Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Скачати 116.6 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Дата13.09.2012
Розмір116.6 Kb.
ТипПрограмма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Фізико-технологічний факультет

Кафедра методики викладання фізики і хімії

“Затверджую”

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету


______­­­___ проф. Постоловський Р.М.

“27” лютого 2012р.


Программа

співбесіди з фізики

для вступників до Рівненського державного

гуманітарного університету


Рівне – 2012 р.

фізика: Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету


^ Укладачі програми: канд. педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики і хімії Тищук Віталій Іванович.


Рецензенти: Руденко Володимир Миколайович, доктор педагогічних наук, професор кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету;

Галатюк Юрій Михайлович, кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики викладання фізики і хімії Рівненського державного гуманітарного університету;

Сідлецький Валентин Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри фізики Рівненського державного гуманітарного університету.


Співбесіда передбачає перевірку підготовки вступників з фізики. Вони дають змогу встановити рівень фізичних знань випускників шкіл, інших навчальних закладів, уміння використовувати їх на практиці.

Програма складається з питань шкільного курсу фізики. Програма передбачає, що розгляд фізичних явищ, процесів, понять, законів і теорій ґрунтується на знаннях, отриманих вступниками з шкільного курсу фізики. Розглядувані питання органічно поєднуються з навчальним матеріалом шкільного курсу фізики та конкретизуються під час розв’язування відповідних задач у знаннях та уміннях, отриманих під час виконання лабораторних робіт.

Мають бути включені: теоретичні питання; питання прикладного змісту; одна задача з шкільного курсу фізики.

Розв’язування задач передбачає використання елементів шкільної математики, загальних методів, методичних прийомів і підходів до теорії розв’язання задач, крім того передбачає здійснювати аналіз задач і лабораторних робіт відповідно до програми шкільного курсу фізики.

Оцінювання відповідей вступників під час співбесіди здійснюються за визначеною правилами прийому до Рівненського державного гуманітарного університету 200-бальною шкалою, що дає змогу чітко встановити рейтинг кожного вступника за результатами його виступу після відповіді на питання екзаменаційного білету та на додаткові питання екзаменаторів.


^ Зміст співбесіди

1. Основи кінематики


Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Мит­тєва швидкість. Методи вимірювання швидкості тіл. Швид­кості, які зустрічаються в природі й техніці. Прискорення.

Рівномірний і рівноприскорений прямолінійний рухи. Прискорення вільного падіння. Графіки залеж­ності кінематичних величин від часу в рівномірному і рівноприскореному рухах.

Рух по колу зі сталою за модулем швидкістю. До­центрове прискорення. Період і частота. (Кінематичні схеми. Передаточне число.) Межі застосування класич­ного закону додавання швидкостей. Швидкість світла у вакуумі як гранична інваріантна величина.

^ 2. Основи динаміки


Перший закон Ньютона. Інерційна система відліку. Маса. Сила. Другий закон Ньютона. Додавання сил. Третій закон Ньютона. Пряма та обернена задачі механіки. Гра­вітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Центр мас. Визначення мас небесних тіл.

Рух під дією сили тяжіння з початковою швидкістю. Рух штучних супутників Землі. Розрахунок першої космічної швидкості.

Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла, що рухається з прискоренням вертикально. Невагомість. Сила тертя.

Принцип відносності Галілея. Явища, які спос­терігаються в неінерційних системах відліку. Штучне тяжіння. Відцентрові механізми.

^ 3. Елементи статики

Рівновага тіл. Момент сили. Умови рівноваги твердого тіла. Стійкість тіл. Умови рівноваги.

4. Обертальний рух твердого тіла

Кутова швидкість. Кутове прискорення. Основне рівняння динаміки обертального руху. Момент інерції. Використання обертального руху в техніці.

^ 5. Закони збереження в механіці

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактив­ний рух. Будова ракети. Внесок вітчизняних учених у розвиток космонавтики. Досягнення і проблеми в ос­воєнні космічного простору. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.

Механічна робота. Потужність. Потенціальна і кі­нетична енергії. Закон збереження енергії в механічних процесах.

Залежність тиску рідини від швидкості її течії. Рух тіла в рідинах і газах. Рівняння Бернуллі. Підіймальна сила крила літака. Внесок вітчизня­них учених у розвиток авіації. ККД машин і механізмів.

^ 6. Механічні коливання і хвилі

Коливальний рух. Вільні коливання. Амплітуда, пе­ріод, частота. Математичний маятник. Формула періоду коливань математичного маятника. Коливання ванта­жу на пружині. Перетворення енергії в коливальному русі. Вимушені коливання. Резонанс.

Поширення коливань у пружних середовищах. По­перечні й поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок дов­жини хвилі зі швидкістю її поширення і періодом (час­тотою). Інтерференція хвиль. Принцип Гюйгенса. Відби­вання і заломлення хвиль.

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність і висота зву­ку. Луна. Акустичний резонанс. Ультразвук і його зас­тосування.


^ 7. Основи молекулярно-кінетичної теорії

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідні обґрунтування. Дифузія і броунівський рух. Взаємодія атомів і молекул речовини. Маса і роз­міри молекул. Число Авогадро.

Динамічні й статистичні закономірності. Ймовірність події. Мікро- і макроопис фізичних систем. Середнє значення фізичних величин. (Розподіл як спосіб задан­ия стану системи. Розподіл Максвелла і Больцмана. Дослід Штерна. Досліди Перрена.)

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кіне­тичної теорії ідеального газу.

Температура та її вимірювання. Стала Больцмана. Аб­солютний нуль. Рівняння стану ідеального газу як наслідок основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів та його окремі випадки для сталого значення температури, тиску і об'єму. Реальні гази. Рівняння стану реального газу. (Довжина вільного пробігу атомів і молекул.)

Насичена і ненасичена пара. Залежність тиску і гус­тини насиченої пари від температури. Залежність тем­ператури кипіння рідини від тиску. Критичний стан речовини. Діаграма стану речовини. Процеси конден­сації і випаровування в природі й техніці. Добування зрідженого газу. Його властивості й застосування.

Вологість повітря. Точка роси. Психрометр. Гі­грометр. Властивості рідини. Поверхнева енергія. По­верхневий натяг. Змочування. Капілярні явища.

Будова кристалів. (Анізотропія кристалів.) Полі­морфізм. Монокристали і полікристали. Щільна упаковка частинок у кристалах. Просторові ґратки. Утворення кристалів у природі та способи одержання їх у техніці. Способи керування механічними властивостями твердих тіл. Поняття про рідкі крис­тали. Кристали і життя. Аморфні тіла та їх властивості.

Деформація. Напруга. Механічні властивості твер­дих тіл: пружність, міцність, пластичність, крихкість.

Діаграма розтягу. Одержання матеріалів із заданими механічними властивостями.

^ 8. Основи термодинаміки

Термодинамічний підхід до вивчення фізичних про­цесів. Термодинамічні параметри стану системи. Внут­рішня енергія тіла.

Робота газу. Кількість теплоти. Теплоємність.

Перший закон термодинаміки. Застосування цього закону для пояснення різних теплових процесів. Адіа­батний процес.

Оборотні й необоротні процеси. Необоротність теп­лових процесів. Другий закон термодинаміки і його ста­тистичне тлумачення.

Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна і способи його підвищення. Двигун внут­рішнього згоряння. Парова і газова турбіни. Холодильні машини. Роль теплових двигунів у розвитку теплоенерге­тики і транспорту. Теплові двигуни і охорона природи.

^ 9. Електродинаміка. Електричне поле

Закон збереження електричного заряду. Точковий і розподілений заряди. Закон Кулона.

Електричне поле. Напруженість. Лінії напруженості. Електричне поле точкових зарядів. Однорідне електрич­не поле.

Дослід Йоффе-Міллікена. Робота електричного поля під час переміщення заряду. Потенціал. Різниця потенціалів. Напруга. Зв'язок між напругою і напру­женістю.

Провідники в електричному полі. Електроємність плоского конденсатора. Енергія електричного поля.

Діелектрики в електричному полі. Діелектрична про­никність.

Механізм поляризації діелектриків. Електрети і сег­нетоелектрики. П'єзоелектричний ефект і його за­стосування в техніці.


^ 10. Закони постійного струму

Стаціонарне електричне поле. Електричні кола з послідовним і паралельним з'єднаннями провідників.

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Правила Кірхгофа. Розрахунок розгалужених електричних кіл. Шунти і додаткові опори. Робота і потужність струму.

^ 11. Магнітне поле

Взаємодія струмів. Магнітне поле струму. Магнітна індукція. Лінії магнітної індукції. Магнітний потік. Напруженість магнітного поля. Закон Біо-Савара і Лап­ласа. Взаємодія провідники зі струмам. Сила Ампера. Принцип дії електровимірювальних приладів. Гучно­мовець Сила Лоренца. Рух електричних розрядів в електричному і магнітному полях. Прискорювачі заряджених частинок. Магнітні властивості речовини. Магнітний запис інформації.

^ 12. Електромагнітна індукція

Електромагнітна індукція. ЕРС індукції. Закон елек­тромагнітної індукції. Правило Ленца. Вихрове елект­ричне поле. Електродинамічний мікрофон.

Самоіндукція. Індуктивність. Вплив середовища на індуктивність. Енергія магнітного поля.

Відносність електричного і магнітного полів. Поняття про електромагнітне поле. Випромінювання.

^ 13. Електричний струм у різних середовищах

Основні положення електронної теорії провідності металів. Швидкість упорядкованого руху електронів у провіднику. Залежність опору від температури. Надпровідність.

Електричний струм у напівпровідниках. Електронна провідність напівпровідників та її залежність від тем­ператури і освітленості. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Термо- і фоторезистори.

Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор. Застосування напівпровідникових приладів. Інтегральні схеми

Електронна емісія. Двохелектродна лампа. Вольт-амперна характеристика діода. Електронні пучки та їх влас­тивості. Електронно-променева трубка. Роботи І.П.Пулюя.

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закон електролізу. Визначення заряду електрона. Застосування електролізу в техніці. Несамостійний і самостійний розряди в газах. Види самостійного розря­ду тліючий, іскровий, дуговий, коронний). Технічне використання газового розряду. Поняття про плазму.

^ 14. Коливання і хвилі. Електромагнітні коливання

Коливальний рух і коливальна система. Вільні ко­ливання. Гармонічні коливання. Період, частота, амп­літуда, фаза гармонічних коливань. Принцип су­перпозиції. Графічне відображення гармонічних ко­ливань. Додавання гармонічних коливань. Векторні діа­грами. Негармонічні коливання. Гармонічні та негармонічні коливання в природі й техніці. Резонанс.

Вільні електромагнітні коливання в контурі. Пе­ретворення енергії в коливальному контурі. Власна ча­стота коливань у контурі. Затухаючі електричні ко­ливання. Аналогія між електромагнітними і механічни­ми коливаннями. Автоколивання. Генератор незатухаючих коливань (на транзисторі).

Вимушені електричні коливання. Змінний струм. Генератор змінного струму. Діючі значення напруги і сили струму. Активний, ємнісний та індуктивний опо­ри. Закон Ома для електричного кола змінного струму. Потужність у колі змінного струму. Електричний резо­нанс. Резонанс напруг і струмів. ККД кола змінного струму.


^ 15. Фізичні основи електротехніки

Виробництво електроенергії. Принципи роботи ге­нераторів постійного і змінного струмів.

Перетворення електроенергії. Трансформатор. Елек­тродвигун. Передавання і використання електричної енергії в промисловості, сільському господарстві, на транспорті.

Проблеми сучасної енергетики і охорони при­роди.

^ 16. Електромагнітні хвилі та фізичні основи радіотехніки

Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Рівняння хвилі. Відби­вання, заломлення, інтерференція, дифракція, поляриза­ція електромагнітних хвиль. Енергія електромагнітної хвилі.

Винахід радіо. Принцип радіотелефонного зв'язку. Модуляція і детектування. Найпростіший радіоприймач. Радіолокація. Телебачення.

^ 17. Світлові хвилі та оптичні прилади

Світло як електромагнітна хвиля. Швидкість по­ширення світла, інтерференція світла. Когерентність. Інтерференційна картина. Стоячі хвилі. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Фре­неля. Дифракційні ґратки. Дифракційний спектр. Ви­значення довжини світлової хвилі. Поняття про го­лографію. Поляризація світла та її застосування в техніці. Спектроскоп.

Електромагнітне випромінювання: радіохвилі, інфра­червоне, видиме, ультрафіолетове, рентгенівське і гамма-проміння. Властивості та застосування цих випромінювань.

Геометрична оптика. Закони геометричної оптики. Принцип Ферма. Плоске і сферичне дзеркала. Повне відбивання. Лінза. Формула тонкої лінзи. Збільшення лінзи. Око як оптич­на система. Дефекти зору. Окуляри.

Світловий потік. Сила світла. Освітленість. Закони освітленості. Оптичні прилади: фотоапарат, фо­тоекспонометр, проекційні апарати, лупа, мікроскоп, підзорні труби, телескоп. Роздільна здатність оптичних приладів.


^ 18. Елементи теорії відносності

Постулати теорії відносності Ейнштейна. Основні наслідки теорії відносності та їх експериментальне підтвердження. Швидкість світла у вакуумі як гранич­на швидкість передачі сигналів. Залежність маси тіла від швидкості. Закон взаємозв'язку маси та енергії.

^ 19. Квантова фізика. Світлові кванти. Дії світла

Виникнення вчення про кванти. Фотоелектричний ефект і його закони. Рівняння фотоефекту. Фотон, його енергія та імпульс. Ефект Комптона. Дослід Боте. За­стосування фотоефекту в техніці.

Тиск світла. Досліди Лебедєва. Хімічна дія світла та її застосування. Хвильові та квантові властивості світла.

^ 20. Фізика атома

Досліди і явища, які підтверджують складність бу­дови атома. Модель атома Резерфорда. Квантові пос­тулати Бора. Походження лінійчастих спектрів. Спектри випромінювання і поглинання. Дослід Франка і Герца. Спектр енергетичних станів атомів. Спектраль­ний аналіз. Труднощі теорії Бора.

Гіпотеза де Бройля. Хвильові властивості електрона. Корпускулярно-хвильовий дуалізм у природі. Співвідношення невизначеностей.

Вимушене випромінювання. Лазери, їх застосування в техніці. Поняття про нелінійну оптику.

^ 21. Фізика атомного ядра

Склад атомного ядра. Ізотопи. Ядерні сили. Енергія зв'язку атомних ядер. Спектр енергетичних станів атом­ного ядра. Ядерні спектри. Гамма-випромінювання. Радіоактивність. Радіоактивні пере­творення ядер. Прилади для реєстрації випромінювань. Альфа- і бета-розпади. Гамма-випромінювання під час альфа- і бета-розпадів.

Нейтрино. Штучна радіоактивність. Позитрон. Екс­периментальні методи реєстрації заряджених частинок. Закон радіоактивного розпаду. Ядерні реакції. Енергетич­ний вихід ядерних реакцій. Ділення ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція. Створення і утримання високотемпературної плазми. Токамак. Досягнення і про­блеми розвитку ядерної енергетики. Біль Чорнобиля.

Добування радіоактивних ізотопів та їх застосування як мічених атомів і джерел випромінювання в промис­ловості, сільському господарстві, науці й медицині. Поняття про дозу опромінення і біологічний захист.

22. Елементарні частинки

Елементарні частинки. Античастинки. Перетворення пари «електрон-позитрон» у гамма-проміння і навпаки. Взаємні перетворення елементарних частинок, їх класи­фікація. Спектри елементарних частинок. Типи фізичних взаємодій у природі. Закони збереження в мікросвіті.


Рекомендована література:


1. Підручники «Фізика» для 7 – 11 класів середньої школи.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики і хімії
Програма вступного випробування для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра методики викладання фізики і хімії Кафедра фізики
«Фізико-математичні науки» зі спеціальності 04020301 «Фізика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладачі: професор,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра методики викладання фізики і хімії Кафедра фізики
Магістр» за напрямом підготовки 0402 «Фізико-математичні науки» зі спеціальності 04020301 «Фізика*» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет
«Фізика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» / Укладачі: доктор хімічних наук, професор, зав кафедри фізики Колупаєв...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет
«Фізика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладачі: доктор хімічних наук, професор, зав кафедри фізики Колупаєв...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра народносценічної, сучасної хореографії Кафедра класичної хореографії та методики викладання затверджую
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
«Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини” за напрямом підготовки 010201 «Фізичне виховання*»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, кафедра хімії та методики викладання хімії Регіональна науково-практична конференція
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у регіональній науково-практичній конференції «Менделєєвські читання», яка відбудеться...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
Програма дек з фізики складена на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання з фізики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи