. Мова і політика // Українська мова і література в школі. – 2004. - № 2. – с. 74-80.

 12. Мова і суспільство / Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., Основа, 2000. – с. 57-68.

 13. Мова як „домівка буття” / Філософія. Світ людини. – К., 2004. – с. 379-394.

 14. Палійчук О. Мова і нація // Літературна Україна. – 2005, 10 листопада.

 15. Петренко О.Д. , Ісаєв Є.Ш., Петренко Д.О. Мова чоловіків і жінок як одиниця соціолінгвістичного дослідження // Мовознавство. – 1999. - №1.

 16. Пономаренко Е.В. О развитии системного подхода в лингвистике // Филологические науки. – 2004. - № 5. – с. 24-33.

 17. Радченко О.А. Диалектная практика мира как идиоэтнический феномен // Вопросы языковедения. – 2004. - № 6. – с. 25-49.

 18. Семеног О. Етнолінгводидактична культура педагога: шляхи її формування в умовах вищої школи // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. - № 9. – с. 47-53.

 19. Слово. Язык. Речь. / Ительсон Л. Лекции по общей психологии. – М., 2000. – с. 596-652.

 20. Ставицька Л. Дискурс помаранчевої хвилі (Мова Помаранчевої революції) // Дивослово. – 2006. - № 1. – с. 42-46.

 21. Степанов Е.М. Монолінгвізм і полінгвізм міста в минулому і сучасному // Мовознавство. – 2001. - № 4. – с. 20-28.

 22. Тищенко О. Мова Помаранчевої революції // Українська мова. – 2005. - № 4. – с. 77-88.

 23. Ткаченко О.Б. До соціолінгвістичної класифікації мов у її слов’янській специфіці і динаміці // Мовознавство. – 2005. - № 3-4. – с. 63-69.

 24. Харитонова И.В. Философско-методологический подход к определению места языка в системе образования / Наука и школа. – М., 2004. - № 3. – с. 44-48.

 25. Шаляпіна З.М. Автоматический перевод: эволюция и современные тенденции // Вопросы языкознания. – 1996. - №2.


Схожі:

В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. "26" лютого 2013 Р. Програма
Програма затверджена на засіданні кафедри мовознавства та логопедії. Протокол №6 від 08 січня 2013 р
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології затверджено ректор в. Д. Будак " 26" лютого 2013 Р. Програма
Розробники програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Меншій А. М
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Розробники програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Абламська О. В., доцент кафедри слов’янської...
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами фахових вступних...
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
Романюк Любов Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і методики навчання
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки Кафедра фінансів та кредиту «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Особливості фінансової діяльності підприємств різних форм власності і галузей економіки
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Затверджено на засідання Вченої ради факультету іноземної філології Протокол №6 від «22» січня 2014 року
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Затверджено на засідання Вченої ради факультету іноземної філології Протокол №6 від «22» січня 2014 року
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського механіко-математичний факультет кафедра фізики "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
...
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки кафедра обліку та економічного аналізу «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Затверджено на засіданні вченої ради факультету економіки протокол №4 від «15» листопада 2012 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи