Національний університет «одеська юридична академія» icon

Національний університет «одеська юридична академія»
Скачати 328.6 Kb.
НазваНаціональний університет «одеська юридична академія»
Дата15.09.2012
Розмір328.6 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»Кафедра адміністративного і фінансового права


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Президент НУ «ОЮА»

академік ____________________ С.В. Ківалов


“_____” ____________________ 2011 року


робоча навчальна програма


на 2011-2012 навчальний рік


ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ


для спеціальності: 7.060101 „Правознавство”

8.060101 „Правознавство”


Для Судово-адміністративного факультету


Розробила: к.ю.н., доцент Козачук Д.А.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри “____” _________ 2011 р. протокол № ____


Розглянуто та схвалено навчально-методичною радою НУ «ОЮА»

протокол № _____ від “____” _____________ 2011 р.


Одеса – 2011

^ 1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ


Форма навчання (факультет)

Курс

Семестр

Лекції

Семінарські (практичні) заняття, в тому числі самостійні та контрольні

(для однієї академгрупи)

Всього аудиторних робіт

Самостійна

робота студента

Курсові роботи

Залік

Іспит

Всього годин


Денна

САФ

(магістри,

спеціалісти)5


1


16


14


30


50


-


-


+


80


Всього16


14


30


50


-


-


+


80


^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Запровадження адміністративної юстиції та вдосконалення засобів захисту прав і свобод громадян України є не лише невід'ємною складовою загального процесу формування правової держави, але й закріплення правового статусу людини і громадянина, важливою умовою забезпечення захисту суб’єктивних прав громадян у сфері виконавчої влади та місцевого самоврядування. Адміністративне судочинство, запроваджене в Україні із 2005 року є формою розгляду і вирішення широкого кола спорів, які виникають у сфері публічного управління. Враховуючи суттєві відмінності груп справ, що розглядаються в порядку адміністративного судочинства, законодавством передбачено низку особливостей порядку їхнього розгляду і вирішення. Крім того, судова реформа у частині змін, які торкнулися адміністративного судочинства, продовжує розвивати напрямок диференціації судових процедур в окремих категоріях справ.

Метою вивчення курсу «Адміністративне судочинство в окремих категоріях справ» слід вважати набуття студентами всебічних системно-теоретичних та науково-прикладних знань з предмету курсу. Володіння відповідними знаннями є необхідним та обов’язковим для майбутніх юристів-правознавців, чия спеціалізація пов’язана із діяльністю органів публічного управління та судової системи. Важливим завданням, яке покликаний виконувати цей курс є можливість використання поглиблених знань у сфері адміністративного судочинства на практиці, як при наданні юридичної допомоги громадянам в реалізації їхніх прав та законних інтересів, так і при виконанні функцій в органах публічного управління, а також в адміністративних судах.

Досягнення поставленої мети можливе при послідовному та комплексному вивченні всього обсягу матеріалу: лекційних конспектів, навчально-методичної літератури, практичної роботи та ін. Також є необхідною самостійна робота студентів, яка переважно пов’язана із аналізом судової практики та розв’язанням практичних питань щодо розгляду і вирішення окремих категорій публічно-правових спорів в порядку адміністративного судочинства.

Навчальний курс «Адміністративне судочинство в окремих категоріях справ» будується на засадах поділу навчального матеріалу у залежності із групами публічно-правових спорів, що розглядаються в адміністративних судах і пов’язані із застосуванням спеціальних норм здійснення адміністративного судочинства.

Навчальний курс будується на досягненнях сучасної науки адміністративного права і процесу, вивченні норм діючого законодавства та практики діяльності адміністративних судів щодо розгляду і вирішення окремих категорій адміністративних справ.

Після вивчення курсу студент повинен знати основні положення адміністративного судочинства та вміти їх тлумачити, добре орієнтуватися в розглянутих темах та в адміністративному, адміністративно-процесуальному законодавстві. Студент повинен також володіти матеріалом щодо процесуальних прав і обов’язків суб’єктів адміністративного судочинства, орієнтуватися в особливостях справ адміністративної юрисдикції, знати специфіку судової процедури щодо них.

Робоча програма розроблена на основі наукової, навчально-методичної літератури та рекомендацій провідних науковців кафедри адміністративного і фінансового права ОНЮА.

^ 3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ


Тема 1. Адміністративно-правові спори як предмет адміністративного судочинства (2 год.)

  1. Поняття публічно-правового спору та його особливості

  2. Структура публічно-правового спору

  3. Класифікація публічно-правових спорів

  4. Адміністративно-правові спори як різновид публічно-правових спорів

  5. Механізм розв’язання адміністративно-правових спорів. Адміністративне судочинство як судова форма вирішення адміністративно-правових спорів


Тема 2. Порядок розгляду справ щодо оскарження нормативно-правових актів (2 год.)


2.1. Нормативно-правові акти як предмет адміністративного спору

2.2. Право на позов щодо оскарження нормативно-правового акту

2.3. Праве становище позивача і відповідача у справах щодо оскарження нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві

2.4. Особливості проходження стадій адміністративного судочинства щодо справ про оскарження нормативно-правових актів

2.5. Виконання рішень адміністративного суду у справах щодо оскарження нормативно-правових актів, судовий контроль за виконанням прийнятих рішень.


Тема 3. Компетенційні спори (2 год.)

  1. Компетенція і повноваження як предмет адміністративного спору

  2. Позивач і відповідач у справах між суб’єктами владних повноважень щодо реалізації компетенції у сфері управління.

  3. Правові засади оскарження укладання, виконання, припинення і скасування адміністративних договорів.

  4. Особливості визначення підсудності компетенційних спорів


Тема 4. Спори за позовом суб’єкта владних повноважень до приватних осіб (2 год.)

4.1. Спори у сфері реалізації права на мирні зібрання

4.2. Особливості розгляду справ щодо примусового видворення іноземців та осіб без громадянства

4.3. Спори щодо зупинення окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян, в тому числі їх примусовий розпуск.

4.4. Спори за зверненням органів Державної податкової служби та СБУ


Тема 5. Спори між приватними особами і суб’єктами владних повноважень (2 год.)

5.1. Загальна характеристика спорів щодо рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень.

5.2. Особливості адміністративно-правових спорів у сфері земельних відносин

5.3. Особливості розгляду і вирішення податкових спорів

5.4. Особливості адміністративно-правових спорів за участю митних органів

5.5. Особливості адміністративно-правових спорів за участю державної виконавчої служби.


Тема 6. Спори, що виникають у сфері публічно-службових відносин (2 год.)

6.1. Поняття і види публічної служби

6.2. Спори щодо вступу на публічну службу

6.3. Спори щодо кар’єри на публічній службі

6.4. Спори щодо соціального і пенсійного забезпечення публічних службовців

6.5. Спори щодо припинення публічної служби


Тема 7. Виборчі спори та їх розгляд в адміністративних судах (2 год.)

671. Поняття виборчого спору. Класифікація виборчих спорів

7.2. Структура виборчого спору.

7.3. Процесуальне становище сторін у справах щодо розгляду і вирішення виборчих спорів

7.4. Підсудність виборчих спорів

7.5. Строки у справах щодо виборчих спорів

7.6. Докази, забезпечення позову і доказів у справах щодо розгляду і вирішення виборчих спорів. Представництво у справах щодо виборчих спорів.


Тема 8. Загальне провадження, скорочене провадження і письмове провадження в адміністративному судочинстві (2 год.)


8.1. Письмове провадження: поняття і особливості здійснення адміністративного судочинства в порядку письмового провадження

8.2. Справи, щодо яких застосовуються правила скороченого провадження: перспективи правового регулювання

8.3. Порівняльна характеристика письмового і скороченого провадження в адміністративному судочинстві

8.4. Забезпечення законності при розгляді і вирішенні справ в порядку письмового і скороченого провадження.


^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.


Тема 1. Адміністративно-правові спори як предмет адміністративного судочинства

  1. Поняття публічно-правового спору та його особливості

  2. Структура публічно-правового спору

  3. Адміністративно-правові спори як різновид публічно-правових спорів

  4. Класифікація адміністративно-правових спорів

  5. Механізм розв’язання адміністративно-правових спорів. Адміністративне судочинство як судова форма вирішення адміністративно-правових спорів


Теми рефератів: 1. Правова природа юридичних конфліктів та їхні форми.

2. Проблеми розмежування публічно-правових і приватноправових спорів.

3. Правові засоби захист публічних інтересів: світовий досвід.


Література:

 1. Адміністративне процесуальне (судове) право України : Підручник / ОНЮА ; За заг. ред. С.В. Ківалова . ─ О. : Юрид. л-ра, 2007 . ─ 312 с. 

 2. Адміністративне судочинство в Україні : В 2 кн. / Упоряд.
  В.С. Стефаник, В.В. Сунцов . ─ Х. : Консум, 2003.

 3. Бутенко В.І. Про співвідношення понять «юрисдикція», «компетенція», «повноваження», «підсудність», «підвідомчість» у адміністративному процесі / В.І. Бутенко // Наше право. – 2009. – № 1. – С. 36-40.

 4. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с. 

 5. Демченко С. Зміст правовідносин та предмет спору як головний критерій розмежування судових юрисдикцій // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 2. – С. 23-29.

 6. Єрьоменко Г., Комбікова А. Про прокут закону «Про медіацію» в Україні. // Право України. – 2011. – № 11-12. – С. 217-225.

 7. Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор (теоертико-методологические подходы к исследованию) // Правоведение. – 2000. – № 1. – С. 68-79.

 8. Зеленцов А.Б. Административный спор как правовая категория // Административное парво на рубеже веков (межвуз. сборник научных трудов). – Екатеринбург, 2003. – С. 161-174.

 9. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової ; С.В. Ківалов,
  О.І. Харитонова, О.М. Аракелян та ін., ОНЮА. – 3-тє вид. Х. : Одіссей, 2008. – 560 с.

 10. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За заг. ред.: С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка, О.І. Харитонової ; ОНЮА, Ред.-упоряд. Н.Ю. Голубєва. – К. : Прав. єдність, 2009. – 656 с. 

 11. Кодекс адміністративного судочинства України : У 2 т. : Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. – К. : Книги для бізнесу, 2007.

 12. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах : Навч. посібник / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; За ред. А.Т. Комзюка. – Х. : Юстініан, 2008. – 144 с.

 13. Кодекс адміністративного судочинства України. Аналіз судової практики / Вищий адміністративний суд України ; За ред. О.М. Пасенюка, Упоряд.: О.Н. Панченко, В.П. Базов. – К. : Істина, 2010. – 360 с.

 14. Константій О. Захист публічних суб’єктивних прав адміністративним судочинством / О.В. Константій // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2007. – № 1. – С. 35 – 39.

 15. Лупарев В.Б. Общая теория административного спора. – Воронеж, 2003. – 248 с.

 16. Мельник Р. Інститут адміністративної юстиції в системі українського права // Рябченко Я. Принципи оскарження нормативно-правових актів у порядку адміністративного судочинства // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 4. – С. 67-74.

 17. Мельник Р. Ще раз про ознаки публічно-правових відносин // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 1. – С. 55-64.

 18. Осадчий А.Ю. Публічно-правовий спір як предмет адміністративного судочинства / А.Ю. Осадчий // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – Т. 4. – 2005. – С. 186 – 192.

 19. Пасенюк О. Зміст правовідносин – надійна основа вітчизняної доктрини розмежування адміністративної та господарської юрисдикції // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 2. – С. 35-41.

 20. Перепелюк В. Захист приватних прав особи адміністративними судами // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 1. – С. 46-51.

 21. Смокович М. Визначення належності окремих справ до справ адміністративної юрисдикції // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 1. – С. 22-30.

 22. Ткач Г. Сутність публічно-правового спору за Кодексом адміністративного судочинства України / Г. Ткач // Матеріали наук.-практ. конф. з нагоди річниці запровадження адміністративного судочинства в Україні. – К., 2006. – С. 103 – 108.

 23. Уткин Э.А. Конфликтология. Теория и практика / Уткин Э.А. – М. : Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» : Изд-во «ЭКМОС», 2000. – 272 с. (331)

 24. Хаманева Н.Ю. Теоретические проблемы административно-правового спора // Государство и право. – 1998. – № 12. – С. 29-36.

 25. Шмідт Г. Розмежування публічно-правових і приватноправових спорів / Г. Шмідт // Матеріали наук.-практич. конф. з нагоди річниці запровадження адміністративного судочинства в Україні, Київ, 29 вересня 2006 року. – К., 2006. – С. 75 – 77.Тема 2. Порядок розгляду справ щодо оскарження нормативно-правових актів


2.1. Нормативно-правові акти як предмет адміністративного спору

2.2. Право на позов щодо оскарження нормативно-правового акту

2.3. Праве становище позивача і відповідача у справах щодо оскарження нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві

2.4. Особливості проходження стадій адміністративного судочинства щодо справ про оскарження нормативно-правових актів

2.5. Виконання рішень адміністративного суду у справах щодо оскарження нормативно-правових актів, судовий контроль за виконанням прийнятих рішень.


Теми рефератів: 1. Правова природа правових актів, що приймаються

Верховною Радою України, Вищою Радою юстиції

України.

2. Неналежний позивач у справах про оскарження нормативно-правових актів. Треті особи у справах про оскарження нормативно-правових актів.

3. Особливості здійснення викликів і повідомлень у справах про оскарження нормативно-правових актів.

4. Докази і доказування у справах про оскарження нормативно-правових актів.


Література:

 1. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – з 496 с. 

 2. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової ; С.В. Ківалов, О.І. Харитонова, О.М. Аракелян та ін., ОНЮА. – 3-тє вид. Х. : Одіссей, 2008. – з 560 с.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За заг. ред.: С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка, О.І. Харитонової ; ОНЮА, Ред.-упоряд. Н.Ю. Голубєва. – К. : Прав. єдність, 2009. – 656 с. 

 4. Кодекс адміністративного судочинства України : У 2 т. : Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. – К. : Книги для бізнесу, 2007.

 5. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах : Навч. посібник / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; За ред. А.Т. Комзюка. Х. : Юстініан, 2008.144 с.

 6. Кодекс адміністративного судочинства України. Аналіз судової практики / Вищий адміністративний суд України ; За ред. О.М. Пасенюка, Упоряд.: О.Н. Панченко, В.П. Базов. – К. : Істина, 2010. 360 с.Тема .3. Компетенційні спори

  1. Компетенція і повноваження як предмет адміністративного спору

  2. Позивач і відповідач у справах між суб’єктами владних повноважень щодо реалізації компетенції у сфері управління.

  3. Правові засади оскарження укладання, виконання, припинення і скасування адміністративних договорів.

  4. Особливості визначення підсудності компетенційних спорів


Теми рефератів: 1. Правова природа адміністративного договору.

2. Процесуальний статус сторін компетенційних спорів.


Література:

 1. Демин А. В. Административный договор: вопросы теории // Российский. юридический журнал. – 1995. – № 2. – С. 69—79.

 2. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / Е.Ф. Демський. К.: Юрінком Інтер, 2008. 496 с. 

 3. Делія Ю. Компетенційні спори: причини і шляхи їх подолання // Право України. – 2000. – № 6. – С. 32-36.

 4. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової ; С.В. Ківалов,
  О.І. Харитонова, О.М. Аракелян та ін., ОНЮА. 3-тє вид. Х. : Одіссей, 2008. 560 с.

 5. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За заг. ред.: С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка, О.І. Харитонової ; ОНЮА, Ред.-упоряд. Н.Ю. Голубєва. – К. : Прав. єдність, 2009. – 656 с. 

 6. Кодекс адміністративного судочинства України : У 2 т. : Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. К. : Книги для бізнесу, 2007.

 7. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах : Навч. посібник / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; За ред. А.Т. Комзюка. Х. : Юстініан, 2008. 144 с.

 8. Кодекс адміністративного судочинства України. Аналіз судової практики / Вищий адміністративний суд України ; За ред. О.М. Пасенюка, Упоряд.: О.Н. Панченко, В.П. Базов. К. : Істина, 2010. 360 с.

 9. Рябченко Я. Принципи оскарження нормативно-правових актів у порядку адміністративного судочинства // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 1. – С. 64-69.

 10. Смокович М. Окремі аспекти визначення поняття адміністративного договору // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 3.
  – С. 9-23.

 11. Стефанюк В.С. Понятие, признаки и публично-правовая природа административного договора. // Право Украины. – 2003. – №4. – С.105-106.

 12. Шаповалова О. Визначення поняття адміністративного договору: окремі аспекти // Рябченко Я. Принципи оскарження нормативно-правових актів у порядку адміністративного судочинства // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 4. – С. 46-53.

 13. Ямпольская Ц. А. О теории административного договора // Советское государство и право. – 1966. – № 10. – С. 56 – 136.Тема 4. Спори за позовом суб’єкта владних повноважень до приватних осіб

4.1. Спори у сфері реалізації права на мирні зібрання

4.2. Особливості розгляду справ щодо примусового видворення іноземців та осіб без громадянства

4.3. Спори щодо зупинення окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян, в тому числі їх примусовий розпуск.

4.4. Спори за зверненням органів Державної податкової служби та СБУ


Теми рефератів: 1. Процесуальні засоби забезпечення прав відповідача

у справах за позовом суб’єкта владних повноважень.

2. Правова природа наказного провадження.

3. Правова природа видворення: характеристика основних наукових підходів.

4. Оскарження рішень у справах за зверненням суб’єкта владних повноважень.


Література:

 1. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. 496 с. 

 2. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової ; С.В. Ківалов,
  О.І. Харитонова, О.М. Аракелян та ін., ОНЮА. 3-тє вид. Х. : Одіссей, 2008 . 560 с.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За заг. ред.: С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка, О.І. Харитонової ; ОНЮА, Ред.-упоряд. Н.Ю. Голубєва. – К. : Прав. єдність, 2009. – 656 с. 

 4. Кодекс адміністративного судочинства України : У 2 т. : Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. К. : Книги для бізнесу, 2007.

 5. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах : Навч. посібник / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; За ред. А.Т. Комзюка. Х. : Юстініан, 2008. 144 с.

 6. Кодекс адміністративного судочинства України. Аналіз судової практики / Вищий адміністративний суд України ; За ред. О.М. Пасенюка, Упоряд.: О.Н. Панченко, В.П. Базов. К. : Істина, 2010. 360 с.

 1. Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25.06.2009 №1 «Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні»;

 2. Про Державний комітет України у справах національностей та міграції: Указ Президента України від 13 вересня 2001 року № 836/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 38. – Ст. 1724.

 3. Смокович М. Суб’єкт владних повноважень як позивач в адміністративному судочинстві // // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 2. – С. 52-65.

 4. Спори за звернення суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом // Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних спорах. – 2009. – № 2. – С. 70-78.Тема 5. Спори, що виникають у сфері публічно-службових відносин

5.1. Поняття і види публічної служби

5.2. Спори щодо вступу на публічну службу

5.3. Спори щодо кар’єри на публічній службі

5.4. Спори щодо соціального і пенсійного забезпечення публічних службовців

5.5. Спори щодо припинення публічної служби


Теми рефератів: 1. Право позову у справах щодо дострокового припинення

повноважень народного депутата: світовий досвід і

перспективи розвитку національного законодавства.

2. Порядок розгляду справ щодо розрахунку соціального забезпечення публічних службовців.

3. Підсудність справ щодо припинення публічної служби службовців політичної служби.


Література:

 1. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / Е.Ф. Демський. К.: Юрінком Інтер, 2008. 496 с. 

 2. Ківалов С.В. Закон про державну службу : наук.-практ. коментар.
  / Ківалов С.В., Біла Л.Р. – О. : Фенікс, 2007. – 316 с.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової ; С.В. Ківалов,
  О.І. Харитонова, О.М. Аракелян та ін., ОНЮА. 3-тє вид. Х. : Одіссей, 2008 . 560 с.

 4. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За заг. ред.: С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка, О.І. Харитонової ; ОНЮА, Ред.-упоряд. Н.Ю. Голубєва. – К. : Прав. єдність, 2009. – 656 с. 

 5. Кодекс адміністративного судочинства України : У 2 т. : Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. К. : Книги для бізнесу, 2007.

 6. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах : Навч. посібник / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; За ред. А.Т. Комзюка. Х. : Юстініан, 2008 . 144 с.

 7. Кодекс адміністративного судочинства України. Аналіз судової практики / Вищий адміністративний суд України ; За ред. О.М. Пасенюка, Упоряд.: О.Н. Панченко, В.П. Базов. К. : Істина, 2010. 360 с.

 8. Літковська О. Особливості адміністративних справ щодо звільнення посадових осіб з публічної служби // юридичний журнал. – 2006. – № 8. – С. 113-133.

 9. Рябченко Я. Принципи оскарження нормативно-правових актів у порядку адміністративного судочинства // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 4. – С. 8-15.

 10. Цуркан М. Присяга публічного службовця як автономний правовий інститут у системі українського права // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2011. – № 2. – С. 16-27

 11. Цуркан М.І. Особливості розгляду адміністративних справ, пов’язаних зі спорами щодо проходження публічної служби // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. – № 2. – С. 15-25.


Тема 6. Виборчі спори та їх розгляд в адміністративних судах

6.1. Поняття виборчого спору. Класифікація виборчих спорів

6.2. Структура виборчого спору.

6.3. Процесуальне становище сторін у справах щодо розгляду і вирішення виборчих спорів

6.4. Підсудність виборчих спорів

6.5. Строки у справах щодо виборчих спорів

6.6. Докази, забезпечення позову і доказів у справах щодо розгляду і вирішення виборчих спорів. Представництво у справах щодо виборчих спорів.


Теми рефератів: 1. Суб’єктний склад виборчого спору.

2. Особливості розгляду і вирішення спорів щодо виборів Президента України.

3. Офіційний спостерігач від іноземної держави як суб’єкт адміністративного процесу.

4. Порядок розгляду і вирішення справ щодо уточнення списку виборців: перспективи правового регулювання.


Література:

 1. Бачеріков О.В. Адміністративне судочинство у справах, пов’язаних із виборчим процесом / автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук. за спеціальністю 12.00.07. – О., 2011. – 18 с.

 2. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / Е.Ф. Демський. К.: Юрінком Інтер, 2008. 496 с. 

 3. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової ; С.В. Ківалов, О.І. Харитонова, О.М. Аракелян та ін., ОНЮА. 3-тє вид. Х. : Одіссей, 2008 . 560 с.

 4. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За заг. ред.: С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка, О.І. Харитонової ; ОНЮА, Ред.-упоряд. Н.Ю. Голубєва. – К. : Прав. єдність, 2009. – 656 с. 

 5. Кодекс адміністративного судочинства України : У 2 т. : Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. К. : Книги для бізнесу, 2007.

 6. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах : Навч. посібник / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; За ред. А.Т. Комзюка. Х. : Юстініан, 2008. 144 с.

 7. Кодекс адміністративного судочинства України. Аналіз судової практики / Вищий адміністративний суд України ; За ред. О.М. Пасенюка, Упоряд.: О.Н. Панченко, В.П. Базов. К. : Істина, 2010. 360 с.

 8. Панченко О. Деякі питання організації роботи адміністративних судів України і забезпечення розгляду справ, пов’язаних із виборчим процесом з чергових виборів Президента України у 2010 році // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 2. – С. 41-52.

 9. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України №2 від 02.04.2007р.Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму

 10. Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо порушення виборчого законодавства / за аг. ред. В.В. Кривенко. – Харків, 2006. – 16 с.

 11. Смокович М. Визначення поняття та належності виборчого спору / М. Смокович // Вибори та демократія : наук.-просвіт. правн. журнал. – 2009. – № 4. – С. 4 – 18.

 12. Смокович М. Окремі аспекти процесуальних особливостей судового розгляду виборчих спорів / М. Смокович // Вибори та демократія : Наук.-просвіт. правн. журнал. – 2008. – № 1. – С. 5 – 10.

 13. Смокович М., Галайчук В., Кальченко С. Окремі аспекти застосування матеріального і процесуального законодавства при розгляді та вирішенні справ, пов’язаних із виборчим процесом вибору Президента України // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 3. – С. 88-132.

 14. Янюк Н. Виборчі спори як предмет судового розгляду : окремі проблеми теорії та практики / Н. Янюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2008. – Вип. 47. – С. 96 – 102.Тема 7. Загальне провадження, скорочене провадження і письмове провадження в адміністративному судочинстві


7.1. Письмове провадження: поняття і особливості здійснення адміністративного судочинства в порядку письмового провадження

7.2. Справи, щодо яких застосовуються правила скороченого провадження: перспективи правового регулювання

7.3. Порівняльна характеристика письмового і скороченого провадження в адміністративному судочинстві

7.4. Забезпечення законності при розгляді і вирішенні справ в порядку письмового і скороченого провадження.


Теми рефератів: 1. Порівняльна характеристика основних форм розгляду і

вирішення адміністративних справ.

4. Особливості процесу доказування у справах, що розглядаються в скороченому провадженні.


Література:

 1. Аверянов В.Б. Нові категорії Кодексу адміністративного судочинства України: питання наукового тлумачення // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 5-10.

 2. Завальнюк І. Скорочене провадження – дієвий засіб оптимізації системи адміністративного судочинства // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2011. – № 2. – С. 55-61.

 3. Клочай Н. Особливості провадження в адміністративних справах // Юридична газета. – 2005. – № 20.

 4. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової ; С.В. Ківалов, О.І. Харитонова, О.М. Аракелян та ін., ОНЮА. 3-тє вид. Х. : Одіссей, 2008. 560 с.

 5. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За заг. ред.: С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка, О.І. Харитонової ; ОНЮА, Ред.-упоряд. Н.Ю. Голубєва. – К. : Прав. єдність, 2009. – 656 с. 

 6. Кодекс адміністративного судочинства України : У 2 т. : Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. К. : Книги для бізнесу, 2007.

 7. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах : Навч. посібник / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; За ред. А.Т. Комзюка. Х. : Юстініан, 2008. 144 с.

 8. Кодекс адміністративного судочинства України. Аналіз судової практики / Вищий адміністративний суд України ; За ред. О.М. Пасенюка, Упоряд.: О.Н. Панченко, В.П. Базов . К. : Істина, 2010 . 360 с.

 9. Кодекс адміністративного судочинства України. Аналіз судової практики / Вищий адміністративний суд України ; За ред. О.М. Пасенюка, Упоряд.: О.Н. Панченко, В.П. Базов . – К. : Істина, 2010 . – 360 с.

 10. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. К. : ЦУЛ, 2011 . 704 с. 

 11. Путівник для учасника адміністративного процесу / Авт.-упоряд.
  Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда. К. : Центр політ.-прав. реформ, 2010. 104 с. 

 12. Смокович М. Скорочене провадження в адміністративній справі: проблеми та перспективи // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2011. – № 3. – С. 13-26.

5^ . ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

(ДЛЯ ІСПИТУ)


 1. Поняття публічно-правового спору та його особливості

 2. Структура публічно-правового спору

 3. Адміністративно-правові спори як різновид публічно-правових спорів

 4. Класифікація адміністративно-правових спорів

 5. Механізм розв’язання публічно-правових спорів.

 6. Адміністративне судочинство як судова форма вирішення публічно-правових спорів

 7. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення публічно-правових спорів

 8. Адміністративне оскарження та його значення у розв’язанні публічно-правових спорів

 9. Нормативно-правові акти як предмет адміністративного спору

 10. Право на позов щодо оскарження нормативно-правового акту

 11. Праве становище позивача і відповідача у справах щодо оскарження нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві

 12. Особливості проходження стадій адміністративного судочинства щодо справ про оскарження нормативно-правових актів

 13. Виконання рішень адміністративного суду у справах щодо оскарження нормативно-правових актів, судовий контроль за виконанням прийнятих рішень.

 14. Заходи процесуального забезпечення у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.

 15. Особливості оскарження актів Верховної Ради України

 16. Особливості оскарження актів Вищої ради юстиції України

 17. Компетенція і повноваження як предмет адміністративного спору

 18. Позивач і відповідач у справах між суб’єктами владних повноважень щодо реалізації компетенції у сфері управління.

 19. Правові засади оскарження укладання, виконання, припинення і скасування адміністративних договорів.

 20. Особливості визначення підсудності компетенційних спорів

 21. Докази і доказування у компетенційних спорах

 22. Спори у сфері реалізації права на мирні зібрання

 23. Строки у справах щодо реалізації права на мирні зібрання

 24. Особливості розгляду справ щодо примусового видворення іноземців та осіб без громадянства

 25. Спори щодо зупинення окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян, в тому числі їх примусовий розпуск.

 26. Спори за зверненням органів Державної податкової служби

 27. Спори за зверненням Служби безпеки України

 28. Поняття і види публічної служби

 29. Процесуальний статус сторін у спорах щодо публічної служби

 30. Спори щодо вступу на публічну службу

 31. Спори щодо кар’єри на публічній службі

 32. Спори щодо соціального і пенсійного забезпечення публічних службовців

 33. Спори щодо припинення публічної служби

 34. Підсудність спорів щодо вступу, проходження і припинення публічної служби

 35. Строки у спорах щодо вступу, проходження і припинення публічної служби

 36. Докази і доказування у спорах щодо вступу, проходження і припинення публічної служби

 37. Підсудність справ щодо обчислення і нарахування пенсійних виплат державним службовцям

 38. Поняття виборчого спору.

 39. Класифікація виборчих спорів

 40. Структура виборчого спору.

 41. Процесуальне становище сторін у справах щодо розгляду і вирішення виборчих спорів

 42. Підсудність виборчих спорів

 43. Строки у справах щодо виборчих спорів

 44. Докази, забезпечення позову і доказів у справах щодо розгляду і вирішення виборчих спорів.

 45. Представництво у справах щодо виборчих спорів.

 46. Оскарження судових рішень у справах щодо виборчих спорів

 47. Письмове провадження: поняття і особливості здійснення адміністративного судочинства в порядку письмового провадження

 48. Справи, щодо яких застосовуються правила скороченого провадження: перспективи правового регулювання

 49. Порівняльна характеристика письмового і скороченого провадження в адміністративному судочинстві

 50. Забезпечення законності при розгляді і вирішенні справ в порядку письмового і скороченого провадження.

 51. Особливості розгляду і вирішення справ щодо спорів у сфері соціального захисту населення

 52. Порядок оскарження судових рішень у справах щодо спорів у сфері соціального захисту населення

 53. Особливості розгляду і вирішення справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної податкової служби

 54. Підсудність справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної податкової служби

 55. Особливості розгляду і вирішення справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної виконавчої служби

 56. Підсудність справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної виконавчої служби

 57. Особливості адміністративного судочинства у справах щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України

 58. Особливості адміністративного судочинства у справах, пов’язаних із примусовим відчуженням земельної ділянки

 59. Процесуальне становище сторін у справах щодо оскарження індивідуальних актів органів місцевого самоврядування

 60. Процесуальне становище сторін у справах щодо оскарження індивідуальних актів органів державної влади

7. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ:


 1. Адміністративне процесуальне (судове) право України : Підручник / ОНЮА ; За заг. ред. С.В. Ківалова . ─ О. : Юрид. л-ра, 2007 . ─ 312 с. 

 2. Адміністративне судочинство в Україні : В 2 кн. / Упоряд. В.С. Стефаник, В.В. Сунцов . ─ Х. : Консум, 2003 . 

 3. Бахрах Д.Н. Административно-процессуальное принуждение // Изв. вузов. Правоведение. – 1989. – № 4. – С. 59–64.

 4. Бевзенко В.М. Адміністративні суди України : Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / В.М. Бевзенко . ─ К. : Алерта ; К. : КНТ, 2006

 5. Бутенко В.І. Про співвідношення понять «юрисдикція», «компетенція», «повноваження», «підсудність», «підвідомчість» у адміністративному процесі / В.І. Бутенко // Наше право. – 2009. – № 1.
  – С. 36–40.

 6. Демин А. В. Административный договор: вопросы теории // Российский. юридический журнал. – 1995. – № 2. – С. 69—79.

 7. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / Е.Ф. Демський . ─ К.: Юрінком Інтер, 2008 . ─ 496 с. 

 8. Завальнюк І. Скорочене провадження – дієвий засіб оптимізації системи адміністративного судочинства // Вісник ВАСУ. – 2001. – № 2.

 9. Ківалов С.В. Закон про державну службу : наук.-практ. коментар.
  / Ківалов С.В., Біла Л.Р. – О. : Фенікс, 2007. – 316 с.

 10. Клочай Н. Особливості провадження в адміністративних справах // Юридична газета. – 2005. – № 20.

 11. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України
  від 06.07.2005 р. № 2747–IV // Офіційний вісник України від 26.08.2005 р. – № 32. – Ст. 1918.

 12. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової ; С.В. Ківалов,
  О.І. Харитонова, О.М. Аракелян та ін., ОНЮА . ─ 3-тє вид. ─ Х. : Одіссей, 2008 . ─ 560 с.

 13. Кодекс адміністративного судочинства України : Наук.-практ. коментар / За заг. ред.: С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка, О.І. Харитонової ; ОНЮА, Ред.-упоряд. Н.Ю. Голубєва . ─ К. : Прав. єдність, 2009 . ─ 656 с. 

 14. Кодекс адміністративного судочинства України : У 2 т. : Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди . ─ К. : Книги для бізнесу, 2007.

 15. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах : Навч. посібник / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; За ред. А.Т. Комзюка . ─ Х. : Юстініан, 2008 . ─ 144 с.

 16. Кодекс адміністративного судочинства України. Аналіз судової практики / Вищий адміністративний суд України ; За ред. О.М. Пасенюка, Упоряд.: О.Н. Панченко, В.П. Базов . ─ К. : Істина, 2010 . ─ 360 с.

 17. Колпаков В.К. Докази та доказування в адміністративному судочинстві : Монографія / В.К. Колпаков, В.В. Гордєєв . ─ Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009 . ─ 128 с.

 18. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України : Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник . ─ К. : Прецедент, 2007 . ─ 531 с. 

 19. Константій О. Захист публічних суб’єктивних прав адміністративним судочинством / О.В. Константій // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2007. – № 1. – С. 35 – 39.

 20. Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України : Підручник / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій ; За ред. О.В. Кузьменко . ─ К. : Атіка, 2008 . ─ 416 с. 

 21. Лупарев Е.Б. Понятие и признаки административно-правового спора / Е.Б. Лупарев // Журнал российского права. – 2002. – № 2. – C. 44 – 51.

 22. Матвійчук В.К. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України / В.К. Матвійчук, І.О. Хар . ─ 2-ге вид., стер. ─ К. : Алерта ; К. : КНТ, 2009.

 23. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України . ─ К. : ЦУЛ, 2011 . ─ 704 с. 

 24. Осадчий А.Ю. Публічно-правовий спір як предмет адміністративного судочинства / А.Ю. Осадчий // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – Т. 4. – 2005. – С. 186 – 192.

 25. Основи адміністративного судочинства в Україні : Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / За ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди . ─ 2-ге вид., переробл. і доповн. ─ К. : КНТ, 2009 . ─ 248 с. 

 26. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / За ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна . ─ К. : Старий світ, 2006 . ─ 576 .

 27. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 6 березня 2008 року "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ".

 28. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України №1 від 20.06.11 року Про забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ першою судовою палатою Вищого адміністративного суду України

 29. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України №2 від 02.04.2007р.Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму

 30. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України №2 від 13.12.10 року Про судову практику застосування статей 235–240 Кодексу адміністративного судочинства України

 31. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України №3 від 13.12.10 року про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби

 32. Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25.06.2009 №1 «Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні»;

 33. Про Державний комітет України у справах національностей та міграції: Указ Президента України від 13 вересня 2001 року № 836/2001 // Офіційний вісник України. - 2001.- № 38.- Ст. 1724.

 34. Про забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ першою судовою палатою Вищого адміністративного суду України;

 35. Про затвердження Тимчасової інструкції про оформлення документів, необхідних для вирішення питань про надання, втрату, позбавлення статусу біженця: Наказ Державного комітету України у справах національностей та міграції від 29 квітня 2002 року № 20 // Вісник Держкомнацміграції України. - 2002. - № 2. - С. 39.

 36. Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців: Закон України від 10 січня 2002 р.- № 2942-ІІІ // Урядовий кур’єр. - 2002. - 23 січня.

 37. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7.07.2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 41-42; № 43; № 44-45. – Ст. 529.

 38. Путівник для учасника адміністративного процесу / Авт.-упоряд. Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда . ─ К. : Центр політ.-прав. реформ, 2010 . ─ 104 с. 

 39. Рябченко Я. Оскарження нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві: автореферат дисертації, 2010.

 40. Самсін І. Судовий розгляд справ про вибори / І.Л. Самсін // Вибори та демократія : Наук.-просвіт. правн. журнал. – 2007. – № 1. – С. 4 – 21.

 41. Смокович М. Визначення поняття та належності виборчого спору / М. Смокович // Вибори та демократія : наук.-просвіт. правн. журнал. – 2009. – № 4. – С. 4 – 18.

 42. Смокович М. Окремі аспекти процесуальних особливостей судового розгляду виборчих спорів / М. Смокович // Вибори та демократія : Наук.-просвіт. правн. журнал. – 2008. – № 1. – С. 5 – 10.

 43. Стефанюк В.С. Понятие, признаки и публично-правовая природа административного договора. // Право Украины. – 2003. – №4. – С.105-106.

 44. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес : Монографія / В.С. Стефанюк . ─ Х. : Консум, 2003. ─ 464 с. 

 45. Ткач Г. Сутність публічно-правового спору за Кодексом адміністративного судочинства України / Г. Ткач // Матеріали наук.-практ. конф. з нагоди річниці запровадження адміністративного судочинства в Україні. – К., 2006. – С. 103 – 108.

 46. Уткин Э.А. Конфликтология. Теория и практика / Уткин Э.А. – М. : Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» : Изд-во «ЭКМОС», 2000. – 272 с. (331)

 47. Хаманева Н.Ю. Теоретические проблемы административно-правового спора / Н.Ю. Хаманева // Государство и право. – 1998. – № 12. – С. 73 – 78.

 48. Цуркан М.І. Особливості розгляду адміністративних справ, пов’язаних зі спорами щодо проходження публічної служби
  / М.І. Цуркан // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. – № 2. – С. 15-25.

 49. Шмідт Г. Розмежування публічно-правових і приватноправових спорів / Г. Шмідт // Матеріали наук.-практич. конф. з нагоди річниці запровадження адміністративного судочинства в Україні, Київ, 29 вересня 2006 року. – К., 2006. – С. 75 – 77.

 50. Ямпольская Ц. А. О теории административного договора // Советское государство и право. – 1966. – № 10. – С. 56 – 136.

 51. Янюк Н. Виборчі спори як предмет судового розгляду : окремі проблеми теорії та практики / Н. Янюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2008. – Вип. 47. – С. 96 – 102.Завідувач кафедри адміністративного і фінансового права

д.ю.н., професор, академік _________________ С.В. Ківалов


Робочу програму розробила:

К.ю.н., доцент _______________ Д.А. КозачукСхожі:

Національний університет «одеська юридична академія» iconНаціональний університет «Одеська юридична академія»
«Правове життя сучасної України», присвячена 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю...
Національний університет «одеська юридична академія» iconНаціональний університет «Одеська юридична академія»
«Правове життя сучасної України», присвячена 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю...
Національний університет «одеська юридична академія» iconШановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Південний регіональний центр Національної академії правових наук України запрошу
Конференція відбудеться 16-17 травня 2014 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Метою даної конференції...
Національний університет «одеська юридична академія» iconШановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет міжнародно-правових відносин Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин запрошують
Круглий стіл відбудеться 19 квітня 2013 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Метою круглого столу є обговорення...
Національний університет «одеська юридична академія» iconCols=2 gutter=59> Національний університет «Одеська юридична академія» Студентське наукове товариство Соціально-правовий факультет

Національний університет «одеська юридична академія» iconНаціональний Університет «Одеська юридична академія»
Система дозволить оптимізувати виконання основних завдань пов'язаних з роботою слідчого з вищевказаними матеріалами
Національний університет «одеська юридична академія» iconПроект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет
Рекомендовано Навчально-методичною радою ну "Одеська юридична академія". Протокол №5 від "19" грудня 2011 р
Національний університет «одеська юридична академія» iconНаціональний університет «Одеська юридична академія»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Правова І кримінологічна культура в механізмі протидії...
Національний університет «одеська юридична академія» iconНаціональний університет «одеська юридична академія» факультет цивільної та господарської юстиції студентське наукове товариство запрошення до участі у
Міжнародній цивілістичній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Національний університет «одеська юридична академія» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов
«Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи», яка відбудеться 24 квітня 2013 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи