Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет
Сторінка2/6
Дата13.09.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

Тема 10. Відчуття


Уявлення про відчуття. Походження відчуттів. Види відчуттів. Значення відчуттів в житті людини. Фізична характеристика середовища, яке породжує відчуття. Різноманітність відчуттів і відображення багатства важливих для людини властивостей середовища, в якому вона живе.

Природа відчуттів. Рецепторна теорія відчуттів (Й.Мюллер). Рефлекторна теорія (І.М.Сєченов, Л.М.Веккер, О.М.Леонтьєв, О.В.Запорожець, В.П.Зінченко). Фізіологічні механізми відчуттів. Філогенез та онтогенез відчуттів.

Феноменологія відчуттів: інтроцептивні, пропріоцептивні, екстероцептивні: контактні (смакові,дотикові) та дистантні (нюхові, слухові, зорові). Зв'язок різних відчуттів з об'єктивними властивостями середовища. Відчуття світу як відображення електромагнітних хвиль. Якісне кодування цих хвиль у кольорі. Відчуття звуку як відображення коливань тиску повітря. Специфіка нюхових, смакових, дотикових відчуттів. Кінестетичні відчуття. Субсенсорні відчуття, їх значення і експериментальні докази існування.

Загальні закономірності відчуттів: якість, просторова локалізація, тривалість, інтенсивність

Поняття чутливості, абсолютного і відносного порогів відчуттів. Психометрична крива. Приклади порогових значень відчуттів різних модальностей. Константа Вебера. Закон Вебера-Фехнера. Мінливість відносного та абсолютного порогів відчуттів. Адаптація як зміна чутливості аналізатора в бік її зниження або підвищення під впливом постійно діючого подразника. Взаємодія відчуттів як зміна чутливості одного аналізатора під впливом стану іншого.Сенсибілізація органів відчуття як підвищення чутливості аналізатора під час дії специфічних або неспецифічних подразників. Синестезія як перенесення якості одного відчуття на інше.
^

Тема 11. Сприймання


Сприймання як активний процес побудови перцептивного образу за допомогою перцептивних дій. Відміна відчуттів і сприймання. Природа сприймання: філогенез та онтогенез сприймання. Сприймання і механізми роботи мозку. Перцептивні дії: сукцесивні та симультанні; підготовчі та виконавчі. Рівні перцептивної діяльності: знаходження, розрізнення, ідентифікація, розпізнавання. Послідовність перцептивних актів, включених у процес сприймання

Основні властивості образу сприймання: предметність, константність, цілісність, категоріальність. Явище аперцепції.

Феноменологія сприймання. Сприймання простору як відображення взаємного розміщення предметів, включаючи їх форму, віддаленість, розмір і напрямок, в якому вони розташовані. Механізми сприймання форми предметів та їх величини. Сприймання часу як відображення тривалості і послідовності явищ дійсності. Сприймання руху як відображення зміни положення предметів в просторі і часі.
^

Тема 12. Пам'ять


Поняття про пам'ять. Значення пам'яті в житті і діяльності людини, в навчанні, вихованні, спілкуванні з людьми.

Головні науки, що вивчають пам'ять. Теорії пам'яті: асоціативна (Арістотель, Г.Еббінгауз), поняття асоціації та її основні види: по змісту, суміжності, подібності та контрасту; гештальтпсихологічна, біхевіористична (Дж. Уотсон., І.Ховланд), когнітивна (Б.М. Величковський, П. Ліндсей, Д. Норман., У. Найссер), діяльнісна (Л.С. Виготський, П.І. Зінченко, О.М. Леонтьєв, О.О. Смірнов).Фізіологічні механізми пам'яті (А.Р.Лурія, Є.М. Соколов та ін.). Молекулярний та біохімічний рівні пам'яті (Д. Гейто, В.Дергачов.та ін.).

Процеси і закономірності пам'яті: запам'ятовування (мимовільне -довільне; механічне – смислове; безпосереднє – опосередковане); збереження, відтворення (впізнавання, відтворення; пригадування – згадування : пресеверації, спогади); забування. Закони пам'яті. Явище ремінісценції.

Феноменологія пам'яті. Основи для класифікації видів пам'яті. Поділ пам'яті за часом зберігання інформації на миттєву, короткочасну, оперативну, довготривалу, генетичну. Класифікація видів пам'яті за органами чуття і використанням мнемічних засобів: образна, словесно-логічна, рухова, емоційна, довільна та мимовільна, механічна та логічна, безпосередня та опосередкована. Особливості короткочасної пам'яті, її об'єм, механізми, зв'язок із свідомістю. Явище заміщення - заміни інформації в переповненій за об'ємом короткочасній пам'яті. Труднощі механічного запам'ятовування імен, прізвищ та явище заміщення. Акустичне перекодування інформації в короткочасній пам'яті. Зв'язок короткочасної пам'яті з довготривалою, їх відносна незалежність. Підсвідомий характер довготривалої пам'яті людини. Зв'язок довготривалої пам'яті з мовленням та мисленням, а саме з внут­ріш­нім мовленням. Змістова організація матеріалу в довготри­валій пам'яті.

Індивідуальні особливості пам'яті, їх якісні та кількісні характеристики. Різниця в об'ємі короткочасної пам'яті. Зорова та ейдетична пам'ять. Зв'язок ейдетичної пам'яті з уявою, її значення для художньо-творчої діяльності. Слухова пам'ять та сфера її професійного використання. Логічна пам'ять. Порушення пам'яті при різних захворюваннях. Зв'язок цих порушень із загальними змінами особистості хворого. Ефект Зейгарник та його психологічне пояснення.

Основні зміни, які в процесі розвитку відбуваються з пам'яттю людини. Дві лінії розвитку: філогенетична та онтогенетична. Концепції розвитку пам'яті П.П.Блонського. Теорія культурно-історичного розвитку пам'яті Л.С.Виготського. Розвиток безпосереднього та опосередкованого запам'ятовування у дітей за О.М.Леонтьєвим. Роль мовлення в управлінні розвитком мнемічних про­цесів. Структурна організація матеріалу, який запам'ятовується. Підбір і використання ефективних стимулів-засобів для за­пам'ятовування та пригадування, інші прийоми покращення пам'яті. Уява та пам’ять. Негативна роль інтерференції в процесі відтворення матеріалу.

^

Тема 13. Мислення


Поняття про мислення. Співвідношення мислення та відчуття, інших психічних процесів. Мислення як узагальнення та опосередковане відображення дійсності в її суттєвих властивостях і відношеннях. Зв'язок мислення з розв'язуванням задач, його спрямованість на відкриття нового знання. Мислення як процес активного, творчого пізнання і перетворення дійсності. Теоретичне і практичне мислення, їх підвиди: понятійне, образне, наочно-образне, наочно-дійове. Особливості та галузі застосування кожного підвиду мислення. Однакова цінність і поєднання різних видів мислення в практичній діяльності людини.

Логічні операції мислення: порівняння, аналіз, синтез, абстракція, узагальнення, конкретизація. Основні процеси мислення: судження, умовивід. Визначення понять. Класифікація людей за типами мислення.

Відносність розподілу видів мислення на образне та понятійне (конкретне та абстрактне).

Типи теорій мислення. Асоціативна теорія мислення. Уявлення про мислення в біхевіоризмі та гештальтпсихології. Логічна теорія мислення, яка включає операції аналізу, узагальнення, порівняння та класифікації (С.Л.Рубінштейн). Мислення як рефлексія, споглядання та розв'язування задач. Діяльнісна теорія мислення (О.М.Леонтьєв, П.Я.Гальперін, В.В.Давидов, О.К.Тихомиров). Інформаційно-кібернеична теорія мислення.

Різні підходи до розвитку мислення. Концепція дитячого інтелекту та етапів його становлення за Ж.Піаже. Стадії сенсомоторного інтелекту, доопераційне мислення, конкретних та формальних операцій. Теорія планомірного формування розумових дій П.Я.Гальперіна. Дослідження процесу формування понять. Концепція Д.С.Виготського та методика вивчення цього процесу (методика Л.С.Виготського-Сахарова). Інформаційна теорія когнітивного розвитку. Групові форми роботи, що стимулюють розвиток мислення. Техніка "брейнстормінгу".


^ Тема 14. Уява і творчість

Поняття про творчість. Інтуїтивізм. Теорія неусвідомлюваної творчості. Теорія конструктивного інтелекту. Теорія детермінуючих тенденцій. Душа і творчі здібності.

Будова та функції механізму творчості. Поняття механізму . Продукти творчості: відкриття, винахід, нові художні образи, художні твори.

Поняття творчого мислення, його особливості та умови продуктивності. Фактори, які сприяють та перешкоджають творчому мисленню людини. Поняття інтелекту. Трьохвимірна модель інтелекту за Дж. Гілфордом. Тести інтелекту. Коефіцієнт інтелекту. Стійкість та мінливість показників інтелектуального розвитку, неоднозначність їх зв'язку з професійними досягненнями людини.

Поняття про уяву, його основні відмінності від образів пам'яті та сприймання. Види уяви : активна, пасивна, продуктивна, репродуктивна - їх особливості. Сновидіння, галюцинації, марення як види уяви.

Роль уяви в житті людини. Основні функції уяви: активізація наочно-образного мислення, управління емоційно-потребнісними станами, довільна регуляція пізнавальних процесів, створення та реалізація внутрішнього плану дій, програмована поведінка, управління фізіологічними станами. Використання уяви в аутотренін­зі та психотерапії.

Зв'язок процесу творчості з уявою. Два види творчої фантазії: конкретний (образний) і абстрактний (логічний).Творча уява як відображення особистості людини , її психологічного стану. Використання цього факту у конструюванні проективних методик вивчення особистості типу ТАТ та тест Роршаха.

Взаємозв'язок та взаємодія уяви як ідеального з органічними процесами як матеріальними. Психогенні почуття (почуття страху ). Пристосувальний характер фізіологічних реакцій, викликаних емоційно насиченою уявою помірної сили. Ідеомоторний акт. Прояви думок та почуттів людини в її міміці, жестах, пантоміміці, їх використання в невербальному спілкуванні. Сон та сновидіння. Психіка та біогенні ритми організму.

^

Тема 15 . Мова та мовлення


Значення мовлення в житті людини, в її психології та поведінці. Мовлення як засіб спілкування (комунікації) і узагальнення (мислення). Види мовлення, їх призначення. Відмінності між мовою та мовленням. Значення і зміст. Слово як поняття. Скорочене та розгорнуте мовлення, їх психологічні особливості. Теорії засвоєння мовлення і розвитку мовлення. Теорія научіння в мовленнєвому розвитку. Нативістська та когнітивна теорії. Засвоєння мовлення як розвиток значень та змісту. Психолінгвістична модель породження та функціонування мовлення.

Інформаційний обмін - першочергова функція мовлення. Комунікації у людини та мавп. Експресивно-виразна та контекстна функції мовлення тварин. Відмінності між людським мовленням та засобами спілкування у мавп. Означеність одиниць людського мовлення, його понятійний апарат. Проблема вродженого та набутого в людському мовленні. Досвід навчання тварин людському мовленню.

Зв'язок думки зі словом. Участь голосового апарату людини у вирішенні інтелектуальних задач. Експериментальні докази існування внутрішнього мовлення та його участі в процесах мислення.

Значення слова як одиниці мислення та мовлення. Особливості початкового періоду розвитку мислення і мовлення дитини. Уявлення про внутрішнє мовлення, його структуру та значення. Егоцентричне мовлення дитини як проміжна форма між внутрішнім та зовнішнім мовленням. Дискусія Л.С.Виготського та Ж.Піаже про суть та долю егоцентричного мовлення. Становлення та функціонування дитячого мовлення, розвиток його граматичних структур та комунікативних функцій. Механізми засвоєння мовлення дитиною.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
Для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет
«магістр» за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні науки» зі спеціальності 03010201 «Психологія*» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.
Доповіді конференції будуть надруковані у наукових записках Рівненського державного гуманітарного університету «Оновлення змісту,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Спеціаліст" за галуззю знань 0401 "Природничі науки" зі спеціальності 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет
Бакалавр” 0203 ’’Гуманітарні науки’’ за напрямом підготовки 020303 «Філологія*» (українська мова І література) на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма співбесіди з "географії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр". – Рівне: рдгу,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи