Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) icon

Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Скачати 68.58 Kb.
НазваПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Дата26.03.2013
Розмір68.58 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА


Кафедра археології, давньої та середньовічної історії

Кафедра нової та новітньої історії


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“26” ЛЮТОГО 2013 Р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

з всесвітньої історії (до ХХ ст.)

ШИФР. НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 0203 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

ШИФР.СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: 6.020302 «ІСТОРІЯ*»

освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»


Миколаїв - 2013


Розробники програми к.іст.н., доцент Господаренко Оксана Валеріївна

к.іст.наук, в.о.доцента Кузовков Володимир Володимирович


Затверджено на засіданні кафедри археології, давньої та середньовічної історії

протокол №  5 від «29» листопада 2012 р.


Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права

протокол №  6 від «19 » грудня 2012 р.

^ 1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Курс всесвітньої історії до ХХ ст. охоплює період від первісності до початку ХХ ст. Даний курс вивчає історію за періодами: первісність, історія стародавнього світу, історія середніх віків, нова історія країн Європи та Америки, нова історія країн Азії та Африки.

Аналізуються події пов’язані з віхами історичного процесу, культурним розвитком країн.

Одним з напрямів вивчення цього курсу є вивчення внутрішньої політики держав, їх економічного розвитку, а також основних зовнішньополітичних подій.

Студенти повинні вміти діалектично мислити, робити логічний аналіз фактів та робити вірні наукові висновки, бачити в історичних подіях позитиви й негативи та робити об’єктивно правильні наукові висновки, бачити перспективи тих чи інших подій в історії цих держав. А також, з наукових позицій давати оцінку тим чи іншим політичним та історичним діячам та їх ролі в політичному та економічному житті їх країн.

Вступний іспит/співбесіда з всесвітньої історії (до ХХ ст.) має на меті виявити знання студентами фактичного матеріалу, рівня підготовки майбутніх спеціалістів, вміння аналізувати основні тенденції історичного розвитку.


^ 2.Перелік питань


Історія стародавнього світу

 1. Народи та країни Родючої дуги в IX – IІІ тис. до н.е.

 2. Історичний розвиток Стародавньої Месопотамії. Загальна характеристика.

 3. Стародавній Єгипет. Загальна характеристика.

 4. Стародавній Іран (Персія). Формування світової Перської держави.

 5. Стародавній Китай. Ознаки, риси історичних етапів розвитку держави.

 6. Стародавня Індія. Основні періоди історичного розвитку, загальна характеристика

 7. Архаїчна Греція: формування суспільства та держави у формі полісів.

 8. Держава Олександра Македонського.

 9. Сутність еллінізму. Утворення і розвиток елліністичних держав.

 10. Культура Стародавньої Греції: загальна характеристика

 11. Рим часів ранньої республіки

 12. Пунічні війни та їх наслідки.

 13. Правління Октавіана Августа. Виникнення системи патриціату.

 14. Громадянські війни 40-х - 30-х рр. І ст. до н.е. Диктатура Юлія Цезаря. Падіння республіки.

 15. Культура Стародавнього Риму: загальна характеристика


Історія середніх віків

 1. Причини, суть, основні етапи Великого переселення народів (ІІ-VII ст.)

 2. Падіння Римської імперії та утворення варварських королівств.

 3. Франкська держава в епоху Меровінгів та Каролінгів

 4. Епоха вікінгів у Північній Європі

 5. Виникнення і розвиток середньовічних міст. Цехова організація ремесла і розвиток торгівлі

 6. Хрестові походи: причини, головні події, результати, наслідки

 7. Культура Західної Європи в середні віки: загальна характеристика

 8. Пророк Мухаммед (570-632): життя та діяльність. Виникнення ісламу.

 9. Виникнення та розвиток Османської Імперії.

 10. Зародження капіталістичних відносин в країнах Західної Європи.

 11. Система міжнародних відносин на початку ХVІІ ст.. Тридцятирічна війна.

 12. Основні напрямки Реформації.

 13. Епоха великих географічних відкриттів: причини, передумови, основні події, наслідки


Нова історія країн Європи та Америки.

 1. Англійська революція XVII ст.: причини, хід, наслідки

 2. Протекторат Олівера Кромвеля

 3. Абсолютна монархія у Франції XVIII ст. Людовік XV

 4. Франццузька революція XVIII cт.: причини, хід, наслідки

 5. Війна за незалежність. Утворення США.

 6. Революція 1848 р. в Європі: загальне і особливе

 7. Об’єднання Італії

 8. Об’єднання Німеччини

 9. Громадянська війна в США (1861-1865 рр.)

 10. Реконструкція Півдня США (1865-1867 рр.)

 11. Міжнародні відносини в ІІ пол. ХІХ ст.

 12. Франко-пруська війна

 13. Європа на поч. ХХ ст.: загальні тенденції економічного розвитку

 14. Міжнародні відносини на поч. ХХ ст.

 15. Утворення Троїстого союзу


Нова історія країн Азії та Африки.

 1. Японія в період сьогуната Токугава.

 2. Буржуазні реформи і перетворення епохи Мейдзі та їх значення для розвитку Японії.

 3. Селянська війна в Китаї. Утворення, державний устрій, аграрна програма, причини падіння і значення Тайпінської держави.

 4. Англійське завоювання Індії. Аграрна політика, організація управління і експлуатації країни в першій половині XIX ст.

 5. Соціально-економічні і політичні передумови, етапи, зміст, результати і наслідки танзімату в Османській імперії.

 6. Цивілізаційні та державні утворення в Африці XVII - XIX ст.

 7. Завершення територіального поділу Африки європейськими країнами. Організація системи управління колоніями.

^ 3.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінка «відмінно» (180-200 балів) ставиться, якщо абітурієнт:

 • показав повне знання фактичного матеріалу;

 • повністю розкрив і строго довів всі твердження питань білету;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв’язувати навчальні задачі.


Оцінка «добре» (150-179 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв’язувати навчальні задачі за стандартним алгоритмом.


Оцінка «задовільно» (124-149 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • неповне знання фактичного матеріалу;

 • задовільне володіння базовою термінологією;

 • вміє пояснити способи розв’язування навчальних задач зі сторонньою допомогою.


Оцінка «незадовільно» (100-123 бали) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • не може пояснити способи розв’язування навчальних задач навіть зі сторонньою допомогою.


^ 4.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Алексєєв Ю.М. Вертегел А.Г., Казаков О.О. Всесвітня історія- К., 2006.

 2. Боханов А.Н. История России. ХХ век. – М., 1996.

 3. Воронянський О.В. Всесвітня історія ХХ ст..Харьків.2006.

 4. Всесвітня історія ХХ ст.. /Під ред. Даниленко В.П., Панченка П.П.- К. 1999.

 5. Даниленко В.М., Панченко П.П. Всесвітня історія ХХ ст.. Київ, 2000

 6. Осокин Н.А. История средних веков / Н.А. Осокин. ― Мн.:Харвест, 2003 ― 672 с.

 7. Немировский А.И. История древнего мира: Античность: В 2 ч.: Учеб. для вузов. / А.И. Немировский- М.: Владос, 2000. Ч. 1. - 447 с., Ч.2 ― 479 с.

 8. Новая история стран Европы и Америки / [Виноградов В.Н., и др.] ― М.: Дрофа, 2005. ― 928 с.

 9. Дюрозель Ж.Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших днів.- К., 1995.

 10. Европа: Вчера, сегодня, завтра /под ред. И.П. Шмелева.-М.,2002.

 11. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы 20-го века /Под ред. А.В.Фадеева.-М.,1997.

 12. История США в 4-х т.-М., 1983-1987.

 13. Історія західних і південних слов‘ян ХХ ст../ Під ред. Е.П. Пугачева. – Харків, 1998.

 14. Історія сучасного світу /Під ред. Ю.А. Горбаня.-К., 2001.

 15. Киселева В.П. Палестинская проблема и Ближневосточный кризис. Киев. 1981.

 16. Корсаков К.И. История Великобритании.- М. 1997.

 17. Косминский Е.А. Историография средних веков V в. – середина XIX в. (лекции). – М., 1963.

 18. Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней.-М., 1993.

 19. Кроче Б. Теория и история историографии. – М., 1998.

 20. Новая история стран Европы и Америки: В 2-х кн. / Под ред. Е.Е.Юровской и И.М.Кривогуза. М., 1997.

 21. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / Под ред. И.М.Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002.

 22. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства.- К., 1999.

 23. Пивовар С., Серіщев Я. Стельмах С. Всесвітня історія ХХ ст..- К., 1998.

 24. Радугин А.А. Философия: Курс лекций. – М., 1995.

 25. Розалиев Ю.Н. Новая и новейшая история Азии и Африки. М., 1987.

 26. Смирнов В.П. Франция мировая война . – М., 1990.

 27. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой культуры: В 2-х т. – М., 1998.

 28. Щетинов Ю.А. Історія Росії. – М., 1999.

 29. Юрьев М.Ю. История стран Азии и Северной Африки. М., 1984.

 30. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.


Схожі:

Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Програму співбесіди з всесвітньої історії складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених у Державному...
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Програму співбесіди з всесвітньої історії складено з врахуванням вимог І змісту навчання історії в школі, закладених у Державному...
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на спільному засіданні кафедри нової та новітньої історії кафедри історії України
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) iconПрограма вступних випробувань з всесвітньої історії для абітурієнтів, що вступають на окр «бакалавр»
Програму вступних випробувань з всесвітньої історії складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених у...
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 020302 Історія*
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права протокол № 4 від «21» грудня 2011 р
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія*
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права протокол № 4 від «21» грудня 2011 р
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (ХХ – ХХІ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія*
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права протокол № 4 від «21» грудня 2011 р
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) iconПрограма вступного випробування з всесвітньої історії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка»
Програму вступного випробування з всесвітньої історії складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених...
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) iconПрограма вступного випробування із всесвітньої історії для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти
Мета вступного випробування із всесвітньої історії передбачає виявлення знань вступників із різних етапів її вивчення у загальноосвітній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи