Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта” icon

Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта”
Скачати 274.91 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта”
Дата01.06.2013
Розмір274.91 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету


_________ проф. Р.М.Постоловський

"____"____________________2013 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

за напрямом підготовки 6.010102 „Початкова освіта”

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст”
Схвалено вченою радою педагогічного факультету

Протокол №2від "26"лютого2013 р.

Голова вченої ради педагогічного факультету проф. Сілков В.В.


Укладачі:

проф. Коваль Г.П.

проф. Колупаєва Т.Є.

проф. Сілков В.В.


Рівне – 2013


Зміст


 1. Вступ
 1. Зміст тем та питань програми
 1. Список рекомендованої літератури

Вступ


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Рівненському державному гуманітарному університеті.

В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, які розкривають зміст фахової підготовки вступників в межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, охарактеризовані критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані літературні джерела.

Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культури.

Програма фахового випробування включає найбільш важливий матеріал курсів "Педагогіка", "Методика викладання математики в початкових класах", "Методика викладання української мови".

На фаховому випробуванні вступник повинен продемонструвати:

 • глибину знань основних розділів з педагогіки та методик;

 • ілюструвати свої відповіді прикладами з власного досвіду та досвіду роботи передових вчителів початкових класів;

 • уміння вести науково-дослідну та експериментальну роботи;

 • встановлювати між предметні зв'язки.

Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими кафедрами математики та методики її викладання, педагогіки початкової освіти та теорії і методик початкового навчання.

Вступники повинні володіти теоретико-методичними основами педагогіки та фахових методик, основними поняттями цих дисциплін, мати чітке уявлення про основні категорії педагогіки та фахових методик і вміти їх застосовувати в конкретних ситуаціях,демонструвати глибоке розуміння цілей і задач, що стоять перед початковою школою і вчителем початкових класів на сучасному етапі розвитку національної школи.

Допуск до вступного випробування вступників здійснюється за умови наявності екзаменаційного листа та документа, який засвідчує особу (паспорта, свідоцтва про народження тощо).

Вступне випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією РДГУ.

Вступникам, які беруть участь в усних вступних випробуваннях, дозволяється мати при собі ручку з чорнилом (пастою).

Вступникам, які беруть участь у творчих конкурсах, дозволяється брати з собою необхідні для творчих конкурсів предмети (спортивну форму, костюми тощо), перелік яких рекомендований екзаменаційною комісією, що проводить вступні випробування.

Вступник отримує тільки один комплект екзаменаційних завдань; заміна завдань не дозволяється.

Вступник має право звернутися до екзаменаторів з проханням щодо уточнення умов завдань.

Під час вступного випробування не дозволяється порушувати тишу, спілкуватися з іншими вступниками, користуватися електронними, друкованими, рукописними інформаційними джерелами.

Запис відповіді на екзаменаційні завдання здійснюється в аркуші усної відповіді, під якою ставиться підпис вступника та членів екзаменаційної комісії.

Вступники, які не з'явилися на вступне випробування без поважних причин у визначений розкладом час, до участі у подальших випробуваннях та в конкурсі не допускаються; за наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть бути допущені до пропущеного вступного випробування (випробувань) з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених термінів та розкладу вступних випробувань.

Перескладання вступних випробувань не дозволяється.


Знання і уміння вступників оцінюються за 200-бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне з питань. При цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:


Шкала оцінювання 106-200 балів

Критерії оцінювання

181-200

Абітурієнт має глибокі, міцні і систематичні знання всіх положень теорії, може не тільки вільно сформулювати, але й самостійно довести закони, принципи, використовує здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, здатний вирішувати проблемні питання. Відповідь абітурієнта відрізняється точністю формулювань, логікою, достатнім рівнем узагальненості знань

152-180

Абітурієнт знає і може самостійно сформулювати основні закони, принципи та пов'язати їх з реальними явищами, може привести як словесне, так і символічне формулювання основних положень теорії, навести приклади їх застосування в практичній діяльності, але не завжди може самостійно довести їх. Абітурієнт може самостійно застосовувати знання в стандартних ситуаціях, його відповідь логічна, але розуміння не є узагальненим.

124-151

Абітурієнт відтворює основні поняття і визначення курсів, але досить поверхово, не виділяючи взаємозв'язок між ними, може сформулювати з допомогою викладача основні положення теорії, знає умовні позначення, може записати окремі символічні вирази, позначення теоретичних положень за словесним формулюванням і навпаки; допускає помилки, які повною мірою самостійно виправити не може

106-123

Відповідь абітурієнта при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлена нечіткими уявленнями про закони і явища. У відповіді цілком відсутня самостійність. Абітурієнт знайомий лише з деякими основними поняттями та визначеннями курсів, з допомогою викладача може сформулювати лише деякі основні положення теорії (принципи, закони).


^ Зміст тем та питань програми


Педагогіка


 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей різних вікових категорій. Психолого-педагогічні основи вікової періодизації дитинства. Фізіологічні, психологічні й узагальнено-особистісні якості дітей дошкільного віку, особливості характеристики учнів перших класів шестирічного віку інших початкових класів (отроцтва), підлітків й юнацтва. Еволюція вікової періодизації дитинства в педагогіці. Критерії виділення вікових періодів. Характеристика немовлят і особливості виховної роботи з ними. Права материнства й дитинства та соціальний, юридичний і матеріальний їх захист. Народна педагогіка про виховання немовлят. Проблема виховання немовлят-сиріт.

 2. ^ Фактори формування особистості учнів початкових класів. Учіння про формування особистості школярів. Основні фактори, що впливають на формування особистості. Діалектичний взаємозв'язок біологічний і соціальних факторів. Спадковість та її роль у формуванні юної особистості. Виховання – вирішальний фактор формування особистості дитини. Класики вітчизняної педагогіки про основні фактори формування особистості

 3. ^ Мета і завдання виховання в сучасній педагогіці. Мета й завдання виховання і форми їх практичної реалізації. Специфічні особливості мети виховання шестирічних учнів першого класу. Всебічний розвиток людини і її особистісних якостей як одна із вимог перебудови початкової школи. Українська народна педагогіка про мету й завдання виховання.

 4. ^ Методи науково-педагогічних досліджень у практиці вчителя початкових класів. Визначення методу науково-педагогічного дослідження, класифікації методів досліджень (спостереження, анкетування, вивчення шкільної документації, результатів учнівської діяльності; тести, соціометричні, математичні, кібернетичні та інші методи; експериментальна перевірка наукової гіпотези). Структурні компоненти дослідження й загальні вимоги до методів дослідження.

 5. ^ Система педагогічних наук і діалектичний зв'язок між ними. Педагогіка початкової школи й часткові методики. Знання вчителем 1-4-х класів психології, гігієни, фізіології як необхідна умова педагогічної майстерності. Інші частини й галузі педагогіки.

 6. ^ Предмет і завдання педагогіки. Становлення педагогіки як науки про виховання людини, історичний і класовий характер виховання. Роль К.Д.Ушинського, О.В.Духновича, Х.Алчевської, М.О.Корфа та інших у розвитку теорії й практики початкового навчання. Предмет педагогіки й основні її поняття (категорії): розвиток, формування, виховання, навчання, освіта, самовдосконалення особистості. Народно-педагогічні погляди Г.С.Сковороди і Т.Г.Шевченка.

 7. ^ Професіограма вчителя початкових класів. Групи вимог до сучасного учителя (світоглядні, професійні, особистісні). Основні ознаки професійної майстерності вчителя початкових класів. Професійний обов'язок і соціальні функції вчительства. Роль вчителя в практичному відродженні національної школи. Народно-педагогічні уявлення про професію вчителя.

 8. ^ Наукові основи перебудови змісту початкової освіти в сучасній школі. Концепція загальноосвітньої національної школи й проблема змісту освіти. Профорієнтація учнів початкових класів на загальне знайомство з масовими професіями. Відповідність змісту навчання віковим можливостям учнів та інші загальнонаукові й психолого-педагогічні вимоги до змісту навчання. Наступність дошкільного виховання й змісту навчання в початкових класах.

 9. ^ Навчальні предмети в початкових класах і їх функції. Місце навчального предмета в системі основ наук. розвиваючі, освітні й виховні функції навчального предмета. Короткий огляд еволюції змісту навчальних предметів. Теоретичні основи змісту навчальних предметів загальноосвітньої національної школи. Народна педагогіка про зміст навчання.

 10. ^ Поняття про принципи навчання. Принципи навчання як вихідні положення, що визначають характер діяльності вчителя й учнів, викладання й учіння. К.Д.Ушинський, С.Ф.Русова, С.Т.Шацький, Т.Г.Лубенець, С.Х.Чавдаров про принципи навчання в початкових класах. Проблема принципів навчання в сучасній дидактиці. Різна класифікація принципів дидактики в різних педагогів. Принципи народної дидактики.

 11. ^ Основні етапи оволодіння знаннями. Рушійні сили процесу навчання. Освітня, виховна й розвиваюча функції навчання, їх діалектичний взаємозв'язок. Основні етапи оволодіння знаннями: сприйняття (зосередження уваги, визначення об'єкта діяльності, усвідомлення навчального завдання й засоби реалізації), осмислення, запам'ятовування, формування вмінь і навичок, їх застосування в практичній діяльності. Інші ланки оволодіння знаннями. Майстерність вчителя з організації процесу оволодіння учнями знань. Внутрішні протиріччя процесу навчання. Основні закономірності пізнання учнями початкових класів навколишнього світу. Залежність характеру навчального процесу від загальних закономірностей пізнання. Види протиріч, їх роль у процесі пізнання й відтворення дійсності. Рушійні сили процесу навчання й пізнання та майстерність вчителя початкових класів у правильному їх використанні.

 12. ^ Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів 1-4 класів. Теорія пізнання й методологічна основа процесу навчання. Суттєві ознаки процесу навчання: цілеспрямована організація пізнання, прискорення темпів індивідуального психічного розвитку учнів початкових класів, осмислення й оволодіння закономірностями пізнання навколишнього світу. Пізнання й відображення. Майстри навчання – колишні вихованці вашого педагогічного інституту.

 13. ^ Основні дидактичні поняття (категорії). Суть дидактичних понять: викладання, учіння, самоосвіта, їх особливості й взаємозв'язок. Інші дидактичні поняття. Майстерність вчителя початкових класів у реалізації навчання, виховання, розвитку, формування особистості школяра засобами навчання й у процесі навчальної діяльності. Педагоги-новатори початкових класів про творчий підхід у реалізації мети й завдань навчання.

 14. ^ Структура народної освіти й управлінської діяльності. Структура органів народної освіти. Обласні управління народної освіти, міські районні органи, їх функції, завдання, форми діяльності. Види управлінських взаємин в шкільному колективі: формальні (адміністративні, правові, трудові) та неформальні (дружні, товариські, приятельські, наставницькі). Специфіка управлінської діяльності в школі та її вдосконалення.

 15. ^ Нові структурні форми уроків у початкових класах. Розвиток і вдосконалення структури уроків у початкових класах у ході відродження загальноосвітньої національної школи. Поява нетрадиційних уроків. Класифікація нетрадиційних уроків. Уроки природознавства. Урок-панорама, урок-ранок, урок-подорож, урок-гра, урок-казка та ін. Специфіка уроків з дітьми шестирічного віку. Новаторські форми проведення елементів традиційних уроків. Оволодіння таємницями творчого процесу на кожному уроці – невід'ємна частина професійної майстерності вчителя початкових класів.

 16. ^ Форми організації навчального процесу в початковій школі. Різноманітність форм навчального процесу в сучасній школі. Історія виникнення класно-урочної системи. Я.А.Коменський про класно-урочну систему. К.Д.Ушинський про особливості уроків у початковій школі. Урок – одна з основних форм організації навчальної діяльності. Огляд інших форм організації навчального процесу в початковій школі.

 17. ^ Методи навчання за характером пізнавальної діяльності учнів. Характеристика окремих методів навчання за особливостями пізнавальної діяльності (частково-пошуковий, пояснювально-ілюстративний або репродуктивний, проблемний та інші методи). Проблемні методи навчання. Різні види вправ, завдань, практичних робіт і вимоги до них. Сучасні ТЗН і методи навчання. вчитель початкових класів – передусім глибокий знавець усіх методів навчання.

 18. ^ Методи навчання за джерелом знань. Характеристика словесних наочних, практичних методів навчання, шляхи підвищення їх результативності й ефективності. Переваги й недоліки методів навчання за джерелом знань. Невичерпні виховні, розвиваючі й навчальні потенційні можливості методів за джерелом знань. Робота вчителя початкових класів над вдосконаленням власної майстерності, використанням різних методів навчання.

 19. ^ Суть процесу виховання учнів початкових класів. Виховання як процес цілеспрямованого управління формуванням особистості учнів початкових класів. Основні риси процесу виховання і його рушійні сили. Два взаємопов'язані боки виховання. Діалектика виховного процесу, його рухливість, протиріччя, мінливість. Закономірності процесу виховання. Сучасні проблеми виховання учнів початкових класів. Вчитель початкових класів – висококваліфікований спеціаліст з проблем виховання молодших школярів. Народно-педагогічні уявлення про виховання.

 20. ^ Основні функції та завдання перевірки й оцінки знань, умінь та навичок учнів. Загальні поняття про перевірку й оцінку знань, умінь і навичок учнів. Освітні, виховні, розвиваючі функції й завдання перевірки й оцінки знань, умінь і навичок. Психолого-педагогічні особливості перевірки й оцінки знань, умінь і навичок учнів початкових класів. Врахування індивідуальних особливостей учнів при перевірці їх знань, умінь і навичок. В.О.Сухомлинський, Ш.О.Амонашвілі та інші педагоги сучасності про функції перевірки й оцінки знань, умінь і навичок. Народна педагогіка про оцінку й оцінювання знань.

 21. ^ Колектив як об'єкт і як суб'єкт виховання. Структура колективу учнів початкових класів. Типи дитячих колективів. Їх взаємозв'язок. Функції колективу. Колектив як об'єкт і як суб'єкт виховання. Процес розвитку колективу і його стадії. Прояв педагогічної майстерності. Прояв педагогічної майстерності вчителя на різних стадіях розвитку первинного колективу учнів 1-4-х класів. Українська народна педагогіка про виховання підростаючого покоління в колективі.

 22. ^ Особливості роботи вчителя початкових класів з батьками дітей. Традиційні форми зв'язку школи і сім'ї. Пошуки нових форм педагогізації батьків учнів 1-4-х класів. Підвищення рівня педагогічної культури сім'ї: семінари і науково-практичні конференції батьків з обміну досвідом виховання дітей у сім'ї, нетрадиційні збори членів сім'ї, діяльність консультативних пунктів з проблем сімейного виховання, проведення прес-конференцій, вечорів запитань і відповідей, вихідних днів сім'єю в школі (виставки робіт учнів, виступи фольклорних ансамблів, частування стравами української національної кухні, конкурси, вікторини, змагання ...). Методична допомога вчителя початкових класів в організації сімейних походів, екскурсій, спортивних змагань тощо. Психолого-педагогічні особливості індивідуальної роботи вчителя з батьками дітей початкових класів.

 23. ^ Завдання і зміст морального виховання. Основні моральні кості, що характеризують ставлення до Батьківщини, до праці, до людей, народів України, до себе самого... (героїзм, патріотизм, почуття дружби народів, гуманізм, загальнолюдські цінності та ін.). Основи економічного виховання. Майстерність вчителів початкових класів у виховання почуття громадянина, працелюбства, дисциплінованості та відповідальності. Врахування вікових особливостей молодших школярів у процесі морального виховання. Народно-педагогічні уявлення про мораль і її виховання в дітей.

 24. ^ Особливості позакласної і позашкільної роботи з учнями 1-4 класів. Поняття про позакласну й позашкільну роботу, її місце в педагогічному процесі в початковій школі. Пошуки нових форм позакласної роботи з учнями початкових класів. Навчально-виховна робота позашкільних закладів з учнями початкових класів. Завдання перебудови діяльності позашкільних закладів з учнями 1-4-х класів. Психолого-педагогічні основи перебудови змісту, форм, методів і засобів позакласної роботи. Методичні особливості підвищення ефективності і результативності позакласної і позашкільної роботи з урахуванням педагогічного досвіду України з названої проблеми.

 25. ^ Роль фізичного виховання у формуванні особливості учнів 1-4 класів. Фізичне виховання та його роль у збереженні здоров’я учнів, у формуванні гармонійно розвиненої особистості. Фізичне виховання учнів у школі на уроках і в позаурочний час. Мета і завдання, форми, засоби і методи фізичного виховання. Педагогічне керівництво фізичним вихованням. Позашкільні заклади фізичного виховання, добровільні спортивні товариства, клуби й секції тощо. Співдружність спортивних організацій з первинними добровільними організаціями й клубами. Наповнення спортивно-масової роботи новим змістом. Організація фізичного виховання в сім’ї. Народна педагогіка про фізичне виховання дітей молодшого віку.

 26. ^ Особливості морального виховання учнів початкових класів. Вчення про мораль – методологічна основа виховання. Суть, завдання і засоби морального виховання учнів початкових класів. Зміст морального виховання й насичення його загальнолюдською духовністю. Активна життєва позиція як моральна категорія. Приклади високої моральності як метод виховання. Педагоги-новатори про моральне виховання. Українська етнопедагогіка про моральне виховання.

 27. ^ Відродження традицій української народної педагогіки в позакласній виховній роботі. Основні традиції народної педагогіки щодо виховання дітей. Теоретичні основи відродження у вихованні учнів 1-4-х класів кращих традицій народної педагогіки й шляхи їх практичної реалізації. Зимові вечорниці, народні свята та ігри зимового, весняного й літнього циклів, їх виховне значення. Стародавні народні традиції в сучасних умовах, насичення їх новим змістом.

 28. ^ Загальні поняття про методи навчання. Визначення методу навчання як дидактичної категорії. Прийоми навчання. Різні підходи до класифікації методів навчання; групи методів за різними класифікаціями. Уміння створювати й використовувати комбінаторні варіації найбільш результативних методів у конкретних умовах навчального процесу – ознаки професійної майстерності учителя початкових класів. Методи навчання в народній педагогіці.

 29. ^ Позакласна навчально-виховна робота на традиціях народної педагогіки. Пошуки нетрадиційної позакласної діяльності учнів 1-4-х класів в системі перебудови початкової і відродження національної школи. Класифікація нетрадиційних навчально-виховних заходів, особливості побудови, методики підготовки й проведення їх з урахуванням досягнень української етнопедагогіки (вихідні дні в школі разом з батьками, козацькі забави, ранок „Козацькому роду нема переводу” та ін).

 30. ^ Типи і структура уроків у початковій школі. Вивчення уроку як навчально-пізнавального процесу взаємодії вчителя і учнів. Типи й структура існуючих уроків. Психолого-педагогічні особливості традиційних уроків у початковій школі. Шляхи підвищення результативності й ефективності уроків у початкових класах. Специфіка уроків у мало комплектній школі та окремих класах-комплектах.

 31. ^ Принципи виховання учнів початкових класів. Поняття про принципи виховання й відображення в них закономірностей виховного процесу. Характеристика об’єктивно існуючих принципів виховання. Комплексний підхід до виховання; зв’язок виховання з життям; виховання особистості в колективі; виховання особистості в колективі; виховання в праці і активній діяльності (єдність свідомості й поведінки, систематичність і послідовність виховання, врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів та ін.) Діалектична взаємодія принципів виховання в процесі їх практичної реалізації. В.О.Сухомлинський про відповідність виховання віковим та індивідуальним особливостям дитини. Народна педагогіка про принципи виховання.

 32. ^ Методи виховання та їх класифікація. Поняття про методи й прийоми виховання. Різні підходи до класифікації методів виховання. Система загальних методів виховання. Характеристика найпоширеніших методів (методи інформації, методи сугестії, методи організації життя й діяльності. Формування суспільної поведінки). Майстерність педагога у використанні методів привчання, доручень, виховуючи ситуацій та ін. Народна педагогіка про методи виховання.

 33. ^ Система освіти і виховання в Україні. Поняття про систему освіти і виховання в Україні. Концепція загальноосвітньої школи України. Основні принципи освіти України. Система освіти України та її структура. Загальна середня освіта як основна ланка всебічного розвитку особистості учня. Загальноосвітня школа трьох ступенів. Недільні класи, спеціалізовані школи, інтернати, ліцеї та інші навчально-виховні заклади для розвитку здібностей, талантів дітей, школи для працюючої молоді тощо. Приватні навчально-виховні заклади.

 34. ^ Формування основ наукового і народного світогляду. Поняття про світогляд і основні риси. Етапи формування світогляду. Формування основ наукового світогляду у молодших школярів у процесі навчання і позакласної роботи. Народно-педагогічні судження про формування світогляду.

 35. ^ Педагогіка народознавства у вихованні учнів початкових класів. Загальнолюдські цінності, духовність і школа. Суть педагогіки народознавства. Фактори впливу народознавства на відродження національної культури, свідомості і національної гордості населення. Особливості програми з народознавства для 1-4-х класів. “Уроки народознавства” для батьків учнів початкових класів в групах продовженого дня та для учнів 1-4-х класів. Національна культура й психологія та їх вплив на свідомість учнів у процесі реалізації основних засад педагогіки народознавства.


Методика викладання української мови

 1. Предмет і завдання курсу “Методика викладання української мови в початкових класах”. Роль знань з сучасної української літературної мови для засвоєння курсу методики. Комунікативно-діяльнісний підхід до навчання мови в початкових класах.

 2. Особливості сучасного звукового аналітико – синтетичного методу навчання грамоти. Прийоми звукового аналізу і синтезу.

 3. Добукварний період навчання грамоти. Розвиток фонематичного слуху. Звуковий і звуко-буквений аналізи. Підготовка руки до письма. Особливості уроку добукварного періоду.

 4. Букварний період. Етапи букварного періоду, особливості опрацювання.

 5. Структура уроку читання на ознайомлення з новою буквою (на конкретному прикладі). Букви я, ю, є та їх подвійна графічна роль в українському письмі. Аналіз відповідних сторінок букваря

 6. Урок письма в букварний період навчання грамоти.

 7. Аналіз букваря. Методика роботи за букварем.

 8. Методика навчання письма в букварний період. Коротка характеристика методів навчання. Основні вимоги до техніки і засобів письма.

 9. Післябукварний період навчання грамоти.

 10. Вивчення стану навичок читання в молодших школярів. Причини відставання , шляхи усунення.

 11. Розвиток техніки читання в молодших школярів.

 12. Зміст та дидактична структура уроку читання.

 13. Сучасні вимоги до уроку читання.

 14. Структурні компоненти уроку читання в початкових класах, передбачуваний зміст. Етапи опрацювання прозового тексту.

 15. Методика опрацювання фактичного змісту тексту на уроках читання.

 16. Формування навичок виразного читання в молодших школярів.

 17. Методика вивчення віршів в початкових класах. Хорова декламація, методика проведення.

 18. Методика опрацювання байки в початкових класах.

 19. Мова й мовлення. Вивчення розділу програми “Мова й мовлення”

 20. Формування уявлень про текст. Методика вивчення розділу “ Текст”.

 21. Лінгводидактичне спрямування уроку української мови в початкових класах.

 22. Організація аналітико – синтетичної діяльності молодших школярів на уроці української мови.

 23. Комплексний підхід до вивчення слова на уроці української мови в початкових класах.

 24. Дидактична структура уроку української мови в початкових класах, зміст та методика проведення. Сучасні вимоги.

 25. Види навчальної наочності на уроці української мови в початкових класах, методика застосування.

 26. Обсяг фонематичного матеріалу, що вивчається в початкових класах. Методика опрацювання розділу “Звуки і букви”.

 27. Методика звукового та звукобуквеного аналізів. Звукове моделювання. Звукове конструювання. Помилки в звукобуквеному аналізі.

 28. Методика формування граматичних понять на уроках мови в початкових класах.

 29. Методика опрацювання елементів лексики. Робота над засвоєнням лексичного значення слова. Види вправ з лексики.

 30. Методика вивчення морфемної будови слова на уроках української мови в початкових класах.

 31. Методика вивчення частин мови в початкових класах.

 32. Мовний розбір та мовне конструювання на уроках української мови в початкових класах.

 33. Умови успішного формування орфографічних дій у молодших школярів. Орфографічні вправи, види, методика проведення. Критерії систематизації.

 34. Переказ – одна із складових частин системи розвитку мовлення. Види переказів, методика проведення.

 35. Твір – складова частина системи розвитку мовлення. Класифікація творів, методика проведення.

Методика викладання математики


 1. Теоретико-методичні основи різних методичних підходів до формування поняття натурального числа і нуля. Натуральний ряд чисел. Особливості десяткової позиційної системи числення. Теоретико-методичні основи роботи вчителя у підготовчому періоді до вивчення чисел та її особливості у зв'язку з навчанням шестирічних дітей.

 2. Теоретико-методичні основи вивчення нумерації чисел в межах 100.

 3. Теоретико-методичні основи вивчення нумерації чисел в межах тисячі.

 4. Теоретико-методичні основи вивчення нумерації чисел у концентрі “Багатоцифрові числа”.

 5. Теоретико-методичні основи початкового ознайомлення учнів з діями додавання та віднімання. Теоретико-методичні основи вивчення табличних випадків додавання та віднімання одноцифрових чисел.

 6. Теоретико-методичні основи вивчення усних прийомів додавання та віднімання двоцифрових чисел. Теоретико-методичні основи ознайомлення учнів з письмовими прийомами додавання та віднімання двоцифрових чисел у концентрі “Сотня”.

 7. Теоретико-методичні основи вивчення усних і письмових прийомів додавання і віднімання чисел у концентрі “Тисяча”.

 8. Теоретико-методичні основи вивчення прийомів додавання та віднімання багатоцифрових чисел.

 9. Теоретико-методичні основи початкового ознайомлення учнів з діями множення та ділення. Теоретико-методичні основи вивчення табличних випадків множення та ділення. Теоретико-методичні особливості розгляду особливих випадків множення та ділення: з 0, 1, 10, круглими числами.

 10. Теоретико-методичні основи вивчення позатабличних випадків множення та ділення. Теоретико-методичні основи вивчення ділення з остачею.

 11. Теоретико-методичні основи вивчення письмових прийомів множення та ділення у межах ста.

 12. Теоретико-методичні основи вивчення прийомів виконання арифметичних дій над трицифровими числами у концентрі “Тисяча”.

 13. Теоретико-методичні основи вивчення усних і письмових прийомів множення та ділення у концентрі “Багатоцифрові числа”.

 14. Теоретико-методичні основи вивчення множення на дво- та трицифрове число у концентрі “Багатоцифрові числа”.

 15. Теоретико-методичні основи формування уявлень про величини, які розглядаються у курсі математики початкової школи (довжина, площа, місткість, маса, ціна, вартість, час, швидкість тощо).

 16. Теоретико-методичні основи вивчення довжини, способів її вимірювання, одиниць довжини та співвідношення між ними. Методика розгляду дій над іменованими числами, вираженими в одиницях довжини.

 17. Теоретико-методичні основи вивчення площі, способів її вимірювання, одиниць її вимірювання та співвідношення між ними. Методика розгляду дій над іменованими числами, вираженими в одиницях площі.

 18. Теоретико-методичні основи вивчення маси та місткості, способів їх вимірювання, одиниць вимірювання та співвідношень між ними. Методика розгляду дій над іменованими числами, вираженими в цих одиницях.

 19. Теоретико-методичні основи вивчення часу, швидкості, відстані та зв'язку між ними.

 20. Теоретико-методичні основи формування у молодших школярів часових уявлень.

 21. Різні трактування поняття “текстова задача”. Функції та система тестових задач курсу математики початкової школи. Типи та види задач, їх розміщення у стабільних підручниках. Теоретико-методичні основи загальних прийомів роботи над текстовими задачами з молодшими школярами. Типи та види задач, їх розміщення у стабільних підручниках. Прості та складені текстові задачі, їх різні класифікації.

 22. Теоретико-методичні основи підготовчої роботи до ознайомлення з першою простою текстовою задачею. Теоретико-методичні основи ознайомлення з першою простою текстовою задачею.

 23. Теоретико-методичні основи навчання учнів розв'язувати прості задачі на додавання, віднімання, множення і ділення.

 24. Теоретико-методичні основи навчання учнів розв’язуванню простих задач на множення і ділення.

 25. Система складених текстових задач початкового курсу математики. Теоретико-методичні основи підготовчої роботи до введення першої складеної задачі. Теоретико-методичні основи введення першої складеної задачі. Різні методичні підходи до розв’язання цього питання.

 26. Теоретико-методичні основи навчання учнів розв'язувати типові складені задачі.

 27. Теоретико-методичні основи навчання учнів розв'язувати задачі з типовим конкретним змістом та сюжетом.

 28. Теоретико-методичні основи вивчення алгебраїчного матеріалу в курсі математики початкових класів.

 29. Теоретико-методичні основи вивчення з молодшими школярами числових виразів та виразів, що містять змінну. Теоретико-методичні основи вивчення числових рівностей та нерівностей. Теоретико-методичні основи вивчення нерівностей, що містять змінну.

 30. Теоретико-методичні основи вивчення рівнянь.

 31. Теоретико-методичні основи вивчення геометричного матеріалу в курсі математики початкових класів.

 32. Теоретико-методичні основи ознайомлення учнів з геометричними фігурами та їх найпростішими властивостями (точка, пряма, відрізок, ламана, многокутники, коло, круг тощо). Елементарні геометричні побудови, позначення фігур. Розвиток просторових уявлень та уяви молодших школярів.

 33. Теоретико-методичні основи навчання учнів розв'язувати задачі на розпізнавання геометричних фігур, поділ фігур на частини та складання фігур із заданих частин.

 34. Теоретико-методичні основи навчання учнів розв'язувати задачі на обчислення периметра та площі геометричних фігур.

 35. Теоретико-методичні основи ознайомлення учнів з поняттям дробу. Система вивчення дробів у початковій школі. Порівняння дробів.Список рекомендованої літератури


Педагогіка

 1. Декларація про державний суверенітет України / Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року. — К.: Україна, 1991.

 2. Акт проголошення незалежності України // Рад. Україна, 1991 — 31 серпня.

 3. Про освіту: Закон Української РСР // Рад. шк., 1991. — Мз 9.

 4. Про мови в Українській РСР: Закон України // Укр. мова і літ. в школі, 1990. — № 5.

 5. Концепція (проект) загальноосвітньої національної школи // Поч. шк., 1990. -№11.

 6. Концепція розвитку національної вищої (після середньої) освіти України (проект) // Рад. освіта, 1990. — 23 листопада.

 7. Концепція національної школи: Різні точки зору Л Рад. шк., 1990. — Яв 10.

 8. Концепція позакласної виховної роботи загальноосвітньої школи (Автор, колектив) // Рад. шк., 1991. — № 6.

 9. Національна система виховання (концепція), — К.: Либідь, 1991.

 10. Положення про середню школу України (Проект) // Освіта, 1991. — 12 липня.

 11. Положення про гімназію // Освіта, 1991. — 28 червня.

 12. Положення про ліцей // Освіта, 1991. — 27 серпня.

 13. Тимчасове положення про професійно-технічне училище (примірне) // Рад. освіта, 1989. — 18 серпня.

 14. Тимчасове положення про середній спеціальний навчальний заклад (примір­не) // Рад. освіта, 1989. — 27 липня.

 15. Алексюк А. М. Загальні методи навчання. — К.: Рад. шк., 1981.

 16. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Состав. Н. П. Калениченко. — М.: Педагогика, 1988.

 17. Бех І. Д. Концепція виховання особистості // Рад. шк., 1991. — № 5.

 18. Бондар В. І. Управлінська діяльність директора школи: Дидактичний ас­пект. — К.: Рад. шк., 1987.

 19. Вишневський О. І. Відмовитись від стреотипів: Методичні аспекти де­мократизації навчально-виховного процесу // Рад. шк., 1990. — № 9.

 20. Діалоги про виховання: Ваша дитина. Педагогіка сімейних стосунків. Коли настає зрілість. — К.: Рад. шк., 1985.

 21. Зінченко В. П. Освіта, мислення, культура: Гуманізація школи // Поч. шк., 1990. —• № 9.

 22. Ігнатенко П. Р., Руденко Ю. Д. Національна система виховання: Спроба концепції // Рад. шк., 1991. — № 7. "

 23. Кічук Н. В. Формування творчої особистості вчителя. — К.: Либідь, 1991.

 24. Киричук О. В. Концепція виховання підростаючих поколінь суверенної України // Рад. шк., 1991. — № 5.

 25. Киричук О. І. Навчальні інтереси молодших школярів. — К-: Рад. школа, 1982;

 26. його ж: Формування професійного потенціалу майбутнього вчителя у позанавчальний час // Поч. шк., 1990. — № 12.

 27. Коробко С. Л. Шестирічний учень. — К.: Знання, 1986. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. — К.: Рад. шк., 1971.

 28. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток осо­бистості. — К.: Рад. шк., 1989.

 29. Крупа М. П. Ідея національної школи та шляхи її реалізації в сучасних умовах // Поч. шк., 1991. — № 1.

 30. Макаренко А. С. Книга для батьків. — К.: Рад. шк., 1973; Твори. — в 7-ми т. — К-: Рад. шк., 1953—1955..

 31. Методика кружковой работы в начальной школе: Для педучилищ специальн. «Преподавание в нач. классах общеобразовательной школы» / Подгот. Д. Т. Фе-доренко. — К.: РУМК, 1989.

 32. Моляко В. О. Концепція виховної творчої особистості // Рад, шкм 1991. — №5.

 33. Навчання і виховання шестирічних першокласників / Упоряд. К. О. Прище­па. — К.: Рад. шк., 1990.

 34. Онищук В. А. — К.: Рад. шк., І976; його ж: Урок в современной школе - М.: Просвещение, 1981.

 35. Основы педагогического мастерства / Под. ред. И. А. Зязюна. — М.: Про­свещение, 1989.

 36. Педагогіка / За ред. доктора пед. наук, професора А. М. Алексюка. — К.: Вища шк., 1985.

 37. Педагогіка [ За ред. дійсного члена АПН СРСР М. Д. Ярмаченка. — К.: Вища шк., 1986.

 38. Педагогіка народознавства // Рад. шк., 1990. — 27 липня.

 39. Педагогічні задачі і завдання для батьків / За ред. В. Г. Постового. — К-: Рад. шк., 1989.

 40. Педагогічний пошук: Ш. О. Амонашвілі, С. М. Лисенкова, І. П. Волков, В. Ф. Шаталова та інші ,/ Упор. І. М. Баженова — К.: Рад. шк., 1989.

 41. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. — К-: Рад. шк., 1989.

 42. Питання проблемного навчання. — К.: Рад. шк., 1978.

 43. Поташник М. М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт.- К.: Рад. шк., 1988.

 44. Професійна підготовка студентів педагогічного інституту. — К.: Вища шк., 1981.

 45. Раченко Й. П. НОТ учителя. — М.: Просвещение, 1989;

 46. Раченко Й. П. Прин­ципы научной организации педагогического труда (в вопросах и ответах) — К.: Рад. шк., 1990.

 47. Розвивальні можливості сучасного уроку: Метод, лист вчителям молодших класів І Склали Н. А. Побірченко, Л. О. Шатирко, Є. В. Василевська. — К.: МНО України, 1985.

 48. Савченко А. Я., Олейник В. Ф., Коробко С. Л., Б и бик Н. М. Подготовка студентов к работе с учащимися 6-летнего возраста. — К.: Вища шк., 1990.

 49. Савченко О. Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. - К.: Рад. шк., 1982.

 50. Синиця І. Є. Педагогічний такт І майстерність учителя. — К.: Рад. шк., 1981.

 51. Стельмахович М. Г. Народна дидактика. — К.: Знання, 1985;

 52. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка. — К.: Рад. шк., 1985;

 53. Стельмахович М. Г. Народнопедагогічні погляди на дитину ]І Народна творчість та етнографія, 1989. — № 5;

 54. Стельмахович М. Г. Народ­не дитинознавство. — К.: Знання, 1991;

 55. Мудрість народної педагогі­ки. — К.: Знання, 1971.

 56. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. — К.: Рад. школа, 1978;

 57. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори. — К.: 1976. — Т. 3;

 58. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину // Вибані твори. — К-: 1976. — Т. 2.

 59. Ушинський К. Д. Вибрані твори. В 2-х т.; його їж: Про народність у громадському вихованні // Тв. у 6 т. — Т. 1. І— К.: Рад. шк., 1954;

 60. Ушинський К. Д. Родное слово //Там само. — Т. 2.

 61. Функції та структура методів навчання / За ред. В. О. Онищука. — К.: Рад. шк., 1979.

 62. Чубенко В. Т. Вихователь групи продовженого дня і вчитель. — К.: Рад. шк., 1981.


Методика викладання української мови

 1. Вашуленко М. С. Державний освітній стандарт з української мови // Поч.. шк.-2001.-№2 - С.2.

 2. Вашуленко М. С. Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1-4 класах: Науково-теоретичні засади та методичні рекомендації. -К.:Рад. шк., 1991.- 112с.

 3. Вашуленко М. С. Формування мовної особистості молодшого школяра в переходу до 4-річного початкового навчання // Поч. шк.—2001. - №1 - С. 11-15.

 4. Державний стандарт початкової освіти //Поч. Освіта. - 2000. - № 47. - С. 3-31.

 5. Донченко Т. К. Про концепцію вивчення рідної мови в школі // Українська мова і література в школі. - 1993. -№1.

 6. Калмикова О.Г. Теоретичні основи і шляхи вдосконалення методики мовленнєвої підготовки дітей до школи // Поч. шк. - 2000.— №12.

 7. Коваль Г. П., Деркач Н.І., Захарчук З.О., Іванова Л. І. Методика викладання української мови. - Рівне, 2002. -133 с.

 8. Концепція загальної середньої освіти // Поч. шк. - 2002. - № 2-№3.

 9. Концепція навчання державної мови в Україні // Дивослово. - 1996.-№1.-С.16-22.

 10. Мельничайко В. Я., Пентелюк М. І., Рожило Л. П. Удосконалення змісту і методів навчання української мови. - К.: Рад. шк., 1982.

 11. Методика викладання української мови ( за редакцією Дорошенка С.). -К : Вища школа, 1992.

 12. Пентелюк М. І. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови // Українська мова і література в школі. - 1999. -№3. - С. 8-10.

 13. Пентелюк М.І. Основні аспекти навчання рідної мови // Поч.. шк.

 14. Програми середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи. - К.: Початкова школа.-2001.-296с.

 15. Програми середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи. - К.: Початкова школа.-2003.-298с.

 16. Савченко О. Я. "Від людини освіченої до людини культури". Ціннісні орієнтації загальноосвітньої підготовки учнів // Рідна школа. - 1996 - №5-6. - С.2-4.

 17. Савченко О. Я. Новий етап розвитку 4-річної початкової школи // Поч. шк. -2001.-№1.-С.8.


Методика викладання математики

 1. Бантова М.О., Бельтюкова Г.В., Полевщікова Г.М. Методика викладання математики в початкових класах. – К.: Рад. школа, 1979. – 336 с.

 2. Богданович М.В. Методика розв'язування задач у початкових класах. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, 1990. – 183 с.

 3. Богданович М.В. Методика вивчення нумерації і арифметичних дій в початковій школі. – К.: Вища школа, 1991. – 208 с.

 4. Богданович М.В. Урок математики в початковій школі. - К.: Радянська школа, 1990. – 192 с.

 5. Богданович М.В., Винєєва Т.В., Шарапова Л.С. Математика в 3 класі чотирирічної початкової школи. – К.: Радянська школа, 1988. – 144 с.

 6. Богданович М.В., Кочина Л.П. Математика: Підручник для 1 кл. – К.: Радянська школа, 1992.

 7. Богданович М., Козак М., Король Я. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. –368 с.

 8. Кочина Л.П. Математика в 1-му класі. – 2-е вид., перероб. – К.: Радянська школа, 1986. – 136 с.

 9. Кочина Л.П. Математика в 2-му класі чотирирічної початкової школи. – К.: Радянська школа, 1987. – 173 с.

 10. Методика начального обучения математике. //Под ред. Л.Н.Скаткина. – М.: Просвещение, 1972. - 320 с.

 11. Моро М.Г., Пишкало А.М. Методика навчання математики в І-ІІІ класах. – К.: Рад. школа, 1979. – 376 с.

 12. Програми середньої загальноосвітньої школи. 1-3 класи. – К.: Освіта, 1992. С.116-131.

 13. Програми середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К.: Освіта, 1992. С.109-126.

 14. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: ”Абрис”, 1997. – 416 с.

 15. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. – 2-е вид., доп. –К.: Магістр-S, 1997. – 256 с.

 16. Пышкало А.М. Методика обучения элементам геометрии в начальной школе. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1973.

 17. Эрдниев П.М., Эрдниев Б.П. Теория и методика обучение математике в начальной школе. – М.: Педагогика, 1988. – 208 с.


Електронний ресурс


    1. http://nlibrary-rdhu.rv.ua

    2. http:// www.osvita.org.ua

    3. http:// www.info-library.com.ua


Схожі:

Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта” iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. "27" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” за напрямом підготовки 01010301 "Технологічна освіта (технічна праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта” iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програма фахового вступного випробування щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 01010101 «Дошкільна...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта” iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямами підготовки 040102...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 020202 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
України та їх репертуар; практичний показ вступником підготовленої хореографічної композиції
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 010103 ”Технологічна освіта
Укладачі: М. С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної І графічної освіти та профорієнтації...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта” iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “
Педагогічна освіта” зі спеціальності 01010301 «Технологічна освіта» (технічна праця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта” iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
«Бакалавр» за напрямом підготовки 020201 «Філологія*» (українська мова та література)
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма фахового випробування з англійської мови та методики для вступників спеціальності 02030302 «Мова і література» (англійська)...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта” iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 030502 "Економічна кібернетика". на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи