В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма icon

В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. "26" лютого 2013 Р. Програма
Скачати 120.53 Kb.
НазваВ. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. "26" лютого 2013 Р. Програма
В.О.Сухомлинського<> <> Факультет філології та журналістики<> <
Дата26.03.2013
Розмір120.53 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Миколаївський національний університет

імені В.О.Сухомлинського

Факультет філології та журналістики

Кафедра мовознавства та логопедії


«Затверджую»

РЕКТОР________________БУДАК В.Д.

“26” ЛЮТОГО 2013 Р.


ПРОГРАМА


співбесіди для вступу на спеціальність

8.02030303 «Філологія. Прикладна лінгвістика»


для студентів спеціальності

8.02030303 “Прикладна лінгвістика”

напряму підготовки Філологія за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”
^

Миколаїв – 2013


Укладач : доцент кафедри

мовознавства та логопедії, кандидат педагогічних наук

Рускуліс Л.В.


Програма затверджена на засіданні кафедри мовознавства та логопедії. Протокол № 6 від 08 січня 2013 р.


Завідувач кафедри

мовознавства та логопедії_________________ М.І. Майстренко


^ Пояснювальна записка

Внаслідок багатовікових взаємозв’язків лінгвістичної й філософської думки сформувався один із напрямів досліджень ХХ століття – філософія мови. Вона стала невід’ємною складовою майже всіх філософських і лінгвістичної концепцій сьогодення. Звертатися до філософії мови лінгвіста спонукає те, що ця наука стимулює пізнавальну діяльність дослідника мови, пояснюючи сутність фундаментальних світоглядних ідей, які лежать в її основі, дає змогу осмислити, зрозуміти й пояснити конкретні наукові факти.

Сучасному етапу розвитку науки про мову притаманна налаштованість на перехід від позитивного знання до глибинного осягнення сутності мови в широкому теоретико-методологічному контексті (філософія, логіка, когнітологія, психологія, теорія штучного інтелекту та інші науки). Значна кількість проблем і тем, які раніше сприймалися як власне мовні, внутрішні, важливі для розуміння мови не як системно-структурного іманентного творення, а як духовної енергії, когнітивної активності людини. Філософського роз’яснення вимагали і продовжують вимагати проблеми сутності та природи мови, виникнення і розвитку мови у зв’язку з розвитком людського суспільства, стосунків мови і реального світу, впливу мови на мислення і духовний розвиток людства природи мовних знаків, типології мовних форм залежно від способів їх відношення до об’єктів, природи універсалій, співвідношення між природною та штучною мовами.

Мета програми полягає у

 • осмисленні основних концептуальних засад філософії мови та методології; мовної освіти в Україні, ідеї, закладеної в змісті та структурі чинних програм з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів;

 • перевірці теоретичних положень із найважливіших тем філософії мови та лінгвістичної методології; теоретичних та практичних умінь з найважливіших тем методики викладання української та іноземної мов:

- філософія і мова, мова як об’єкт філософських досліджень; філософія мови та інші напрями дослідження мови, що спираються на філософію;

- лінгвофілософський підхід до мови (гумбольдтіанство, неогумбольдтіанство, структуралізм, по структуралізм та постмодернізм, генеративізм);

- філософський підхід до мови (перші лінгвофілософські ідеї, неокантіанство, логіко-семантична програма мови, герменевтичний, феноменологічний і екзистенційно-феноменологічний підходи, комунікативна філософія і мова, теоантропокосмічна теорія мови);

- розвиток лінгвофілософських ідей в Україні (Г. Сковорода, О. Потебня, Д. Овсяннико-Куликовський);

 • особливості методики викладання української мови як науки; найважливіші проблеми методичної науки; розвиваючі та виховні можливості української мови в школі;

 • засоби навчання та способи їх використання в навчальному процесі; особливості засвоєння дітьми відомостей про мову та оволодіння ними мовою;

 • вимоги до сучасного уроку української мови, типологію уроків та особливості структурної організації уроків різних типів; технології навчання мови в школі;

 • особливості викладання української мови в різних умовах у різних типах середніх навчальних закладів (загальноосвітня школа, ВНЗ).

Рівень професійної сформованості визначається наявністю у студентів основних професійних вмінь:

 • осмислювати основні концептуальні засади філософії мови та лінгводидактики;

 • визначити основні завдання на кожному етапі вивчення шкільного курсу, виходячи з основних завдань як предмета, так і навчально-виховного процесу;

 • встановлювати основні міжпредметні зв’язки між українською мовою та іншими предметами, викладаються у школі та ВНЗ;

 • проводити методичний аналіз матеріалу, що вивчатиметься: встановлювати наступність і перспективність у його вивченні, співвідношення між теоретичним матеріалом і практичними уміннями, диференціювати матеріал за ступенем складності його засвоєння, виділяти в ньому головне;

 • вільно орієнтуватися у шкільний програмі з української мови і підручниках з усіх років навчання;

 • моделювати сучасний урок, використовуючи нові технології навчання;

Програму з курсу «Філософія мови. Лінгвістична методологія» складено на основі підручників:

1. Бацевич Ф.С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 240 с.

2. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.

Програму з курсів «Методика навчання української мови у школі та ВНЗ складено на основі чинних предметних програм:

1. Методика викладання української мови в середній школі. – К., 1987. – для студентів спеціальності 2102. „Українська мова та література”.

2. Методика навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах. – К., 2001. – для студентів спеціальності 7.010103. „Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література” факультетів української філології педагогічних університетів та інститутів.

Програму з курсу «Шкільний курс методики викладання іноземної мови» складено на основі підручника Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Під ред. С.Ю.Ніколаєвої. – Е.: Ленвіт, 2002. – 328 с.


Питання

до співбесіди:

 1. Мова, модуси її існування і функції. Наука про мову наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття.

 2. Образи мови в науці наприкінці ХІХ – на початку ХХІ століття.

 3. Мова як об’єкт філософських досліджень.

 4. Сутність філософії мови. Представлення сутності мови у науково-зорієнтованій філософії мови.

 5. Типологія підходів до філософії мови.

 6. Філософія мови і інші напрями дослідження мови, що спираються на філософію. Філософія мови як навчальна дисципліна. Основні поняття філософії мови.

 7. Лінгвофілософська концепція Вільгельма фон Гумбольдта. Ідеї В. фон Гумбольдта в Україні.

 8. Неогумбольдтіанство як напрям у лінгвофілософії. Неогумбольдтіанство у США.

 9. Неогумбольдтіанство як напрям у лінгвофілософії. Неогумбольдтіанство в Європі.

 10. Передумови виникнення і спільні ознаки лінгвістичного структуралізму. Структуралізм у філософії мови. Найвідоміші школи лінгвістичного структуралізму.

 11. Лінгвофілософська концепція Ф. де Сосюра та її вплив на зародження структуралізму.

 12. Постструктуралізм і постмодернізм у філософії мови.

 13. Генеративізм у мовознавстві. Лінгвофілософська концепція Н. Хомського.

 14. Виникнення філософії мови як науки. Лінгвофілософські ідеї у Давній Греції.

 15. Аспекти мови у стоїків.

 16. Лінгвофілософські ідеї Пор-Рояля.

 17. Неокантіанство і філософія мови.

 18. Логіко-семантична програма аналізу мови.

 19. Герменевтичний підхід до мови.

 20. Феноменологічний і екзистенційно-феноменологічний підходи до мови.

 21. Комунікативна (дискурсивна) філософія і мова.

 22. Теоантропокосмічна теорія мови. Лінгвофілософська концепція О. Лосєва.

 23. Синергетична сутність мови у концепції П. Флор енського.

 24. Енергетична концепція сутності мови К. Кастанеди.

 25. Філософська критика природної мови.

 26. Реконструкція лінгвофілософських ідей у межах синкретичного середньовічного знання. Логічно-лінгвістичні ідеї.

 27. Лінгвофілософська концепція Г. Сковороди.

 28. Лінгвофілософська концепція О. Потебні.

 29. Лінгвофілософська концепція Д. Овсяннико-Куликовського.

 30. Тенденції розвитку сучасної української філософії мови.

 31. Поняття методу. Загальнофілософські, загальнонаукові та спеціально наукові методи. Системність наукових методів. Методологічні проблеми сучасниої науки.

 32. Ключові поняття лінгвометодології: методологія, парадигма, епістема.

 33. Характеристика головних наукових парадигм лінгвістики дослідницькі принципи парадигмального простору сучасної лінгвістики: експансіонізм, антропоцентризм, експланаторність, функціоналізм.

 34. Лінгвістичні методи дослідження мови.

 35. Діахронія та синхронія у мовознавстві.

 36. Порівняльно-історичний метод у мовознавстві.

 37. Функціональна лінгвістика. Празький лінгвістичний гурток.

 38. Семантичні концепції мови.

 39. Загальна характеристика прагматичних концепцій мови.

 40. Реконструкція лінгвофілософських ідей у межах синкретичного середньовічного знання.

 41. Методика мови як наука і навчальна дисципліна. Предмет і завдання курсу. Концепції мовної освіти. Зв'язок методики мови з іншими науками.

 42. Українська мова як навчальна дисципліна в загальноосвітній школі. Значення шкільного курсу української мови і його місце серед інших навчальних дисциплін.

 43. Основні аспекти навчання української мови. Комунікативне спрямування у навчанні мови.

 44. Програма з української мови. Принципи побудови і зміст програми з української мови.

 45. Загальнодидактичні та власне методичні принципи навчання української мови.

 46. Методи навчання мови. Різні підходи та класифікації методів навчання мови.

 47. Методи навчання української мови. Характеристика основних методів навчання мови: зв’язний виклад учителем навчального матеріалу, бесіда, спостереження й аналіз мовних явищ, робота з підручником, метод вправ.

 48. Проблемне навчання: способи створення проблемних ситуацій, постановка проблемних питаньб, керування пізнавальною діяльністю учнів.

 49. методи навчання української мови. Програмування. Алгоритмізація (види алгоритмів, методика використання перфокарт) та комп’ютеризація.

 50. Засоби навчання української мови. Дидактичний матеріал. Наочність та технічні засоби навчання.

 51. Прийом як складовий елемент методу. Загальнодидактичні та специфічні прийоми навчання української мови. Умови переходу методу в прийом і прийому в метод.

 52. Урок як основна форма організації навчання. Основні вимоги до уроку української мови на сучасному етапі. Зовнішня і внутрішня структури уроку. Види опитування та методика їх проведення.

 53. Особливості технології різних уроків.

 54. Проблема типології уроків: загальнодидактична і типи уроків з мови із урахуванням специфіки предмета.

 55. Методика підготовки та проведення лекцій, практичних, індивідуальних та лабораторних занять у ВНЗ.

 56. Планування програмового матеріалу. Види планування. Підготовка вчителя до уроку. Укладання робочої програми до курсу у ВНЗ.

 57. Нестандартні уроки з мови. Модульне навчання.

 58. Методика роботи над переказами. Перевірка переказів. Прийоми виправлення та класифікації помилок. Критерії та норми оцінювання.

 59. Методика написання твору. Прийоми виправлення та класифікації помилок. Критерії та норми оцінювання.

 60. Принципи побудови підручників з української мови. Основні функції, текстовий та поза текстовий матеріал. Порівняльна характеристика шкільного та вузівського підручників.

 61. Лінгвістичні основи навчання англійської мови.

 62. Психологічні та психолінгвістичні основи навчання англійської мови.

 63. Цілі та зміст навчання англійської мови.

 64. Принципи навчання англійської мови.

 65. Засоби навчання англійської мови.

 66. Методи навчання англійської мови.

 67. Самостійна робота з англійської мови.

 68. Позакласна робота з англійської мови.

 69. Контроль, його типи та принципи організації.

 70. Типи уроків з англійської мови та їх структура.

 71. Цілі навчання іноземним мовам.

 72. Складники іншомовної комунікативної компетенції.

 73. Мета і зміст навчання лексики на різних ступенях.

 74. Етапи навчання аудіювання.

 75. Етапи навчання мовленнєвої діяльності.

 76. Вимоги до уроку англійської мови.

 77. Взаємозв’язок методики викладання ІМ з іншими науками.

 78. Принципи формування навичок монологічного мовлення.

 79. Принципи формування навичок діалогічного мовлення.

 80. Принципи навчання аудіювання.


Список літератури:

1. Методика вивчення української мови в школі / О.М.Бєляєв, В.Я.Мельничайко, М.І.Пентилюк, Г.М.Передрій, Л.П.Рожило. – К.: Рад. шк. – 1987. – 246 с.

2. Бєляєв О., Вашуленко М., Плахотник В. Концепція мовної освіти в Україні // Рідна школа. – № 9. – 1994. – С. 71-73.

3. Бєляєв О., Скуратівський Л., Шелехова Г. Концепція навчання державної мови в школах України // Дивослово. – № 1 – 1996 – С. 16-21.

4. Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови. – К.: Фундація ім. О.Ольжича, 1995. – 251 с.

5. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназіях: Навчальний посібник для студентів ивщих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – 272 с.

6. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Прсвещение, 1998. – 240 с.

7. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за ред. М.І.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2004. – 400 с.

8. Методика викладання української мови в середній школі / За ред. І.С.Олійника. – К.: Вища школа, 1979. – 439 с.

9. Практикум з методики навчання української мови Колектив авторів за ред. М.І.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 302 с. – 149 с.

10. Словник-довідник з української лінгводидактики: Навчальний посібник / Кол. авторів за ред. М.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 149 с.

11. Бондаренко Н. Ярмолюк А. Концепція підручника української мови для шкіл з російською мовою навчання // Дивослово. – 2002. – № 4. – С. 16-21.

12. Караман С., Тихоша В. Технологія створення підручників і посібників для поглибленого вивчення української мови в гімназії // Дивослово. – 2001. – № 4. – С. 36-38.

13. Мацько Л. Сучасні підходи до створення підручників з української мови: місце лінгвостилістики // Дивослово. – 1999. – № 8. – С. 39-41.

14. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна (українська) мова для шкіл з українською мовою навчання. 5-12 класи. – К., 2004.

15. Програми середньої загальноосвітньої школи. Рідна мова. 5-11 класи. – К.: Перун, 2001.

16. Скуратівський Л., Шелехова Г. Концепція підручника рідної мови (української) 5-11 класи // Українська мова і література в школі. – № 3. – 2001. – С. 5-7.

17. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. – К.: Рад. шк., 1981. – 206 с.

18. Бєляєв О.М. Проблема методів у навчанні мови // Українська мова і література в школі. – № 10. – 1980. – С. 57-67.

19. Лукач С. П. Бесіда на уроках мови: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1990. – 112 с.

20. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. – М.: Просвещение, 1977. – 240 с.

21. Плиско К.М. Принципи, форми і методи навчання української мови. – Харків: Основа, 1995. – 240 с.

22. Скуратівський Л.В. Пізнавальні завдання з української мови: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1987. – 144 с.

23. Шкільник М.М. Проблемний підхід до вивчення частин мови. – К.: Рад. шк., 1986. – 136 с.

24. Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І., Рожило Л.П. Удосконалення змісту і методів навчання української мови: Навчально-методичний посібник. – К.: Рад. шк., 1982 – 216 с.

25. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю – К.: Вежа, 1994. – 240 с.

26. Стельмахович М.Г. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення в 4-8 класах. – К.: Рад. шк., 1981. – 137 с.

27. Лукач С.П. Бесіда на уроках мови: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1990. – 112 с.

28. Кравчук Д.М. Творчі роботи з української мови в ІV-VІІІ класах. – К.: Рад. шк., 1971. – 119 с.

29. Козачук Г.О. Підвищення грамотності учнів. – К., 1995.

30. Хом’як І. Визначення орфограм у писемному мовленні // Дивослово. – 2000. – С. 29-31.

31. Гревцева Т. Надточій О. Алгоритмічний підхід до розв’язання складних питань орфографії // Дивослово. – № 2. – 1998. – С. 22-24.

32. Горбачук В.Т. Види диктантів і методика їх проведення. – К., 1989.

33. Грипас Н.Я. Робота над текстом на уроках мови в 4-6 класах: Посібник для вчителя. – К: Рад. шк., 1988. – с.

34. Довга О.М. Як писати твір: Методичний посібник для вчителів-словесників. – К.: “Просвіта”, 1995. – 248 с.

35. Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках рідної мови. – К.: Рад. школа, 1984.

36. Рускуліс Л.В. Методика навчання української мови у схемах, таблицях, коментарях. – К.: Ін-Юре, 2008. – 110 с.

 1. Иностранные языки. Общее среднее образование. Образовательный стандарт // Общее среднее образование. Мн., 1999. Т. 2. С. 161-236.

 2. Практический курс методики преподавания иностранных языков: английский, немецкий, французский: Учеб. пособие / П.К. Бабинская, Т.П. Леонтьева, И.М. Андреасян, А.Ф. Будько, И.В. Чепик. – Мн.: Тетра Системс, 2003. — 288 с.

 3. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим к диалогу культур: Пос. для учит. учрежд., обеспеч. получ. общ. ср. образования / Е.И. Пассов. — Мн.: Лексис, 2003. — 184 с.

 4. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. – М.: Просвещение, 1988. – 223 с.

 5. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: Учеб. пособие для студентов лингвистических университетов и факультетов ин. языка высшей пед. учеб. завед.-М.: Изд. центр «Академия», 2004.- 336 с.

 6. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991. — 222 с.

 7. Рогова Г.В. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе, М., 1991.

 8. Кабинет иностранного языка / под ред. Е.С. Полат. — М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003. — 208 с.

 9. Щерба Л.В. Преподавание языков в школе: общие вопросы методики: Учеб. пособие для студ. фил. фак. — 3-е изд., испр. и доп. — СПб.: Филологический факультет СпбГУ; М.: Изд. Центр “Академия”, 2002.- 160 с.

 10. Комков И.Ф. Методика преподавания иностранных языков. – Минск, 1979.

 11. Андреасян И.М. Учимся учить. Педагогическая практика: Учеб. Пособие / И.М.Андреасян; под ред. Б.Лозински. – Мн.: Лексис, 2003. – 136 с.: ил.

 12. How to be a good teacher = Как стать хорошим учителем: Пособие / Авт.-сост. Л.М. Середа, О.И. Поварго. — Гродно: ГрГУ, 2002. — 51 с.

 13. Горизонты: Как справиться с проектом? «Horizons. How to cope with a project»: Учебное пособие для творческих заданий. / Сост. Ю.В. Стулов и др. / Под ред. Н.П. Петрашкевич. – Мн.: Лексис, 2002.-104 с.

Схожі:

В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. "26" лютого 2013 Р. Програма
Розробник програми к п н., доцент кафедри мовознавства та логопедії Рускуліс Л. В
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології затверджено ректор в. Д. Будак " 26" лютого 2013 Р. Програма
Розробники програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Меншій А. М
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Розробники програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Абламська О. В., доцент кафедри слов’янської...
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами фахових вступних...
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
Романюк Любов Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і методики навчання
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки Кафедра фінансів та кредиту «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Особливості фінансової діяльності підприємств різних форм власності і галузей економіки
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Затверджено на засідання Вченої ради факультету іноземної філології Протокол №6 від «22» січня 2014 року
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Затверджено на засідання Вченої ради факультету іноземної філології Протокол №6 від «22» січня 2014 року
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського механіко-математичний факультет кафедра фізики "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
...
В. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки кафедра обліку та економічного аналізу «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Затверджено на засіданні вченої ради факультету економіки протокол №4 від «15» листопада 2012 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи