Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти icon

Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Скачати 141.28 Kb.
НазваПрограма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Дата26.03.2013
Розмір141.28 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

на основі повної загальної середньої освіти


Галузь знань 0202 «Мистецтво»

Напрям підготовки 6.020204 «музичне мистецтво»


Схвалено вченою радою факультету музичного мистецтва

Протокол № 2 від « 15 » лютого 2013 р.


Голова вченої ради факультету музичного мистецтва проф. Димченко С.С.


Укладач: кандидат історичних наук, доцент Смирнова Т.В.


Рівне – 2013


Зміст


Вступ ------------------------------------------------------------------------------3


Зміст програми творчого конкурсу------------------------------------------7


Список рекомендованої літератури -----------------------------------------8


електронний ресурс ------------------------------------------------------------12


Вступ

Творчий конкурс проводиться з метою перевірки та оцінювання здібностей вступника до творчої діяльності за напрямом «Музичне мистецтво». Принципово важливим є виявлення вступників, спроможних під час навчання в РДГУ досягти відповідного професійного рівня майстерності та отримати необхідні знання і уміння для подальшої творчої діяльності в галузі музичного мистецтва. Вступники повинні також виявити відповідну фахову придатність, мати досвід участі у різноманітних концертних заходах.

Вступники, які обрали кваліфікації “бакалавр мистецтва, артист, керівник фольклорного ансамблю”, «бакалавр мистецтва, диригент народного оркестру, артист оркестру (ансамблю)», «бакалавр мистецтва, диригент хору, артист хору», «бакалавр мистецтва, диригент духового оркестру, артист оркестру (ансамблю)», «бакалавр мистецтва, артист оркестру (ансамблю), диригент естрадного оркестру (ансамблю)», «бакалавр мистецтва, артист-вокаліст», «Аранжувальник, аудіотехнолог» повинні мати творчі здібності, необхідні знання у галузі музичного мистецтва, зокрема стосовно обраного ним жанру.

Під час творчого конкурсу вступник повинен виявити:

^ Знання:

– музичної термінології та літератури за фахом;

– основи теорії музики.

Уміння:

– грамотно і виразно виконувати різні за жанром, характером, стилем, формою музичні твори;

– виявляти специфічні особливості музичної форми виконуваних вступником під час випробування творів;

– співати, рухатися та танцювати під музику під час творчого конкурсу (для вокалістів), грамотно відповідати на запитання з теорії та історії вітчизняного і світового музичного мистецтва;

– темпо-метро-ритмічного володіння виконавською технікою при виконанні музичних творів;

– володіння засобами музичної виразності звуку, тембру, голосу.

Перед творчим конкурсом вступники повинні пройти попередні консультації, на яких узгоджується обраний для виконання репертуар, питання технічного забезпечення музичного супроводу виконання інструментальних та вокальних творів.

Під час творчого конкурсу вступник повинен виявити загальну ерудицію в питаннях музичного мистецтва та володіти елементарними музичними знаннями. Також звертається увага на сценічні дані вступника, його внутрішнє бачення. предметна екзаменаційна комісія має право давати вступникові завдання, які не виходять за межі запропонованої програми.

Вступники, які мають роботи з композиції, обробки, оркестровки, аранжування музичних творів, можуть представити їх екзаменаційній комісії.

Творчий конкурс проводиться у два етапи:

  • гра на музичному інструменті або вокал;

  • слуховий аналіз.


Порядок проведення вступного випробування:

  • допуск до вступного випробування вступників здійснюється за умови наявності екзаменаційного листа та документа, який засвідчує особу (паспорта, свідоцтва про народження тощо);

  • вступне випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією РДГУ;

  • вступникам, дозволяється брати з собою необхідні для творчих конкурсів предмети (костюми, диски із записами фонограми для вокалістів тощо), перелік яких рекомендований предметною екзаменаційною комісією, що проводить вступні випробування;

  • вступники, які не з’явилися на вступне випробування без поважних причин у визначений розкладом час, до участі у подальших випробуваннях та в конкурсі не допускаються; за наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть бути допущені до пропущеного вступного випробування (випробувань) з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених термінів та розкладу вступних випробувань;

  • перескладання вступних випробувань не дозволяється.


^ Порядок оцінювання творчого конкурсу.

Оцінювання результатів творчого конкурсу вступників на вступному випробуванні здійснюється членами предметної екзаменаційної комісії, призначеної згідно з наказом ректора, за шкалою оцінок від 100 до 200 балів. Підставою для формування оцінки є критерії, подані у таблицях.

вступники, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап менше 140 балів, до участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються.


^ Критерії оцінювання І етапу творчого конкурсу


бали
100-139

Низький рівень навичок володіння музичним інструментом (вокалом), невизначеність у трактовці виконання творів, порушення відчуття форми, стилю, жанрових ознак. Серйозні і значні технічні помилки у відтворенні музичного матеріалу.

140-151

Наявність певного рівня навичок володіння музичним інструментом (вокалом), незначні текстові помилки, невпевненість у трактовці музичного стилю і формотворчих процесів, відсутність професійного туше.

152-180

Виконання творів на музичному інструментів (спів) визначається адекватною трактовкою, динамічною градацією. Мають місце професійні навички володіння музичним інструментом (вокалом).

181-200

Технічна досконалість і художня виразність виконання творів на музичному інструменті (під час співу), сценічність, образність, бачення жанрово-стильових особливостей, яскравість інтерпретації.


^ Критерії оцінювання ІІ етапу творчого конкурсубали
100-139

Вступник володіє знаннями з елементарної теорії музики на дуже низькому початковому рівні, не володіє музичною термінологією, невірно визначає на слух інтервали, акорди, лади, тощо. Інтонування голосом незадовільне, не володіє інструментом.

140-151

Вступник має середній рівень підготовки: допускає помилки у визначеннях, на слух визначає 50% запропонованого матеріалу. Низький рівень інструментальної підготовки, недостатньо володіє виразними засобами виконавства.

152-180

Вступник має добру музично-теоретичну підготовку, але допускає неточності в одній з частин опитування (в усній теоретичній відповіді або у слуховому аналізі). Демонструє художнє виконання творів різних стилів і жанрів. На достатньому рівні, при незначних недоліках, володіє засобами музичної виразності, демонструє достатній рівень виконавської техніки

181-200

Вступник має високий показник знань теоретичного матеріалу та слухового аналізу, розкриває питання відповіді чітко та грамотно, що не потребує додаткових запитань. Переконливо і виразно демонструє художнє виконання творів різних стилів і жанрів, розкриваючи при цьому музичний образ твору та демонструючи високий рівень технічної підготовки.^ Зміст програми творчого конкурсу

творчий конкурс складається з двох етапів:

І. ГРА НА МУЗИЧНОМУ ІНСТРУМЕНТІ АБО ВОКАЛ. Виконання 2-3-х різнохарактерних творів.

Бажано, щоб програму виступу складали зразки класичної та сучасної української, російської, зарубіжної музики. Виконувані на пам’ять твори повинні різнитися між собою за змістом та жанром, що надає можливість об’єктивно виявити уміння та здібності вступника.

ІІ. СЛУХОВИЙ АНАЛІЗ

Завданнями цього етапу є:

- виявлення знань з елементарної теорії музики (побудова, та інтонування інтервалів, ладів, тризвуків та домінантового септакорду з оберненням);

- сольфеджування з листа номерів зі збірників “Сольфеджіо” М.Ладухіна, В.Фліса, П.Драгомірова, Я.Якуб’яка, Ф.Колесси “Шкільний співаник” (в обсязі програми ДМШ);

  • визначення на слух ладів, інтервалів, тризвуків або домінантсептакорду, його обернень та вміння їх проінтонувати.список Рекомендованої літератури:

1. Афонченко М. Українська хорова духовна музика: Хрестоматія з диригування / М. Афонченко. – Рівне: РДІК, 1998. – 190 с.

2. Безбородова Л. А. Дирижирование: учебное пособие / Л. А. Безбородова – М.: Флінта, 2011. –215 с.

3. Гапон Л. Волиняни-15. Навчально-репертуарний збірник / Л. Гапон – Рівне, 2010. – 120 с.

4. Дзвінка Р.І. Виховання майбутніх учителів засобами українського музичного фольклору / Р.І. Дзвінка. – Рівне, Бердянськ: Овід, 2008. – 253 с.

5. Етнокультурна спадщина Полісся. Вип. 5 / Упоряд. В.П. Ковальчук. – Вип. V. – Рівне: Перспектива, 2004. –302 с.

6. Іваницький А.І. Українська музична фольклористика (методологія і методика): Навчальний посібник / А.І. Іваницький – К.: Заповіт, 1997. – 392 с.

7. Іваницький А. Український музичний фольклор. Підручник / А. Іваницький – Вінниця: Нова книга, 2004. – 320 с.

8. Іваницький, А. Українська народна музична творчість [Текст] : навч. посіб. / А. Іваницький; За ред. М.М. Поплавського. – К. : Муз. Україна, 1999.   222 с.

9. Колесса Ф.[М.]. Ритміка українських народних пісень / Ф.[М.] Колесса – Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1907. – 254 с.: нот. – Відб. із: Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – 1906-1907. – Т. 69, 71-74, 76.

10. Колеса Ф. М. Музикознавчі праці / Ф. М. Колеса [підгот. до друку, вступ. стаття і прим. С. Й. Грици]. – К. : Наукова думка, 1970. – 592 с.

11. Колеса Ф. Шкільний співаник у двох частях. З педагогічної спадщини композитора / Ф. Колеса [загальна редакція, післямова та примітки С.С. Процика]. – Київ : Музична Україна, 1991. – 224 с.

12. Колеса М. Основи техніки диригування / М. Ф. Колеса : [2 вид.]. – Київ : Музична Україна; 1973. – 198 с.

13. Колесса М. Хорові твори [Ноти] / М. Колесса; вступ. слово Н. Величко. – К. : Музична Україна, 2005. – 157 с.

14. Коломієць О. М. Хорознавство : навч. посіб. / О. М. Коломієць. – К. : Либідь, 2001. – 168 с.

15. Коллиер Дж. Становление джаза / Дж. Коллиер. – М., 1984. – 390 с.

16. Круль П.Ф. Східнослов'янська інструментальна культура: історичні витоки і функціонування: монографія / П.Ф.Круль.   Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 160 с.

17. Кунин Э.И. Скрипач в джазе [Ноты] : методическое пособие / Э. И. Кунин. – М. : Советский композитор, 1988. – 78 с.


18. Леонтович М. Хорові твори / М. Леонтович – К.: Муз. Україна, 2005. – 376 с.
^

19. Макаров А.М. Світло українського бароко / А.М. Макаров   К.: Мистецтво, 1994. – 288 с:


20. Мархлевський Л. Практичні основи роботи в хоровому класі / Л. Мархлевський – К., 1986. – 96 с.
^

21. Мелодії древнього Нобеля: Науково-популярне видання / Записи, транскрипції та впоряд. Р.В. Цапун. – Рівне: Перспектива, 2003. – 128 c.

22. Музичний словник [Текст] / укл. З. Лисько. Музичне товариство імені М. Лисенка.   Репринт. вид.   Київ : Музична Україна, 1994.   168 с.

^

23. Народна музика північної Рокитнівщини (за матеріалами експедиції 2001 року) / упор. Ю. П. Рибак, Л. Д. Гапон. – Львів : Сполом, 2002. – 108 с.


24. Народно-інструментальне мистецтво: Наук.-метод. вид. №2 / Ред. О. Трофимчук; Редкол.: О. Степанов, Г. Турчин, С. Мельничук та ін. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 70с.

25. Народно-інструментальне мистецтво: Наук.-метод. вид. №3 / Ред. О. Трофимчук; Редкол.: О. Степанов, Г. Турчин, С. Мельничук та ін. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 70 с.

26. Овчинников, Е.В. История джаза : учебник: в 2 вып. / Е.В. Овчинников.   М. : Музыка.   Вып.1.   1994. – 238 с.

27. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором [Текст] : учебник / Осеннева М.С., Самарин В.А.   М : Академия, 2003.   192 с.

28. Особливості роботи з аматорським джазовим ансамблем “Диксиленд”. Метод. рекоменації / Упоряд. О.В.Сіончук. – Рівне: РДГУ, 2004. – 27 с.

29. Павлюченко С. Елементарна теорія музики [Текст] : посібник для муз. шкіл та училищ / С. Павлюченко.   К. : Музична Україна, 1997.   160 с.

30. Пархоменко Т.П. Календарні звичаї та обряди Рівненщини: Матеріали польових досліджень /Т.П. Пархоменко. – Рівне: видавець Олег Зень, 2008. – 200с.

31. Пігров К.К. Керування хором [Текст] : учебное пособие / К.К. Пігров; Заг. ред. О.З. Міньківського.   2-ге вид., випр. і доп.   К. : Держ. вид-во образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962.   202 с.

32. Побережна Г. І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики / Г. І. Побережна.   К: Вища школа, 2004. – 303 с.

33. Порадник для вступників на кафедру музичного фольклору: Навчально-методичний посібник / Упоряд. Р.І. Дзвінка, Ю.П. Рибак, Л.Д. Гапон. – Рівне, 2006. – 32 с.

34. Посвалюк В. Всеукраїнський брас-бюлетень: музичний журнал// Гільдія трубачів-професіоналів України. – К., № 1 – № 10, 1995-2004 р.

35. Сверлюк С.Я. Диригентсько-оркестрова освіта:теорія,методика,практика [Текст]: монографія / Я.В.Сверлюк. – Рівне: РДГУ, 2007. – 235 с.

36. Сапожнік О. Антологія української популярної естрадної пісні. Навчальний посібник для студентів ВНЗ. Ч.1. / О.В. Сапожнік. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 153 с.

37. Сапожнік О. Антологія української популярної естрадної пісні. Навчальний посібник для студентів ВНЗ. Ч.2. / О.В. Сапожнік. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 165 с.

38. Сарджент У. Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика пер. с англ.   М.: Музыка, 1987.   296 с.

39. Смаглій Г. А. Основи теорії музики [Текст] : підручник для муз. училищ / Г.А. Смаглій, Л.В. Маловик.   Харків : Факт, 1998. - 384с.


40. Співає Український народний хор імені Г. Верьовки [Ноти] / Автор-упоряд. А. Т. Авдієвський; Упоряд. М. І. Пилипчак.   К. : Муз. Україна, 2005.   275 с.

41. Стеценко К.Г. Кантати і хори / Кирило Стеценко; [ упоряд. М.С. Юрченко; вступ. ст. Л.О. Пархоменко ]. – Київ : Музична Україна, 2008. – 324с.
^

42. Стулова Г. П. Хоровой класс: (Теория и практика вокал. работы в дет. хоре) : / Г. П. Стулова – М.: Просвещение, 1988.   125 с.

43. Сохор А. Н. О музыке серьезной и легкой [Текст] / А. Н. Сохор.   М. : Музыка, 1964.   87 с.   (Библиотека музыкального самообразования).


44. Українські народні пісні в перекладі для баяна М. Різоля. – К.: Музична Україна. – 20 с.

45. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы / В. Цуккерман – М.: Музыка, 1984. – 214 с.

46. Чернова Т. Ю. Драматургия в инструментальной музыке / Т. Ю. Чернова   М.: Музыка, 1984.   144 с.

^

47. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра / Чулаки М.   М.: Композитор - Санкт-Петербург, 2004.   224 с.

48. Юдин С. П. Формирование голоса певца [Текст] : учеб. пособие / С. П. Юдин.   Москва : Музгиз, 1962.   167 с.

49. Юцевич Ю.Є. Музика. Словник-довідник / Ю.ЄЮцевич.   Тернопіль: Навч. книга: Богдан, 2003.   352 с.

50. Юцевич Ю Є. Словник музичних термінів / Ю.ЄЮцевич. – 3 вид., перераб.,доп. [Текст] / Юрій Євгенович Юцевич. – К.: Муз. Україна, 1988. – 263 с.Електронний ресурс

1. аранжировка сведение мастеринг online / a.s.workshop. – Режим доступа : http://www.as-workshop.ru/articles/75

2. види співу. – Режим доступа : http://www.toke-cha.ru/penie.html

3. діджеїнг. – Режим доступа : http://topevent.ru/dj/ru/

4. інструментознавство. – Режим доступу : http://www.belcanto.ru/instrumentovedenie.html

5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступу : http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm

6. продюсерский центр «брасс коллегиум» – Режим доступу : http://www.brass-jazz.ru/notes.shtml

7. Сайт: http: //www.rshu.edu.ua

8. Українська музична фольклористика – Режим доступи : http://folklor.ho.ua

9. Color of my sound. – Режим доступу: http://www.colorofmysound.com/categories/sound-effects/

10. E-mail: rektorat@rdgu.uar.net
Схожі:

Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПрограма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Вступ 3-7
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПрограма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Метою вступного випробування є практичний показ та перевірка рівня виконавських умінь та навичок з хореографії
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПрограма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Творчий конкурс проводиться з метою виявлення вступників, спроможних під час навчання в рдгу досягти відповідного професійного рівня...
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПояснювальна записка програма вступного екзамену з української мови та літератури до Національного університету державної податкової служби України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти укладена відповідно до програми повної середньої зага
України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти укладена відповідно до...
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПрограма вступного випробування з математики для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладачі: Петрівський...
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПояснювальна записка програма вступного екзамену з фізики для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розроблена
Програма вступного екзамену з фізики для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої...
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти icon«Затверджую» Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Програма вступного випробовування з англійської мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі...
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПрограма вступного випробування із всесвітньої історії для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти
Мета вступного випробування із всесвітньої історії передбачає виявлення знань вступників із різних етапів її вивчення у загальноосвітній...
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconПрограма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Вступ 3
Програма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи