В. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма icon

В. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Скачати 249.38 Kb.
НазваВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
В.О.Сухомлинського<><> <> <>ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ
Дата26.03.2013
Розмір249.38 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

КАФЕДРА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ________________В.Д.Будак

“26” ЛЮТОГО 2013 Р.


Програма

співбесіди з російської мови і зарубіжної літератури

та методики їх викладання

для вступників спеціальності

8.02030302 МОВА І ЛІТЕРАТУРА (РОСІЙСЬКА)

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»


Миколаїв – 2013

Розробники програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Абламська О.В., доцент кафедри слов’янської філології Меншій А.М.


Затверджено на засіданні кафедри протокол № 7 від 06 грудня 2012 р.


Затверджено на засіданні вченої Ради факультету протокол № 5 від 19 грудня 2012 р.


^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма співбесіди з абітурієнтами, які вступають до магістратури на спеціальність «Мова та література (російська)», базується на освітньо-кваліфікаційній програмі підготовки бакалаврів зазначеного напряму підготовки та відображає вимоги до знань, умінь, навичок студентів магістерського рівня підготовки.

Мета проведення вступної співбесіди – перевірити теоретичний рівень професійно-педагогічної підготовки абітурієнтів-філологів та оцінити загальний освітньо-кваліфікаційний рівень їх розвитку на основі базових знань, придбаних під час здобуття першої вищої освіти – освітньо- кваліфі -каційного рівня «бакалавр».

Вступне фахове випробування до магістратури включає матеріал з російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання у середніх закладах освіти. Програмний матеріал розподіляється у такому співвідно -шенні: 1 питання з російської мови, 1 – із зарубіжної літератури та 1 – з методики викладання російської мови або зарубіжної літератури.

Співбесіда з російської мови та зарубіжної літератури спрямована на виявлення знань вступників до магістратури з усього циклу мовознавчих і літературознавчих дисциплін, а саме:

1) знання основних положень курсу сучасної російської літературної мови та історії зарубіжної літератури з урахуванням сучасних досягнень лінгвістичної та літературознавчої науки;

2) уміння виділяти найважливіші питання з інших мовознавчих і суміжних з літературознавчими дисциплінами курсів;

3) здатність систематизувати матеріал, що відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню «бакалавр», кваліфікації «вчитель російської мови та зарубіжної літератури».

Програма складається з пояснювальної записки, переліку питань з кожної дисципліни, критеріїв оцінювання знань абітурієнтів та рекомендованої літератури.

Програма вступної співбесіди з російської мови передусім ґрунтується на з’ясуванні теоретичних засад сучасної російської літературної мови на всіх мовних рівнях. У програмі подано список основної фахової літератури, якою, однак, не слід обмежуватися в період підготовки й проведення вступного іспиту; це стосується статей, які не зазначені в переліку, а також монографічних праць з відповідних лінгвістичних проблем.

Акцент програми співбесіди із зарубіжної літератури робиться на поглиблення історико-літературних і теоретико-методологічних проблем, які визначають магістральні напрямки розвитку сучасної зарубіжної літератури. Програма співбесіди з літератури охоплює питання із зарубіжної літератури ХVІІ – ХХ стст., в т. ч. російської літератури ХVIII – ХХ століття.

Програма складена з урахуванням типових програм з російської мови для державних іспитів (К., 1992) та ОПП підготовки бакалаврів.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Общие вопросы науки о русском языке

 1. Проблема происхождения русского литературного языка, ос­новные этапы его развития.

Фонетика, орфоэпия, фонология

 1. Классификации согласных звуков русского литературного язы­ка,

 2. Позиционная мена и позиционные изменения согласных звуков русского литературного языка.

 3. Гласные звуки русского литературного языка, их позицион­ная мена и позиционные изменения.

 4. Слогораздел: типы слогов в современном русском литературном языке.

 5. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка, варианты норм,

 6. Система согласных фонем современного русского литературного языка.

 7. Система гласных фонем современного русского литературного языка.

Графика и орфография

 1. Современная русская графика, ее основные принципы.

 2. Основы современной русской орфографии. Типы написаний.

Лексика и фразеология

 1. Слово в лексической системе русское языка. Лексическое значение слова; типы значений.

 2. Семантические отношения слов (лексическая парадигмати­ка): синонимы, антонимы, омонимы, паронимы.

 3. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Старославянизмы, их судьба в русском языке.

 4. Лексика русского языка с точки зрения её употребления.

 5. Фразеологические единицы русского языка, их основные свой­ства в соотношении со словом; характеристика фразеологизмов по степени семантической слитности.

 6. Фразеологические единицы русского языка с точки зрения их состава и структуры; отношение к категории частей речи.

Словообразование

 1. Строение слова в русском языке; морфема, морфемный состав слова.

 2. Изменения в морфемном составе и структуре слов в русском языке

 3. Основные способы образования новых слов в современном русском литературном языке.

 4. Соотношение морфемного, словообразовательного и этимоло­гического анализов слов современного русского языка.

Морфология

 1. Грамматические значения и их показатели. Грамматические категории. Способы формообразования в русском языке, морфологическая парадигма слова.

 2. Категория частей речи в русском языке. Распределение слов по частям речи. Явление переходности в системе частей речи.

 3. Имя существительное как часть речи в современном русском языке. Лексико-грамматические разряды имен существительных.

 4. Род имен существительных в современном русском языке.

 5. Число имен существительных в современном русском языке.

 6. Категория падежа и склонение имен существительных в современном русском: языке. История звательной формы. Разносклоняемые существительные в современном русском языке как ре­зультат исторического развития. Несклоняемые имена существи­тельные.

 7. Типы склонения имен существительных. Варианты падежных форм как результат исторического развития системы скло­нения.

 8. Способы словопроизводства имен существительных в сов­ременном русском языке.

 9. Имя прилагательное как часть речи в современном рус­ском языке. Разряды прилагательных, их семантика и слово­изменение.

 10. Способы словопроизводства имен прилагательных в сов­ременном русском языке.

 11. Имя числительное как часть речи в современном русском языке.

 12. Местоимение как часть речи, семантико-грамматические раз­ряды, словоизменение.

 13. Глагол как часть речи в современном русском языке; грамматические категории и формы глагола.

 14. Категория наклонения. Значение и формы наклонений. История сослагательного наклонений.

 15. Категория времени. Система глагольных форм времени в современном русском языке. История прошедшего времени.

 16. Категории вида в современном русском языке.

 17. Причастие, его категории и словоизменение. Образование причастий. Происхождение причастий на -ущ-, -ащ- в русском языке.

 18. Деепричастие, его семантика и грамматические категории. Образование деепричастий. Происхождения деепричастий в рус­ском языке.

 19. Наречие как часть речи в современном русском языке.

 20. Категория состояния (предикатив) в современном русском языке. Разряды слов категории состояния. Вопрос о категории состояния как части речи.

 21. Служебные слова в современном русском языке, их семантика, функции, структура.

 22. Модальные слова как лексико-грамматический класс, их семантика и функции.

 23. Междометия как лексико-грамматический класс слов, их семантическая специфика. Функции междометий в речи.


Синтаксис

 1. Синтаксические средства и синтаксические единицы русского языка, связь их с морфологическими средствами и едини­цами. Лексика и синтаксис.

 2. Словосочетание как синтаксическая единица, его семантика и структура. Типы словосочетаний.

 3. Предложение как коммуникативная единица, его семантика и структура. Актуальное членение предложения,

 4. Строение простого предложения. Вопрос о структурной схеме предложения. Понятие о членах предложения, главные и второстепенные члены. Нечленимые предложения.

 5. Подлежащее, его семантика и способы выражения в современном русском языке.

 6. Типы и формы сказуемого.

 7. Односоставные предложения, их семантика и структура. Классификация односоставных предложений.

 8. Типы второстепенных членов по их функции. Семантико-грамматические разряды второстепенных членов: дополнение, опре­деление, обстоятельство.

 9. Полные и неполные предложения. Функционально-структурные разновидности неполных предложений.

 10. Предложения с однородными членами.

 11. Условия обособления членов предложений. Функции обособ­ленных членов. Семантико-структурные разряды обособленных членов.

 12. Предложения с вводными и вставными компонентами.

 13. Основные признаки сложного предложения. Средства связи его частей. Принципы классификации сложных предложений.

 14. Структурно-семантические разновидности сложносочиненных предложений.

 15. Основные структурно-семантические типы нерасчлененных и расчлененных сложноподчиненных предложений.

 16. Бессоюзные сложные предложения.

 17. Сложные формы организации монологической и диалоги­ческой речи. Средства связи предложений. Вопрос о сложном синтаксическом целом. Диалогические единства.

 18. Способы передачи чужой речи в современном русском языке.

 19. Основные принципы Современной русской пунктуации. Виды знаков препинания, их функции.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Зарубіжна література ХVІІ – ХVІІІ ст.

1.​ П. Корнель і Ж. Рассін – творці класицистичної трагедії.

2.​ Естетичні погляди та художні відкриття Мольєра.

3.​ Змістове і жанрове розмаїття творчості Вольтера.

4.​ Просвітницька концепція Д. Дефо у романі «Робінзон Крузо».

5.​ Художній аналіз роману Дж.Свіфта «Мандри Гуллівера».

6.​ «Фауст» Гете один із найвидатніших творів світової літератури.

7.​ Основна проблематика і гуманістичний характер драм Ф. Шіллера «Розбійники», «Підступність і кохання».

8.​ Новаторство К. Гоцці та К. Гольдоні у драматургії

9.Сатира Д.И. Фонвизина и литература эпохи Просвещения.

10.Идейно-художественное новаторство Г.Р. Державина.

11.Н. Карамзин и русcкий сентиментализм.

Зарубіжна література ХІХ ст.

12.​ Мистецька своєрідність творчості Дж. Г. Байрона.

13.​ Художні особливості роману В. Теккерея «Ярмарок марнославності».

14​. Особливості творчого методу Е.Т.А.Гофмана.

15.​ Жанр новели в літературі романтизму (на матеріалі творчості Е. А. По).

16.​ А. Міцкевич – «національний пророк» польської літератури.

17.​ Своєрідність літературного стилю О. де Бальзака.

18.​ Естетика Ш. Бодлера.

19​. В. Гюго та розвиток романтизму у Франції.

20.Особенности конфликта в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

21.Поэзия декабристов: идейная направленность и художественная специфика.

22.Художественное своеобразие романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

23.Жанрово-тематические особенности лирики А. С. Пушкина.

24.Основные мотивы лирики М. Ю. Лермонтова.

25.Композиция романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

26.Н.В. Гоголь: образ России в «Мертвых душах».

27.Проблема нигилизма в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»

28.Обломов как национальный тип.

29.Философская лирика Ф.И. Тютчева.

30.«Мир как красота». Основные мотивы поэзии А.А. Фета.

31.Нравственно-философское содержание романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

32.Смысл параллелизма сюжетных линий в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина».

33.«Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина: жанровое своеобразие произведения.

34.Драматургическое новаторство А.П. Чехова («Вишневый сад»).

Зарубіжна література кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

35.​ Натуралізм у французькій літературі (на матеріалі творчості Е. Золя та Гі де Мопассана).

36.​ О. Вайлд і розвиток світової літератури.

37.​ Особливості драматичного мистецтва Б. Шоу.

38.​ Гуманістичний пафос новелістики Т. Манна.

39.​ Дж.Лондон як представник американської літератури.

40.​ Новаторство О. Генрі в царині новели.

41.​ Провідні тенденції творчості К. Гамсуна.

42.​ Г. Ібсен як творець європейської «нової драматургії».

Зарубіжна література ХХ ст.

43.​ Г. Аполлінер – представник поезії модернізму.

44. Естетичні домінанти мистецького доробку А. де Сент-Екзюпері.

45.​ Епічний театр Б. Брехта.

46.​ Поетика новелістики С. Цвейґа.

47.​ Проблематика творчості Ф. Кафки.

48.​ Дж.Джойс – митець-новатор, творець модерніського роману .

49.​ Антиутопія у світовому контексті (О. Хакслі як автор антиутопії «Чудовий новий світ»; Дж. Орвелл «1984».

50.​ Поетикальні домінанти творчості Е. Ґемінґвея.

51.​ А.Камю. Від «естетики абсурду» до «естетики бунту».

52.​ Театр абсурду Е.Йонеску. «Голомоза співачка». «Носороги».

53.​ Роман В. Ґолдінґа «Володар мух» як роман-притча.

54.​ Жанрово-тематична палітра прози Дж.Д.Селінджера.

55​. Художні виміри творчості Г.Белля.

56.​ Ф.Дюрренматт і М.Фріш. Специфіка драматичного мислення.

57.​ Я.Кавабата – виразник суті японського мислення.

58​ Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерна риса «магічного реалізму» Ґ. Ґарсіа Маркеса.

59.А.А. Блок и русский символизм.

60.В. В. Маяковский и русский футуризм.

62.А. А. Ахматова: творческий путь.

63.М. Горький: трансформация идеологических и художественных установок.

64.«Тихий Дон» М.А. Шолохова: судьба эпопеи в ХХ веке.

65.Идейно-художественное своеобразие пьесы М.А. Булгакова «Дни Турбинных».

66.И.А. Бунин и литература русской эмиграции. Основные мотивы сборника «Темные аллеи»

67.«Чевенгур» А. Платонова как роман-антиутопия.

68.Феномен шестидесятничества в русской литературе. Поэзия Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского.

69.Характеры в рассказах В. Шукшина.

70.Особенности театра А. Вампилова.

71.Феномен деревенской прозы и творчество В. Распутина.

72.Поэтическое новаторство И. Бродского.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

 1. Виды знаний по русскому языку (знания о языке и знания о речи). Понятия, определения, правила и термины в школьном курсе русского языка.

 2. Виды умений и навыков по русскому языку (учебно-языковые, речевые и правописные).

 3. Содержание работы по пунктуации в школе. Понятие пунктограммы, пунктуационные правила и их классификация. Этапы изучения пунктуационных правил.

 4. Средства наглядности, их виды, методика их использования. Технические средства обучения, их виды. Материалы ТСО.

 5. Значение, задачи, содержание изучения морфемики и словообразования в школе. Принципы изучения морфемики и словообразования.

 6. Содержание работы по орфографии в школе. Понятие орфограммы. Типы и виды орфограмм (буквенные и небуквенные орфограммы).

 7. Урок изучения нового материала, его структура.

 8. Значение, задачи, содержание и принципы изучения синтаксиса (с опорой на морфологию). Пропедевтическое и систематическое изучение синтаксиса.

 9. Орфографическое правило, его структура. Этапы изучения орфографических правил.

 10. Учебный комплекс по русскому языку, его основные компоненты.

 11. Значение, задачи, содержание и место изучения фонетики, графики и орфоэпии в школе.

 12. Основные структурные элементы урока русского языка.

 13. Опрос на уроках русского языка, его задачи и виды. Вопросы и задания для опроса.

 14. Типы пунктуационных ошибок, их учет и классификация. Организация работы учащихся над пунктуационными ошибками.

 15. Упражнения по орфографии. Виды диктантов. Формирование орфографической зоркости.

 16. Значение, задачи и принципы изучения орфографии в школе. Место орфографии в школьном курсе, внутрипредметные связи орфографии с другими разделами.

 17. Урок – основная форма учебной работы по русскому языку. Требования к уроку русского языка на современном этапе развития школы.

 18. Значение, задачи, содержание и принципы работы по развитию речи. Разделы работы по развитию речи, их взаимосвязь.

 19. Учебник – главное средство обучения. Действующие учебники по русскому языку. Взаимосвязь программы и учебника. Школьные лингвистические словари. Их виды. Работа со словарями.

 20. Значение, задачи, содержание изучения лексики в школе.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Актуальные проблемы преподавания литературы в школе.

 2. Предмет методики преподавания литературы, методы исследования учебно-воспитательного процесса.

 3. Методы преподавания литературы в школе.

 4. Преподавание литературы и межпредметные связи. Связь преподавания русской и украинской литератур в школах страны.

 5. Принцип историзма в преподавании литературы в школе.

 6. МПЛ как научная дисциплина, её задачи на современном этапе.

 7. Комментированное чтение в средних классах. Привести примеры.

 8. Внеклассное чтение в системе уроков по литературе.

 9. Виды работы учеников по усвоению содержания произведения, прочитанного в классе.

 10. Обзорные лекции в старших классах и методика их проведения.

 11. Изучение биографии писателя в средних и старших классах.

 12. Методика изучения эпических произведений.

 13. Основные виды школьного анализа художественных произведений.

 14. Методика изучения лирических произведений.

 15. Методика изучения драматических произведений.

 16. Факультативные занятия по литературе, их специфика.

 17. Внеклассная и внешкольная работа по литературе.

 18. Этапы работы по изучению художественного произведения в школе.

 19. Уроки по развитию речи учащихся, их роль в системе литературного образования учащихся.

 20. Специфика изучения новых тем школьного курса.

Критерії оцінювання співбесіди зі спеціальності:

«Мова і література (російська)»

^ Оцінка «відмінно» (180 - 200 балів) ставиться, якщо:

 • студент вичерпно і повністю засвоїв теоретичний матеріал відповідних курсів та вільно ілюструє вивчені мовні або перекладознавчі явища та закономірності практичними прикладами;

 • студент демонструє вміння вірного (допускає 1-3 незначні помилки) перекладу незнайомого письмового тексту з іноземної на українську мову та робить вичерпний прагматичний аналіз цього тексту.

^ Оцінка «добре» (150 - 179 балів) ставиться, якщо:

 • студент добре володіє теоретичними знаннями та без суттєвих труднощів ілюструє засвоєні мовні або перекладознавчі явища та закономірності практичними прикладами;

 • студент демонструє вміння загалом вірного перекладу незнайомого письмового тексту з іноземної на українську мову, але допускає 4-5 незначних помилок, які суттєво не змінюють зміст, та робить недостатньо вичерпний прагматичний аналіз цього тексту.

^ Оцінка «задовільно» (124 -149 балів) ставиться, якщо:

 • студент має певні прогалини у теоретичних знаннях з відповідних курсів та недостатньо ілюструє вивчені мовні або перекладознавчі явища та закономірності практичними прикладами;

 • студент демонструє навички задовільного перекладу незнайомого письмового тексту з іноземної на українську мову, тобто допускає пропуски та відхилення від змісту оригіналу, граматичні та стилістичні помилки (від 6 до 10 помилок) та робить поверхневий прагматичний аналіз цього тексту.

^ Оцінка «незадовільно» ( від 1 до 123 балів) ставиться, якщо:

  • студент не оволодів теоретичними знаннями відповідних курсів; студент демонструє навички незадовільного перекладу незнайомого письмового тексту з іноземної на українську мову, тобто допускає багато пропусків та відхилень від змісту оригіналу, граматичні та стилістичні помилки, що спотворюють зміст тексту оригіналу, та не вміє робити прагматичний аналіз.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

1.Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. – М.: Высшая школа, 1990. – 168 с.

2.Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. В 3-х частях. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1987. – 126 с.

3.Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И.Современный русский язык: Учебник. – 6-е изд., перераб и доп. М.: Логос, 2002. 528с.

4.Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 1991. – 432 с.

5.Гужва Ф.К. Морфология русского языка: пособие для учителя. – Киев: Рад. школа, 1987. – 223 с.

6.Гужва Ф.К. Современный русский язык. Ч. 1. – К.: Высшая школа, 1982. – 280 с.

7.Диброва Е.И. и др. Современный русский язык: Учебник для студентов

вузов // Под ред П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2007. – 560 с.

8.Жуков В.П. Русская фразеология. – М.: Высшая школа, 1986. – 158 с.

9.Иванов В.Ф. Современный русский язык. Графика и орфография. – 2-е изд.,

перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1976. – 288 с.

10.Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. – М.: Высшая школа, 1989. – 215 с.

11.Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. – М.: Высшая школа, 2004. – 248 с.

12.Немченко В.Н. Современный русский язык. Словообразование. – М.: Высшая школа, 1984. – 254 с.

13.Розенталь Д.Э. Современный русский язык. Ч. 1. – М.: Логос, 2002. – 528с.

14.Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. Лексика. 15.Фразеология. Морфология: Учебное пособие. М., 1997. 480с. 16.Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык: Учебное пособие. – М., 2002.

17.Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого
предложения. – М.: Флинта. Наука, 2009. – 320 с.

18.Современный русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Хрестоматия и учебные задания. /Сост. Ивашко Л.А. и др.СПбГУ, 2002. 496 с.

19.Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. – М.: Высшая школа, 1990. – 415 с.

20.Шанский Н.М., Иванов В.В. Современный русский язык. – Ч.1. Введение. Лексика. Фразеология. Фонетика. Графика и орфография. – М.: Просвещение, 1987. – 270 с.

21.Шанский Н.М. Современный русский язык. Ч. 1. – М.: Просвещение, 1981. – 270 с.

22.Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. – М.: Высшая школа, 1985. – 195 с.


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Адмони В. Г. Генрик Ибсен: Очерк творчества / В. Г. Адмони. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Худож. лит., 1989. – 272 с.

 2. Англійська художня антиутопія у світовому контексті // Література Англії. ХХ століття: Навч. посібник / К.О.Шахова, Н.Ю.Жлуктенко, С.Павличко та ін.; за ред. К.Шахової. – К.: Либідь, 1993. – С. 46 – 71.

 3. Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др., Под ред. Л.Г.Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.; изд. цент «Академия», 2000.

 4. Андреев Л.Г. История французской литературы / Л.Г. Андреев. – М.: Высшая школа, 1987.

 5. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М.: Высш. шк., 1985.

 6. Аникст А.А. Джонатан Свифт и его «Путешествия Гулливера» // Свифт Дж. Путешествие Лемиэля Гулливера в некоторые отдаленные страны света, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей / А.А. Аникст. – М.: Худож. лит., 1982. – С. 5 – 24.

 7. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы ХVII – ХVIIІ ст. / С.Д.Артамонов. – М.: Просвещение, 1988.

 8. Волощук Є. Драматургія Бертольда Брехта // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – №9. – С. 41 – 48.

 9. Волощук Е. Хроника странствий Духа (О творчестве Франца Кафки) // Вікно в світ. – 2000. – №3. – С. 59 – 71.

 10. Волощук Е. Человек изумленный (театр Е.Ионеско) // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2002. – № 11. – С. 12 – 20.

 11. Гладышев В. «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» // Вікно в світ. – 1999. – №6. – С. 177 – 183.

 12. Гурдуз А. Метагерой романів К.Гамсуна: динаміка пантеїстичного світосприймання // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №2. – С. 54 – 56.

 13. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХVΙΙ – ХVΙΙІ століття : навч. посібник [для студ.вищ. навч. зал.] / Г.Й. Давиденко, М.О. Величко. – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

 14. Денисова Т. Літературний процес ХХ ст. Нонконформізм середини віку: Людина в постіндустріальному суспільстві // Вікно в світ. – 1999. – №5. – С. 38 – 48.

 15. Денисова Т. Уїльям Фолкнер // Денисова Т. Н. Історія американської літератури ХХ століття: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Довіра, 2002. –С. 91 – 102.

 16. Ейхенбаум Б. О’Генри и теория новеллы / Б. Ейхенбаум // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2008. – №10. – С. 1 – 4.

 17. Затонський Д. Г. Белль – людина й письменник // Вікно в світ. – 1999. – №2. – С. 110 – 132.

 18. История зарубежной литературы XVIII ст. века: [учеб. для филол. спец. вузов] / Л.В. Сидоренко, Е.М. Апенко, А.В. Белобратов и др.; [под. ред. Л.В. Сидоренко]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М., 1999.

 19. История зарубежной литературы ХVIIІ века / [под ред. В.П. Неустроева]. – М., 1984.

 20. Історія зарубіжної літератури XVII–XVIII століття: [навчальний посібник] / Г.Й. Давиденко, М.О. Величко. – К., 2007.

 21. Матвіїшин В. Український літературний європеїзм : Монографія / В.Матвіїшин. – К., 2009.

 22. Назарець В., Васильєв Є., Пелех Ю. Оскар Уайльд і мораль Доріана Грея // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – №7 – 8. – С. 11 – 15.

 23. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ століття: Доба романтизму: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Богдан, 2001. – С. 72 – 85.

 24. Ніколенко О.М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література XVII–XVIII століть / О.М. Ніколенко. – К., 2003.

 25. Ніколенко О. Розвиток драматургії кінця ХІХ – ХХ століть / О. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 5. – С. 42 – 47.

 26. Ніколенко О.М., Філіна І.О. Японська проза ХХ століття // Ніколенко О.М., Філіна І.О. Філософія життя у китайській та японській літературах (Лі Бо, Ду Фу, Мацуо Басьо, Ісікава Такубоку, Ясунарі Кавабата, Кобо Абе): Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2003. – С. 47 – 51.

 27. Реизов Б. Г. Французский роман ХІХ века: Учебное пособие для студентов филологических специальностей университетов и пединститутов / Б. Г. Реизов. – 2-е изд.. – М. : Высшая школа, 1977. – 304 с.

 28. Соловьева Н.А. Модернизм в Великобритании // Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др., Под ред. Л.Г.Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.; изд. цент «Академия», 2000. – С. 283 304.

 29. Филина И. Философско-этические проблемы в трагедии Й.В. Ґете «Фауст» / И. Филина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – №4. – С. 30–32.

 30. Шалагінов Б. Німецька література Х–ХVІІІ сторіч: Ф.Шіллер / Б. Шалагінов // Вікно в світ. – 1999. – №1(4). – С. 74–89.


31.Апухтина В. А. Творчество В. М. Шукшина: Метод. Поэтика. Стиль. – Барнаул: Книжный мир, 1997

32.Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Наука, 1978.

33.Бочаров С.Г. Роман Л.Толстого «Война и мир». – М.: Наука, 1978.

34.Бушмин А.С. Художественный мир Салтыкова-Щедрина. – Л.: Художественная литература, 1987.

35.Голубков М. М. Русская литература ХХ века. После раскола. – М.: Аспект-Пресс, 2001.

36.Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века: Учебник. – М., 2010

37.Ермилова Е.В. Теория и образный мир русского символизма. – М., Наука, 1989.

38.Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. – М.: Наука, 1988

39.История русской литературы 19-го века. Вторая половина / Под ред Н.Н. Скатова. –М., Наука, 1987.

40.История русской литературы: в 4 тт. тт. 2-4. – Л.: Наука, 1982-1983.

41.История русской литературы ХХ века (20-90-е годы). – М.:

«Просвещение», 1998.

42.Котенко Н. Н. Валентин Распутин. Очерк творчества. – М.: «Современник», 1988.

43.Кулешов В.И. История русской литературы Х1Х-го века. 70-90-е годы. – М.: Академический проект, Фонд «Мир», 2010.

44.Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века. – М., «Просвещение» 2009.

45.Мусатов В. В. История русской литературы ХХ века (советский период). – М.: «Высшая школа», 2011.

46.Теплинский М.В. История русской литературы Х1Х-го века. – К.: Вища школа, 1991.

47.Щенников Г.К., Щенникова Л.П. История русской литературы ХІХ в. (70-90-е гг.). – М.: Просвещение, 2005. – 384 с.

48.Маймин Е.А. Лев Толстой: Путь писателя. – М.: «Художественная литература», 1984.

49.Прозоров В.В. Салтыков-Щедрин. – М.: Наука, 1988.

50.Смирнова Л.А. Иван Алексеевич Бунин. – М.: «Просвещение», 1991.

51.Современная русская литература (1990-е гг. – начало ХХI в.) – СПб.: Филологический факультет СпбГУ, 2005.

52.Русская литература ХХ века. Дооктябрьский период. – К.: Высшая школа, 1989.

53.Русская литература ХХ века: В 2 ч. Ч. 2 / Сост. В. Г. Меркин. – М.: Скрин, 1995.

54.Стрижевская Н. И. Письмена перспективы. О поэзии И. Бродского. – М.: Грааль, 1997.

55.Черняк. М. А. Современная русская литература. – СПб.; М., ААГА, Форум, 2004.

56.Яблоков, Е. А. На берегу неба. (Роман Андрея Платонова «Чевенгур»). – СПб, «Дмитрий Буланин», 2001.


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

 1. Методика изучения русского языка /Под ред. Иваницкой Г.Н. - М.: Просвещение, 1986. – 458 с.

 2. Методика преподавания русского языка /Под ред. М.Р. Баранова – М.: Прсвещение, 1990. – 365с.

 3. Методика преподавания русского языка /Под ред. М.Р. Баранова - М.: Прсвещение, 2000. - 362с.

4. Блинов Г.И., Панов Б.Т. Практические и лабораторные занятия по методике русского языка. – М.: Просвещение, 1986. – 200 с.

5. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Львов М.Р. и др. Методика преподавания

русского языка. – М.: Просвещение, 1990. – 350 с.

6. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1980. – 480 с.

7. Методика изучения русского языка / Под ред. Н.А. Пашковской, Г.М. Иваницкой. – К.: Рад. шк., 1986. – 458 с.

8. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение, 1988. – 260 с.

9. Напольнова Т.В., Пустовалов П.С. Практикум по методике преподавания русского языка. – М.: Просвещение, 1976. – 360 с.

10. Хрестоматия по методике преподавания: пособие для учителя / Сост. А.В. Текучев. - М.: Просвещение, 1982. – 460 с.

11. Гребенкина Р.Т. Изучение в школе фонетики и графики русского языка. - М.: Просвещение, 1984. – 350 с.

12. Юрчук Т.Г. Изучение орфоэпии в школе. - К.: Радянська школа, 1986. – 360 с.

13. Баранов М.И. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка. – М.: Просвещение,1988. – 240 с.

14. Вознюк Л.В. Изучение состава слова и словообразования. - К.: Просвещение, 1986. – 368 с.

15. Месяц Н.К. Изучение частей речи в условиях двуязычия. - К.: Наукова думка, 1987. – 260 с.

16. Озерская В.П. Изучение морфологии на синтаксической основе. – М.: Просвещение, 1974. – 460 с.

17. Озерская В.П. Изучение синтаксиса на основе взаимодействия с морфологией. – М.: Наука, 1982. – 260 с.

18. Блинов Г.И. Методика пунктуации в школе: Пособие для учителя. - М., 1978.

19. Григорян Л.Г. Обучение пунктуации в средней школе. - М., 1982.

20. Ломизов А.Ф. Изучение пунктуации в средней школе. - М., 1975.

21. Ломизов А.Ф. Трудные вопросы методики пунктуации. - М., 1975.

22. Текучев А.В. Об орфографическом и пунктуационном минимуме в средней школе. -М., 1982.

23. Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. – М.: Просвещение, 1982. – 370с.

24. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии, в 2-х частях. - М.: Просвещение, 1991. – 270 с.

25. Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации. - М.: Наука, 1983. – 190 с.

26. Учебно-методические журналы (РЯШ, Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины).

27. Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов; Под ред. М.Т. Ба- ранова.- М.: Изд. центр « Акакдемия», 2001.- 368с.

 1. Сигов В.К. Интеграция на уроках русского языка в одиннадцатом классе. // Русский язык ( первое сентября).-2000.-№ 14.- С.3.


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Активные формы преподавания литературы: Лекции и семинары на уроках в ст. классах /Р.И. Альбеткова, С.Г. Герке, Л.П. Гладкая и др. — М.: Просвещение, 1991. — 175 с.

 2. Алексюк А.М. Загальнi методи навчання в школi. — 2-е вид., переробл. i доп. — К.: Рад. шк., 1981. — 206 с.

 3. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1985. – 208 с.

 4. Бандура О.М. Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення української літератури: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1984. – 167 с.

 5. Бугайко Т.Ф. Майстернiсть вчителя-словесника. — К.: Рад. шк., 1963. — 188 с.

 6. Буряк С.Д. Інтерактивні й нестандартні уроки зарубіжної літератури. – Харків: Основа, 2005. – 160 с.

 7. Вахрушев В.С. Уроки мировой литературы в школе: 5-11 кл. Кн. для учителя. – М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. – 228 с.

 8. Гладишев В.В. Тексти та контексти: Контекстне вивчення художнiх творiв у курсах зарубiжної та росiйської лiтератури. Посiбник для вчителя. Видання друге. — Миколаїв: МОIППО, 2002. — 90 с.

 9. Гладышев В.В. Жанр рассказа в контексте школьной программы: 6-7 классы. — Харьков: Основа, 2003. — 112 с.

 10. Гладышев В.В. Жанр рассказа в контексте школьной программы: 10-11 классы. — Харьков: Основа, 2003. — 112 с.

 11. Голубков В.В. Методика преподавания литературы. – М.: Учпедгиз, 1962. – 496 с.

 12. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе: Методологические очерки о методике. — М.-Л.: Просвещение, 1966. — 266 с.

 13. Градовський А.В. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: методологія та методика: Монографія. – Черкаси, 2003. – 292 с.

 14. Дробот В.Н. Изучение биографии писателя школе: Пособие для учителя. – К.: Рад. шк., 1988. – 192 с.

 15. Iсаєва О.О. Теорiя i технологiя розвитку читацької дiяльностi старшокласникiв у процесi вивчення зарубiжної лiтератури: Монографiя. — К., 2003. — 380 с.

 16. Клименко Ж.В. Теорiя i технологiя вивчення перекладних художнiх творiв у старших класах загальноосвiтньої школи: Монографiя. — К.: НПУ iменi М.П. Драгоманова, 2006. — 340 с.

 17. Кудряшёв Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 1981. — 190 с.

 18. Курдюмова Т.Ф. Принципы изучения литературы в средней школе и пути их реализации // Проблемы преподавания литературы в средней школе. — М.: Просвещение, 1985. — С. 7 — 17.

 19. Маранцман В.Г., Чирковская Т.В. Проблемное изучение литературного произведения в школе. Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1977. — 206 с.

 20. Мiрошниченко Л.Ф. Методика викладання свiтової лiтератури в середнiх навчальних закладах: Пiдручник для студентiв-фiлологiв. — К.: Вища школа, 2007. — 415 с.

 21. Прокаев Ф.И., Доманов И.В., Кучинский Б.В. Зарубежная литература в школе: Книга для учителя. — К.: Рад. школа, 1987. — 208 с.

 22. Шамаева С.Е. Классная и внеклассная работа по зарубежной литературе в 5–8 классах: Кн. для учителя: Из опыта работы. — М.: Просвещение, 1989. — 128 с.

 23. Штейнбук Ф.М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 316 с.

Схожі:

В. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології затверджено ректор в. Д. Будак " 26" лютого 2013 Р. Програма
Розробники програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Меншій А. М
В. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами фахових вступних...
В. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. "26" лютого 2013 Р. Програма
Розробник програми к п н., доцент кафедри мовознавства та логопедії Рускуліс Л. В
В. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. "26" лютого 2013 Р. Програма
Програма затверджена на засіданні кафедри мовознавства та логопедії. Протокол №6 від 08 січня 2013 р
В. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
Романюк Любов Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і методики навчання
В. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Затверджено на засідання Вченої ради факультету іноземної філології Протокол №6 від «22» січня 2014 року
В. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Затверджено на засідання Вченої ради факультету іноземної філології Протокол №6 від «22» січня 2014 року
В. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології " затверджую " ректор в. Д. Будак " 20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань...
В. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології " затверджую " ректор в. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань...
В. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconПлан проведення науково-методичних семінарів кафедри слов’янської філології у 2012/2013 н р
Мости міжкультурного порозуміння: з досвіду перекладацької практики кафедри слов’янської філології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи