Пояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво» icon

Пояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
Скачати 95.32 Kb.
НазваПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
Дата15.09.2012
Розмір95.32 Kb.
ТипПояснювальна записка

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва


«Затверджую»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарний університету

______проф. Р. М. Постоловський

«27» лютого 2012 р.


Програма фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР»

у галузі знань 0202 «Мистецтво»

за напрямом підготовки 6.020208 «Декоративно-прикладне мистецтво»


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»


Рівне – 2012

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 6.020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» / Укладачі: доц. О.А. Сташук, ст. викл.М.М.Йориш. – Рівне, РДГУ, 2012. – 6 с.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВРА» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ». В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані завдання посиленої складності, призначені для виявлення творчих здібностей, які розкривають зміст фахової підготовки, охарактеризовані критерії оцінки завдань, рекомендовані літературні джерела.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (протокол № 7 від 17.01.2012 р.).


^ Пояснювальна записка


Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво» складається з двох окремих етапів (завдань) – теоретичного і практичного. Завдання призначені для виявлення теоретичних знань, практичних і творчих здібностей вступників. Воно вимагає достатнього рівня теоретичної підготовки з образотворчого мистецтва, так і практичного володінням певними художньо-графічними техніками, уміння передавати форму, об’єм та простір згідно правил реалістичного зображення. Вступник повинен виявити необхідні уміння і навички композиційного розташування зображення.

Виконання першого, теоретичного, етапу (завдання) проходить у формі співбесіди. Вступник має відповісти на запропоновані питання фахової атестаційної комісії, засвідчити наявний рівень теоретичних знань з теорії та історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Другий, практичний, етап (завдання) виконується з натури, пропонується виконати рисунок гіпсової голови класичного зразка. Вступник має виконати закінчене реалістичне зображення однією із графічних технік (за вибором).

Завдання фахового випробування носять творчий характер, виконання яких дає змогу виявити і вірно оцінити загальний рівень художньої підготовки вступників.

Оцінювання результатів кожного етапу (завдання) фахового випробування здійснюється за 200-бальною шкалою (див. критерії оцінювання, таблиця 1, 2).


^ Перший етап (теоретичне завдання)

Перший етап проводиться у формі усного опитування (співбесіди), під час якої вступнику пропонується відповісти на питання мистецтвознавчого характеру, які згруповані за такими напрямами:

1. Теорія образотворчих мистецтв (види мистецтв, жанрові різновиди, художні техніки тощо).

2. Історія образотворчого мистецтва (основні етапи розвитку світового мистецтва у історичному контексті, основні мистецькі стилі тощо).

3. Мистецтвознавчий аспект, передбачає проведення короткого мистецького аналізу певного твору образотворчого мистецтва (у тому числі й мистецький аналіз випускної творчої роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»).


Т а б л и ц я 1


^ Значена оцінка

Шкала оцінювання 100-200 балів

Оцінка за 4-ьох бальною шкалою


Критерії оцінювання

(теоретичне завдання)

незадовільно

106 - 123

2

Вступник не володіє теоретичним матеріалом у достатній мірі, або ж володіє окремими положеннями без належного взаємозв’язку і належної систематизації.

Не достатньо орієнтується у основних мистецьких напрямах і стилях, не здатний дати основні визначення і охарактеризувати на належному рівні мистецькі положення, суттєво затрудняється у термінології, творчості окремих відомих митців.


задовільно

124 -151

3

Вступник володіє певним рівнем теоретичних знань, але не здатний подати їх у взаємозв’язку, не може навести прикладів їх практичного застосування.

У визначенні теоретичних мистецьких понять, таких як художній образ, колористика, мистецтвознавство, композиція твору тощо допускає помилки, не може їх належно класифікувати і узагальнити.

Допускає суттєві неточності у визначенні і трактуванні основних напрямів і стилів, їх характерних особливостей у історичному контексті.


добре

152 - 180

4

Вступник володіє достатнім рівнем теоретичних знань з теорії, історії та практики образотворчих мистецтв, але допускає помилки у трактуванні окремих положень і визначень.

У поясненні характерних особливостей основних мистецьких стилів та напрямів допускає окремі неточності, затрудняється охарактеризувати розвиток різних видів мистецтв місцевих регіонів і шкіл, але матеріалом володіє у повній мірі.

Затрудняється дати повний мистецький аналіз і характеристику визначальних мистецьких взаємозв’язків у історичному контексті, основних узагальнень і висновків щодо різноманітних проблем образотворчого мистецтва.


відмінно

181 -200

5

Вступник вільно володіє теоретичним матеріалом щодо різноманітних питань образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, впевнено і аргументовано наводить означення, вміло використовує термінологію.

Пояснення проводить з використанням прикладів, оперуючи даними з теорії та історії мистецтв, мистецтвознавства, користується узагальненнями, уміло наводить висновки.

Вільно орієнтується у різноманітних питаннях і проблемах мистецтва минулого і сучасного у їх взаємозв’язку.
^ Другий етап (практичне завдання).


Завдання: рисунок гіпсової голови (копія класичних зразків) – Антиноя, Гермеса, Германіка і т. д.) .

На аркуші паперу зкомпонувати, виявити конструкцію і передати об’єм гіпсової голови. Матеріал - графічний олівець, папір формату – А-2. Час виконання – 4 год. Освітлення звичайне, денне, може бути використане штучне підсвітлення. Фон нейтральний.

Гіпсова голова зображується з шиєю без плечового поясу, без будь-яких інших додаткових атрибутів.

Вступник повинен зкомпонувати зображення згідно правил композиції, правильно передати конструкцію гіпсової голови, вірно відтворити пропорції великих і малих форм і голови в цілому, а також з допомогою засобів світлотіні передати цілісність і об’єм голови. Від вступника вимагається дотримання правильної послідовності ведення роботи – компонування, виявлення великих форм, пророблення деталей, узагальнення, тощо.


Т а б л и ц я 2


^ Значена оцінка

Шкала оцінювання 100-200 балів

Оцінка за 4-ьох бальною шкалою


Критерії оцінювання

(практичне завдання)

незадовільно

106 - 123

2

Вступник не може відтворити натуру зображувальними графічними засобами. Не володіє художньою графічною грамотою. Немає знань з композиції, перспективи. Не володіє графікою, не відчуває пропорцій.

При зображенні натури очевидні грубі порушення пропорцій, лінійне і тональне вирішення на дуже низькому рівні.

Вступник допускає грубі порушення композиційного характеру, тонального вирішення, відсутні цілісність і узагальнення.


задовільно

124 -151

3

Вступник володіє певними навичками зображувальної графічної грамоти. Здатний відтворювати натуру різноманітними графічними засобами. Допускає суттєві порушення пропорцій, невпевнено володіє побудовою, світлотіньовою передачею зображуваного.

Недостатньо впевнено володіє графічною художньою технікою зображення натури. Очевидні недоліки у передачі об’єму, допускає порушення цілісності зображення.

Непереконливе композиційне вирішення, є недоліки у відтворенні об’єму, трактуванні фактури і матеріальності.

добре

152 - 180

4

Вступник володіє художньою грамотою. Правильно компонує зображення на форматі, вірно будує, має знання перспективи, пластичної анатомії. Грамотно передає тональні співвідношення. Окремі недоліки у композиційному, лінійному, тональному вирішеннях. Добре володіє тоном, світлотінню, майстерно передає об’єм.

Правильно вирішує об’ємність і цілісність, відчуває ритміку, але при цьому допускає помилки.

відмінно

181 -200

5

Вступник вільно володіє зображувальною грамотою. Вміє правильно за компонувати з елементами власного творчого підходу. Робота характеризується впевненою побудовою, передачею об’ємів лінійно і світлотінню, чітким прорисовуванням деталей, виразністю і цільністю сприйняття. Вільно володіє графічною грамотою.

Правильно і грамотно передає натуру. Крім вільного володіння матеріалами і технікою зображення демонструє творчий підхід до роботи. Практична робота виконується без зауважень і відповідає вимогам поставленого завдання.Список рекомендованої літератури


 1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво (підручник) / Є.А. Антонович, Р.В. Захарчук-Чурай, М.Є. Станкевич. – Львів, 1993. – 185 с.

 2. Басанець Л.В. Художні техніки рисунка / Л.В. Басанець. – Одеса: ОДПІ, 2002 – 128 с.

 3. Беличко Ю.В. Український живопис: Сто вибр. творів (Альбом) / Ю.В.Беличко. – К.: Мистецтво, 1989 – 191 с.

 4. Бурлака В.Г. Актуальне мистецтво на рубежі століть / В.Г. Бурлака // Пластичне мистецтво № 1. - 2008. – С. 10-17.

 5. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове мистецтво. (Словник). Т.1. / Я.П.Запаско, І.В.Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О.Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 2000. – 364 с., - 316 іл.

 6. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове мистецтво. (Словник). Т.2. / Я.П.Запаско, І.В.Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О.Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 2000. – 400 с., - 279 іл.

 7. Жданова Н.С. Перспектива (учебное пособие) / Н.С. Жданова. – М.: Владос, 2004. – 224 с.

 8. Запаско Я.П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга / Я.П.Запаско. – Львів: Світ, 1995. – 480 с.

 9. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. Чорнобильщина. / Р.В.Захарчук-Чугай. – Л.: Інститут народознавства НАН України. 2007. – 336 с.

 10. Захарчук-Чугай Р. Народні художні промисли УРСР (довідник) / Р.В.Захарчук-Чугай , М.І. Моздир, В.І. Свенціцька. – К. Наукова думка, 1986. – 144 с.

 11. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. – К.: Либідь, 2005. – 280 с.

 12. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти (навчальний посібник для студентів художньо-графічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів) / М.А. Кириченко, - К.: Вища школа, 2002. – 188 с.

 13. Кирцер Р.М. Рисунок и живопись / Р.М. Кирцер. – М.: Высшая школа, 1992.- 270 с.

 14. Мельник А.М. Український живопис ХХ – ІХ ст.(альбом) / А.М. Мельник. – К.: Галерея, 2007. – 304 с.

 15. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво.(Словник-довідник). / А.М.Пасічний.

– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 216 с.

 1. Придатко Т.В. Мистецтво України 1991-2003 / Т.В. Придатко, З.В. Чегусова, Т.Ю. Скляренко. – К.: Мистецтво, 2003. – 256 с.

 2. Михайленко В.Є. Основи композиції / В.Є. Михайленко. – К.: Каравела, 2004. – 304 с.

 3. Ратничин В.М. Перспектива (учебное пособие для студентов художественного института) /В.М. Ратничин. – К.: Вища школа, 1992. – 232 с.

 4. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека / Н.Н. Ростовцев. – М., 1989. – 215 с.

 5. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). / М.Р.Селівачов. – К.: Редакція вісника «Ант іжин: ТОВ «Аспект – Поліграф», 2005. – ХVІ, 400 с., іл.

 6. Чегусова З.В. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен (альбом-каталог) / З.В. Чегусова. – К.: Зат «Атлант ЮЕмСІ», 2002. – 511 с.

Схожі:

Пояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Пояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво» iconПояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Пояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво» iconПояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Пояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво» iconХудожньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»,...
Пояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Пояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво» iconПідручники англійською мовою за темою декоративно прикладне мистецтво, образотворче мистецтво

Пояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво» iconЛекційні модулі: Лекція Декоративно – прикладне мистецтво, як вид образотворчого мистецтва. Ціль та завдання курсу дпм
Лекція Декоративно – прикладне мистецтво, як вид образотворчого мистецтва. Ціль та завдання курсу дпм
Пояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво» iconКалендарно-тематичне планування змісту уроків української художньої культури
Основні періоди розвитку. Зразки образотворчого мистецтва Трипільської та скіфської культури. Мистецтво грецьких міст Північного...
Пояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Усе це є необхідним підґрунтям загальної творчо-мистецької підготовки вступника
Пояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво» iconПояснювальна записка фахового вступного випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра з нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на напрям «Інженерна механіка»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи