Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році icon

Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році
Скачати 236.05 Kb.
НазваПравила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році
Дата15.09.2012
Розмір236.05 Kb.
ТипПравила прийому

Додаток 8 до Правил прийому

до Рівненського державного гуманітарного університету


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету

у 2011 році

Провадження освітньої діяльності у Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АВ № 498252, від 02.11.2009 року, термін дії до 01.07.2011року)

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.


І. Загальні положення

  1. Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету оголошує прийом на підготовку фахівців з неповною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1 до Правил прийому).

  2. До Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути неповну вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у порядку, передбаченому для громадян України.

  3. Прийом до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету на освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано ( 4-х та 2-х місні кімнати гуртожитку коридорного типу, кухня, душові. Вартість – 10 гривень на добу за 1 місце) .


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою

  1. Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється:

  • за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

  • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Вступники на основі базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад для спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання

17 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2011 року

Строки проведення співбесіди

23 липня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

10-31 липня 2011 року

у декілька сесій

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

23 – 31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - 20 серпня^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету, у якій вказують спеціальність та форму навчання .

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці документа про освіту та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ( свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти), і додаток до нього;

  • медичну довідку за формою 086-о;

  • паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ і додатка до нього та інших документів.

5.3. До заяви вступник додає:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

  • медичну довідку за формою 086-о або її копію;

  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.5. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету

5.6. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.7. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2 Правил прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.3 Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.

6.4 Програма творчого конкурсу спеціальності 5.01020101Фізичне виховання розробляється у межах діючих програмних нормативів загальної фізичної підготовки випускників базової загальної середньої школи і затверджується до 01.03.2011 року. Програма творчого конкурсів оприлюднюються на веб-сайті Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету

6.5 Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.6 Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету

6.7 Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній рівень.


^ VII. Цільовий прийом до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

7.2. Квоти цільового прийому встановлюються у обсязі 25% від обсягу державного замовлення та оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету відповідно до розділу XІІ цих Умов за умови подання документу про базову загальну середню освіту з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасників міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.


9.2. Призерам ( особам , нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів ) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам ( особам , нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів ) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

9.4.Норма, визначена пунктом 9.1. цього розділу , поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися в поточному навчальному році за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

^ X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

  • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

  • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

  • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років становить 20 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу. У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до вищого навчального закладу мають (зазначається назва вищого навчального закладу):

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

  • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

  • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

  • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

  • випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

  • вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу:

- вступники , які мають вищий середній бал документу про освіту;

- вступники , які на вступних випробуваннях отримали вищий бал з

профільного предмету;

- випускники сільської школи.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

  • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

  • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

  • учасники міжнародних олімпіад;

  • вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

  • за конкурсним балом від більшого до меншого;

  • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

  • прізвище, ім’я та по батькові вступника;

  • конкурсний бал вступника;

  • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

  • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

  • наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
^

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього вступного екзамену.


13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального закладу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету.
^

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії вищого навчального закладу, (відбіркової) комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній рівень, додатка до нього державного зразка, зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній рівень державного зразка, додатка до нього та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.
^

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування


15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

  • оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

  • відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

  • формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

15.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

15.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.
^

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету

16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях та в електронному варіанті до Українського центру оцінювання якості освіти.

16.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених Сарненському педагогічному коледжу Рівненського державного гуманітарного університету зазначається назва вищого навчального закладу коштів.^

XVII. Додаткове зарахування до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету та зберігання робіт вступників


17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб успішно склали вступні випробування, що проводив Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету, і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

^

XVІІI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів


18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу).

Акредитація журналістів проводиться за поданням головного редактора засобу масової інформації не пізніше доби, що передує засіданню приймальної комісії і підтверджується головою приймальної комісії у письмовій формі.

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.


Додаток 8.1

до Правил прийому

до Сарненського педагогічного коледжу

Рівненського державного гуманітарного

^ Університету у 2011 році


Перелік

спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання


за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста до ^ Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році (за денною формою навчання)


№ п/п

^ Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання, грн.*

ШифрНайменування

КодНазва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

^ Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

^ Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання


1.


0101


Педагогічна освіта

5.01010101

Дошкільна освіта

- керівник дитячого хореографічного колективу


30


-


30

3 роки 10 місяців


-


-


4 700 грн.


-

-


2.


0101


Педагогічна освіта

5.01010201

Початкова освіта

 • вчитель англійської мови у початкових класах;

 • керівник гуртка комп’ютерної підготовки в школі;

 • керівник дитячого художнього колективу;

 • організатор роботи з учнівськими об’єднаннями.


150


-


150

3 роки 10 місяців


-


-


4 800 грн.


-

-


3.


0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

5.01020101

Фізичне виховання


30


-


30

3 роки 10 місяців


-


-


4 700 грн.


-

-Вартість навчання станом на 01.11.2010 року, можливі зміни відповідно до росту інфляції


Додаток 8.2

до Правил прийому

до Сарненського педагогічного коледжу

Рівненського державного гуманітарного

^ Університету у 2011 році


Перелік

вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників

на основі базової загальної середньої освіти№ п/п

^ Спеціальності молодшого спеціалістаПерелік вступних екзаменівСтатус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі
НазваКод


квота

пільгових категорій

у конкурсі

1.

Дошкільна освіта

5.01010101


20%

держ.

замовлення

^ 1. Українська мова


Профільний

4 бали

2. Біологія (тестування)
4 бали

2.


Початкова освіта

5.01010201

20%

держ.

замовлення

^ 1. Українська мова

Профільний

4 бали

2. Математика (тестування)
4 бали

3.

Фізичне виховання

5.01020101

20%

держ.

замовлення

1. Українська мова
4 бали

2. Фізичне виховання

творчий конкурс

4 балиСхожі:

Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році iconПравила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році iconПравила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2013 році
Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році iconПравила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році
Провадження освітньої діяльності Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету в 2013 році
Вітньої діяльності у Дубенському коледжі культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році iconПравила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році Рівне 2011 Правила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному аграрному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи