Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.
Скачати 58.95 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.
Дата15.09.2012
Розмір58.95 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ КОМІСІЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ М. КРАКОВА (Польща)

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Л.С.ВИГОТСЬКОГО

РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (Росія)

БІЛОРУСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МАКСИМА ТАНКА ( Білорусь)

БЕЛЬЦКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. АЛЕКУ РУССО (Молдова)

^ ДЕБРЕЦЕНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Угорщина)


Інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

^ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДЛЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

23 – 26 жовтня 2012 року

Напрями роботи

 1. Теоретико-методичні засади підготовки фахівців з дошкільної освіти;

 2. Міжнародне співробітництво у галузі підготовки фахівців з дошкільної освіти.

 3. Дошкільна освіта: історичний досвід та сучасні інтеграційні процеси;

 4. Інноваційні технології дошкільної освіти;

 5. Наступність та перспективність дошкільної та початкової ланок освіти.


Формат проведення конференції

 • Урочисте відкриття

 • Пленарне засідання

 • Секційні засідання, майстер-класи

 • Проблемні семінари

 • Круглий стіл


Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.


Для участі у конференції до 1 червня 2012 року потрібно подати:

 1. Заявку на участь за поданим зразком (Додаток А).

 2. Наукову статтю (Додаток Б).

Доповіді конференції будуть надруковані у наукових записках Рівненського державного гуманітарного університету «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти».

^ Матеріали для участі у конференції, копію чека про сплату організаційного внеску – 100 грн. та оплату за публікацію (вартість 1 сторінки – 20 грн.) надсилати на адресу: 33000, м. Рівне, вул. Остафова, 31, Рівненський державний гуманітарний університет, Бондарець Марії Анатоліївні з позначкою «Для участі в конференції».

Оплата відряджень, проїзду, харчування – за кошти учасників конференції.


Контактні телефони:

(0362) 22-35-63 – кафедра педагогіки і психології (дошкільної) РДГУ

(03546) 2-12-39 – кафедра теорії та методики дошкільної освіти КОГПІ ім. Т. Шевченка

E-mail: olga_rdgu@ukr.net

Додаток А


Міжнародна науково-практична конференція


^ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДЛЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

23 – 26 жовтня 2012 року


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ


Прізвище, ім’я та по батькові
Науковий ступінь, учене звання

Посада

Установа

Службова чи домашня адреса
Контактні телефони

Е-mail

Прізвище ім’я по батькові ректора (для відправки на його ім’я офіційного листа запрошення)
Тема доповіді

Очна чи заочна участь у конференції
Напрям роботи конференції, у якому бажаєте взяти участь
Необхідні технічні засоби

Необхідність замовлення готелю


Так Ні 


^ Запрошення до участі в конференції на конкретну особу для оформлення відрядження буде розіслано за 2 тижні до початку роботи конференції другим інформаційним листом


Додаток Б

^ ШАНОВНІ АВТОРИ!

Редакційна колегія періодичного видання «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» пропонує вашій увазі такі вимоги до змісту і оформлення наукових робіт:

1. Стаття повинна відповідати тематиці збірника наукових праць, що відображається у поставленому зверху зліва УДК (УДК нашого збірника 370, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 379), і сучасному стану науки, бути грамотно оформленою. У відповідності до Постанови президії вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003р. №7-05/1 (Бюлетень ВАК України, 2003, №1, с.2) стаття повинна мати такі необхідні елементи:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язку з важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наук
результатів;

– висновки з описаного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;

– література, оформлена згідно вимог Держстандарту;

– резюме і ключові слова (українською мовою, після заголовка статті, не менше 3-х рядків);

– резюме і ключові слова (російською та англійською мовами, після списку література).

2. Матеріали подаються в паперовому та електронному варіантах. Електронний варіант: файл у форматі «RTF» або «DOC» на диску CD-R або CD-RW. Шрифт Тіmes New Rоman розміром 14 пунктів; міжрядковий інтервал 1,5 без табуляцій і переносів. Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, зліва – 2.0 см, справа – 2.0 см. У тексті використовуються заокруглені дужки. Автор статті відповідає за правильність і вірогідність поданого матеріалу, за точне цитування джерел та посилання на них, що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: вичитано, вивірено, відредаговано, дата, підпис.

Бібліографія до статті повинна включати мінімум 5 літературних джерел, які повинні бути, як правило, за останні 12 років. У посиланні на використані джерела зазначається їх порядковий номер у списку літератури та сторінка, які проставляються у квадратних дужках (наприклад: [5, 28]). Бібліографія складається в алфавітному порядку (спочатку література, написана українською мовою, далі – російською, потім – література іншими мовами) з обов'язковим зазначенням кількості сторінок у книгах, статтях. Статті без бібліографії редакцією не приймаються.

Загальна кількість ілюстрацій (креслень, фотокопій, графіків, малюнків, штрихових ескізів тощо), таблиць не повинна перевищувати п'яти (ілюстрації і таблиці входять до загального обсягу статті). Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані, всі елементи окремої ілюстрації повинні бути згруповані в один об'єкт, якщо вони зроблені як малюнок МS Word.

Обсяг статті – від 10 до 16 повних сторінок без табуляцій і переносів. Обов’язкове резюме українською, російською та англійською мовами

 1. Матеріали, виконані з порушенням цих правил, не розглядаються, не реєструються і не повертаються авторам.

 2. Редакція залишає за собою право публікувати найцікавіші матеріали повністю або фрагментарно без додаткового узгодження з авторами. Надсилаючи статтю до редакції, ав­тор дає автоматичну згоду на її публікацію.

 3. Матеріали публікуються на кошти автора. Вартість однієї сторінки статті – 20 грн. За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, посилань на літера­турні джерела та інші відомості відповідають автори публікацій.

 4. Думка редакції може не збігатись з думкою авторів.

 5. Редакція зберігає за собою право на редагування і скорочення матеріалів.

 6. Статті не рецензуються і не повертаються.

 1. Для аспірантів, пошукувачів до статті додається рецензія наукового керівника чи на­уковця кафедри вишу.

 2. Усі права захищені. Передруки і переклади дозволені за згодою автора й видання.

 3. Статті надаються авторами особисто або пересилаються поштою.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
Для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет
«магістр» за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні науки» зі спеціальності 03010201 «Психологія*» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет
Бакалавр” 0203 ’’Гуманітарні науки’’ за напрямом підготовки 020303 «Філологія*» (українська мова І література) на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Спеціаліст" за галуззю знань 0401 "Природничі науки" зі спеціальності 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма співбесіди з "географії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр". – Рівне: рдгу,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи