Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» icon

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини»
Скачати 130.26 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини»
Дата01.06.2013
Розмір130.26 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра теорії та методики фізичного виховання


«Затверджую»

Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету

проф. Постоловський Р.М.


________________________

«____» _____________________ р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 6010201 «Фізичне виховання*»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»


Схвалено вченою радою педагогічного факультету

Протокол №6 від «26» лютого 2013 р.


Голова вченої ради педагогічного факультету проф. Сілков В.В.


Укладачі: доц., к.п.н. Кіндрат В.К.

доц., к.фіз.вих. Тадєєва О.О.


Рівне - 2013


Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» зі спеціальності 6.010201 «Фізичне виховання*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» – Рівне: РДГУ. – 2013.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліста у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, які розкривають зміст фахової підготовки вступників в межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, охарактеризовані критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані літературні джерела.


^ Пояснювальна записка

Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної фізичної культури.

У пропонованій програмі розкриваються теоретико-методичні основи фізичного виховання школярів. Вони включають в себе мету, завдання, робочий навчальний план, зміст, методи, організаційні форми та засоби фізичного виховання учнів. У процесі вивчення курсу теорії і методики фізичного виховання згідно програми, студенти повинні бути ознайомлені з сучасними досягненнями методичної науки, з розвитком методики навчання фізичних вправ, розвитку фізичних якостей, проведення заходів всіх форм фізичного виховання учнів.

Пропонована програма розроблена з урахуванням типової програми з фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи, яка затверджена Міністерством освіти та науки, молоді та спорту України. До даної програми можуть вноситися зміни відповідно до особливостей наступних типових програм для загальноосвітньої школи.

Дана програма визначає основний зміст і структуру навчальної дисципліни. Вона відповідає кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста даного профілю.

На фаховому випробуванні вступник повинен продемонструвати:

 • глибину знань основних розділів теорії і методики фізичного виховання та фахових методик;

 • рівень підготовки випускника педагогічного коледжу до навчання фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.;

 • встановлювати між предметні зв’язки;

 • практичне виконання завдань з фахових методик.

Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими кафедрою теорії та методики фізичного виховання.

Вступники повинні володіти теоретико-методичними основами методик з легкої атлетики, спортивних ігор, гімнастики, плавання, мати чітке уявлення про основні категорії педагогіки та фахових методик і уміти їх застосовувати в конкретних ситуаціях, демонструвати глибоке розуміння цілей і задач, що стоять перед загальноосвітньою школою і вчителем фізичного виховання на сучасному етапі розвитку національної школи.

Знання і уміння вступників оцінюються за 200 бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне з питань, при цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:Критерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Шкала оцінювання 106-200 балів

Значення оцінок

Вступник виявляє особливі здібності, вміє самостійно узагальнювати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку щодо розкриття історичних явищ фактів.

Вступник вільно володіє вивченим обсягом матеріалу та проявляє знання у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, має власний підхід до поставленого завдання.

Допускаються незначні помилки і неточності по всіх пунктах.

5

181-200

Відмінно

Вступник вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, добирати аргументи для підтвердження думок та вмінь.

Наявність однієї істотної помилки по таких пунктах, як виклад історичних явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу одного із питань варіанту.

4

152-180

Добре

Вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих: наявність двох істотних помилок по таких пунктах, як виклад історичних явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу двох питань варіанту.

Вступник володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.

Наявність трьох істотних помилок по таких пунктах, як виклад історичних явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу по всіх трьох питаннях варіанту.

3

124-151

Задовільно

Вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, елементарного розпізнання та відтворення явищ, фактів, об’єктів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

Має уявлення про навчальну дисципліну але не може відтворити послідовність історичних подій, плутається в спеціальній термінології.

2

106-123

Незадовільно^ Зміст фахового випробування


Тема. Основні види навчальної діяльності у дисципліні “ Теорія і методики фізичного виховання ”.

Теорія і методика фізичного виховання – навчальна і наукова дисципліна.

Навчальна і наукова дисципліна теорія і методика фізичного виховання ”, її зв’язок з іншими дисциплінами.

Основні поняття теорії фізичного виховання: фізична культура, фізичне виховання, фізичний розвиток, фізична підготовленість, фізична (фізкультурна освіта), спорт, фізична рекреація, фізична реабілітація.

^ Тема. Національна система фізичного виховання.

Визначення поняття: система фізичного виховання.

Основи української національної системи фізичного виховання. Телеологічні, науково-методичні, правові, програмові, нормативні та організаційні основи.

Мета системи фізичного виховання в Україні.

Основні завдання фізичного виховання: освітні, оздоровчі і виховні.

Умови функціонування системи фізичного виховання.

Основні державні документи з фізичної культури і спорту нашої держави: концепція фізичного виховання в системі освіти України, Закон України в “Про фізичну культуру і спорт”, Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Цільова комплексна програма “Фізичне виховання –– здоров’я нації”, Державний стандарт освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура”.

^ Тема. Засоби фізичного виховання.

Загальна характеристика.

Фізичні вправи – основний засіб фізичного виховання.

Техніка фізичних вправ. Компоненти техніки. Фази виконання фізичних вправ.

Характеристика рухів: просторова, часова, просторово-часова, динамічна, ритмічна, якісна.

Класифікація фізичних вправ.

Природні сили (чинники)

Гігієнічні чинники – важливі засоби фізичного виховання.

^ Тема. Принципи побудови процесу фізичного виховання.

Загальна характеристика.

Принцип свідомості й активності учнів.

Принцип наочності.

Принцип доступності й індивідуалізації.

Принцип систематичності.

Принцип міцності і прогресування.

^ Тема. Методи фізичного виховання.

Загальна характеристика.

Методи використання слова (словесні методи).

Загальні вимоги до підбору і використання методів.

Методи демонстрації (наочні методи).

Практичні методи. Методи навчання рухливих дій.

Методи вдосконалення та закріплення рухових дій.

Методи вдосконалення рухових якостей (методи тренування).

^ Тема. Загальні основи навчання рухових дій.

Особливості навчання у фізичному вихованні.

Рухливі вміння і навички.

Структура процесу навчання рухових дій. Етап розучування рухової дії. Етап засвоєння рухової дії. Етап закріплення рухової дії.

^ Тема. Основи методики вдосконалення фізичних якостей.

Загальна характеристика фізичних якостей людини.

Фізичні навантаження та відпочинок, як чинники впливу на фізичний розвиток.

Основи методики розвитку прудкості. Загальна характеристика прудкості як фізичної якості людини. Чинники що зумовлюють прояв прудкості. Засоби вдосконалення прудкості. Методика вдосконалення прудкості. Вікова динаміка природного розвитку прудкості. Контроль розвитку прудкості.

Основи методики розвитку сили. Загальна характеристика сили як фізичної якості людини. Чинники, які зумовлюють силові можливості людини. Засоби вдосконалення сили. Методика розвитку максимальної сили. Методика розвитку вибухової сили. Поради щодо профілактики травм у процесі силової підготовки. Вікова динаміка природного розвитку сили. Контроль силових можливостей та деякі особливості методики їх вдосконалення у школярів.

Основи методики вдосконалення витривалості. Загальна характеристика витривалості. Чинники, що зумовлюють витривалість людини. Засоби виховання витривалості. Методика удосконалення загальної витривалості. Методика розвитку швидкісної витривалості. Методика розвитку силової витривалості. Вікова динаміка природного розвитку витривалості та контроль за її розвитком.

Основи методики удосконалення спритності. Загальна характеристика спритності. Чинники, що визначають спритність. Координаційні здібності. Загальні основи методики удосконалення спритності. Вікова динаміка розвитку та контроль спритності.

Основи методики розвитку гнучкості. Загальна характеристика гнучкості. Чинники, від яких залежить прояв гнучкості. Методика розвитку гнучкості. Вікова динаміка природного розвитку гнучкості та контроль за її розвитком.

^ Тема. Учитель фізичної культури – пропагандист здорового способу життя.

Учитель фізичної культури – пропагандист здорового способу життя.

Тема. Урок – основна форма фізичного виховання школярів.

Загальна характеристика форм занять фізичними вправами.

Урок – основна форма фізичного виховання школярів.

Характерні риси, зміст і побудова уроку.

Проведення підготовчої частини уроку.

Проведення основної частини уроку.

Заключна частина уроку.

Визначення завдань уроку. Оздоровчі і виховні завдання.

Визначення завдань уроку. Освітні завдання.

Організація діяльності учнів на уроці.

Дозування навантаження.

Пульсова крива уроку.

Щільність уроку.

Різновиди шкільних уроків фізичної культури (основ здоров’я і фізичної культури).

Загальні вимоги до сучасного уроку.

Деякі особливості змісту і методики проведення уроків із дітьми різного віку та стану здоров'я.

Підготовка до уроку.

Педагогічна оцінка (аналіз) уроку фізичної культури (основ здоров’я і фізичної культури) як способу підвищення його ефективності.

Оцінка діяльності учнів на уроках.

^ Тема. Позакласні заняття фізичними вправами.

Загальна характеристика.

Спортивні гуртки і секції. Змагання і конкурси. Некласифікаційні змагання школярів. Фізкультурно-художні свята. Спортивно-художні ранки і вечори. Дні здоров'я.

^ Тема. Планування і контроль роботи з фізичного виховання школярів.

Технологія планування та його функції.

Документи планування. Державні документи планування.

Документи планування, що складається вчителем. Графік навчально-виховної роботи. Поурочне (календарно-тематичне) планування. Плани-конспекти уроків.

Планування позаурочної роботи з фізичного виховання.

Контроль навчального процесу.

Педагогічний контроль. Фізкультурний самоконтроль. Часові параметри контролю.

^ Тема. Форми фізичного виховання протягом навчального дня.

Загальна характеристика позаурочних занять.

Фізкультурно-оздоровчі заходи протягом навчального дня.

Гімнастика до занять. Фізкультурні хвилинки. Рухливі перерви. Години здоров'я. Спортивні години в групах продовженого дня. Фізкультурні паузи.

^ Тема. Фізичне виховання учнів поза школою.

Фізичне виховання за місцем проживання.

Організація фізичного виховання у літніх оздоровчо-відпочинкових таборах.

Роль сім'ї у фізичному вихованні дітей.

Індивідуальні самостійні заняття.

Громадські організації та фізичне виховання школярів.

^ Тема. Основи спортивного тренування.

Загальна характеристика сучасного спорту. Спортивна орієнтація і відбір.

Засоби спортивного тренування. Принципи спортивного тренування. Методи спортивного тренування. Сторони підготовки спортсмена. Етапи багаторічної підготовки спортсменів. Періодизація великого циклу тренування. Особливості спортивного тренування школярів.

Спортивні школи: завдання, організація роботи, зв'язок із загальноосвітньою школою.

^ Тема. Підготовка учнів до самостійних занять фізичними вправами.

Виховання інтересу до занять.

Набуття учнями знань, формування переконань.

Вироблення вмінь і навичок працювати самостійно.

Залучення учнів до самостійних занять.

^ Тема. Учитель фізичної культури – організатор розумного способу життя.

Учитель і учні - суб'єкти процесу фізичного виховання.

Педагогічні функції, уміння і техніка вчителя.

Просвітницька діяльність у системі фізичного виховання школярів.

Підготовка фізкультурного активу.

Створення матеріальної бази та запобігання травматизму в школі.

Особливості роботи вчителя сільської школи.

Учитель фізичної культури як дослідник. Педагогічний експеримент. Педагогічне спостереження. Контрольні випробовування. Аналіз документальних матеріалів та опитування.

Роль педагогічного колективу у розв'язуванні завдань фізичного виховання учнів.


Список рекомендованої літератури


 1. Ареф’єв В.Г., Столітенко В.В. Фізичне виховання в школі. – К.: Інститут змісту і методів навчання, 1997. – 152с.

 2. Васьков Ю.В., Пашков І.М. Уроки фізкультури в загальноосвітній школі. 5-9 класи (102 уроки для кожного класу ). – Харків: Торсінг2003. – 288с.

 3. Вільчковський Е.С., Козленко М.П.., Цвіт С. Ю. Система фізичного виховання молодших школярів. – К.: ІЗМН , 1998.- 230с.

 4. Волоков Л.В. Виховання фізичних здібностей учнів. – К.: Радянська школа, 1980.- 102 с.

 5. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Центр Академія, 2001 .- 576 с.

 6. Качашкин В. М., Методика физического воспитания. – М: просвещение, 1980. – 304 с.

 7. Козленко М.П., Вільчковський Є.С., Цвєк С.Ю. Теорія і методика фізичного виховання. – К.:Вища школа, 1984. – 232с.

 8. Кругляк О.Я . Рухливі ігри та естафети в школі. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Підручники і посібники,2004.- 80 с.

 9. Куц О.С. Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю., Київ-Вінниця: 1995, - 148 с.

 10. Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика физического воспитания с основами теории. – М.: Просвещение, 1991.- 191 с.

 11. Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика физического воспитания с основами теории. – М.: Владос-Пресс, 2003.- 248 с.

 12. Минав Б.Н., Шиян Б.М. Основы методики физического воспитания школьников. – М.: Просвещение. 1989. – 222 с.

 13. Новосельський В.Ф Методика урока физической культури в старших класах. – К.: Радянська школа 1989. – 128 с.

 14. Новосельський В.Ю. Професія: вчитель фізичної культури . – К.: Видавництво т-ва “Знання ” України, 1991. – 48 с.

 15. Основы теории и методики физической культури / Под редакцией А.А Гужаловського – М.: Просвещение., 1979 .- 360 с.

 16. Платонов В.М., Булатов М.М. Фізична підготовка спортсмена: Навчальний посібник. – К.: Олімпійська література 1995. – 320 с.

 17. Основи здоров’я і фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 класи К. : Початкова школа 2001.- 112 с.

 18. Основи здоров’я і фізична культура. Поурочне планування. 1-4 класи. / Укладач: О.Я Кругляк .- Тернопіль: 2003 . – 72с.

 19. Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-2 класи. – К.: початкова школа, 2001. – 292 с.

 20. Програми для середньої загальноосвітньої школи.3-4 класи. – К.: початкова школа, 2003. – 292 с.

 21. Теория и методика физического воспитания / Под. Ред. А.Б. Ашмарина и др.М.: просвещение, 1979. – 360 с.

 22. Фіцула М.М Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий Центр “Академія”, 2002. – 528 с.

 23. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання молодших школярів. – Львів: Світ, 1993. – 183 с.

 24. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання молодших школярів. – Частина перша. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.

 25. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання молодших школярів. – Частина друга. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 248 с.


Схожі:

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» iconПротокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров'я людини напряму підготовки: 040103. Здоров’я людини
Для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров'я людини напряму підготовки: 040103. Здоров’я людини
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» iconПояснювальна записка програма вступного випробування з фізичної культури, галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини», напрям підготовки 010203 «Здоров’я людини», складено
Програма вступного випробування з фізичної культури, галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», напрям підготовки...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» iconПрограма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” (на базі опп молодшого спеціаліста) спеціальності 010201 “Фізичне виховання”
Співбесіда спрямована на виявлення рівня відповідності майбутніх фахівців галузі знань «Фізичне виховання, спорт, здоров’я людини»...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» iconНаказ №297-ст від 08 2013 року Про зарахування студентів на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Магістр» (протокол від 31. 07. 2013р. №3) зарахувати на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб за освітньо-кваліфікаційним...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» iconНаказ №297-ст від 08 2013 року Про зарахування студентів на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Магістр» (протокол від 31. 07. 2013р. №3) зарахувати на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб за освітньо-кваліфікаційним...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта”
Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни оголошує прийом студентів на навчання для здобуття
України на законних підставах, мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавра або спеціаліста) в галузі знань «Фізичне...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» iconПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом підготовки...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 04030201 «Інформатика»* на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи