Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*» icon

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
Скачати 313.21 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
Дата01.06.2013
Розмір313.21 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра теорії та методики фізичного виховання


«Затверджую»

Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету

проф. Постоловський Р.М.


________________________

«____» _____________________ р.


ПРОГРАМА


фахового випробування

для вступників на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Схвалено вченою радою педагогічного факультету

Протокол №6 від «26» лютого 2013 р.


Голова вченої ради педагогічного факультету проф.Сілков В.В.


Укладачі: доц., к.п.н. Кіндрат В.К.

доц., к.фіз.вих. Тадєєва О.О.


Рівне - 2013


Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» зі спеціальності 7010201 - «Фізичне виховання*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – Рівне: РДГУ. – 2013.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліста у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, які розкривають зміст фахової підготовки вступників в межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, охарактеризовані критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані літературні джерела.


^ Пояснювальна записка

Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми молодший спеціаліст, виявлення рівня їх загальної фізичної культури.

У пропонованій програмі розкриваються теоретико-методичні основи фізичного виховання школярів. Вони включають в себе мету, завдання, робочий навчальний план, зміст, методи, організаційні форми та засоби фізичного виховання учнів. У процесі вивчення курсу теорії і методики фізичного виховання згідно програми, студенти повинні бути ознайомлені з сучасними досягненнями методичної науки, з розвитком методики навчання фізичних вправ, розвитку фізичних якостей, проведення заходів всіх форм фізичного виховання учнів.

Пропонована програма розроблена з урахуванням типової програми з фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи, яка затверджена Міністерством освіти та науки, молоді та спорту України. До даної програми можуть вноситися зміни відповідно до особливостей наступних типових програм для загальноосвітньої школи.

Дана програма визначає основний зміст і структуру навчальної дисципліни. Вона відповідає кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста даного профілю.

На фаховому випробуванні вступник повинен продемонструвати:

 • глибину знань основних розділів теорії і методики фізичного виховання та фахових методик;

 • рівень підготовки випускника педагогічного коледжу до навчання фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.;

 • встановлювати між предметні зв’язки;

 • практичне виконання завдань з фахових методик.

Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими кафедрою теорії та методики фізичного виховання.

Знання і уміння вступників оцінюються за 200 бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне з питань, при цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:

Критерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Шкала оцінювання 106-200 балів

Значення оцінок

Вступник виявляє особливі здібності, вміє самостійно узагальнювати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку щодо розкриття історичних явищ фактів.

Вступник вільно володіє вивченим обсягом матеріалу та проявляє знання у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, має власний підхід до поставленого завдання.

Допускаються незначні помилки і неточності по всіх пунктах.

5

181-200

Відмінно

Вступник вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, добирати аргументи для підтвердження думок та вмінь.

Наявність однієї істотної помилки по таких пунктах, як виклад історичних явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу одного із питань варіанту.

4

152-180

Добре

Вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих: наявність двох істотних помилок по таких пунктах, як виклад історичних явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу двох питань варіанту.

Вступник володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.

Наявність трьох істотних помилок по таких пунктах, як виклад історичних явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу по всіх трьох питаннях варіанту.

3

124-151

Задовільно

Вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, елементарного розпізнання та відтворення явищ, фактів, об’єктів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

Має уявлення про навчальну дисципліну але не може відтворити послідовність історичних подій, плутається в спеціальній термінології.

2

106-123

Незадовільно^ Зміст фахового випробування


Теорія і методика фізичної культури як наукова і навчальна дисципліна.

Поняття предмету теорії і методики фізичного виховання. Загальні закономірності, за якими відбувається управління фізичним розвитком людини, її фізична освіта як предмет теорії фізичного виховання . Часткові закономірності фізичного виховання, які мають конкретну спрямованість на вік учнів, їх спортивну спеціалізацію, професійну діяльність людини як предмет методики фізичного виховання. Взаємозв'язок теорії з методикою фізичного виховання. Джерела, зв'язок з іншими науковими дисциплінами. Дисципліни гуманітарного характеру, які вивчають соціальні закономірності розвитку фізичного виховання. Дисципліни біологічного характеру, спрямовані на пізнання закономірностей функціонування і розвитку організму людини в умовах фізичного виховання. Розділи і підрозділи ТМФВ як навчального предмету (загальні основи ТМФВ, теорія і методика основних напрямків системи фізичного виховання, ТМФВ основних вікових контингентів). Знання, уміння та навички, що формуються у майбутніх спеціалістів в процесі проходження курсу ТМФВ.


Основні поняття теорії і методики фізичного виховання.

Фізична культура як частина культури суспільства, її особливості. Функції фізичної культури, її види та показники розвитку. Фізичний розвиток, фази фізичного розвитку, його підпорядкованість. Природні задатки як передумова фізичного розвитку. Фізична досконалість як оптимальна міра гармонійного фізичного розвитку та фізичної підготовленості людини. Фізичне виховання як цілісний педагогічний процес. «Фізична освіта» і «Фізична підготовка» як сторони єдиного процесу. Спорт як засіб фізичного виховання, його соціальні функції. Співвідношення понять «Фізична культура» і «Спорт».

^ Мотивація учнів до виконання вимог здорового способу життя.

Поняття здорового способу життя. Суть мотивації як педагогічного процесу спрямованого на формування мотивів оздоровчої діяльності. Шляхи мотивації здорового способу життя, засоби його мотивування. Мотивіровки (аргументи, факти, докази про користь компонентів здорового способу життя для здоров’я школярів) та вимоги до їх застосування. Допоміжна роль стимулювання в мотивації виконання вимог оздоровчих видів діяльності. Стимули заохочення і педагогічного покарання. Вплив на емоції, почуття дитини в процесі стимулювання. Вимоги до застосування стимулів. Мотивування і стимулювання як два взаємодоповнюючі шляхи мотивації оздоровчої діяльності.


Засоби фізичного виховання.

Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання. Фактори, що визначають вплив фізичних вправ на організм: індивідуальні особливості і рівень активності учнів; умови виконання вправ (метереологічні, матеріальні, санітарно-гігієнічні); особливості самих вправ (їх складність, емоційність , новизна); методика викладання. Техніка фізичних вправ: поняття "техніка", її основна ланка та деталі. Стандартна, типова та індивідуальна техніка. Фази виконання фізичних вправ. Педагогічна класифікація фізичних вправ: значення для теорії і практики; характеристика існуючих класифікацій. Природні сили: сонце, повітря, вода як засіб фізичного виховання. Гігієнічні фактори: особиста і соціальна гігієна; режим праці і відпочинку, харчування і сну; засоби відновлення організму.

Методи навчання та організації у фізичному вихованні.

Визначення понять "метод", "методичний прийом", "методика". Загальні вимоги до вибору методів: відповідність поставленому завданню, принципам навчання, специфіці навчального матеріалу, підготовленості учнів, індивідуальним особливостям і можливостям вчителя, умовам занять. Класифікація методів за способом відображення характеру пізнавальної активності (продуктивні, репродуктивні) та способом одержання учнями знань і умінь (слухання, спостереження, виконання вправ). Методи розучування вправ в цілому, та по частинах. Визначальні риси ігрового методу. Сюжетна організація діяльності - основа ігрового методу. Особливості використання змагального методу в роботі з дітьми молодшого шкільного віку. Значення змагального методу для виховання моральних і вольових якостей. Методи слова. Смислова та емоційна функція слова. Розповідь, пояснення, бесіда, обговорення, інструктування, вказівки, розпорядження, команди, завдання, словесна оцінка - найбільш розповсюджені прийоми. Метод демонстрації, його роль. Вимоги до показу фізичних вправ. Прийоми демонстрації наочних посібників. Звукова та світлова сигналізація як прийоми демонстрації. Використання технічних засобів навчання, прийомів безпосередньої допомоги, термінової інформації, орієнтирів, лідирування.

Фронтальний метод, прийоми його застосування (одночасний, поперемінний). Груповий метод, прийоми його застосування (почерговий, поточний). Індивідуальний метод роботи, прийоми його застосування (одночасний за завданням вчителя, одночасний за вибором учня, індивідуально за завданням вчителя). Метод колового тренування, прийоми його застосування (варіювання інтенсивності виконання окремих вправ і тривалості відпочинку між станціями, зміни умов виконання, чергування направленості вправ та інші). Переваги та недоліки кожного із методів організації учнів. Доцільність їх застосування в певних частинах уроку в залежності від його типу, завдань та підготовленості учнів.


Методичні принципи фізичного виховання.

Визначення поняття "принцип", їх значення для навчально-виховного процесу з фізичного виховання. Принципи свідомості та активності. Вимоги до організації і методики проведення занять, що обумовлені даними принципами. Принцип наочності. Роль образного слова і мобілізації рухового досвіду в процесі створення уяви про вправу. Особливості реалізації наочності в зв'язку з віком учнів, рівнем їх підготовленості. Принципи доступності та індивідуалізації у фізичному вихованні. Розширення меж доступності в процесі навчання, тренування, виховання.

Необхідність дотримання основних методичних умов доступності: від засвоєного до незасвоєного, від легкого до важкого, від простого до складного. Принципи послідовності і систематичності. Основні положення, що визначають систематичність фізичного виховання: регулярність, безперервність, повторність занять; раціональне чергування навантаження і відпочинку; забезпечення наступності у засвоєнні програмового матеріалу; раціональна послідовність розвитку фізичних якостей при комплексному їх вихованні. Принципи міцності і прогресування. Необхідність постійного підвищення вимог до оволодіння технікою і тактикою дій, розширення знань, рухового досвіду і фізичних можливостей учнів.


Навчання фізичних вправ.

Формування умінь і навичок як основний зміст освітніх завдань фізичного виховання. Характеристика умінь і навичок. Роль свідомості на рівні умінь і навичок. Автоматизація виконання вправ як ведуча умова розширення можливостей їх використання в процесі рухової діяльності. Характеристика умінь вищого порядку. Закономірності формування навичок. Явище переносу в процесі послідовного або одночасного розучування фізичних вправ.

Позитивний, негативний і симетричний перенос. Структура процесу навчання. Перший етап навчання - початкового розучування: завдання, найхарактерніші методи навчання, виконання навчальних завдань учнем, можливі помилки та їх причини, особливості реалізації методичних принципів. Другий етап навчання - поглибленого розучування: завдання, найхарактерніші методи, особливість методичних принципів. Третій етап - закріплення і вдосконалення рухової дії: завдання, особливості, найхарактерніші методи, нерівномірність формування навички, дидактична цінність етапу.


Спортивна підготовка як педагогічний процес.

Поняття про спортивну форму. Завдання спортивного тренування. Закономірності спортивного тренування: спрямованість до найвищих досягнень, єдність загальної і спеціальної підготовки, безперервність тренувального процесу, поступовість росту тренувальних навантажень і хвилеподібність їх динаміки, циклічність тренувального процесу, роль навантаження в досягненні кінцевого результату, об'єм та інтенсивність, зовнішній і внутрішній прояви навантаження, величини навантаження і втома, її ознаки, прийоми регулювання навантаження і його тенденції. Основні сторони підготовки спортсмена: фізична, технічна, тактична, технологічна, інтелектуальна, їх взаємозв'язок. Визначення поняття "Розвиток" і "Виховання" фізичних (рухових) якостей - зміст термінів. Якості і здібності. Взаємообумовленість і гетерохронність розвитку якостей. Єдність навчання і виховання якостей. Вікові періоди розвитку і виховання якостей.


Виховання фізичних якостей.

Сила. Визначення поняття; режим напруження м'язів;' різновиди прояву фізичної сили; завдання та засоби силової підготовки; методи виховання сили; оцінка розвитку сили у дітей. Швидкість. Визначення поняття; засоби та методика виховання швидкості руху; тести визначення. Роль ігрового і змагального методів при вирішенні задач швидкісної підготовки. Витривалість. Визначення поняття; компоненти навантаження як основа методів виховання витривалості; особливість виховання витривалості у спортивних іграх, поєдинках і вправах силового характеру. Спритність. Визначення поняття; вікові зміни виховання спритності; методичні прийоми виховання спритності (зміна вихідного і кінцевого положення, дзеркальне виконання, зміна способу, просторових меж, швидкості і темпу виконання, ускладнення умов, додаткові завдання). Роль уміння розслаблятись і утримувати рівновагу для виховання спритності на уроках фізичної культури. Гнучкість. Визначення поняття; фактори, що визначають її прояв. Активна і пасивна гнучкість. Оптимальний і надзвичайний рівні розвитку гнучкості. Засоби виховання гнучкості. Методика виховання гнучкості (регулярність серії вправ, критерій достатності, різноманітність засобів). Поєднання вправ на гнучкість і силу. Місце вправ на гнучкість на уроці та в самостійних заняттях. Вимір гнучкості в лінійних і кутових системах.

^
Основи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі.

Значення планування навчальної роботи та його технологія. Попередня робота до планування уроків. Графік вивчення програмового матеріалу на протязі навчального року: його функції, зміст і методика складання. Документація планування. Реалізація методичних принципів навчання в плануванні програмового матеріалу. Відображення в планах поступовості, послідовності, систематичності, міцності та прогресування у формуванні знань, умінь і навичок з фізичної культури школярів. Наступність у розробці планів навчального матеріалу (довгострокового, перспективного, тематичного, оперативного).

Призначення план-конспекту. Вимоги до написання, зміст, організаційне, методичне і матеріальне забезпечення уроку. Творчі можливості вчителя в складанні планів. Визначення завдань уроку: освітніх, оздоровчих, виховних. Характеристика освітніх завдань уроку, їх постановка та формулювання. Планування освітніх завдань в одному або серії уроків. Характеристика оздоровчих завдань уроку, їх постановка та формулювання. Планування оздоровчих завдань в одному або серії уроків. Характеристика виховних завдань уроку, їх постановка та формулювання. Планування виховних завдань в одному або серії уроків. Виховне значення змісту традиційних форм організації уроку. Роль особистого прикладу вчителя.


Контроль навчального процесу у фізичному вихованні.

Функції контролю (цільова, стимулююча, виховна, освітня, інформаційна, прогностична, управлінська). Призначення, зміст та місце в навчально-виховному процесі попереднього, поточного, підсумкового контролю з фізичного виховання школярів. Вимоги до його здійснення (об'єктивність, стислість, доступність, гласність, комплексність). Вивчення вихідного рівня можливостей і готовності учнів до реалізації поставлених завдань, контроль факторів, що впливають на учня в процесі фізичного виховання. „Особливості оперативно-біжучого, циклового і етапного контролю.

Систематичні самостійні спостереження учня за змінами свого здоров'я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості як головний метод самоконтролю. Прийоми (правила) і методи самоконтролю. Заняття з техніки безпеки. Форма та зміст щоденника самоконтролю. Суб'єктивні показники самоконтролю: настрій, самопочуття, бажання займатись фізичними вправами, переносимість заняття, відчуття болю, сон, апетит. Об'єктивні показники: тілобудова, дихання, життєва ємкість легень (ЖЄЛ), частота серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск (АТ), довжина тіла, окружність грудної клітки (грудей), маса тіла, динамометрія, станометрія.


Урок фізичної культури в школі.

Місце уроку фізичної культури серед інших форм фізичного виховання. Характерні риси уроку як основної форми занять. Загальні вимоги до уроку (виховний вплив, система уроків, організація самостійної навчальної діяльності учнів, оптимальна рухова діяльність, система контролю, умови проведення уроку). Різновиди шкільних уроків: класифікація уроків за характером змісту (предметні, комплексні), класифікація залежно від вирішуваних завдань (навчальні, тренувальні, контрольні, змішані).

Проведення уроку. Вступна частина уроку: її завдання (мотивація занять, організація уваги та емоційно-психологічного стану учнів); засоби і методи вступної частини. Основна частина уроку: завдання, освітня спрямованість, виховання фізичних якостей, розстановка і прибирання приладів, проведення уроків в природних умовах, спостереження вчителя за діяльністю учнів та її оцінка. Заключна частина уроку: завдання, відновлення організму учня, саморегуляція, підведення підсумків уроків, єдність частин уроків.

Сюжетні уроки у молодших класах: їх значення та особливості організації. Досвід вчителів-новаторів.

Загальний аналіз уроку за розділами: загальні відомості; матеріально-технічні умови; підготовленість вчителя та учнів до уроку; підготовленість до уроку помічників; оцінка доцільності відступів від намічених завдань і змісту уроку; використання методів організації навчальної діяльності. Частковий аналіз уроку за певними розділами: тип, завдання і побудова уроку; зміст уроку; методи навчання і виховання; поведінка учнів; результати уроку; висновки та пропозиції. Оцінка діяльності учнів на уроках: її форми, критерії; вимоги до учнів; головний принцип оцінювання, врахування індивідуальних особливостей учнів при їх оцінюванні; оцінка фізичних якостей, техніки вправ, знань; екзамени і заліки з фізичної культури; причини неуспішності учнів та помилки, що допускають вчителі при оцінюванні.


Підготовка вчителя до уроку фізкультури.

Суть етапу попередньої підготовки вчителя до уроку; основні види робіт та їх суть при безпосередній підготовці до уроку (конкретизація завдань, уточнення засобів організаційно-методичного забезпечення, рухова підготовка, теоретична і мовна підготовка, матеріальне забезпечення, зовнішній вигляд і психологічний стан вчителя). Розробка, вчителем змісту занять: відповідність намічених засобів завданням уроку: доцільність запланованої і фактично реалізованої послідовності вправ на уроці. Підбір методів навчання, виховання, організації і оцінки успішності учнів. Використання на уроці наочних посібників і технічних засобів навчання, їх повнота і методична цінність.


Позаурочні форми занять фізичними вправами.

Функція позаурочних форм занять, їх завдання, характерні риси. Характеристика форм фізичного виховання в розпорядку навчального дня: гімнастика до занять, її доцільність, завдання, організація, методика; години здоров'я (постановка проблеми, організація, методика, засоби); спортивна година в групах продовженого дня; фізкультхвилинки та фізкультпаузи; ігри та фізичні вправи на великих перервах. Вимоги до складання, оформлення документації з позаурочних заходів. Форма написання та зміст комплексів вправ (для гімнастики до занять, фізкультхвилинок, фізкультпауз, спортивних годин), план - графіка великої рухливої перерви, сценарію спортивної години за типом "година гри".

Позакласна робота з фізичної культури.

Постановка проблеми. Форма організації і зміст позакласних занять. Колектив фізичної культури школи - організаційна основа позакласної роботи. Групи загальної фізичної підготовки. Спортивні

секції (програми і організація). Спортивні змагання школярів (зміст, організація і методика проведення). Дні здоров'я і спорту. Фізкультурно-художні свята школярів. Художньо-спортивні вечори в школі, їх організація та методика проведення. Підготовка та організація роботи фізкультурного активу із числа учнів (юні судді по спорту, юні інструктори по спорту, фізорги класів, капітани команд та ін.).


Планування та облік позакласної роботи з фізичного виховання школярів.

План роботи колективу фізичної культури на навчальний рік, календар спортивно-масових заходів на півріччя, розклад занять спортивних секцій та гуртків, робочі плани спортивної секції та ін. Документи планування позакласної роботи. Загальношкільний річний план з фізичного виховання як основний документ планування позакласної роботи, його розділи (організаційна, навчальна робота, оздоровчі заходи в режимі навчального дня, спортивно-масова робота, робота за місцем проживання, агітаційно-пропагандистська робота, медичний контроль, господарська робота в сфері фізичного виховання). Форма та зміст документів планування. Облік роботи з фізичного виховання. Документи обліку.


Фізичне виховання учнів поза школою.

Постановка проблеми, клуби при ЖЕК, організація роботи, участь шкіл в роботі за місцем проживання. Надання допомоги сім'ї в організації фізичного виховання дітей. Роль громадських організацій у фізичному вихованні. Громадські форми організації фізичного виховання дітей. Організація фізичного виховання в заміських і міських літніх таборах відпочинку дітей: підготовка матеріальної бази, планування, зміст роботи з фізичного виховання. Робота з фізичного виховання школярів у дитячо-юнацьких спортивних школах, парках культури і відпочинку, на дитячих екскурсійно-туристичних станціях. Зміст позашкільних форм фізичного виховання дітей.

Атмосфера родинного життя як першооснова виховання дитини. Фактори детермінуючі виховання в сім'ї. Умови успішного сімейного виховання. Фактори, які знижують ефективність виховного впливу сім'ї. Зміст і засоби фізичного виховання в сім'ї. Розгортання системи педагогічного всеобучу батьків, широке використання з цією метою преси, телебачення, радіо, усної пропаганди, як дієвий шлях підвищення педагогічної культури батьків. Форми організації педагогічної освіти батьків (народні університети, консультативні пункти, педагогічні семінари, батьківські конференції.) Форми організації педагогічної пропаганди: педагогічні семінари, лекторії, батьківські конференції, школи молодих батьків, тематичні батьківські збори, вечори запитань і відповідей. Масові, групові та індивідуальні форми роботи класного керівника, вчителя фізичної культури з батьками. Робота загальношкільних і класних батьківських комітетів з батьками з питань фізичного виховання школярів.


Система фізичного виховання.

Історичний характер фізичного виховання, причини його виникнення і розвитку. Мета і завдання фізичного виховання на сучасному етапі розвитку Української держави. Ідейна основа фізичного виховання населення України. Наукові основи фізичного виховання. Місце теорії і методики фізичного виховання серед інших наук, що вивчають процес занять фізичними вправами. Програмово-нормативні основи: державні програми фізичного виховання, спортивна класифікація. Організаційні основи фізичного виховання на Україні. Державні і самодіяльні органи управління. Роль Рад народних депутатів, громад у справі фізичного виховання дітей і підлітків. Умови функціонування та принципи системи фізичного виховання.


Дитячі громадські організації та фізичне виховання школярів.

Спортивно-просвітницька організація «Пласт», мета її заснування, характер та зміст діяльності. Організація скаутів. Формування мистецтва розвідника у процесі навчання скаутів (пластунів). Засоби, ігри з розвитку фізичних якостей розвідника. Навчання пластунів життю в таборі і походах. Виховання моральних якостей, характеризуючи скаута. Поняття та зміст «проби на пластову відзнаку фізичної вправності» (ПВФВ). Становлення та розвиток організаційної і просвітницької роботи в «Пласті». Сокільські товариства та рахунково-пожежні товариства «Січ», їх внесок у становлення «Пласту». Роль Запорізьких церковних шкіл у гармонійному розвитку юнаків. Січові школи як своєрідні військово-освітянські університети формування особистості козаків. Гопак у системі їх фізичної підготовки.


Вчитель фізичної культури – організатор фізичного виховання школярів.

Функціональні обов’язки вчителя в навчальній та позакласній роботі з фізичної культури. Форми співробітництва вчителя з адміністрацією і перед колективом школи у фізичному вихованні учнів. Робота зі створення матеріальної бази: нестандартне обладнання і вимоги до нього, «стежка здоров’я», обладнання залів і майданчиків, тренажерні зали, залучення учнів до створення бази. Заходи безпеки на заняттях. Роль вчителя і педагогічного колективу у стимулюванні ініціативи і творчості учня для вирішення завдань фізичного виховання. Консультативна робота вчителя з учнями, їх батьками, з фізкультурним активом школи. Обладнання методичного кабінету фізичного виховання.

Робота сільських вчителів з підняття престижу культури. Учитель як носій культури загалом і фізичної зокрема. Характер, специфіка підготовки сільського вчителя. Розв’язання специфічних проблем при опануванні учнями фізичних вправ. Особливості роботи в не укомплектованих класах. Розподіл часу на проходження розділів програми враховуючи специфічні умови сільської місцевості. Зумовленість змісту уроків, позаурочних і позакласних занять особливостями підготовленості сільських учнів та їх зайнятістю в побуті. Налагодження занять у літні місяці. Пріоритетна роль шкільної спортивної бази в організації фізичного виховання на селі. Підтримання певних традицій для вдосконалення фізичного виховання школярів.


Організація навчально-виховної роботи з формування у школярів здорового способу життя.

Форми навчально-виховної роботи з формування в учнів здорового способу життя. Структура уроків фізичної культури, завданням яких є формування здорового способу життя. Завдання і зміст підрозділів структури: “Методична підготовка”, “Тестовий контроль”. Організація навчальних груп в класі. Розподіл громадських посад серед членів групи, їх доручення. Секції фізичної підготовки та методичної підготовки учнів до виконання вимог здорового способу життя. Семінари-практикуми з підготовки інструкторів, активу. Загальне керівництво вчителя фізичної культури роботою секцій та гуртків. Завдання самостійних оздоровчих занять школярів за місцем проживання. Обладнання і техніка безпеки місць оздоровчих занять. Виконання вимог здорового способу життя.


Методи дослідження у фізичному вихованні.

Вибір методів дослідження (класифікація специфічних педагогічних методів дослідження, загальні вимоги до методів дослідження). Педагогічний експеримент: характерна риса і типова схема експерименту; класифікація видів і їх характеристика (перетворюючий, природній, модельний, лабораторний, абсолютний і порівняльний експеримент). Педагогічні спостереження: характерні риси; доцільні випадки застосування; класифікація видів спостереження і їх характеристика; підготовка до спостереження; способи спостереження. Методи пульсометрії, хронометрування: визначення поняття, сфери застосування, технічне забезпечення, методики хронометрування, пульсометрії. Контрольні випробування: призначення, основні поняття, види контрольних вправ, достовірність тестування, стандартизація тестів. Методи оцінки рівня розвитку рухових якостей та методичного рівня знань з фізичної культури. Значення методів математичного аналізу для вивчення педагогічних явищ.


Фізичне виховання дітей дошкільного віку.

Мета та завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку. Основні засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку. Основні форми фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Особливості методики фізичного виховання дітей дошкільного віку

Фізичне виховання дітей шкільного віку.

Мета та завдання фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. Особливості методики фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку.

Мета та завдання фізичного виховання дітей середнього шкільного віку. Методичні особливості проведення уроку з фізичної культури з дітьми середнього шкільного віку.

Мета та завдання фізичного виховання дітей старшого шкільного віку. Методичні особливості проведення уроку з фізичної культури.


Особливості фізичного виховання студентської молоді.

Значення, мета та завдання фізичного виховання студентів. Основні напрями діяльності кафедри фізичного виховання, спортивного клубу та спортивно-оздоровчого центру. Специфічні особливості роботи викладача фізичного виховання ВНЗ


Професійно-прикладна фізична підготовка.

Значення, мета та завдання професійно-прикладної фізичної підготовки.

Основні фактори що впливають на зміст професійно-прикладної фізичної підготовки. Особливості та зміст професіограми.

Значення переносу рухових навичок.

Основні засоби та форми професійно-прикладної фізичної підготовки.


Фізичне виховання дорослого населення.

Вікові особливості різних періодів життя дорослої людини. Фізична культура в режимі трудового дня. Функції фізичної культури дорослого населення. Форми використання фізичної культури в побуті дорослого населення. Зміст та методичні основи занять фізичними вправами в похилому та старшому віці.


Творчі завдання:


 1. Скласти комплекс загально-розвиваючих вправ з гімнастичною палицею.

 2. Скласти комплекс загально-розвиваючих вправ зі скакалкою.

 3. Скласти комплекс загально-розвиваючих вправ з гантелями.

 4. Скласти комплекс загально-розвиваючих вправ з набивними м’ячами.

 5. Скласти комплекс загально-розвиваючих вправ з гімнастичною лавою.

 6. Скласти комплекс загально-розвиваючих вправ біля гімнастичної стінки.

 7. Скласти комплекс загально-розвиваючих вправ в парах.

 8. Скласти комплекс вправ спрямованих на розвиток швидкісно-силових якостей.

 9. Скласти комплекс вправ спрямованих на розвиток спритності.

 10. Скласти комплекс вправ спрямованих на розвиток рівноваги.

 11. Скласти комплекс вправ спрямованих на розвиток вибухової сили.

 12. Скласти комплекс вправ спрямованих на розвиток відносної сили.

 13. Скласти комплекс вправ спрямованих на розвиток швидкості рухових реакцій.

 14. Скласти комплекс вправ спрямованих на розвиток гнучкості.

 15. Скласти комплекс підвідних вправ для навчання перекидів.

 16. Скласти комплекс вправ для вивчення приземлення під час розучування опорних стрибків.

 17. Скласти комплекс вправ для вивчення наскоку на місток і поштовху ногами під час розучування опорних стрибків.

 18. Скласти комплекс вправ для вивчення поштовху руками під час розучування опорних стрибків.

 19. Скласти комплекс спеціально-підготовчих вправ для вивчення стрибків у довжину способом «зігнувши ноги».

 20. Скласти комплекс спеціально-підготовчих вправ для вивчення стрибків у висоту способом «переступанням».

 21. Скласти комплекс спеціально-підготовчих вправ для вивчення бігу на короткі дистанції.

 22. Скласти комплекс спеціально-підготовчих вправ для вивчення метання м’яча та гранати.

 23. Скласти комплекс виробничої гімнастики для водія.

 24. Скласти комплекс виробничої гімнастики для швачки.

 25. Скласти комплекс виробничої гімнастики для оператора ПК.

 26. Скласти комплекс ранково-гігієнічної гімнастики для дівчат старшого шкільного віку.

 27. Скласти комплекс ранково-гігієнічної гімнастики для хлопців старшого шкільного віку.

 28. Скласти комплекс гімнастики до уроків для дітей молодшого шкільного віку.

 29. Скласти комплекс вправ профілактики плоскостопості для дітей молодшого шкільного віку.

 30. Скласти комплекс вправ формування навичок правильної постави для дітей молодшого шкільного віку.^ Рекомендована література:


Основна література:

 1. Ареф'єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): Навчальний посібник для студентів навчальних закладів ІІ-Ivрівнів акредитації. –2-е вид.перероб. і доп. – Кам'янець-Подільський:Абетка-НОВА, 2002. –384 с.

 2. Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. – К.: Здоров'я, 1987. –224 с.

 3. Борисенко А.Ф., Цвек С.Ф. Руховий режим учнів початкових класів: Навч.-метод. Посібник. –2-е вид., перероб. І доп. –К.: Рад.шк.., 1989. –190 с.

 4. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека / Пирогова Е.А., Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. – К.: Здоров'я, 1986 – 152 с.

 5. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся: Учебно-методическое пособие. – К.: Радянська школа, 1988. – 184 с.

 6. Глазирін І.Д. Основи диференційованого фізичного виховання: Навчальний Посібник для студентів ВУЗів. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2003. – 353 с.

 7. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 8. Дінейка К. Рух, дихання, психофізичне тренування. –2-е вид., перероб. І доп. –К.: Здоров'я, 1988. –176 с.

 9. Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. –112 с.

 10. Келлер В.С., Платонов В.М. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів. – Львів: Українська Спортивна Асоціація, 1992. – 270 с.

 11. Романенко В.А. Двигательные способности человека. – Донецк: Новый мир, УКЦентр, 1999. – 336 с.

 12. Романенко В.А. Диагностика двигательных способносте6й. Учебное пособие, - Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005, - 290 с.

 13. Теоретичні основи та передумови професійно-прикладної фізичної підготовки / В.П.Іваненко, Л.І.Чипиленко, Ю.М.Алексійчук, А.Р.Самоха та ін. – Черкаси: 1997. – 93 с.

 14. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Л.П.Матвеева, А.Д.Новикова. - В 2-х т. - М.: Физкультура и спорт, 1976.

 15. Теория и методика физического воспитания / Под.ред.Т.Ю.Круцевич. - в 2-х т. – К.: Олимпийская литература, 2003.

 16. Теорія і методика фізичного виховання / За ред. Т.Ю.Круцевич. – в 2-х т. – К.: Олімпійська література, 2008.

 17. Теория и методики физического воспитания / Под ред. Б.А.Ашмарина, Ю.А.Виноградова, З.Н.Вяткина и др. – М.: Просвещение, 1990. – 287 с.

 18. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Академия, 2001. – 480 с.

 19. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 307 с.

 20. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – в 2-х ч. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002.Додаткова література

 1. Аляб’єва М.М. Фізичне виховання дошкільників у сім’ї. – К.: Здоров’я. – 1971. – 60 с.

 2. Ашмарин А.А. Теория и методика педагогического исследования в физическом воспитании. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 223с.

 3. Бабушкин В.З. Специализация в спортивных играх. – К.: Здоровье, 1991 – 161 с.

 4. Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. – К.: Здоров'я, 1987. –224 с.

 5. Барышникова Г. Игры на воздухе. – С.-Пб., 1998. – 288 с.

 6. Богданова Г.П. Уроки физической культуры в 9-10 классах средней школы. – М.: Просвещение, 1987. – 191 с.

 7. Богданова Г.П. Физическая культура в школе. – М.: Просвещение, 1971. – 106 с.

 8. Борисенко А.Ф., Цвек С.Ф. Руховий режим учнів початкових класів: Навч.-метод. Посібник. –2-е вид., перероб. І доп. –К.: Рад.шк.., 1989. –190 с.

 9. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. Пособие / Я.С. Вайнбаум, В.И.Коваль, Т.А.Родионова. – М.: Академія, 2002. – 240 с.

 10. Ведмеденко В.Ф. Теоретичні основи і практика виховання молоді засобами фізичної культури: Навч. посібник для тренерів, учителів, студ. пед. ін-тів. – К., 1993.

 11. Вільчковський Е. С. Рухливі ігри в дитячому садку : Посібник . – К.: Рад. школа., 1989. – 173с.

 12. Вільчковський Е.С., Козленко М.П., Цвек С.Ф. Навчальна робота з фізичної культури в 1-3 класах. – К.: Рад. школа, 1987. – 120 с.

 13. Волков Л.В. Методика виховання фізичних здібностей учнів. – К.: Рад школа, 1980. – 100 с.

 14. Волков Л.В. Основи спортивної підготовки дітей і підлітків: Навч. посібник для студ. фак-тів фіз. культури пед. ін.-тів. – К.: Вища шк., 1993.

 15. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся. – М.: Рад. школа. – 1988. – 106 с.

 16. Гельфан Е.М. Игры и упражнения для маленьких и больших. – М., 1961. – 64с.

 17. Гугин А.А. Уроки физической культуры в начальной школе. – М.: Просвещение, 1970. – 137 с.

 18. Демчук С.П. Організація спортивних свят в школі. – Луцьк, 1982 – 83 с.

 19. Демчук С.П. Рухливі ігри та розваги на місцевості. – Луцьк, 1978. – 36 с.

 20. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 21. Дубовис М.С. Фізичне виховання учнів 4-8 класів. – К.: Рад. школа, 1979. – 159 с.

 22. Дубовис М.С., Короп Ю.О. Ігри та ігрові вправи – К.: Рад.школа, 1991. – 144с.

 23. Завацький В.І. Фізіологічна характеристика розвитку організму школярів. – Луцьк., 1994.

 24. Загальна гігієна з основами екології: Підручник / В.А.Кондратюк, В.М.Сергета, Б.Р.Бойчук та ін.; за ред. В.А.Кондратюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003 – 592 с.

 25. Захаров Л.М., Франків Є.М., Віднічук Т.М. Комплексні програми середньої загальноосвітньої школи. Фізична культура 1-11 клас. – Рівне, 1993. – 60 с.

 26. Захаров Л.Н. Врачебный контроль в спорте. – М.: Медицина, 1988. – 280 с.

 27. История физической культуры и спорта: Учебник для студ. ин-тов физ.. культуры /В.В.Столбов, Г.Д.Харабуга, Н.И.Пономарев и др.; Под общ. ред. В.В.Столбова. – М.: Физ. и спорт, 1983. – 359 с.

 28. Каников И.И. Игры и развлечения. – М.: Ленинград, 1953. – 510 с.

 29. Качашкин В.М. Физическое воспитание в начальной школе. – М.: Просвещение, 1967. – 180 с.

 30. Кенеман А.В., Кистяковская М.Ю., Осокина Т.И. Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе. – М.: Просвещение, 1980.– 104 с.

 31. Козленко М.П., Вільчковський Е.С., Цвек С.Ф. Теорія і методика фізичного виховання в початкових класах. – К.: Вища школа, 1984. – 228с.

 32. Козлова М.С. Спортивные игры. – М.: Физкультура и спорт, 1959. – 378 с.

 33. Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник, - К.: Либідь, 2001. – 384 с.

 34. Коротков И.М. Подвижные игры в пионерском лагере. – М.: Просвещение, 1958. – 184 с.

 35. Кругляк О.Я., Кругляк Н.П. Від гри до здоров’я нації. – Тернопіль. – 2000. – 79 с.

 36. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания. – К., 1999. – 240с.

 37. Кузнецова З.И. Развитие двигательных качеств школьников. – М.: Просвещение, 1967. – 202 с.

 38. Кузнецова Л.В. Гармоничное развитие личности младшего школьника. – М.: Просвещение, 1988. – 222 с.

 39. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 1987. – 156 с.

 40. Лаптев А. П. Гигиена. Учебник, - М.: физ. культура и спорт, 1990. – 36 с.

 41. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (Общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физкультуры): Учебник для ин-тов физ. культуры. –М.: Физкультура и спорт, 1991.

 42. Матвеева Л.П., Новикова А.Д. Теория и методика физического воспитания. Ч.1. – М.: ФиС, 1976. – 155 с.

 43. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку “Малятко”. – К.: Свенас. – 1995.- 253 с.

 44. Минав Б.Н. Основы методики физического воспитания школьников: Учеб. пособие / Б.Н. Минав, Б.М.Шиян. – М.: Просвещение, 1989.

 45. Мотылянская Р.Е., Ерусалимский Л.А. Врачебный контроль при массовой физкультурно-оздоровительной работе. – М.: ФиС, 1980. – 96 с.

 46. Муравьева С.К. Методика проведения уроков физкультуры в 1 классе. – СПб. – 1988. – 122 с.

 47. Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров’я. – К.: Здоров’я, 1991. – 250 с.

 48. Никитюк Б.А. Анатомия и спортивная морфология: Практикум: Учеб. пособие для ин-тов физ. культуры / Б.А.Никитюк, А.А.Гладышева. – М.: Физ. и спорт, 1989.

 49. Нікітін В.П. Сходинки творчості або розвиваючі ігри. – К.: Рад.школа, 1991. – 143с.

 50. Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших классах. – К.: Рад. школа, 1989. – 99 с.

 51. Огородников А.А. Учебно-воспитательная работа в группах продленного дня 1-4 классы. – М.: Просвещение, 1989. – 154 с.

 52. Олешко В.Г. Силові види спорту: Підручник для студ. вузів фіз. виховання і спорту. – К.: Олімпійська літ., 1999. – 287 с.

 53. Орыжаловский А.Н., Ворсин Е.Н. Физическое воспитание в школе. – Минск: Полымя,1988. – 94 с.

 54. Пензулаева Л.И. Физическое воспитание в малокомплектной школе. – М., 1990. – 143 с.

 55. Пермяков А.А. Внешкольное физическое воспитание подростков. – К.: Рад. Школа, 1989. – 145 с.

 56. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки., К.: Вища шк., 1984.

 57. Поломис К. Дети в пионерском лагере. – М.: Профиздат, 1989 – 139 с.

 58. Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (1-11 кл.). – К.: Перун, 1998. – 63 с.

 59. Рабченюк Г.С., Наумчук Г.І. Народні рухові ігри та забави. – Рівне. – 29 с.

 60. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – К.: Олімпійська література, 2001. – 440с.

 61. Спортивная игра / Под общ. ред. Кудряшова. – Минск: Высш. школа, 1968. – 312 с.

 62. Спортивная игра и методика преподавания: Учебник для пед. фак-тов ин-тов физкультуры / Под общ. ред. Ю.Портнах. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 1986.

 63. Столбов В.В. История физической культуры: Учебник для пед. ин-тов по спец., №2114 « Физ. воспитание». – М.: Просвещение, 1989. – 287 с.

 64. Столітенко В.В. Фізичне виховання молодших школярів: Навч. посібник /В.В.Столітенко, Г.В.Воробей. – К.: /ЗМН, 1997. – 140 с.

 65. Студеницкий Пионерские игры на местности. – М.: Молодая гвардия, 1959. – 144 с.

 66. Тамуріді Р.І. Фізичне виховання дітей раннього віку в сім’ї. – К., 1968. – 38 с.

 67. Теория и методика физического воспитания / Под общ. ред. Г.Д.Харабуш – М.: Физкультура и спорт, 1974 – 320 с.

 68. Теория и методика физического воспитания / Под общ. ред. Л.П.Матвеева, А.Д.Новикова: В 2-х.т. М.: Физкультура и спорт, 1976.

 69. Теория и методика физического воспитания: Учеб. пособие /Под ред.. Б.М.Шияна. – М., 1988.

 70. Теория и методика физического воспитания: Учебник для ин-тов фак-та физ. культуры пед. ин-тов / Под ред. Б.А. Ашмарина. – М.: Просвещение, 1990.

 71. Теорія і методика физичного виховання / Під.ред.Т.Ю.Круцевич. - В 2-х т. – К.: Олімпійська література, 2008.

 72. Теорія і методика фізичного виховання: В 2-х.т. – Тернопіль; навч. книга – Богдан, 2001.

 73. Українські народні рухливі ігри для дітей старшого дошкільного віку : Посібник / Упоряд. О. Ю . Яницька. – Рівне : РДГУ, 1992. – 117 с.

 74. Уроки физической культуры в 4-6 классах. – М.: Просвещение, 1984. –206 с.

 75. Уроки физической культуры в 7-8 классах. – М.: Просвещение, 1981. – 187 с.

 76. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология ; Учеб. Пособие. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 1999. – 416 с.

 77. Физиология мишечной деятельности: Ученик для ин-тов физ. к-ры/Под общ. ред. Я.М.Коца. – М.: Фізкультура и спорт, 1982. – 447 с.

 78. Физического воспитание: Учебник для вузов /Н.И.Пономарев, В.И.Столяров, В.У.Агеевец и ДР. – М.: Высш. Школа, 1983. – 391 с.

 79. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991. – 61 с.

 80. Физкультурно – оздоровительная работа в школе : Пособие для учителя / Под ред. А. М. Шлемина. – М. : Просвещение, 1988. – 143 с.

 81. Фізкультурні свята та розваги з елементами народознавства : Посібник / О. Ю. Яницька, В. М. Угодовський. – Рівне : РДГУ, 1992. – 160 с.

 82. Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду. – М., 1974. – 192 с.

 83. Фомина Н.А., Вавилов Ю.Н. Физиологические основы двигательной активности. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 224 с.

 84. Харабуш Г.Д. Теория и методика физического воспитания. – М.: ФиС, 1974. – 319 с.

 85. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие / Ж.К.Холодов, В.С., В.С.Кузнецов. – М.: Академія, 2000. – 480 с.

 86. Цвек С.Ф. Фізичне виховання молодших школярів. – К.: Рад. школа, 1986. – 123 с.

 87. Шейко М . К. Рухливі ігри дошкільників. – 3-тє вид., доп. – К. : Рад. Школа, 1972. – 256 с.

 88. Шишкина В.А. Движение +движение. – М.: Просвещение, 1992. – 93 с.

 89. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів: Практикум: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1993.

 90. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – В 2-х ч. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002.

 91. Шиян Б.М., Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.

 92. Яницька О.Ю., Годовський В.М. Фізкультурні свята та розваги з елементами народознавства. – Рівне: Державне редакційно-видавниче підприємство. – 1992. – 160 с.Інтернет

1. Віртуальна енциклопедія. http: \ uk. wikipedia. org\ wiki\

2. Освітній портал. http:\ www. osvita. org. ua

www. tnpu. edu. uc\ php1\

www. info-library. com. ua

Документи


1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти, 2004.

2. Закон України „Про освіту”, 1991.

3. Закон України „Про загальну середню освіту”, 1999.

4. Закон України „Про позашкільну освіту”, 2000.

5. Закон України „Про дошкільну освіту”, 2001.

6. Закон України „Про вищу освіту”, 2002.

7.Закон України «Про фізичну культуру і спорт», 1993 (із змінами від 19.10.2010р).

11. Національна доктрина року освіти, 2002.

12. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К., 2003.Схожі:

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 6010201 «Фізичне виховання*»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*» iconПротокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров'я людини напряму підготовки: 040103. Здоров’я людини
Для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров'я людини напряму підготовки: 040103. Здоров’я людини
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*» iconПрограма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” (на базі опп молодшого спеціаліста) спеціальності 010201 “Фізичне виховання”
Співбесіда спрямована на виявлення рівня відповідності майбутніх фахівців галузі знань «Фізичне виховання, спорт, здоров’я людини»...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*» iconПояснювальна записка програма вступного випробування з фізичної культури, галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини», напрям підготовки 010203 «Здоров’я людини», складено
Програма вступного випробування з фізичної культури, галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», напрям підготовки...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Напрям підготовки/галузь знань 010201 Фізичне виховання* 010202 Спорт/0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*» iconА. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма
Програма вступного випробування з фізичної культури, галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», напрям підготовки...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*» iconПрограма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки
Хі класів. Крім того, успішна робота фахівців напрямів підготовки "Фізичне виховання", „Спорт", „Здоров'я людини" вимагає певного...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*» iconПрограма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки
Хі класів. Крім того, успішна робота фахівців напрямів підготовки "Фізичне виховання", „Спорт", „Здоров'я людини" вимагає певного...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*» iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни оголошує прийом студентів на навчання для здобуття
України на законних підставах, мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавра або спеціаліста) в галузі знань «Фізичне...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*» iconДжуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації
Державний заклад „південноукраїнський державний педагогічний університет імені к. Д. Ушинського”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи