Програма співбесіди з історії України icon

Програма співбесіди з історії України
Скачати 270.09 Kb.
НазваПрограма співбесіди з історії України
Дата13.09.2012
Розмір270.09 Kb.
ТипПояснювальна записка


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


«Затверджую»

Голова приймальної комісії РДГУ

_________________________

проф. Постоловський Р.М.

27 лютого 2012р.


Програма

співбесіди з історії України


за напрямом 0203 «Гуманітарні науки»

на здобуття спеціальності 06.020302 «Історія»


Рівне – 2012


Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма співбесіди за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття спеціальності 06.020302 «Історія». – Рівне: РДГУ, 2012. – 74 с.


Пропонований методичний посібник має на меті допомогти абітурієнтам у засвоєнні та систематизації програмного матеріалу при підготовці до вступного екзамену з історії України. У посібнику подано програму дисципліни для абітурієнтів. До змістовної частини введені основні хронологічні дати з української історії, наведені зразки типових тестових завдань за різними рівнями складності.


Схвалено і рекомендовано до друку на засіданні кафедри історії України РДГУ, протокол №_____ від________________2012 р.


Відповідальний за випуск : Шеретюк В.М., декан історико-соціологічного факультету,

кандидат історичних наук, доцент.


© Галуха Л.

© Давидюк Р.

© Десятничук І.

© Шеретюк В.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Мета курсу обумовлена цілями навчання історії, які передбачають розвиток історичного мислення, розуміння історичного процесу, виховання у молоді державно-патріотичних почуттів, загальнолюдських цінностей, сприйняття ідей гуманізму та демократії, підготовку молоді до свідомої активної участі в суспільному житті.

^ Завдання курсу мають сприяти розвитку історичної свідомості, розумінню проблем, що стоять перед державою і світовою цивілізацією, осмисленню ролі особи в історії, розвитку системного мислення, вихованню національної свідомості і гідності, утвердженню ідеалів гуманізму, демократії, добра та справедливості, толерантному ставленню до інших народів, розвитку творчого мислення, розкриттю та розвитку здібностей. У програмі увага зосереджена на тих подіях, які мають найбільше значення для осмислення сьогодення та прогнозування змін у майбутньому. Теми охоплюють необхідний навчальний матеріал, на основі якого здійснюється розвиток історичного мислення. У програмі визначено основні поняття, основні положення та уміння.

^ Основні уміння:

 • аналізувати й узагальнювати історичний матеріал, порівнювати, оцінювати, пояснювати історичні факти на основі здобутих знань;

 • розглядати суспільні явища в розвитку і конкретно-історичних умовах;

 • давати характеристику історичним особам, розкривати внутрішні мотиви їхніх дій;

 • співставляти історичні події, процеси з періодами, орієнтуватись у науковій періодизації історії;

 • визначати помилки та прояви упередженості в міркуваннях, критично ставитись до тендеційної інформації.^ ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Тема. Первіснообщинний лад на території України

Першоначала людського життя на території сучасної України. Палеоліт. Мезоліт. Неоліт.

Виникнення скотарства і землеробства. Трипільська культура. Мідь, бронза, залізо. Індо-арійці. Індо-іранці. Кіммерійці. Державні утворення неслов’янських народів на землях України.


^ Тема. Східні слов'яни в IV-IX ст.

Історичні джерела про слов’ян. Гіпотези та теорії їх походження. Господарство та суспільний лад східних слов’ян, їх вірування. Антське царство та його політичне становище в ІV–VІ ст. н.е. "Велике переселення народів". Державні утворення східних слов’ян на землях сучасної України у ІІІ–VІІ ст. Союзи слов'янських племен у VІ–ІХ ст. Міста.


^ Тема. Київська Русь та її місце в історії України і людства

Джерела вивчення історії Київської Русі. Виникнення,становлення та основні етапи розвитку Київської Русі. Теорії походження Давньоруської держави. Соціально-економічний розвиток Київської держави в X – на початку ХІІІ ст. Політична система Київської держави. "Руська правда". Зовнішня політика Київської держави в X – на початку ХІІІ ст. Історичне значення Київської держави.


^ Тема. Розпад Київської Русі та боротьба з монголо-татарською навалою

Причини розпаду Русі. Становище князівств Середнього Подніпров’я: Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського.

Битва на р. Калці. Навали Батия. Боротьба Русі проти монголо-татарських орд та її світове значення. Оцінка монголо-татарського завоювання українських земель в роботах істориків.


^ Тема. Культура давньоруської-української держави

Перші згадки про письмо у слов'ян. Проблема походження кирилиці і глаголиці в історичній літературі.

Освіта. Наукові знання. Поширення книг. Літописання. Література. Народний епос. Архітектура. Живопис, фрески, мозаїка. Художнє ремесло. Музика.

Роль християнства у розвитку культури Київської Русі.
^

Тема. Галицько-Волинська держава


Галицька і Волинська землі в ХІІ ст.: економічне становище і соціально-політичний розвиток. Утворення Галицько-Волинського князівства. Організація влади. Внутрішня і зовнішня політика Романа Мстиславича, Данила Галицького та їх наступників. Історичне значення Галицько-Волинської держави.


^ Тема. Українські землі в складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського

Утворення Литовської держави. Захоплення Литовським князівством Волині, Чернігово-Сіверщини, Поділля, Київщини та Переяславщини. Особливості адміністративно-територіального устрою українських земель у складі Литовської держави. Господарське життя та соціальне становище українського народу. Литовські статути.

Претензії сусідніх держав на українські землі. Зовнішня політика Великого князівства Литовського. Початок зближення Литви і Польщі. Кревська унія.


^ Тема. Феномен українського козацтва

Проблема походження козацтва в історичній літературі. Виникнення козацтва. Посилення козацтва у другій половині ХVІ ст. Заняття, побут, звичаї, військове мистецтво козаків, морські походи, військові клейноди. Виникнення Запорозької Січі. Д.Вишневецький. Устрій Січі: військовий та територіальний. Адміністративна та судова влада. Господарство запорожців. Освіта. Зносини козаків із сусідами. Реєстрове козацтво. Боротьба козаків з турками та татарами.


^ Тема. Україна під владою Речі Посполитої (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

Люблінська унія 1569 р. Адміністративно-політичний лад Польщі та його особливості. Соціально-економічний розвиток українських земель після унії. Становище церкви на Україні. Берестейська унія 1596 р. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ ст. Приєднання Польщею Чернігово-Сіверських земель. П.Сагайдачний. Битва під Хотином.

Народні рухи 20-30 рр. Х^ VII ст. «Статті для заспокоєння руського народу». «Ординація» 1638 р.


Тема. Культура України в ХІV– поч. ХVІІ ст.

Освітній рух. Українські братства та їх роль. Братські школи. Острозька слов’яно-греко-латинська академія та Львівська школа. Утворення Києво-Могилянської колегії. П.Могила. Розвиток української мови. Початок книгодрукування в Україні. «Волинські Афіни».

Наука. Література. Літописання. Полемічні твори. Зародження театру. Музика. Архітектура та малярство. Усна народна творчість.


^ Тема. Визвольна революція українського народу середини ХVІІ ст. Формування української держави

Причини і характер та періодизація революції.

Б.Хмельницький і початок повстання. Зборівська угода та її наслідки. Формування української держави, її структура і функції. Внутрішнє життя та зовнішні зносини України в середині ХVІІ ст. Воєнні дії 16501653 рр. Українсько-російські зносини середини ХVІІ ст. Березневі статті. Відновлення війни з Польщею. Міжнародні зносини України в 16541657 рр. Смерть Б.Хмельницького.


^ Тема. Політичне становище України в другій

половині ХVІІ ст.

І.Виговський і пропольська орієнтація. Гадяцький договір. Боротьба з московськими військами.

Ю.Хмельницький. Переяславська угода 1659 р. Слободищенський трактат 1660 р.

Боротьба за владу в Україні в 6070 рр. Андрусівський мир 1667 р. П.Дорошенко і союз з Туреччиною. Запорозька Січ. Діяльність І.Сірка. Чигиринські походи. "Вічний мир". Політика І.Самойловича.


^ Тема. Внутрішнє становище Гетьманщини та Слобожанщини в другій половині ХVІІ ст.

Особливості адміністративно-територіального та військового устрою Гетьманщини у складі Московської держави. Соціальне становище українського суспільства в другій половині ХVІІ ст. Заселення Слобожанщини в середині і другій половині ХVІІ століття. Особливості адміністративно-територіального устрою.


^ Тема. Становище Правобережжя та західноукраїнських земель під владою іноземних держав

у другій половині ХVІІ ст.

Політичне становища Правобережної України та західноукраїнських земель у другій половині ХVІІ ст. Розвиток феодального землеволодіння. Фільварки.

Посилення визвольної боротьби на Правобережжі та західноукраїнських землях. Семен Палій.


^ Тема. Гетьманщина в кінці ХVІІ – першій чверті ХVІІІ ст.

Гетьман І.Мазепа, його внутрішня та зовнішня політика.. Північна війна і участь у ній українського народу. Перехід гетьмана Мазепи на сторону Карла ХІІ. Полтавська битва та її наслідки. Запорозька Січ у подіях 1709 р.

Перша українська політична еміграція. Мазепинці та їхні політичні концепції. Конституція П.Орлика.

Реформи Петра І та Україна. Соціально-економічний розвиток.


^ Тема. Культура України в другій пол. ХVІІ ст.

Українське бароко. Освіта. Наукові знання. Література і книгодрукування. Літописання. Театр і музика. Малярство.

Києво-Могилянська академія.

Церква та її роль у житті українського суспільства.


^ Тема. Політичний розвиток Гетьманщини та

Запорожжя у ХVІІІ ст.

Гетьманування І.Скоропадського. Перша Малоросійська колегія та її діяльність. Наказний гетьман П.Полуботок. Відновлення гетьманства в 1727 р. Гетьман Д.Апостол. "Правління гетьманського уряду". Гетьманування К.Розумовського. Остаточне скасування гетьманства на Україні. Відновлення Малоросійської колегії. Ліквідація полкового устрою на Слобожанщині та Гетьманщині.

Суспільно-політичні рухи другої половини ХVІІІ ст. Запорозьке козацтво в середині і другій половині ХVІІІ ст. Причини та наслідки скасування Запорозької Січі. П.Калнишевський. Подальша доля козацтва.


^ Тема. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в середині і

другій половині ХVІІІ ст.

Економічний розвиток українських земель у середині і другій половині ХVІІІ ст. Оформлення кріпосного права. Загострення соціальних відносин.

Зміни адміністративно-територіального устрою. Іноземна колонізація півдня України.
^

Тема. Правобережна Україна у складі Речі Посполитої


Соціально-економічне становище Правобережної України та західноукраїнських земель. Опришківський рух. О.Довбуш. Гайдамацький рух. Коліївщина. І.Гонта. М.Залізняк.


^ Тема. Українська культура у ХVІІІ ст.

Розвиток освіти і друкарства. Наукові знання. Література, літописання. Живопис. Архітектура. Музика .

Діяльність громадських діячів Я.Ковельського, В.Капніста та інших.


^ Тема. Інкорпорація українських земель до Російської та Австрійської імперій

Перший поділ Речі Посполитої та включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії. Адміністративно-територіальний устрій західноукраїнських земель.

Приєднання Криму і Північного Причорномор’я до Росії. Україна у російсько-турецькій війні 1768–1774 рр. Російсько-турецька війна 1787–1791 рр. Ясський мирний договір і його наслідки для українських земель. Україна у російсько-турецькій війні 1806–1812 рр. Наслідки Бухарестського мирного договору для України. Місце України в російсько-турецькій війні 1828 – 1829 рр. і повернення запорожців з-за Дунаю.

Включення Правобережної України та Західної Волині в державну структуру Російської імперії. Конвенція про другий розділ Польщі (1793) та її наслідки для України. Угода про третій розділ Польщі (1795) та включення українських земель у систему адміністративно-територіального устрою Росії.


^ Тема. Українське національне відродження наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.

Пробудження національної свідомості українців наприкінці ХVІІІ – І пол. ХІХ ст. «Історія Русів».

«История Малой России» Дмитра Бантиш-Каменського. «Краткое описание о козацком малороссийском народе..»” Петра Симоновського. «История Малороссии» Миколи Маркевича.

Роль у національно-культурному відродження Харківського та Київського університетів.

Українське питання в роки французької революції і наполеонівських воєн 1789–1809 рр. Французько-російська війна 1812 року і Україна. Віденський конгрес (1814–1815 рр.).


^ Тема. Політизація національного руху у

першій половині ХІХ ст.

Опозиційність масонських лож .

Автономістські прагнення українського дворянства та його зв’язок з декабристами. Опозиційні до царизму організації. Проблема України у програмних документах декабристів.

Польське повстання 1830–1831 рр. та Україна.

Вільнодумство у Харківському університеті та Ніжинській гімназії.

Національна ідея в суспільно-політичному русі України у 30–40-х рр. ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське товариство. Програмні документи кирило-мефодіївців. Репресії царизму проти кирило-мефодіївців і Т.Г.Шевченка.


^ Тема. Національно-духовне піднесення та політизація західноукраїнського національно-визвольного руху

у першій половині ХІХ ст.

Характер політики австрійського уряду щодо українців.

Реформи Йосифа ІІ та їх роль у розвитку економічного і суспільного життя Галичини та Буковини.

Поширення української національної ідеї в середовищі греко-католицьких священиків. «Товариство священиків». «Руська трійця». Альманах «Русалка Дністрова».

Революція 1848–1849 рр. в Австрійській імперії та її вплив на український національно-визвольний рух. Вихід першої української газети «Зоря Галицька».

Зародження українсько-польського протистояння в Галичині.

Слов’янський конгрес у Празі (червень 1848). Вибори до Австрійського парламенту і вимоги українських депутатів. «Весна народів» на Буковині. Революційні події на Закарпатті. Львівське збройне повстання. Розпуск австрійським урядом Головної руської ради. Проголошення австрійським імператором у 1861 р. нової конституції.


^ Тема. Соціально-економічниі відносини в Україні

у першій половині ХІХ ст.

Криза поміщицького господарства в Наддніпрянщині. Розвиток товарно-грошових відносин. Поглиблення соціального розшарування.

Зв’язок промисловості з сільським господарством. Початок промислового перевороту. Технічний переворот та його значення для розвитку промисловості. Проникнення купецького капіталу у підприємництво. Основні галузі промисловості.

Національна і соціальна структура міст. Розвиток внутрішньої торгівлі. Україна у зовнішній торгівлі Росії.


^ Тема. Загострення соціальних суперечностей в Україні у 30–50-х рр. ХІХ ст. в умовах Російської імперії

Уніфікаційна та русифікаторська політика російського царизму у 30–50-х рр. ХІХ ст. Реформа державних селян 1837– 1848 рр. Інвентарні правила (29 грудня 1848 р.).

Загострення соціальних суперечностей. Кримська війна 1853–1856 рр. та «Київська козаччина».


^ Тема. Українська культура (кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.)

Політика царизму в галузі культури і освіти. Політика австрійського уряду щодо української культури.

Розвиток освіти і науки. Загальноосвітня школа. Зародження професійної освіти. Університетська освіта. Львівський інститут Оссолінських. Культурно-освітні заклади.

Формування національної інтелігенції. Народне і професійне мистецтвознавство. Архітектура. Традиційно-побутова культура. Фольклор.


^ Тема. Скасування кріпацтва та демократичні реформи другої половини ХІХ ст.

Підготовка скасування кріпосного права. Царський Маніфест від 19 лютого 1861 року. «Загальне положення про селян, звільнених від кріпосної залежності». Особисте звільнення селян, організація селянського управління, вирішення земельного питання, викупна операція. Ставлення українських селян до реформи та її вплив на економіку селянського господарства.

Демократичні реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. та їх значення.


^ Тема. Соціально-економічний розвиток України

у другій половині ХІХ ст.

Завершення технічного перевороту. Промисловий розвиток українських земель у пореформений період. Модернізація та індустріалізація економіки. Посилення концентрації виробництва і капіталів Зростання ролі іноземного капіталу. Перетворення України у головну вугільно-металургійну базу Російської імперії. Провідні промислові центри і райони. Зростання міст та їх національний склад.

Стан сільського господарства. Кріпосницькі пережитки у землеволодінні і землекористуванні. Спеціалізація сільськогосподарських районів, поява землеробських артілей. Поглиблення соціального розшарування села.


^ Тема. Український національний і громадівський рухи другої половини ХІХ ст.

Перший етап громадівського руху. П.Куліш, М.Костомаров, Т.Шевченко. Часопис «Основа». Наукова і освітня діяльність громадівців. В.Антонович як ідеолог «хлопоманів». «Українська громада».

Польське повстання 1863–1864 рр. і відгуки на нього в Україні.

Валуєвський циркуляр 1863 р. Відновлення громадівського руху на початку 70-х років ХІХ ст. «Стара громада». «Молода громада». Емський указ 1876 р. та переслідування українофілів. Діяльність М.Драгоманова.


^ Тема. Західноукраїнські землі у другій половині ХІХ ст.

Еволюція державного устрою Австрійської імперії у другій половині ХІХ ст. і західноукраїнські землі. «Федеративна конституція» від 20 жовтня 1860 року та її вплив на громадське життя. Галицький і Буковинський крайові сейми. Конституція 1867 та її вплив на державний устрій.

Розвиток економіки західноукраїнських земель після революції 1848–1849 рр. Розвиток Дрогобицько-Бориславського нафтового району. Солеварна, тютюнова, лісопереробна галузі промисловості. Добувна промисловість.

Розвиток сільського господарства Східної Галичини, Буковини і Закарпаття. Землеволодіння і землекористування.

Суспільно-політичний рух після революції 1848–1849 рр. Москвофіли. «Руська Рада». Газета»«Слово».

Народовці. Газета «Діло”. Заснування народовцями політичної організації «Народна Рада». Розкол народовців. Русько-українська радикальна партія (РУРП). Н.Левицький, С.Данилович, І.Франко.

Праця Ю.Бачинського «Україна ірридента». Українська національно-демократична партія (УНДП). І.Франко, К.Левицький, В.Охримович. Українська соціал-демократична партія (УСДП). М.Ганкевич, С.Вітик, Р.Яросевич.

Мадяризація в Закарпатті. Єпископ Фірцак і «Рутенська акція». «Молода Україна». Діяльність О.Поповича на Буковині.


^ Тема. Російські та українські таємні організації та їх діяльність у другій половині ХІХ ст.

Народницький рух: основні етапи та напрями пропагандистський (П.Лавров); бунтарський (М.Бакунін); змовницький (П.Ткачов). Київська комуна. «Ходіння в народ». «Чигиринська змова». Зв’язок українських народників із «Землею і волею».

Робітничий рух. Марксистські гуртки. Перші соціал-демократичні організації. «Російська група соціал-демократів».

Єврейський соціал-демократичний союз в Україні (Бунд).


^ Тема. Культура в Україні у другій пол. ХІХ ст.

Реформи в галузі освіти. Стан писемності в Україні. Університети . Наукові товариства. Книга і преса.

Демократичні видання на західноукраїнських землях «Друг», «Громадський друг», «Дзвін».

Література. Марко Вовчок, Ю.Федькович, П.Мирний, І.Нечуй-Левицький і ін.

Українська драматургія. Театральне мистецтво. П.Саксаганський, М.Заньковецька, С.Крушельницька. Музика. М.Лисенко. Образотворче мистецтво. Архітектура.


^ Тема. Україна напередодні та в роки першої російської революції 1905–1907 рр.

Соціально-економічне становище напередодні революції 1905–1907 рр.

Російські політичні партії. Земська опозиція. Українські політичні партії. Революційна українська партія (РУП). Д.Антонович, М.Русов, Б.Камінський і ін. Зародження українського державницького самостійницького руху. М.Міхновський і його праця «Самостійна Україна». Українська народна партія. «Десять заповідей УНП». «Програма УНП». Українська соціал-демократична спілка («Спілка»). М.Меленевський. Українська соціал-демократична робітнича партія. М.Порш, Д.Антонович, С.Петлюра, В.Винниченко. Українська демократично-радикальна партія . Студентський рух. Кооперативний рух.

Маніфест 17 жовтня 1905 р. та його вплив на суспільно-політичне життя. Жовтневий політичний страйк.

Повстання на броненосці «Потьомкін». Виникнення Рад робітничих депутатів. Збройні виступи в Україні. Депутати з України у І і ІІ Державних Думах. Піднесення українського національного руху. Виникнення україномовної преси. «Рада», «Україна». Діяльність «Просвіт».

^ Тема. Наддніпрянська Україна між революцією і світовою війною (1907–1914 рр.)

Столипінська аграрна реформа.

Переворот 3 червня 1907 р. та його наслідки. Шовіністичний наступ проти українства.

Товариство українських поступовців .

Антисемітизм . «Справа Бейліса». Позиція всеросійських політичних партій з українського питання.

Українське питання в ІІІ і ІV Державних Думах.

Закриття «Просвіти». Переслідування української преси.


^ Тема. Український визвольний рух у Східній Галичині і Північній Буковині на поч. ХХ ст.

Боротьба за український університет у Львові. УНДП і її курс на політичну автономію українського краю у складі Австро-Угорщини.

Створення у Північній Буковині у 1906 р. Української радикальної партії на чолі з І.Поповичем та О.Поповичем. Соціал-демократична партія Буковини та її програма. Створення у 1908 р. на Буковині національно-демократичної партії на чолі з професором С.Смаль-Стоцьким.


^ Тема. Україна у Першій світовій війні.

Причини і характер Першої світової війни. Плани щодо України двох воєнно-політичних блоків – Антанти і Четверного союзу.

Хід воєнних дій 1914–1916 рр. Галицько-Буковинське губернаторство. Репресії царизму.

Національно-визвольний рух в умовах війни. «Спілка визволення України» та її діяльність.

Заснування ГУР у Львові. Формування легіону Українських січових стрільців та його бойовий шлях.


^ Тема. Розвиток культури України на поч. ХХ ст.

Розвиток культури в Україні на початку ХХ ст. Освіта. Культурно-освітні громадські товариства та заклади. Українська педагогічна думка. С.Русова. Наука. Діяльність наукових товариств.

Українська література. Л.Українка, В.С.Стефаник, О.Ю.Кобилянська, В.К.Винниченко, О.Олесь, Б.Грінченко.

Театральне мистецтво. Музична культура. Образотворче мистецтво. Живопис. Графіка. Скульптура.


^ Тема. Україна після повалення російського самодержавства. Доба Центральної Ради

Україна в період лютневої революції 1917 р. в Росії. Передумови і утворення Української Центральної Ради.

Всеукраїнський національний конгрес. Проблеми українізації армії.

Взаємовідносини Центральної Ради та Тимчасового уряду. Проголошення І Універсалу . Утворення Генерального секретаріату. ІІ Універсалу УЦР: передумови і наслідки. «Статут вищого управління Україною» та «Тимчасова інструкція Тимчасового уряду Генеральному секретаріату».


^ Тема. Проголошення УНР

Жовтневе повстання та падіння Тимчасового уряду. Відношення УЦР до жовтневих подій у Петрограді. Боротьба між Київським військовим округом, більшовиками і УЦР.

ІІІ Універсал. Ультиматум РНК до УЦР.

З’їзд рад у Харкові та проголошення радянської УНР. Початок першої більшовицько-української війни.

ІV Універсал. Крути. Захоплення більшовиками Києва. Брест-Литовські мирні переговори. Окупація України німецькими та австро-угорськими військами. Криза УЦР навесні 1918 року.


^ Тема. Українська держава П. Скоропадського.

Переворот 29 квітня 1918 р. у Києві. П.Скоропадський. Утворення гетьманського уряду. Відношення до перевороту українських політичних сил.

Особливості внутрішньої політики П.Скоропадського. Економічна політика гетьмана. Національно-культурні зміни. Українська Академія Наук. Зовнішньополітичний курс гетьмана. Проблеми кордонів і врегулювання територіальних проблем. Повстансько-партизанська боротьба .

Спілка з небільшовицькою Росією. Падіння гетьманського режиму.


^ Тема. Друга УНР. Внутрішня та

зовнішня політика Директорії

Антигетьманське повстання. Вступ Директорії в Київ. Суперечливість соціально-економічної програми Директорії.

Трудовий конгрес України. Злука УНР та ЗУНР. Друга більшовицько-українська війна. Відносини з країнами Антанти. Переїзди Директорії.


^ Тема. Західноукраїнська Народна Республіка

Українська Національна Рада у Львові. Листопадові події 1918 року. Державний секретаріат.

Проголошення ЗУНР. Акт злуки 22 січня 1919 року. Зовнішньополітична орієнтація ЗУНР.

Українсько-польська війна. Українська Галицька Армія. Встановлення на західноукраїнських землях окупаційних режимів.

Боротьба за владу на Буковині і Закарпатті. Сен-Жерменський та Тріанонський договори.


Тема. Встановлення радянської влади в Україні та її політика (кінець 1918 р. – перша половина 1919 р.)

Перше проголошення радянської влади в Україні. Партійна нарада у Таганрозі. Утворення КП(б)У. Донецько-Криворізька радянська республіка та інші більшовицькі утворення.

Тимчасовий робітничо-селянський уряд України. Наступ на територію України.

Впровадження, характерні риси та наслідки політики «воєнного комунізму».

Утворення УСРР. Перша Конституція УСРР. Створення воєнно-політичного союзу радянських республік.

Друге падіння більшовицької влади.


^ Тема. Поразка національно-демократичної революції та утвердження більшовицької влади

Особливості громадянської війни в Україні у другій половині 1919 – на початку 1920 рр.

Наступ Добровольчої армії А.Денікіна. Об’єднання військ УНР та УГА: успіхи та протиріччя. Київська катастрофа.

Денікінський режим. Повстанський рух у тилу денікінської армії. Перший Зимовий похід. Відновлення УСРР у кінці 1919 р. Варшавська угода Ю.Пілсудського і С.Петлюри. Радянсько-польська війна. Розгром військ Врангеля. Ризький мирний договір. Саморозпуск Директорії. Уряд УНР в екзилі.

Основні уроки та наслідки української національно-демократичної революції.


^ Тема. УСРР у першій половині 20х років ХХ ст.

Міжнародне визнання УСРР.

Соціально-економічне і політичне становище України на початку 20–х років. Голод 1921–1923 рр. Перехід до нової економічної політики. НЕП у промисловості. Демонтаж НЕПу. Хлібозаготівельна криза.

УСРР у системі «договірної федерації». «Автономізація». Входження УСРР до складу СРСР. Конституція УСРР 1925 р.

Політика коренізації та українізації: досягнення і прорахунки. Національно-культурне відродження 20-х р. Українська автокефальна православна церква. Боротьба з «націонал-ухильництвом».

Культурне будівництво в УСРР.


^ Тема. УСРР в умовах утвердження тоталітарного режиму (19291939 рр.)

Утвердження одноособової диктатури Сталіна. Особливості процесу індустріалізації на Україні.

Хлібозаготівельна криза 1928–1929 рр. Поворот до суцільної колективізації. Розселянювання України. Голодомор 1932–1933 рр. Наслідки колективізації сільського господарства. Наступ на українську культуру. Розстріляне відродження.

Зростання культу особи Сталіна. Утвердження комуністичної форми тоталітарної ідеології. Перша та друга хвилі репресій. ГУЛАГ.


^ Тема. Західноукраїнські землі у 2030-х рр. ХХ ст.

Соціально-економічне і політичне становище українських земель у складі Польщі. Українське національно-демократичне об’єднання. Діяльність КПЗУ. ОУН. Український таємний університет у Львові. НТШ у Львові. «Пацифікації». Становище греко-католицької та православної церков.

Особливості національної політики польської влади.

Буковина у складі Румунії. «Румунізація» українського населення.

Закарпаття в Чехословаччині. Політика чеського уряду щодо українців. Мюнхенська змова. Автономія Підкарпатської Русі. Вибори до сейму Карпатської України та проголошення її незалежності. Августин Волошин. Карпатська Січ. Окупація Закарпаття Угорщиною.


^ Тема. Українська проблема у міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни

Український фактор у зовнішній політиці кінця 30-х років. Віденський арбітраж 1938 року та доля Карпатської України 1939 року.

Укладення пакту Ріббентропа-Молотова і таємного протоколу до нього.

Початок Другої світової війни. Перебіг акції 17 вересня 1939 р.

Радянсько-німецький договір про дружбу і кордони та українські землі. «Радянізація» західноукраїнських земель. Український націоналістичний рух у кінці 30-х років.

Включення до складу УРСР Північної Буковини та українських придунайських земель.

Оформлення нового державно-політичного та територіального статусу західноукраїнських земель.


^ Тема. Німецько-радянська війна і Україна

Напад Німеччини на СРСР. Місце України у планах фашистів. Оборонні бої 1941–1942 рр. Причини поразок Червоної Армії.

Проголошення ОУН Акту відновлення Української держави, його оцінка в історіографії.

Встановлення фашистського окупаційного режиму. План «Ост». Адміністративний поділ України за часів окупації. Проблема колабораціонізму на українських землях.


Радянський партизанський рух на окупованій території України. «Поліська січ» Тараса Бульби-Боровця. Виникнення та боротьба УПА. Еволюція тактики і програми ОУН-УПА.

Вклад України у воєнно-економічну мобілізацію. Перемога Червоної Армії під Сталінградом і початок визволення України. Розгортання наступу радянських військ на Лівобережну Україну після Курської битви. Битва за Дніпро. Визволення Києва. Бої на Правобережжі і в західних областях. Завершення визволення України восени 1944 р.

Вклад українського народу в розгром нацистської Німеччини.


^ Тема. Україна у період 19451953 рр.

Зовнішньополітична діяльність УРСР. Повоєнні адміністративно-територіальні зміни. Обмін населенням між Україною та Польщею. Операція «Вісла».

Труднощі відбудови народного господарства. Голод 1946–1947 рр. Особливості відбудови на території західних областей. Насильницька колективізація в західних областях України. Львівський церковний собор 1946 р. і ліквідація УГКЦ.

Боротьба загонів ОУН-УПА з радянською системою. «Друга радянізація» західноукраїнських областей України.

Культурно-ідеологічні процеси в Україні. «Жданівщина». «Лисенківщина».


^ Тема. Україна в умовах десталінізації

Україна після смерті Й.Сталіна. Спроби лібералізації політичного режиму. Критика культу особи Й.Сталіна. Реформи М.Хрущова.

Передача Кримської області до складу УРСР: мотиви і правова основа.

Лібералізація культурного життя. Поява дисидентів в Україні. Зародження руху «шістдесятників». Антицерковна кампанія. Крах політики реформ.

Діяльність УРСР на міжнародній арені.

Переміни у кремлівському керівництві у жовтні 1964 року та їх наслідки для України.


^ Тема. Криза тоталітарної системи в Україні (19641985 рр.)

Реформи середини 60-х років, їх згортання. Зміцнення командно-адміністративної системи. Деформації у структурі економіки України. Україна в єдиному народногосподарському колективі СРСР.

Автономістичні тенденції на Україні у 60-х роках та їх згортання. П.Шелест. Обмеження прав України. В.Щербицький.

Політичні репресії 60-70-х років. Розгортання правозахисного і дисидентського руху.

Послаблення ідеологічного тиску на рубежі 70–80-х років ХХ ст.

Українська радянська література. Становище історичної науки.


^ Тема. Україна на шляху до незалежності

Перебудова, гласність. М.Горбачов.

Економічна політика центрального уряду і Україна. Криза соціальної сфери та екології.

Зростання політичної активності народу. Неформальні організації. Народний рух України. Виборчі кампанії 1989–1990 років. Прийняття Декларації про державний суверенітет України 1990 р. Культурно-освітні процеси на Україні. Національне пробудження українського народу. Духовне життя. Закон про державність української мови.


^ Тема. Утвердження незалежності України

Спроба серпневого перевороту 1991 р. в Москві та його наслідки для України. Акт проголошення незалежності України. Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Угода про СНД. Розвал СРСР.

Затвердження державної символіки України. Реорганізація органів влади. Зміцнення державних кордонів.

Прийняття Верховною Радою України нормативних актів для реформування економіки на шляхах підприємництва, переходу до ринкових відносин. Зниження темпів промислового і сільськогосподарського виробництва. Наростання інфляційних процесів і соціальної напруженості.

Труднощі національно-культурного відродження, розвитку науки, освіти, духовності. Міжнаціональні відносини. Кримська автономія. Формування багатопартійності в України.


^ Тема. Розбудова Української держави

Криза влади і вибори до Верховної Ради України 1994 р. Кампанія 1994 р. по виборах Президента України. Л.Кучма. Соціально-економічна та політична платформа.

Конституційний процес: труднощі та дискусії. Конституція України 1996 р.

Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу та його наслідки (1994–1999 рр.). Основні тенденції сучасного розвитку культурного і релігійного життя. Концепція зовнішньої політики України.

Вибори до Верховної Ради України 1998 р. Вибори Президента України 1999 р. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2000–2004 рр. Загострення внутріполітичної ситуації у кінці 2000 – на початку 2001 рр. Економічний розвиток. Зміцнення грошової та фінансової системи. Вибори до Верховної Ради України 2002 р. Політична реформа. Підготовка до президентських виборів.

Нові тенденції в культурному та духовному житті. Утвердження принципів плюралізму в ідеологічно-культурній сфері. Процес національного відродження. Труднощі розвитку культури. Освіта. Необхідність демократизації освіти. Закон України “Про освіту”. Програма “Освіта” (“Україна XXI століття”). Розширення сфери вживання української мови. Навчальні заклади нового типу. Зміни в характері діяльності вищої школи. Художня творчість. Утвердження багатоманітності в літературно-мистецькому процесі. Релігійне життя в Україні. Реалізація в Україні принципу свободи совісті.

Особливості перебігу президентських виборів 2004 року. ”Помаранчева революція”. Політична програма В. Ющенка. Парламентські вибори 2006 р. Позачергові парламентські вибори 2007 р. та їх наслідки.

Особливості економічного та культурного розвитку України 2005–2009 рр.

Підготовка, проведення та результати президентських виборів 2010 р.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


 1. Аркас М. Історія України-Русі. – К., 1990.

 2. Бойко О.Д. Історія України (запитання і відповіді). – К., 1997.

 3. Бойко О.Д. Історія України. Тести. Запитання. Завдання. – К., 1998.

 4. Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 1999.

 5. Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ століття. Видання друге. – К., 1998.

 6. Верстюк В., Дзюба О., Репринцев В. України від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. – Київ, 1995.

 7. Тести для вступних іспитів з історії до вищих навчальних закладів України (комплекс матеріалів для підготовки абітурієнтів / Автор-ук5ладач В.А. Греченко. – Харків: Торсінг-Плюс, 2006.

 8. Гісем О., Мартинюк О. Історія України: комплексний довідник. – Харків: «Ранок», 2009.

 9. Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття: Навчальний посібник для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв, студентів історичних факультетів вузів, вчителів. – К., 1996.

 10. Грушевський М. Історія України-Руси. В 2 т., 12 кн. – К., 1991.

 11. Даниленко В., Кокін С., Слісаренко А., Даниленко О. Короткий історичний словник. – Запоріжжя: Прем’єр, 2001.

 12. Довідник з історії України: У 2 т. – К., 1993, 1995.

 13. Іващенко О., Поліщук Ю. Історія України в опорних таблицях. Видання 2. – К.: «Генеза» 2002.

 14. Історія України в особах XIX – ХХ ст. / І.Войцехівська, В.Абліцов, О.Божко та ін. – К.: Україна, 1995.

 15. Історія України / В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гуржій та інші; під ред. В.А.Смолія. – К., 1997.

 16. Історія України. Документи. Матеріали / Упорядник І.Скирда. – Харків: «Ранок», 2009.

 17. Історія: завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій. – К.: Абрис, 1993.

 18. Історія України. Нове бачення / Заг. ред. В.А.Смолія. – К., 1996.

 19. Історія України / Кер. авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів, 1996.

 20. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – К., 1996.

 21. Котляр М.Ф., Смолій В.А. Історія України в життєописах. – К.: Час, 1994.

 22. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1992.

 23. Малий словник історії України / В.Смолій, С.Кульчицький, О.Майборода та інші. – К., 1997.

 24. Митці України: Енциклопедичний довідник / Упоряд.: М.Г.Лабінський, В.С.Мурза. За ред. А.В.Кудрицького. – К., 1992.

 25. Полонська-Василенко Н. Історія України. – К., 1992. – Т. 1-2.

 26. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. – К., 1994.

 27. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Ч. І (1917-1945 рр.). – К., 1994.

 28. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVIII століття: Навчальний посібник для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв, студентів історичних факультетів вузів, вчителів. – К., 1997.Навчально-методичне видання


Галуха Любов Юріївна, кандидат історичних наук, доцент

Давидюк Руслана Петрівна , кандидат історичних наук, доцент

Десятничук Ігор Олексійович, кандидат історичних наук, доцент

Шеретюк Валерій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент


Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма співбесіди за напрямом

0203 «Гуманітарні науки» на здобуття спеціальності 06.020302 «Історія». – Рівне: РДГУ, 2012. – 74 с.


Посібник рекомендовано вступникам до вищих навчальних закладів


Тираж 100 примірників


Комп’ютерна верстка: Л.Галуха


Схожі:

Програма співбесіди з історії України iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на спільному засіданні кафедри нової та новітньої історії кафедри історії України
Програма співбесіди з історії України iconПрограма Співбесіди з теорії та історії політичної науки
Програма співбесіди з курсу теорії та історії політичної науки для абітурієнтів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні...
Програма співбесіди з історії України iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права
Програма співбесіди з історії України iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права
Програма співбесіди з історії України iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія*
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права протокол № 4 від «21» грудня 2011 р
Програма співбесіди з історії України iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 020302 Історія*
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права протокол № 4 від «21» грудня 2011 р
Програма співбесіди з історії України iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (ХХ – ХХІ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія*
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права протокол № 4 від «21» грудня 2011 р
Програма співбесіди з історії України iconПрограма вступного екзамену (тестування) з історії україни
Державному стандарті освіти та чинній програмі з історії України для 11-річної школи. Хронологічно програма охоплює весь зміст шкільних...
Програма співбесіди з історії України iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра політології "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Програма співбесіди з курсу «Теорія та історії політичної науки» для абітурієнтів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні...
Програма співбесіди з історії України iconПрограма Курсу історія україни
Предмет І завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизня­ної історії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи