Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» icon

Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Скачати 121.32 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Дата01.06.2013
Розмір121.32 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарний університету

______проф. Постоловський Р.М.

«___»____________________2013 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

зі спеціальності 6.020208 «Декоративно-прикладне мистецтво»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»


Схвалено вченою радою художньо-педагогічного факультету

Протокол № 6 від «29» січня 2013 р.


Голова вченої ради художньо-педагогічного факультету проф. Вербець В.В.


Рівне – 2013


ЗМІСТ


^ ВСТУП

Мета фахового випробування та вимоги до підготовленості вступника

Порядок проведення фахового випробування

Порядок оцінювання.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Перший етап – рисунок

Другий етап – живопис

ЗМІСТОВІ ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Перший етап – рисунок

Другий етап ─ живопис

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП


Мета фахового випробування та вимоги до підготовленості вступника. Метою фахового випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» є перевірка та оцінювання творчих здібностей вступника, що включає в себе виявлення рівня теоретичних та практичних умінь і навичок з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Вступник має засвідчити теоретичну мистецьку підготовку, творчий рівень набутих умінь та навичок при створенні художньо-мистецьких зображень на площині (чи в об’ємі). Виконуючи запропоновані теоретичні та практичні завдання, вступник виявляє як загальну теоретичну підготовку, так і практичні уміння та навички композиційного та графічного зображення, уміння бачити та відтворювати як окремі деталі композиції, так і узагальнювати, досягати цільності та цілісності зображення. Усе це є необхідним підґрунтям загальної творчо-мистецької підготовки вступника.


^ Порядок проведення фахового випробування

Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво» полягає у виконанні двох окремих етапів (завдань) – теоретичного і практичного. Завдання призначені для виявлення теоретичних і практичних творчих здібностей вступників, вимагають достатнього рівня як теоретичних знань з образотворчого мистецтва, так і практичним володінням певними художньо-графічними техніками, умінням передавати форму, об’єм та простір згідно правил реалістичного зображення. Вступник повинен виявити необхідні уміння і навички композиційного розташування зображення.

Фахове випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією РДГУ, у визначені дні та конкретні години. Вступнику потрібно брати з собою необхідні для матеріали та інструменти, перелік яких рекомендовано приймальною комісією (олівці, папір, допоміжні матеріали тощо).

Виконання першого, теоретичного, етапу (завдання) проходить у формі співбесіди. Вступник має відповісти на запропоновані питання фахової атестаційної комісії, засвідчити наявний рівень теоретичних знань з теорії та історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Другим етапом (завданням) творчого іспиту є рисунок. Вступник виконує ахроматичне (тобто безколірне, чорно-біле) зображення гіпсової голови за допомогою основних, найбільш поширених графічних матеріалів. Завдання творчого характеру, виконання якого дає змогу виявити і вірно оцінити загальний рівень художньої графічної підготовки вступника. Завдання з рисунку включає у себе композиційне розташування (композиція) на форматі, конструктивна побудова, передача пропорцій, відтворення матеріальності і об’єму тоном. Завдання виконується з натури, для натури виставляється гіпсова голова (класичного зразка).

Завдання фахового випробування носять творчий характер, виконання яких дає змогу виявити і вірно оцінити загальний рівень художньої підготовки вступників.

Детальніше про проведення обох етапів творчого конкурсу див нижче, у розділі «Зміст тем і питань програми».

^ Порядок оцінювання. Оцінювання виконаних вступником завдань обох етапів здійснюється фаховою атестаційною комісією (у складі трьох осіб) по закінченні призначеного на кожне завдання часового терміну. Вступник особисто дає відповіді на теоретичні запитання, особисто здає практичну роботу (рисунок) представнику предметної комісії. Оцінювання результатів творчого конкурсу кожного етапу (завдання) здійснюється за 200-бальною шкалою, виставляється середня кількість балів. При оцінюванні враховуються окремі елементи теоретичного завдання (теоретичні знання широкого кола питань з образотворчого мистецтва), виконання практичної роботи – рисунку – композиція (розташування зображення на форматі), пропорції (розміри та співвідношення зображуваних предметів), здатність відтворити натуру графічними засобами, здатність правильно (по стадійно) вести роботу, уміння працювати над деталями та узагальнювати тощо. Тобто, при оцінюванні враховуються усі необхідні для відтворення зображення частини творчого процесу, також творчі уміння та навички вступника, його загальний рівень мистецької підготовки.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Перший етап (теоретичне завдання):


Значена оцінка

Шкала оцінювання 100-200 балів

^ Оцінка за 4-ьох бальною шкалою


Критерії оцінювання


незадовільно

106 - 123

2

Вступник не володіє теоретичним матеріалом у достатній мірі, або ж володіє окремими положеннями без належного взаємозв’язку і належної систематизації.

Не достатньо орієнтується у основних мистецьких напрямах і стилях, не здатний дати основні визначення і охарактеризувати на належному рівні мистецькі положення, суттєво затрудняється у термінології, творчості окремих відомих митців.


задовільно

124 -151

3

Вступник володіє певним рівнем теоретичних знань, але не здатний подати їх у взаємозв’язку, не може навести прикладів їх практичного застосування.

У визначенні теоретичних мистецьких понять, таких як художній образ, колористика, мистецтвознавство, композиція твору тощо допускає помилки, не може їх належно класифікувати і узагальнити.

Допускає суттєві неточності у визначенні і трактуванні основних напрямів і стилів, їх характерних особливостей у історичному контексті.


добре

152 - 180

4

Вступник володіє достатнім рівнем теоретичних знань з теорії, історії та практики образотворчих мистецтв, але допускає помилки у трактуванні окремих положень і визначень.

У поясненні характерних особливостей основних мистецьких стилів та напрямів допускає окремі неточності, затрудняється охарактеризувати розвиток різних видів мистецтв місцевих регіонів і шкіл, але матеріалом володіє у повній мірі.

Затрудняється дати повний мистецький аналіз і характеристику визначальних мистецьких взаємозв’язків у історичному контексті, основних узагальнень і висновків щодо різноманітних проблем образотворчого мистецтва.


відмінно

181 -200

5

Вступник вільно володіє теоретичним матеріалом щодо різноманітних питань образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, впевнено і аргументовано наводить означення, вміло використовує термінологію.

Пояснення проводить з використанням прикладів, оперуючи даними з теорії та історії мистецтв, мистецтвознавства, користується узагальненнями, уміло наводить висновки.

Вільно орієнтується у різноманітних питаннях і проблемах мистецтва минулого і сучасного у їх взаємозв’язку.
^ Другий етап (практичне завдання - рисунок):


Значена оцінка

Шкала оцінювання 100-200 балів

^ Оцінка за 4-ьох бальною шкалою


Критерії оцінювання


незадовільно

106 - 123

2

Вступник не може відтворити натуру зображувальними графічними засобами. Не володіє художньою графічною грамотою. Немає знань з композиції, перспективи, при зображенні натури очевидні грубі порушення пропорцій, лінійне і тональне вирішення на дуже низькому рівні.

Вступник допускає грубі порушення композиційного характеру, тонального вирішення, відсутні цілісність та узагальнення.


задовільно

124 -151

3

Вступник володіє певними навичками зображувальної графічної грамоти. Здатний відтворювати натуру різноманітними графічними засобами. Допускає суттєві порушення пропорцій, невпевнено володіє побудовою, світлотіньовою передачею зображуваного.

Недостатньо впевнено володіє графічною художньою технікою зображення натури. Очевидні недоліки у передачі об’єму, допускає порушення цілісності зображення.

Непереконливе композиційне вирішення, є недоліки у відтворенні об’єму, трактуванні фактури і матеріальності.

добре

152 - 180

4

Вступник володіє художньою грамотою. Правильно компонує зображення на форматі, вірно будує, має знання перспективи, пластичної анатомії. Грамотно передає тональні співвідношення. Окремі недоліки у композиційному, лінійному, тональному вирішеннях. Добре володіє тоном, світлотінню, майстерно передає об’єм.

Правильно вирішує об’ємність і цілісність, відчуває ритміку, але при цьому допускає помилки.

відмінно

181 -200

5

Вступник вільно володіє зображувальною грамотою. Вміє правильно за компонувати з елементами власного творчого підходу. Робота характеризується впевненою побудовою, передачею об’ємів лінійно і світлотінню, чітким прорисовуванням деталей, виразністю і цільністю сприйняття. Вільно володіє графічною грамотою.

Правильно і грамотно передає натуру. Крім вільного володіння матеріалами і технікою зображення демонструє творчий підхід до роботи. Практична робота виконується без зауважень і відповідає вимогам поставленого завдання.^ ЗМІСТ ТЕМ ТА ПИТАНЬ ПРОГРАМИ


Перший етап (теоретичне завдання).


Перший етап проводиться у формі усного опитування (співбесіди). Вступнику пропонується відповісти на теоретичні питання загально мистецького спрямування, які згруповані за такими розділами:

 1. Теорія образотворчих мистецтв (види образотворчих мистецтв та їх характеристика, жанрові різновиди, художні техніки, питання композиційної побудови, кольорознавства, пластичної анатомії тощо).

 2. Історія образотворчого мистецтва (основні історичні етапи розвитку вітчизняного та зарубіжного мистецтва, загальна характеристика стильових особливостей, творчість окремих, найбільш визначних митців вітчизняного та зарубіжного мистецтва тощо).

 3. Мистецтвознавство (уміння провести короткий мистецький аналіз конкретного твору образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, у т.ч. й творчу частину випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»).


У разі необхідності предметною комісією можуть бути запропоновані додаткові запитання аналогічного спрямування.


^ Другий етап (практичне завдання).


Рисунок – один із основних видів образотворчого мистецтва, це зображення, виконане з допомогою графічних засобів: контурної лінії, штриха або ж плями. Існують багаточисленні різновиди рисунку, які розрізняються за методами, темами, жанрами, призначенням, технікою та характером виконання.

Рисунок виконується переважно одним кольором. Різноманітними сполученнями плям та ліній, комбінаціями штрихів досягається пластичність моделювання, також тональні та світлові ефекти. Рисунок може бути як навчально-пізнавального характеру, так і мати самостійну творчу цінність. У творчому конкурсі виконується рисунок навчально-пізнавального характеру.

Основні вимоги до рисунку наступні.

Вступник виконує графічно-реалістичне (реалістичне означає правдиве, правильне) відтворення натурної постановки. За натурну постановку слугує гіпсова голова класичного зразка, наприклад, Антиноя, Германіка, Венери, Гаттамелати, Гомера. Першочергове завдання – композиційне розташування рисунку на аркуші паперу. В залежності від точки зору, розміру та форми голови потрібно визначити оптимальну величину зображення. Наступне – лінійно-конструктивна побудова гіпсової голови, яка розпочинається з відтворення характеру загальної форми, великих пропорційних співвідношень висоти та ширини. Так, від загальної форми до деталей виконується графічно-контурна побудова гіпсової голови, при обов’язковому збереженні правильних пропорцій. Далі, для надання об’єму зображенню, поступово вводиться світлотінь, власні та падаючі тіні і, таким чином, досягається правильність, реалістичність зображення. Правильно побудований, витриманий в тоні рисунок передає не лише форму, а й освітлення та матеріальність.

Вступник має правильно закомпонувати рисунок на площині паперу (форматний розмір А2), вірно передати конструкцію гіпсової голови, відтворити пропорції великих та малих форм і голови в цілому, а також з допомогою засобів світлотіні передати цілісність і об’єм голови. Від вступника вимагається дотримання правильної послідовності ведення роботи – компонування, виявлення великих форм, пророблення деталей, узагальнення, тощо. Завдання виконується графітними олівцями (різної твердості), час виконання завдання – 4 години. Освітлення натури звичайне, денне, при необхідності може бути використане штучне підсвітлення. Фон (простір та тло за гіпсовою головою) нейтральний, переважно сірий, без будь-яких активних тонових акцентів. Голова зображується з шиєю без плечового поясу та будь-яких додаткових атрибутів.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво (підручник) / Є.А. Антонович, Р.В. Захарчук-Чурай, М.Є. Станкевич. – Львів, 1993. – 185 с.

 2. Басанець Л.В. Художні техніки рисунка / Л.В. Басанець. – Одеса: ОДПІ, 2002 – 128 с.

 3. Беличко Ю.В. Український живопис: Сто вибр. творів (Альбом) / Ю.В.Беличко. – К.: Мистецтво, 1989 – 191 с.

 4. Бурлака В.Г. Актуальне мистецтво на рубежі століть / В.Г. Бурлака // Пластичне мистецтво № 1. - 2008. – С. 10-17.

 5. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове мистецтво. (Словник). Т.1. / Я.П.Запаско, І.В.Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О.Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 2000. – 364 с., - 316 іл.

 6. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове мистецтво. (Словник). Т.2. / Я.П.Запаско, І.В.Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О.Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 2000. – 400 с., - 279 іл.

 7. Жданова Н.С. Перспектива (учебное пособие) / Н.С. Жданова. – М.: Владос, 2004. – 224 с.

 8. Запаско Я.П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга / Я.П.Запаско. – Львів: Світ, 1995. – 480 с.

 9. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. Чорнобильщина. / Р.В.Захарчук-Чугай. – Л.: Інститут народознавства НАН України. 2007. – 336 с.

 10. Захарчук-Чугай Р. Народні художні промисли УРСР (довідник) / Р.В.Захарчук-Чугай , М.І. Моздир, В.І. Свенціцька. – К. Наукова думка, 1986. – 144 с.

 11. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. – К.: Либідь, 2005. – 280 с.

 12. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти (навчальний посібник для студентів художньо-графічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів) / М.А. Кириченко, - К.: Вища школа, 2002. – 188 с.

 13. Кирцер Р.М. Рисунок и живопись / Р.М. Кирцер. – М.: Высшая школа, 1992.- 270 с.

 14. Мельник А.М. Український живопис ХХ – ІХ ст.(альбом) / А.М. Мельник. – К.: Галерея, 2007. – 304 с.

 15. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво.(Словник-довідник). / А.М.Пасічний.

– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 216 с.

 1. Придатко Т.В. Мистецтво України 1991-2003 / Т.В. Придатко, З.В. Чегусова, Т.Ю. Скляренко. – К.: Мистецтво, 2003. – 256 с.

 2. Михайленко В.Є. Основи композиції / В.Є. Михайленко. – К.: Каравела, 2004. – 304 с.

 3. Ратничин В.М. Перспектива (учебное пособие для студентов художественного института) /В.М. Ратничин. – К.: Вища школа, 1992. – 232 с.

 4. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека / Н.Н. Ростовцев. – М., 1989. – 215 с.

 5. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). / М.Р.Селівачов. – К.: Редакція вісника «Ант іжин: ТОВ «Аспект – Поліграф», 2005. – ХVІ, 400 с., іл.

 6. Чегусова З.В. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен (альбом-каталог) / З.В. Чегусова. – К.: Зат «Атлант ЮЕмСІ», 2002. – 511 с.Схожі:

Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямами підготовки 040102...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
«Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». / Укладачі: Годовський...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 020202 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
України та їх репертуар; практичний показ вступником підготовленої хореографічної композиції
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою фахового випробування є перевірка теоретичних знань, володіння методикою викладання хореографічних дисциплін,виконавської майстерності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи