Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» icon

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»




Скачати 258.54 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Дата01.06.2013
Розмір258.54 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра документальних комунікацій


«Затверджую»

Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету

________ проф. Постоловський Р.М.

«___» _________________2013 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

зі спеціальності 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Схвалено вченою радою факультету документальних комунікацій та менеджменту

Протокол № 7 від «28» лютого 2013 р.


Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О.В.


Укладачі: доц. Сілкова Г.В., Костенко М.С.,

Бабенко Ж.В., Карпюк Д.В.


Рівне – 2013


Програма фахового випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Cпеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укл.: Г.В. Сілкова, М.С. Костенко, Ж.В. Бабенко, Д.В. Карпюк. – Рівне: РДГУ, 2013. – 24 с.


Програма фахового випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» складена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми та у відповідності з навчальним планом спеціальності і нормативною документацією Міністерства освіти і науки України.


Укладачі:

Сілкова Г.В. кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Костенко М.С. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Бабенко Ж.В. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Карпюк Д.В. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ


^ Відповідальний за випуск:

Сілкова Г.В. завідувач кафедри документальних комунікацій РДГУ


Ухвалено на засіданні кафедри документальних комунікацій (протокол № 5 від 15.01.13 р.)


© Рівненський державний гуманітарний університет, 2013

Пояснювальна записка


Фахове випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» має на меті перевірку рівня професійної підготовленості вступників з основних навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки як на теоретичному, так й практичному рівні («Інформаційна діяльність», «Інформаційний менеджмент», «Документознавство»).


^ Основні методологічні і методичні принципи професійної підготовленості бакалавра документознавства та інформаційної діяльності полягають у:


 • виконанні спеціальних функцій, пов’язаних з розробкою та впровадженням технологічних процесів документування, роботи з документами і інформацією, організацією інформаційної діяльності;

 • вирішенні стереотипних, діагностичних задач з документознавства та інформаційної діяльності;

 • прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції та функціональної підготовки;

 • керівництві підлеглими, компетенція яких не вище за технічних службовців чи молодих спеціалістів;

 • виробництві та розповсюдженні інформації за допомогою автоматизованих документно-інформаційних систем.

Фахове випробування враховує, що основними напрямами професійної діяльності є діловодська, кадрова, організаційно-розпорядча, управлінська, архівна, референтська, інформаційно-аналітична, консультаційна.

Фахове випробування враховує рівень сформованості у випускника з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:

 • стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури;

 • політичної свідомості, політичної культури та плюралізму;

 • активної життєвої та громадянської позиції;

 • соціальної відповідальності за діяльність організації;

 • здатності до ефективної комунікаційної взаємодії;

 • здатності до засвоєння нових знань та самовдосконалення.

Під час фахового випробування враховується здатність абітурієнта встановлювати міжпредметні зв’язки між соціально-гуманітарними, документознавчими та дисциплінами інформаційного циклу, наявність системного мислення як основи інформаційно-аналітичної роботи.

^

ЗМІСТ ПРОГРАМИ




Основні теми:


 1. Інформаційна діяльність.

 2. Інформаційний менеджмент.
 3. Документознавство.

^

Тема 1. «Інформаційна діяльність»



Правові основи інформаційних відносин


Закони України: «Про інформацію», «Про науково-технічну інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про інформаційні агентства», «Про Національну програму інформатизації», «Про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України», «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки».

Основні принципи інформаційних відносин у суспільстві. Визначення інформаційної діяльності, документа, інформації та її видів за названими законами. Право на аналітико-синтетичне опрацювання первинної інформації. Право інтелектуальної власності.


^ Основні напрямки інформаційної діяльності


Поняття «інформаційна діяльність» як сукупність процесів одержання, збору, аналізу, переробки, зберігання, пошуку та розповсюдження інформації, що виконується комунікаційними посередниками. Значення інформаційної складової у функціонуванні будь-якої сфери суспільної діяльності на сучасному етапі.

Наскрізний характер інформаційної діяльності. Основні види інформаційної діяльності: науково-інформаційна, інформаційно-бібліографічна, масово-інформаційна та інформаційно-аналітична діяльність.

Сутність поняття «інформаційна робота». Основні процеси (напрями) інформаційної роботи: практична діяльність щодо створення інформаційної продукції, надання інформаційних послуг користувачам (інформаційного сервісу), формування інформаційної культури користувачів; методична робота в галузі інформаційної діяльності, науково-дослідна робота в інформаційній сфері.


Інформаційно-аналітична діяльність в системі інформаційної діяльності


Інформаційно-аналітична діяльність (ІАД) в структурі інформаційної діяльності. Чинники виокремлення ІАД як виду інформаційного забезпечення управлінських решень: інформаційні потреби управління, організація інформаційних служб, формування системи засобів інформаційно-аналітичного забезпечення управління. Властивості ІАД як виду інформаційної діяльності.

Компонентна структура ІАД. Мета ІАД як системоутворюючий фактор.


^ Документна інформація як об’єкт

інформаційно-аналітичної діяльності


Документна інформація як фіксована інформація на матеріальному носієві інформації. Первиннодокументний та вториннодокументний рівень інформації.

Вихідна інформація як об’єкт перетворення. Види первинної інформації за змістом. Види первинної інформації за характером і цільовим призначенням та її застосування в інформаційно-аналітичній роботі. Вимоги до якості та кількості вихідної інформації в процесі інформаційно-аналітичних досліджень.


^ Управлінська сфера як споживач інформації


Інформаційна потреба. Види інформаційних потреб за місцем і роллю споживача інформації у структурі базової діяльності. Управлінська діяльність як чинник формування інформаційних потреб. Довготривалі та ситуативні інформаційні потреби. Способи вивчення інформаційних потреб. Диференційоване забезпечення керівників як спосіб забезпечення інформаційних потреб.


Інформаційний документ як результат

інформаційно-аналітичної діяльності


Інформаційна продукція як результат інформаційно-аналітичної діяльності. Сутність інформаційного документа, його вторинна природа. Властивості інформаційного документа.

Види вторинної інформації в інформаційному документі: бібліографічна, реферативна, оглядова. Їх порівняльна характеристика.


^ Реферування як процес згортання інформації


Реферат як інформаційна модель документа. Вимоги до реферування. Критерії відбору інформації при реферуванні.

Види інформаційних рефератів за рівнем згортання інформації. Сутність індикативних та інформативних рефератів. Форма та обсяг рефератів.

Методи створення рефератів. Поаспектний метод реферування. Формалізовані схеми змістових аспектів та їх застосування.

Основні етапи створення інформаційних рефератів: читання вихідного тексту, аналіз вихідного тексту та відбір інформативних фрагментів, узагальнення відібраної інформації та написання тексту реферату.


^ Оглядова інформація та її функції в системі

інформаційно-аналітичної роботи


Огляд як інформаційна модель проблеми. Характерні риси оглядової інформації.

Види інформаційного огляду: бібліографічний, реферативний, аналітичний. Порівняльна характеристика їх особливостей. Вивідне знання як характерна риса огляду. Вимоги до виявлення та подання інформації з теми (проблеми) у реферативному та аналітичному оглядах.


^ Методика огляду як процес узагальнення інформації


Структура огляду та завдання окремих структурних частин. Вимоги до створення оглядової інформації.

Основні етапи створення огляду: визначення теми огляду; складання попереднього плану-рубрикатора предмету огляду; визначення кола джерел виявлення інформації; аналітико-синтетичне опрацювання вихідної інформації; оформлення огляду. Особливості кожного з етапів при створенні різних видів оглядів.


^ Методи інформаційно-аналітичних досліджень


Застосування загальнонаукових методів для опрацювання змістової інформації. Методи аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення інформації та їх використання при інформаційно-аналітичних дослідженнях (ІА дослідженнях). Інформаційний аналіз як початковий етап перетворення інформації.

Методи емпіричних досліджень: опитування, спостереження, експеримент. Їх застосування в ІА дослідженнях.


Інформаційно-прогнозні методики в системі інформаційно-аналітичної діяльності


Завдання інформаційно-прогнозних методик. Контент-аналіз та івент-аналіз як методи дослідження документної інформації.

Методики аналізу дій особи: когнітивне картування, аналіз процесу прийняття рішень, експертна оцінка.

Моделювання соціально-політичних процесів.

Проблемний моніторинг та методика його проведення.


Інформаційно-аналітичний супровід базової діяльності споживача


Система інформаційного забезпечення базової діяльності. Етапи створення системи інформаційного забезпечення.

Сутність поняття «управлінський цикл». Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінського циклу. Види інформації, необхідні на кожному з етапів управлінського циклу керівникам та виконавцям.

Інформаційно-аналітична діяльність провідних інформцентрів України


Національна система науково-технічної інформації (НС НТІ) як організаційно-правова структура держави, в межах якої функціонують інформаційні установи. Структура НС НТІ.

Український інститут науково-технічної та економічної інформації і його завдання.

Організація діяльності інформаційної установи.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (НБУВ) та її місце у структурі забезпечення інформацією владних структур. Інформаційні послуги НБУВ.


^ Структура галузевих інформаційних ресурсів


Змістовна структура галузевих інформаційних ресурсів як відображення специфіки галузі. Типовидова структура масивів і потоків галузевих документів як наявність у масиві та потоках публікацій документів певних типів та видів. Класифікація галузевих джерел вторинної інформації. Місце інтернет-ресурсів в структурі галузевих інформаційних ресурсів.


Інформаційні потреби як основа формування

галузевих інформаційних ресурсів


Інформаційні потреби споживачів як основа формування галузевих інформаційних ресурсів. Фактори, що обумовлюють виникнення інформаційних потреб. Вплив виду базової діяльності користувачів на формування професійних інформаційних потреб. Особиста зацікавленість певною галузевою проблемою як фактор формування непрофесійних інформаційних потреб.

Класифікація споживачів галузевої інформації. Характеристика структури потреб в документальній інформації основних категорій споживачів галузевої інформації.


^ Організація виробництва та поширення галузевих інформаційних ресурсів


Поняття про державну систему галузевої інформації. Діяльність універсальних, багатогалузевих та галузевих центрів, які на національному (всеукраїнському) рівні реалізують виробництво та поширення вториннодокументних галузевих ресурсів для задоволення професійних ІП користувачів: Книжкової палати України, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, Українського інституту науково-технічної та економічної інформації, Державної історичної бібліотеки України, Державної науково-педагогічної бібліотеки України, галузевих інститутів НАН України, ін..

Регіональний рівень функціонування установ, що формують вториннодокументальні галузеві ресурси для задоволення професійних ІП. Діяльність обласних універсальних наукових бібліотек (ОУНБ) та міжгалузевих територіальних центрів науково-технічної і економічної інформації в даному напрямку.

Діяльність масових бібліотек ЦБС, вузівських бібліотек, відділів та бюро НТІ як установ, що здійснюють виробництво та поширення вториннодокументальних галузевих інформресурсів для задоволення професійних ІП на низовому рівні.

Особливості організаційної структури вторинно-документальних галузевих ресурсів для задоволення непрофесійних ІП користувачів в Україні. Діяльність Національної парламентської бібліотеки України, Державної бібліотеки України для юнацтва та Державної бібліотеки України для дітей, Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького, обласних бібліотек для дітей, обласних бібліотек для юнацтва в напрямку формування вториннодокументальних галузевих ресурсів для задоволення непрофесійних ІП користувачів.

Тема 2. «Інформаційний менеджмент»


Основні підходи до сутності поняття

«інформаційний менеджмент»


Роль інформаційного менеджменту в системі управління підприємством. Існуючі підходи до визначення змісту поняття «інформаційний менеджмент».


^ Основні етапи інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінського рішення


Зміст поняття «управлінське рішення». Характеристика етапів інформаційного забезпечення процесу прийняття рішення: ідентифікації завдання, постановки цілей рішення, вироблення критеріїв оцінки альтернатив, підготовки варіантів рішення, вибору остаточного варіанту та прийняття управлінського рішення.


^ Властивості управлінської інформації, її класифікація за функціональним призначенням


Зміст поняття «управлінська інформація». Якісні, кількісні та ціннісні властивості інформації. Властивості інформації як ринкового товару.

Класифікація інформації за функціональним призначенням у системі управління.


^ Функціональні обов’язки інформаційного менеджера

на підприємстві


Місце та роль інформаційного менеджера в організаційній структурі управління підприємства. Обов’язки та права інформаційного менеджера. Структурні підрозділи інформаційного менеджменту на підприємстві

Зміст поняття «інформаційний ринок». Структура інформаційного ринку України.

^

Система управління державними інформаційними ресурсами: завдання, структура, напрямки реалізації


Зміст поняття «державні інформаційні ресурси». Завдання держави як власника інформаційних ресурсів. Структура системи управління державними інформаційними ресурсами. Основні напрямки створення й реалізації системи управління державними інформаційними ресурсами.



^ Пошуковий апарат інформаційних установ як основа їх інформаційної роботи


Пошуковий апарат (ПА) як засіб доступу до інформації, що існує в різних формах. Використання термінів «довідково-бібліографічний апарат (ДБА)» у бібліотечній діяльності та «довідково-пошуковий апарат (ДПА)» у науково-інформаційній діяльності для означення вищевказаного поняття. Необхідність уніфікації терміносистеми в сфері інформаційної роботи і стандартизації поняття «ПА». Структура ПА. Фонд довідкової і нормативно-правової інформації (або довідково-бібліографічний фонд у сфері бібліотек як інформаційних установ) та система каталогів і картотек чи баз даних як основні елементи ПА більшості інформаційних установ. Виділення фонду виконаних довідок (або фонду неопублікованих бібліографічних посібників) як додаткового елемента в структурі ПА бібліотек. Електронні інформаційні ресурси у складі різних структурних частин ПА, їх співвідношення із традиційними каталогами, картотеками, довідковими виданнями та вторинними документами різних видів. Вплив сучасних інформаційних технологій на трансформацію ПА інформаційних установ.

Призначення ПА. Основні функції ПА: пошукова, комунікативна, оціночна. Вимоги до організації ПА в інформаційних установах.


^ Фонд довідкової та нормативно-правової інформації як елемент пошукового апарату інформаційних установ


Фонд довідкової та нормативно-правової інформації як частина фонду і ПА інформаційних установ, що включає нормативно-правові документи, довідкові видання й вторинні документи на традиційних і машиночитних носіях, необхідні для реалізації всіх процесів інформаційної роботи.

Структура фонду довідкової та нормативно-правової інформації. Нормативно-правові документи як впорядкована сукупність нормативних документів, що прийняті (затверджені) державним органом влади чи управління. Значення даної структурної частини фонду довідкової та нормативно-правової інформації для задоволення інформаційних запитів споживачів. Характеристика баз даних та інформаційно-пошукових систем нормативно-правової інформації.

Довідкові видання в структурі фонду довідкової та нормативно-правової інформації, їх види та значення для надання інформаційних послуг споживачам. Використання довідкових можливостей мережі Інтернет в інформаційній роботі.

Вторинні документи різних видів як компонент фонду довідкової та нормативно-правової інформації. Призначення фонду вторинних документів. Особливості формування даної частини фонду довідкової та нормативно-правової інформації в інформаційних установах різних типів.

Застосування сучасних інформаційних технологій при організації і веденні фонду довідкової та нормативно-правової інформації.


^ Загальні питання інформаційного

обслуговування користувачів інформаційних установ


Інформаційне обслуговування як процес надання інформаційних послуг споживачам. Інформаційна послуга як реалізація у визначеній законом формі інформаційної діяльності, спрямованої на доведення інформаційної продукції до користувачів з метою задоволення їх інформаційних потреб (ІП). Основні види інформаційного сервісу: довідково-інформаційне обслуговування користувачів інформаційних установ в режимі «запит-відповідь» та інформування споживачів. Сучасні тенденції функціонування інформаційного сервісу: персоніфікації, конвергенції та диверсифікації. Новітні інформаційні технології як засіб створення індивідуалізованих систем обслуговування

Вивчення споживачів інформації та їхніх ІП як необхідна умова організації інформаційного обслуговування.

Методи вивчення ІП користувачів.


^ Довідково-інформаційне обслуговування користувачів інформаційних установ в режимі «запит-відповідь»

як вид інформаційного сервісу


Поняття «довідково-інформаційне обслуговування користувачів у режимі «запит-відповідь»» (ДІО), його співвідношення з поняттям «довідково-бібліографічне обслуговування». Сутність та завдання ДІО. Фактори, що впливають на якість та оперативність даного виду інформаційного сервісу. Поняття «інформаційний запит», «довідка», «консультація», «відмова». Види запитів та довідок: усні, письмові, віртуальні (за способом передачі); бібліографічні (тематичні, адресні, уточнювальні), фактографічні та комплексні (за характером представленої інформації). Поглиблення диференціації типів довідок, поява модифікацій традиційних типів довідок на основі впровадження сучасних технологій у процес ДІО.

^

Загальна та часткова методика виконання довідок



Загальна методика виконання довідок. Етапи виконання довідок: прийом запиту; визначення кола джерел пошуку інформації; пошук необхідної інформації; оформлення довідки; облік виконаної довідки; видача довідки споживачу інформації. Вимоги до інформаційного посередника на кожному з етапів виконання довідки. Особливості виконання різних типів довідок. Методика виконання тематичних довідок. Специфіка тематичного пошуку в автоматизованих інформаційно-пошукових системах. Проблема «інформаційного шуму» при пошуку інформації у мережі Інтернет.

Методика виконання уточнювальних довідок.

Методика виконання адресних довідок. Взаємозв’язок адресної та уточнювальної довідок.

Методика виконання фактографічних довідок.

Облік та аналіз ДІО як необхідна умова підвищення ефективності даного виду інформаційного сервісу.


Інформування споживачів як вид інформаційного обслуговування


Інформування споживачів як систематичне забезпечення споживачів вторинною інформацією у відповідності до довгочаснодіючих запитів та (або) без запитів. Характерні риси інформування споживачів. Завдання інформування споживачів в інформаційних установах. Основні види інформування споживачів. Недиференційоване (масове) і диференційоване (групове та індивідуальне) інформування. Особливості вищевказаних видів інформування споживачів. Класифікація форм інформування споживачів в залежності від видів інформування споживачів (індивідуальні, групові, масові; диференційовані, недиференційовані).

Характеристика основних форм інформування споживачів. Вплив сучасних інформаційних технологій на трансформацію форм інформування споживачів.
^

Тема 3. «Документознавство»



Сутність поняття «документ»


Сутність поняття «документ». Його багатозначність. Визначення загальної дефініції поняття «документ» як завдання документології. Двоєдина природа документа.

Носій інформації як матеріальний об’єкт, спеціально призначений для запису, збереження та передачі інформації. Особливості матеріальної конструкції носіїв інформації, що забезпечують їх функціoнування в соціальних документальних комунікаціях.


^ Документ як система


Характеристика документа як системного об’єкта. Атрибутивність, функціональність і структурність документа як головні його властивості.

Наявність смислового семантичного змісту, стабільна речова форма, призначеність для використання в комунікаційних каналах, завершеність повідомлення як відмінні ознаки документа.

Поліфункціональність документа. Головна функція документа. Інформаційна, комунікативна та кумулятивна функції як загальні функції документа. Спеціальні функції документа.


^ Сутність поняття «матеріальна складова документа»


Матеріальна складова документа як його фізична сутність, що включає матеріальну основу документа, форму носія інформації, спосіб документування.

Матеріальна основа документа. Природні та штучні документи. Паперові документи. Сучасні вимоги до матеріальної основи документа.

Форма носія інформації. Аркушеві, кодексові, карткові, стрічкові, дискові, комбіновані документи.


^ Внутрішня структура документа


Загальна характеристика структури документа. Елементарні та складні документи. Монодокументи та полідокументи.

Складові типового формуляра документа.

Внутрішня структура документа. Реквізити-підстави та реквізити-ознаки документа.


^ Наукове видання як вид текстового видання


Читацьке та цільове призначення наукових видань. Виділення в масиві наукових видань за характером інформації таких підвидів, як науково-дослідні та джерелознавчі видання. Подальша диференціація наукових видань на монографії, збірники наукових праць, тези доповідей наукової конференції, матеріали конференції, препринти, автореферати дисертацій. Спільні та відмінні риси оформлення різних видів наукових видань. Співвідношення наукових видань з іншими видами носіїв наукової інформації. Відмінності в цільовому й читацькому призначенні та характері інформації між науковим та науково-популярним виданням.


^ Бібліографічне видання як вид інформаційного видання


Поняття про бібліографічне видання. Елементи бібліографічного запису. Способи групування бібліографічних записів. Провідні класифікаційні ознаки бібліографічних видань: призначення бібліографічного видання, об’єкт бібліографування, метод бібліографування, приналежність документів, що бібліографуються, форма організації бібліографічної інформації в покажчику тощо.


^ Сутність книги як основного виду видання


Визначення поняття «книга», його багатозначність. Книга як провідний елемент традиційної системи документальних комунікацій.

Сутність книги як суспільного явища. Втілення в книзі єдності духовної та матеріальної культури, соціальної інформації та матеріально-конструктивної форми. Роль книги як інструменту пізнання, засобу соціально-економічного, науково-технічного та культурного прогресу. Книга як товар, об’єкт збереження, розповсюдження, пропаганди. Критерії суспільної цінності книги.


^ Поняття про основні види неопублікованих документів


Поняття про неопублікований документ. Співвідношення між опублікованим, неопублікованим та документом, що не публікується. Типологічні особливості звіту з науково-дослідної роботи і дослідно-конструкторських розробок; депонованого рукопису; дисертації та автореферату дисертації.

Поняття про систему депонування. Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій. Основні реквізити дисертації та автореферату. Поняття про препринт, переклад, оглядово-аналітичний документ.


^ Основні види магнітних документів


Поняття «магнітний документ». Класифікація магнітних носіїв інформації. Класифікація стрічково-магнітних документів за рівнем узагальнення інформації.

Класифікація гнучких магнітних дисків за діаметром носія, за конструкцією і технічними характеристиками. Запис і зберігання інформації на гнучкому магнітному диску.

Твердий магнітний диск. Види твердих магнітних дисків.


^ Основні види оптичних документів


Поняття про оптичний документ. Види оптичних документів. Класифікація оптичних дисків за діаметром. Класифікація оптичних дисків за об’ємом носія інформації.

Технологія запису інформації на оптичних дисках. Об’єкти збереження на оптичних дисках. Основні види відеодисків.

^ Документний потік як суспільне явище:

сутність поняття, властивості


Документний потік як продукт інтелектуальної діяльності суспільства. Документний потік як інформаційна модель, що відображає знання та відносини між матеріальними об’єктами. Залежність ефективності моделюючих властивостей документного потоку від відповідної інтелектуальної обробки.

Головні суб’єкти створення документного потоку: автор, видавець, інформаційний працівник. Функції документного потоку. Властивості документного потоку як якісні відмінності, що обумовлюють його відносну самостійність, стійкість, стабільність. Явища «розсіяння-концентрації», «старіння-актуалізації», «дублювання-фрагментарності» публікацій в потоці.


^ Державний документний фонд України: поняття, характерні риси, передумови створення, функціонування


Поняття «державний документний фонд України». Мета та завдання державного документного фонду України. Характерні риси державного документного фонду: цілісність, багатовідомчість, інтегративність, ієрархічність. Взаємодія документних фондів різних типів і видів у створенні державного документного фонду України. Координація, кооперація, централізація – основні рівні формування фонду. Організаційні передумови створення та забезпечення функціонування державного документного фонду України.


^ Документний фонд в системі документальних комунікацій


Поняття: «документ», «документний фонд», «комунікація», «документальна комунікація». Основні компоненти та підсистеми системи документальних комунікацій. Роль і місце документного фонду в системі документальних комунікацій. Його зв’язки з підсистемами «документовиробники”, „розповсюджувачі документів”, „зберігачі документів”, „користувачі документами”.

Класифікація документних фондів за різними ознаками. Документні фонди бібліотек, органів науково-технічної інформації, архівів, музеїв, їх загальні і специфічні риси.


^ Комплектування документного фонду


Поняття „комплектування документного фонду”. Завдання процесу комплектування, його роль у створенні і забезпеченні якості документного фонду. Комплектування документного фонду як процес творчий, двобічний, багатоетапний.

Види комплектування: поточне, ретроспективне, рекомплектування. Технологія комплектування документного фонду: аналіз документного потоку; первинний відбір документів у фонд; замовлення документів; прийняття документів; вилучення документів з фонду. Автоматизація комплектування документного фонду.


^ Облік та обробка документного фонду


Завдання, значення, функції обліку та вимоги до його постановки. Види і форми обліку: сумарний, індивідуальний. Технологія обліку (облік документів, що надходять до фонду і вибувають з нього).

Переоблік (перевірка) документного фонду: поняття, завдання, способи підведення підсумків перевірки.

Обробка документів як процес, його завдання та вимоги. Основні етапи обробки: підготовчий, наукова, технічна обробка документів. Автоматизація обліку і обробки документного фонду.


^ Управління документним фондом


Поняття «управління документним фондом», завдання цього процесу. Основні етапи управління документним фондом: збір інформації; обробка та аналіз інформації; оцінка стану фонду; прийняття управлінських рішень; реалізація управлінських рішень.

Інформаційне забезпечення управління. Методи вивчення фонду, інформаційних потреб користувачів і використання фонду. Використання результатів їх вивчення для оцінки стану фонду, регулювання його складу, структури, величини. Постановка управлінських завдань і прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення фонду.

Планування формування і розвитку документного фонду. Види планів (перспективні, поточні), їх структура. Планові показники. Реалізація управлінських рішень. Автоматизація управління документним фондом.


^ Сутність поняття «комунікаційна діяльність». Значення форм комунікаційної діяльності


Комунікаційна діяльність як комунікаційні процеси, що цілеспрямовано здійснюються суб’єктами комунікацій.

Форми комунікаційної діяльності суб’єктів комунікації. Спілкування як суб’єкт-суб’єктні відносини у вигляді діалогу. Обслуговування як особливий вид комунікаційного спілкування, спрямований на задоволення комунікаційних потреб людей. Реципієнт як об’єкт комунікативного впливу і засіб досягнення цілей комуніканта в процесі управління. Сутність наслідування як суб’єкт-об’єктних відносин.


^ Типи комунікацій, сутність поняття «соціальна комунікація»


Комунікація як різновид взаємодії між суб’єктами, опосередкованої певним об’єктом. Існуючі форми реалізації комунікаційної взаємодії, їх відповідність таким типам комунікації, як просторова, смислова, генетична.

Різновиди смислової комунікації: внутрішня та зовнішня. Диференціація соціальної комунікації згідно кількості учасників комунікаційного процесу. Мікросоціальна комунікація. Мідісоціальна комунікація. Макросоціальна комунікація.


^ Канал документної комунікації: сутність, типи документів, комунікаційні бар’єри


Документ як об’єкт комунікації, відмінні ознаки документа. Формування моделі документальної комунікації відповідно до етапів комунікаційного процесу. Типізація документів за їх використанням в каналах соціальної комунікації.

Класифікація бар’єрів документальної комунікації.
^

Практичні завдання:


 1. Заповнити особовий листок з обліку кадрів.

 2. Скласти наказ про затвердження річного плану роботи організації з призначенням відповідальних за виконання кожного з виду робіт.

 3. Розробити посадову інструкцію інформаційного менеджера.

 4. Підготувати документи для вступу в профспілкову організацію; оформити заяву з проханням прийняття в члени профспілки; скласти відповідний наказ на прийняття.

 5. Скласти та оформити ділові листи: лист-нагадування про погашення заборгованості та лист-відповідь із роз’ясненням щодо невчасної проплати.

 6. Оформити документи для отримання вакантної посади фахівця сфери інформаційної діяльності: скласти резюме на заміщення вакантної посади; оформити заяву з проханням прийняття на посаду.

 7. Скласти характеристику випускника спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

 8. Скласти протокол загальних зборів з наступним порядком денним: звіти керівників структурних підрозділів організації за квартал поточного року; відзначення працівників організації грошовими преміями.

 9. Підготувати документи про звільнення працівника за власним бажанням: оформити заяву працівника на звільнення; скласти відповідний наказ з особового складу.

 10. Скласти доповідну записку про порушення трудової дисципліни, оформити пояснення працівника як пояснювальну записку.

 11. Скласти посадову інструкцію керівника служби документного забезпечення.

 12. Оформити документи для отримання вакантної посади секретаря: автобіографію та заяву з проханням прийняття на роботу.

 13. Скласти та оформити ділові листи: лист-прохання про надання детальної інформації щодо необхідного товару; лист-відповідь із зазначенням характеристик даного товару.

 14. Оформити акт перевірки зберігання документів.

 15. Скласти протокол загальних зборів акціонерів та оформити витяг з даного протоколу.

 16. Оформити документ з проханням про надання відрядження працівнику та відповідний наказ керівництва.

 17. Скласти й оформити лист-пропозицію щодо участі в заході та лист-відповідь про згоду взяти участь в заході.

 18. Підготувати й оформити доповідну записку про порушення трудової дисципліни та розпорядження керівника щодо даного питання.

 19. Укласти договір про спільну діяльність.

 20. Скласти наказ про переведення установи на двозмінний графік роботи та відповідне доручення.

 21. Оформити акт про вилучення та знищення документів і справ.

 22. Скласти та оформити ділові листи: рекламаційний лист щодо неякісного товару і лист-вибачення.

 23. Оформити доручення на здійснення угоди.

 24. Оформити заяву про надання відрядження та відрядне посвідчення працівника.


Навчальне видання


Програма фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ»

зі спеціальності 7.02010501

«Документознавство та інформаційна діяльність»


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР»


Укладачі:

Сілкова Галина Василівна

Костенко Марина Степанівна

Бабенко Жанна Валентинівна

Карпюк Дмитро Віталійович


Відповідальна за випуск: Г.В. Сілкова


Підписано до друку 20.01.2013 р.

Папір друк. 60х84.

Формат 1/16.Ум. др. арк. 0,84.

Тираж 50. Зам. № 292/2.





Редакційно-видавничий відділ

Рівненського державного гуманітарного університету

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12





Схожі:

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою фахового випробування є перевірка теоретичних знань, володіння методикою викладання хореографічних дисциплін,виконавської майстерності...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 03050201 "Економічна кібернетика". на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта”
Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 04030201 «Інформатика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи