Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського icon

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Скачати 92.99 Kb.
НазваМиколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Дата26.09.2014
Розмір92.99 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО


Механіко-математичний факультет


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“20” ЛЮТОГО 2014 Р.

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування
Для абітурієнтів, які вступають

на механіко-математичний факультет

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

на денну форму навчання

Спеціальність: 7.04030101 Прикладна математика
^

Миколаїв – 2014


Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у формі тестування.

Вступники проходять тестування в обсязі діючих програм освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Розробник: доцент кафедри ПМ та ІКТ Мельник В.А.
Затверджено на засіданні кафедри інформатики

Протокол № 6 від 18 листопада 2013 р.
Затверджено на засіданні Вченої ради механіко-математичного факультету

Протокол № 5 від 21 січня 2014 р.

Голова фахової атестаційної комісії ________________________ В.О. Поздєєв
^ 1. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Вступне фахове випробування проводиться у формі тестування.

Кількість тестових завдань – 36.

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання

початкового рівня 20 завдань;

середнього рівня 10 завдань;

високого рівня 6 завдань.

Максимальна кількість балів – 100.

Час на проходження тестування – 2 астрономічні години.
2.Програма
^ 1. Рівняння математичної фізики

 1. Поперечні коливання струни. Хвилеве рівняння. Початкові і краєві умови.

 2. Рішення задачі Коші для рівняння коливань струни методом характеристик.

 3. Рішення задачі Коші для рівняння коливань струни методом Фур'є.

 4. Постановка завдання Коші для рівняння теплопровідності. Інтеграл Фур'є.

 5. Рішення задачі Коші методом Фур'є про розповсюдження тепла в нескінченному стрижні. Інтеграл Пуассона.

 6. Рівняння Лапласа. Краєві завдання для рівняння Лапласа.

 7. Рішення задачі Дирихле для прямокутника.

 8. Рішення рівняння Лапласа в циліндровій системі координат. Рівняння Бесселя.

 9. Вільні коливання круглої мембрани.
^

2. Чисельні методи


 1. Рішення алгебраїчних рівнянь великих порядків. Методи відокремлення коренів рівнянь.

 2. Метод Гауса , метод простих ітерацій та метод Зейделя для чисельного рішення систем алгебраїчних рівнянь.

 3. Наближення функцій на кінцевій множині крапок інтерполяційним поліномом Лагранжу.

 4. Середньоквадратичне наближення функцій поліномами на кінцевій множині крапок.

 5. Наближення функцій системами ортогональних поліномів. Система ортогональних поліномів Чебишова.

 6. Чисельні методи інтегрування.

 7. Методи Ейлера та метод Рунге-Кута для розв’язку звичайних диференційних рівнянь.

 8. Чисельне рішення крайових задач для звичайних диференційних рівнянь.

 9. Розв’язок диференційних рівнянь з приватними похідними гіперболічного типу методом кінцевих різниць.

 10. Розв’язок диференційних рівнянь з приватними похідними параболічного типу методом кінцевих різниць.

 11. Розв’язок диференційних рівнянь з приватними похідними еліптичного типу методом кінцевих різниць.


^ 3. Методи оптимізації та дослідження операцій

 1. Різні форми запису задачі лінійного програмування. Перехід від однієї форми запису до іншої.

 2. Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування.

 3. Суть симплекс-методі. Опорний план задачі лінійного програмування. Теореми про оптимальність та покращення опорного плану.

 4. Алгоритм симплекс-методу.

 5. Метод штучного базису. Теорема про зв’язок між розв’язками розширеної та початкової задач.

 6. Двоїсті задачі лінійного програмування. Зв’язок між розв’язками прямої і двоїстої задачі. Теореми двоїстості.

 7. Задача дробово-лінійного програмування. Зведення її до задачі лінійного програмування.

 8. Транспортна задача, її математична постановка. Закрита та відкрита моделі.

 9. Знаходження опорного плану транспортної задачі методами південно-західного кута та мінімального елементу.

 10. Знаходження оптимального плану транспортної задачі методом потенціалів.


^ 4. Програмування(ч.1, 2)

 1. Синтаксис умовного оператора If … Then … Else.

 2. Синтаксис оператора вибору Select Case.

 3. Перевірка введених даних. Функції Val, IsNumeric, Len.

 4. Перевірка введених даних. Оператор On Error. Функції Err, Error.

 5. Оператор присвоєння. Математичні операції. Послідовність операцій. Математичні функції.

 6. Синтаксис функції MsgBox.

 7. Синтаксис функції InputBox.

 8. Синтаксис оператора циклу For. Параметр циклу.

 9. Синтаксис оператора циклу While. Умова входу до циклу. Лічильник циклів.

 10. Динамічні масиви. Оголошення масиву. Зміна розміру масиву. Збереження даних у масиві.5. “Системи управління базами даних”

 1. Базові поняття реляційних баз даних. Типи даних.

 2. Схема відношення, схема бази даних, типи зв’язків .

 3. Проектування реляційних баз даних із використанням нормалізації. Правила нормалізації Кодда.

 4. Робота з таблицями СУБД MS Access. Створення таблиць і визначення атрибутів полів. Сортування і добір записів. Відкриття, перейменування і зберігання таблиць

 5. Робота з запитами в СУБД Access. Запити в режимі SQL.

 6. Робота з формами в СУБД Access. Створення форм, елементів керування і елементів макета. Властивості форми.

 7. Робота з формами в СУБД Access. Властивості елементу керування. Події у формі та елементі керування. Стрічкова форма. Створення підлеглої форми. Зв’язок між формами.

 8. Розробка звітів у СУБД Access. Групування та сортування записів.

 9. Використання макросів для обробки подій у формі та елементі керування.

 10. Створення головної кнопочної форми. Налагодження параметрів запуску.


^ 6. Комп’ютерні мережі.

 1. Основні апаратні засоби та обладнання локальних обчислювальних мереж.

 2. Основи роботи в локальної мережі. Діагностика стеку протоколів TCP / IP.

 3. Стандарт 10Base-5/10Base-2 – специфікації, порівняння, правило 5-4-3

 4. Стандарт 10Base-T – специфікація, правило 3-х хабів

 5. Класифікація і характеристики комп'ютерних мереж. Мережеві топології.

 6. Комунікаційне обладнання. Модель міжмережевої взаємодії ISO / OSI.

 7. Описати рівні моделі OSI.

 8. Види мережевих протоколів. Адресація. Структура протоколів TCP / IP.

 9. Основи технології Ethernet. Формат кадру Ethernet.

 10. Модель «клієнт-сервер» та її реалізація в комп'ютерних мережах.

3.ЛІТЕРАТУРА

^ 1.Рівняння математичної фізики

  1. Тихонов А.Н. Самарський А.А. Рівняння математичної фізики. – М. “Наука” 1977р.

  2. Арсенин В.Я. Методи математичної фізики і спеціальні функції. – М. “Наука” 1974р.

  3. .Пискунів Н.С. Диференціальне й інтегральне числення для втузів т.2 - М. ”Наука” 1985р.

  4. Самарський А.А. Гулин А.В. Чисельні методи. - М. ”Наука” 1989р.

  5. Данко П.Е. і ін. Вища математика у вправах і задачах. 2ч. - М. ”Вища школа” 1997р.

  6. Запорожець Г.И. Керівництво до рішення задач по математичному аналізі. – М. ”Вища школа”. 1964р.

  7. Чипаев П.И. і ін. Вища математика. Спеціальні глави. – Київ “Вища школа”1977р.

  8. Владимиров В.С. Рівняння математичної фізики. – М. “Наука” 1981р.


^ 2. Чисельні методи

 1. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень: Підручник: У 2ч. – К.: Вища шк., 1995. – Ч.2., 431 с.

 2. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень: Підручник: У 2ч. – К.: Вища шк., 1995. – Ч.1., 367 с.

 3. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень: Підручник: У 2ч. – К.: Вища шк., 1995. – Ч.2., 431 с.

 4. Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и программирование. -М.: Высшая школа, 1990.

 5. Шуп Т. Прикладные численные методы в физике и технике. - М.: Высшая школа 1990.

 6. Воробьева Г.Н., Данилова А.Н. Практикум по вычислительной математике. -М. : Высшая школа, 1990, 208.

 7. Демидович Б.П. , Марон И.А. Основы вычислительной математики. -М. : Наука, 1970.


3. Програмування

 1. Архангельский А.Я. Программирование в С++Builder 5..- М.: ЗАО"Изд-во БИНОМ", 2000.- 1152с.

 2. Архангельский А.Я. Программирование в С++Builder 6.- М.: Бином, 2002.- 1152с.

 3. Архангельский А.Я. Программирование Delphi 6.- М.: БИНОМ, 2003.- 1119с.

 4. Р. Вайнер, Л. Пинсон. С++ изнутри. - Киев: НПИФ "ДиаСофт", 1993.

 5. Х.М.Дейтел, П.Дж.Дейтел. Как программировать на С++.М.:Бином.1998.

 6. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в C++.- СПб: Питер, 2003.- 928с.

 7. И.Пол. Объектно-ориентированное программирование с использованием С++. - Киев: НПИФ "ДиаСофт", 1995.

 8. Г. Шилдт. Самоучитель С++. BHV-Санкт-Петербург. 1997.

 9. Фаронов В.В. TurboPascal 7.0. Начальный курс. -М.: Колидж,1997.

 10. Турбо Pascal 7.0 – К.: Издательская группа BHV, 2002 – 496 с.

 11. А. Епашненков, В. Епашненков Программирование в среде Turbo Pascal 7/0/ - М.: «Диалог-Мифи», 1993. – 288 с.


^ 4.Методи оптимізації та дослідження операцій

 1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. Учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов. М.: Высшая школа, 1986. -319 с.

 2. Ашманов С.А., Тимохов В.В. Сборник задач по оптимизации. — М.: Наука, 1984. — 251 с.

 3. Карманов В.Г. Математическое программирование. — М.: Наука, 1981. — 387 с.

 4. Кузнецов А.В., Сакович В.А., Холод Н.И. и др. Сборник задач и упражнений по высшей математике: Математическое программирование. Минск: Вышэйшая школа, 1995. -382 с.


5. “Системи управління базами даних”

 1. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных. - М.: Финансы и статистика, 1983, 320с.

 2. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. - М.: Финансы и статистика, 1989, 351 с.

 3. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с микроЭВМ. -М.: Мир, 1991, 252 с.

 4. Кириллов В.В. Структуризованный язык запросов (SQL). - СПб.: ИТМО,1994,80 с.

 5. Мартин Дж. Планирование развития автоматизированных систем. - М.: Финансы и статистика, 1984, 196 с.

 6. Мейер М. Теория реляционных баз данных. - М.: Мир, 1987, 608 с.

 7. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных. В 2 кн., - М.: Мир, 1985. Кн. 1.-287с.: Кн. 2.-320с.

 8. Ульман Дж. Базы данных на Паскале. - М.: Машиностроение, 1990. - 386 с

 9. Хаббард Дж. Автоматизированное проектирование баз данных. - М.: Мир, 1984. -294с.

 10. Цикритизис Д., Лоховски Ф. Модели данных. - М.: Финансы и статистика, 1985. -344 с.

 11. Горев А., Ахаян Р., Макашарипов С. Эффективная работа с СУБД. -СПб.:Питер, 1997, 704с

 12. Кауфельд Д. Foxpro 2.6 for Windows для «чайников».-К., 1996, 265с.

 13. Каратыгин С., Тихонов А., Тихонова Л. Visual Fox Pro 5. Полное руководство пользователя с примерами. -М., 1997, 730с.

 14. Холидей К. Секреты ПК. -К., 1996, 432с.

 15. Заморин А.П.,Марков А.С. Толковый словарь по вычислительной технике и программированию: Основные термины.- М.:Русский язык, 1988, 221с.

 16. Карпов Г. Standart IBM PC: Справочник. Кишинев: ВИРТ, 1991, 192с.

 17. Нортон П. Персональный компьютер фирмы IBM и операционная система MS DOS. - М.:Радио и св., 1992, 416 с.

 18. Фафенбергер Б. Толковый словарь по компьютерным технологиям и;:l;nternet. К.: Диалектика, 1996, 480 с.

 19. К.Дж.Дейт. Введение в системы баз данных. М.-С-Пб.-К. Вильяме, 1999, 847 с.

 20. С.В.Глушаков, Д.В.Ломотько. Базы данных. Учебный курс. -Харьков: Фолио, 2000.

 21. С.Робинсон. Microsoft ACCESS 2000. Учебный курс. - СПб.:Питер, 2001, 512с.

^ 6. Комп’ютерні мережі.

 1. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі. – Київ: «Юніор», 2003, 400с.

 2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети (учебник). Принципы, технологии, протоколы – С-Пб., «Питер», 2001, 544с.

 3. Мизин И.А. и др. Сети коммутации пакетов. М.: Радио и связь, і986. 405 с.

 4. Пятибратов А.П. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1998 г

 5. Флинт Д. Локальные сети ЭВМ. М.: Финансы и статистика, 1986.

 6. Чуркин В.И. Проектирование вычислительных сетей. Учебное пособие. Санкт-Петербург, СПИАП, 1992. 86 с

 7. Шварц М. Сети ЭВМ. Анализ и проектирование. М.: Радио и связь, 1991. 334 с.

 8. Нанс Бэрри. Компьютерные сети. — М.: Бином, 1996.


Схожі:

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського iconМиколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
move to 1891-19326
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського iconМиколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
move to 1891-19323
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського iconМиколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
move to 1891-19322
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Хомутовська І.І. Програму складено на основі матеріалу шкільного курсу історії України 7-9 класи І включає найважливіші питання з...
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Ю. В. Програма вступного тестування розроблена на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з української (рідної)...
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Розробник: викладач математики вищої категорії циклової комісії з прикладної математики Карамалак Н.І. Програма вступного тестування...
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського iconМиколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
...
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського iconГрафік роботи приймальної комісії
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить Миколаївський національний...
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського iconГрафік роботи приймальної комісії
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить Миколаївський національний...
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Затверджено на засіданні кафедри української літератури і методики навчання (протокол №4 від 27 листопада 2012 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи