Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» icon

Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»




Скачати 147.02 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Дата01.06.2013
Розмір147.02 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України


Рівненський державний гуманітарний університет



«Затверджую»

Голова приймальноїкомісії

Рівненського державного

гуманітарногоуніверситету

____________проф. Постоловський Р. М.


« » -------------------------------------2013 р.





ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

зі спеціальності 7.02010101 «Культурологія»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Схвалено вченою радою художньо-педагогічного факультету

Протокол № 6 від «29» cічня 2013 р.


Голова вченої ради художньо-педагогічного факультету проф. Вербець В.В.


Укладачі: проф. Виткалов В.Г.

доц. Черніговець Т.І.


Рівне – 2013

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 7.02010101 «Культурологія» /Укладачі: В.Г.Виткалов, Т.І.Черніговець. – Рівне: РДГУ, 2013.


Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» визначає вимоги до рівня підготовки вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра культурології, зміст основних професійних компетенцій, критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, список рекомендовані літератури.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою культурології.

Протокол № від 2013 р.

Вступ

Мета фахового випробування полягає у виявленні рівня теоретичних знань випускників ОКР «Бакалавр» з «Теорії та історії культури» за такими модулями: «Теоретичні основи культури», «Українська культура». Вони розроблені на основі однойменних дисциплін, які вивчались студентами.

Програма фахового випробування покликана вирішити такі завдання:

 • комплексно перевірити якість засвоєних знань (у контексті навчальних програм теоретичних, історико-культурологічних та мистецьких дисциплін);

 • виявити рівень оволодіння випускниками знаннями з теоретичних основ культури, історії культури України, історії мистецтв та вміннями застосовувати набуті знання у практичній діяльності;

 • з’ясувати рівень володіння основами професійної майстерності;

 • виявити рівень загальної та мовної культури абітурієнтів.

На фаховому випробуванні вступник повинен продемонструвати:

 • ґрунтовні знання основних розділів фахових дисциплін;

 • уміння формулювати визначення, обґрунтовувати їх;

 • ілюструвати теоретичні положення прикладами;

 • уміння аналізувати культурні процеси і явища в державі та регіоні.

Порядок проведення фахового випробування:

 • допуск до вступного випробування вступників здійснюється при наявності екзаменаційного листа та документа, який засвідчує особу (паспорта, свідоцтва про народження тощо);

 • вступне випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією РДГУ;

 • вступникамдозволяється мати при собі ручку з чорнилом (пастою);

 • вступник отримує тільки один комплект екзаменаційних завдань, заміна завдань не дозволяється;

 • вступник має право звернутися до екзаменаторів з проханням щодо уточнення завдань;

 • під час вступного випробування не дозволяється порушувати тишу, спілкуватися з іншими вступниками, користуватися електронними, друкованими, рукописними інформаційними джерелами;

 • запис відповіді на екзаменаційні завдання здійснюється в аркуші усної відповіді, під якою ставиться підпис вступника та членів екзаменаційної комісії;

 • вступники, які не з’явилися на вступне випробування без поважних причин у визначений розкладом час, до участі у подальших випробуваннях та в конкурсі не допускаються, за наявності поважних причин, підтверджених документально;

 • вступники можуть бути допущені до пропущеного вступного випробування з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених термінів та розкладу вступних випробувань;

 • перескладання вступних випробувань не дозволяється.

Оцінювання відповіді вступників на фаховому вступному випробуванні здійснюється членами екзаменаційної комісії, призначеної згідно з наказом ректора, за шкалою оцінок від 106 до 200 балів. Підставою для формування оцінки є правильність, логічність, глибина відповіді, уміння аналізувати проблеми, які стосуються змісту відповіді, виробляти самостійні оцінки та рішення щодо розв’язання таких проблем. Оцінювання відповіді вступника здійснюється фаховою атестаційною комісією і виставляється оцінка за такими критеріями:





^ Критерії оцінювання

Оцінка за

4-х бальною шкалою

Шкала оцінювання 106-200 балів

Значення оцінки

Глибокі знання та розуміння вступником програмового матеріалу; уміння інтегрованого застосування теоретичних знань із фахових дисциплін, вільне володіння і адекватне застосування термінології; переконлива аргументація відповіді, вміння аналізувати явища культури і мистецтва.

5

181-200

Відмінно

Правильне і глибоке розуміння суті питання програмового матеріалу, допускаються окремі неточності непринципового характеру; самостійне виправлення допущених помилок, володіння термінологією, вміння аналізувати явища культури.

4

152-180

Добре

Правильне розуміння суті питання програмового матеріалу, при цьому допускаються окремі неточності у формулюваннях, доведеннях тверджень; відповідь характеризується поверховістю і фрагментарністю; неправильне тлумачення термінів чи понять, поверховий аналіз культурних явищ.

3

124-151

Задовільно

Неправильні, фрагментарні відповіді, що демонструють нерозуміння суті програмового матеріалу в цілому, невміння дати оцінку культурним явищам.

2

106-123

Незадовільно


^ Зміст фахового випробування

Теорія та історія культури

Теорія культури

Тема 1. Теоретичні аспекти культури.

Сутність культури. Джерела її виникнення та формування. Динаміка культури. Функції культури.Основні типи та концепції культури.Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства. Національна та регіональна культура. Сутність культурної еволюції та її відмінність від біологічної.. Творчість – основа розвитку культури. Мистецтво – провідна форма функціонування культури.Культура і цивілізація. Культурно-історичні епохи.

Культура України у світовій спадщині.


Історія культури. Українська культура

Тема 2. Культура палеоліту, мезоліту, неоліту, епохи бронзи і заліза, скіфів, сарматів.

Світосприймання первісної людини. Особливості первісної культури і мистецтва. Вплив географічних факторів на культурні процеси та систему життєдіяльності давньої людини. Синкретичність первісної культури. Культ і ритуал – провідні форми первісної культури. Давня культура на території України та Рівненщині. Культурне значення первісної мистецької спадщини людства. Культура і мистецтво палеоліту, мезоліту, неоліту (живопис, музика, обряди, прикраси).Трипільська культура: її історичні межі, особливості, матеріальна основа та духовні форми (міфологічні уявлення, обряди, свята, мистецтво). Культура епохи бронзи і заліза, народів північного Причорномор’я. Зарубинецька та черняхівська культура.


^ Тема 3. Культура східних слов’ян

Походження східних слов’ян, територія їх розселення. Літописні джерела про східних слов’ян («Повість минулих літ»), витоки їх матеріальної та духовної культури і мистецтва. Система господарювання (землеробство, тваринництво, мисливство, рибальство, бджільництво) та її вплив на розвиток духовної культури. Міфологічні уявлення східних слов’ян, пантеон богів. Землеробський календар. Свята, обряди, форми дозвілля, народна художня творчість, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво.


^ Тема 4. Культура Київської Русі

Культура Київської русі – визначне явище вітчизняної історії. Суспільні умови виникнення Київської русі, її історичні межі. Прийняття християнства – вагома подія у розвитку культури та мистецтва (образотворчого, архітектури, музичного, театрального, ігрового, декоративно-прикладного). Храми і монастирі – осередки літописання та освіти. Визначні пам’ятки: Києво-Печерська лавра, Софія Київська. Видатні діячі: княгиня Ольга, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах. Правова культура. Святково-обрядова культура, її особливості. Система дозвілля різних соціальних груп населення. Творчість скоморохів. Культура Галицько-Волинського князівства (Галицько-волинський літопис). Значення культури Київської Русі.


^ Тема 5. Культура України ХІУ – XVIІ ст.

Історичні умови розвитку культури на українських землях у ХІУ – XVI ст.: : занепад Галицько-Волинського князівства, перебування під владою Великого князівства Литовського, Речі Посполитої. Роль православної церкви у культурних процесах. Братства як культурно-просвітні осередки. Братські школи. Літописна книга та зародження книгодрукування. Острозька та Києво-Могилянська академії. Перші українські вчені – Юрій Котермак, Павло Русин. Розвиток мистецтва (орнаментального, іконопису, хорового співу, архітектури), усної народної творчості (думи) та ремісничого виробництва, зростання міст. Визначні діячі князь Василь-Костянтин Острозький, Іов Борецький, Іван Вишенський. Виникнення козацтва та його культури.

^ Тема 6. Культура України XVIІІ - XIX ст.

Історичні умови розвитку культури на українських землях у 18 – 19 ст. (політика царизму щодо української культури). Просвітництво (Г.Сковорода). Діяльність товариств (Кирило-Мефодіївське, Просвіта). Розвиток освіти (школи, гімназії, університети). Музичне мистецтво (М.Березовський, А.Ведель, Д.Бортнянський, С.Гулак-Артемовський, М.Лисенко, М.Леонтович). Театральне мистецтво (Г.Квітка-Основ’яненко, І.Карпенко-Карий, М.Кропивницький, М.Старицький, М.Заньковецька). Українська опера. Українська література (І.Котляревський, М.Гоголь, Ю.Федькович, Т.Шевченко, П.Мирний, Леся Українка). Архітектура. Педагогічна думка (О.Духнович, М.Драгоманов, Б.Грінченко) та фольклористики (М.Максимович, М.Костомаров, П.Чубинський). Національний рух др. пол. 19 ст.


^ Тема 7. Культура України XX ст.

Суспільно-політичні процеси у XX ст.та їх вплив на розвиток вітчизняної культури. Етапи та особливості її розвитку: 20 – 30-ті рр. (східний та західний регіон), 40 – ві рр., 50 – 60- ті рр., 70 – 80 –ті рр. Культурна політика Центральної ради. Репресії проти діячів української культури. Мистецтво соціалістичного реалізму: образотворчого, скульптури, архітектури. Кіномистецтво: кіностудії, видатні режисери (О.Довженко, С.Параджанов, Ю.Ільєнко), актори (І.Миколайчук, Б.Ступка). Музичне мистецтво: видатні композитори (В.Сільвестров, М.Скорик) диригенти (С.Турчак), вокалісти (А.Солов’яненко, М.Стефюк), музиканти (Я.Табачник). Українське естрадне мистецтво: видатні композитори (П.Майборода, В.Івасюк, М.Мозговий), виконавці (С.Ротару, В.Зінкевич, Р.Кириченко), естрадні колективи («Смерічка», «Ватра», тріо Маренич). Відомі мистецькі колективи (хорові, танцювальні, музичні). Театри опери і балету, драматичні театри. Видатні діячі літератури (О.Гончар, А.Малишко, У.Самчук. Л.Костенко). Рух дисидентів у 60-х рр. Система підготовки кадрів культури і мистецтва.


^ Тема 8. Культура України доби незалежності

Суспільно-історичні процеси в Україні доби незалежності та їх вплив на розвиток культури. Провідні тенденції розвитку культури. Національно-культурне відродження – провідний напрям культурної політики. Соціально-культурні ініціативи діячів культури та громадських організацій (мистецькі проекти «Крок до зірок», «З вірою в майбутнє»). Фестивальний рух. Правові основи розвитку культури (Закон «Про культуру», 2010 р.). Мережа закладів культури та мистецтва. Розширення міжнародних культурних контактів. Розвиток літератури, образотворчого, музичного і театрального мистецтва, музейної справи, туризму, сфери дозвілля. Культурні процеси в регіонах (на прикладі певної області).


^ Зарубіжна культура

Тема 9. Культура стародавніх цивілізацій.

Стародавні цивілізації як культурні феномени. Їх витоки. Культура цивілізацій сходу: Месопотамії, Китаю, Індії, Стародавнього Єгипту. Художні виміри та естетика східної культури. Антична культура Стародавньої Греції і Риму. Проблема переходу від хаосу до гармонії. Давньогрецька архітектура і пластичне мистецтво. Специфіка й витоки римського генія. Культура народів доколумбової Америки. Вплив культури давніх цивілізацій на розвиток європейської та світової культури і мистецтва.

^ Тема 10. Культура Європейського середньовіччя

Соціокультурна ситуація в середньовічній Західній Європі. Християнська теологія і церква, їх роль у феодальному суспільстві. Розвиток міст, виникнення університетів. Теологічні ідеї Фоми Аквінського. Лицарська, видовищна та карнавальна культура. Архітектура та образотворче мистецтво. Мандрівний та релігійний театр. Готичний стиль і схоластика. Героїчний епос. «Пісня про Нібелунгів». Поезія трубадурів. Вплив культури середньовіччя на світовий та європейський культурний процес.

Тема 11. Культура Відродження

Соціально-культурі передумови культури Відродження, її характерні риси. Центри Відродження. Античний гуманізм. Нова концепція людської особистості і нова модель освіти. Титани італійського Відродження. Леонардо да Вінчі. Північне Відродження. Філософія, наука, релігія, мистецтво, література. Виникнення культури бароко. Реформація і контрреформація та їх слід у культурі. Італійська барокова школа. "Золоте століття" іспанського живопису: теми, герої, жанри. Фламандське і голландське мистецтво XVII ст. як два полюси світовідчуття доби.


Тема 12. Культура доби Просвітництва

Соціально-культурі передумови Просвітництва та його характерні риси. Розвиток науки, освіти, мистецтва, формування громадського життя. Наукова революція др. пол. ХУІІ ст. Концепція освіченого абсолютизму, ідея цінності людини, критика церкви, патріотизм, осуд експлуатації людини людиною, утвердження самосвідомості й самооцінки особи. Класицизм – провідний стиль у мистецтві. Раціоналістична картина світу і людини в ідеології Просвітництва та вплив на художню творчість. Стиль рококо як мистецтво "галантної доби". Видатні філософи, науковці, діячі культури.


Тема 13. Культура Європи XIX ст.

Соціально-культурні процеси в Європі у XIX ст.Новий соціальний і духовний досвід та його породження — індивідуалістична культура. Романтизм як світовідчуття і як напрямок у мистецтві. Формування історичного погляду на особу і зумовленого ним художнього методу реалізму. Філософський песимізм, волюнтаризм і творчість імпресіоністів та постімпресіоністів. Розвиток образотворчого мистецтва, архітектури, літератури, театрального та музичного мистецтва. Видатні російські композитори. Виникнення мистецтва модерну, його характерні риси (архітектура, образотворче, прикладне та станкове мистецтво, графіка. Причини виникнення стилю модерн.Символізм — естетико-філософська основа модерну.


Тема 14. Світова культура XX ст.

Суспільно-історичні процеси в Європі та світі у XX ст. та їх вплив на культурний розвиток. Загострення проблем гуманізму в житті і мистецтві. Масова культура та її характерні риси. Соціалістична культура. Новий театр. Авангардистський живопис: драматизм входження нового в культурний процес. Функціоналізм в архітектурі. Нові виражальні засоби в музиці. Мистецтво кіно. Розвиток шоу-бізнесу. Культурна самобутність народів світу. Глобалізація – характерна ознака культурного розвитку людства у XX ст. Діалог культур. Телебачення та комп’ютерні технології в культурі та мистецтві. Видатні діячі культури і мистецтва. Вплив культурних процесів у світі на розвиток української культури.


^ Тема 15. Методика викладання історії і теорії культури та прикладної культурології

Система освіти в Україні на сучасному етапі. Методика викладання в системі педагогіки та в історії педагогічної думки в Україні. Братські школи. Острозька академія. Педагогічні погляди українських діячів культури та освіти. Культурологічні дисципліни в системі освіти. Категорії методики викладання. Принципи навчання. Форми і методивикладання культурологічних дисциплін. Державний стандарт освітньої галузі «Художня культура». Методика вкладання курсу «Художня культура» у загальноосвітніх навчальних закладах. Методика викладання культурологічних дисциплін у навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації. Методика викладання дисциплін прикладної культурології в училищах культури. Лекційно-семінарська система навчання. Методика підготовки та проведення навчальних занять (уроку, лекції, семінару). Самостійна та позакласна робота в процесі вивчення культурологічних дисциплін.


^ Список рекомендованої літератури:

 1. Закон України «Про культуру» (2010 р.) // Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..

 2. Аспекти морфології культури України: генезис, топологія : Зб. наук. праць / І.Юдкін, С.Безклубенко. – ІК АМ України, 2011. – 286 с.

 3. Бойко О.Д. Історія України : навчальний посібник / О.Д.Бойко. – К.: Академвидав, 2007. – 688 с.

 4. Бокань В.А, Польовий Л.П. Історія української культури : навчальний посібник / В.А Бокань, Г.П.Польовий. – К.: МАУП, 2001. – 212 с.

 5. Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство / В.Й. Бочелюк, В.В.Бочелюк. – К: ЦНЛ, 2006. – 207 с.

 6. Виткалов В.Г. Українська культура. Методичне забезпечення дисципліни / В.Г. Виткалов, М.М.Митровка. – Рівне.: РДГУ, 2001. – 168 с.

 7. Виткалов В.Г. Українська культура. Сторінки історії ХХ ст. /В.Г.Виткалов. – Рівне, 1997.

 8. ВиткаловС.В. Рівненщина: культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності : монографія /С.В.Виткалов. – Рівне.: ПП ДМ, 2012. – 416 с.

 9. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 10. Гриценко В. Людина і культура : навч. посібник /В.Гриценко. – К.: Либідь, 2000. – 368 с.

 11. Грушевський М.С. Історія України-Руси в 11 т. – К: Наукова думка, 1992 – 1998.

 12. Історія української культури /За ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 456 с.

 13. Культурне відродження в Україні /За ред. А.І.Комарової. – Львів.: Астерикс, 1993. - 134 с.

 14. Ліндсей Дж. Коротка історія культури. У 2-х т . / Дж.Ліндсей. – К.: Мистецтво, 1995.

 15. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури: європейський контекст : навчальний посібник / І.В. Лосєв. – К.: Либідь, 1995. – 224 с.

 16. Маключенко В.І. Історія зарубіжної культури : навчально-методичний посібник / В.І. Маключенко. – Острог.: НУ «Острозька академія», 2006. – 216 с.

 17. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: соціокультурний розвиток людства : навчальний посібник / Ю.В. Павленко. – К: Либідь, 1996. 360 с.

 18. Петрухинцев Н.Н. ХХ лекций по истории мировой культуры : учебное пособие /Н.Н. Петрухинцев. – М.: Владос, 2001. – 400 с.

 19. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навчальний посібник / В.С.Полікарпов. – Харків.: Основа, 1990. – 222 с.

 20. Попович М.В. Нариси з історії української культури / М.В.Попович. – К: Наукова думка, 1998. – 654 с.

 21. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. (Кер. автколект. А.К. Бичко). - К: Либідь, 1992. – 390 с.

 22. Масол Л.М. Художня культура України : підручник /Л.М Масол, Н.Є. Миропольська, О.В.Гайдамака. – Харків.: Ранок, 2010. – 206 с.

 23. Українська художня культура : навчальний посібник / За ред. І.Ф.Ляшенка. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.

 24. Українське народознавство /За ред. С.Павлюка, Р. Кирчіва. – Львів.: Фенікс, 1994.–606 с.

 25. Шевнюк О.Л. Культурологія : навчальний посібник /О.Л.Шевнюк . – К.: Знання – Пресс, 2004. – 346 с. .

Схожі:

Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою фахового випробування є перевірка теоретичних знань, володіння методикою викладання хореографічних дисциплін,виконавської майстерності...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта”
Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 04030201 «Інформатика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 04020101 «Математика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
«Фізико-математичні науки» зі спеціальності 04020101 «Математика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладачі:...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямами підготовки 040102...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи