Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет
Сторінка3/6
Дата13.09.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

Тема 16. Увага


Особливості уваги як психічного процесу та стану людини. Визначення уваги. Властивості уваги: стійкість, зосередженість, переключення, розподіл і об'єм.

Функції уваги: активізація, забезпечення вибірковості пізнавальних процесів. Роль уваги у сприйманні, пам'яті, мисленні, різних видах діяльності і спілкування людини. Природна і соціально зумовлена увага, безпосередня і опосередкована увага, довільна і мимовільна увага, чуттєва та інтелектуальна увага.

Зв'язок уваги з афективним станом і волею людини. Теорія уваги Т.Рібо. Роль рухів в акті уваги. Увага, об’єктивація та установка людини. Концепція Д.М.Узнадзе. Увага як важлива сторона орієнтувально-дослідницької діяльності. Теорія П.Я.Гальперіна.

Нижчі та вищі форми уваги. Розвиток уваги у школярів. Концепція Л.С.Виготського.

^
Змістовий модуль У. Індивідуально-психічні особливості особистості

Тема 17 . Темперамент


Поняття про темперамент. Види темпераментів: холеричний, сангвінічний, флегматичний, меланхолійний. Позитивні та негативні сторони кожного типу темпераменту, відсутність чистих типів темпераментів, їх змішаність у більшості людей. Переваги та недоліки кожного з типів темпераменту.

Темперамент та основні властивості нервової системи людини. Психологічна характеристика темпераменту, прояви його основних властивостей: активності, темпу, продуктивності, збудливості, гальмування, переключення - по відношенню до пізнавальних процесів, предметної діяльності та спілкування людини.

Поняття індивідуального стилю діяльності. Зв'язок темпераменту та індивідуального стилю діяльності. Спільне та відмінне в темпераменті та в індивідуальному стилі діяльності. Індивідуальний стиль діяльності як результат пристосування врод­жених властивостей нервової системи людини та інших анатомо-фізіологічних здібностей організму до вимог тієї чи іншої діяльності.

Зв'язок темпераменту з основними властивостями особистості. Темперамент, вразливість, емоційність, імпульсивність та тривож­ність людини. Темперамент та вчинки. Темперамент та характер. Темперамент та здібності людини.

^

Тема І8. Характер


Загальне уявлення про характер. Характер як система найбільш стійких рис особистості, які проявляються в різних видах діяльності, спілкуванні та взаємодії людини з оточуючими людьми. Характер та темперамент людини. Характер та інші риси особистості.

Загальні підстави для побудови типології характерів. Типологія характерів Е.Кречмера: аргументи за і проти. Система акцентуйо­ваних характерів підлітків О.Е.Лічко Акцентуйовані типи характерів за К. Леонгардом. Соціальні типи характерів за Е.Фроммом.

Витоки людського характеру. Наслідування оточуючих людей і стосунки між дорослими та дітьми в ранньому дитинстві - важливі фактори формування характеру. Вік від 2-3 до 9-10 років як сензитивний для становлення основних рис характеру. Ранні та пізні вікові прояви характеру у дітей. Проблема перевиховання характеру.

Місце характеру в загальній структурі особистості. Риси характеру та інші риси особистості. Екстраверсія та інтроверсія як риси характеру. Характер та захисні механізми, відносна незалежність характерологічних особливостей людини від тих рис її особистості, які недостатньо стійкі і можуть змінюватися від ситуації до ситуації. Характер та воля людини. Характер та мотивація поведінки.

^

Тема 19. Здібності


Загальне уявлення про здібності. Різниця між здібностями, знаннями, вміннями та навичками. Швидкість оволодіння новими знаннями, вміннями та навичками, їх якість. Основні ознаки наявності у людини здібностей. Класифікація здібностей людини: природні та набуті, загальні та спеціальні, теоретичні та практичні, учбові і творчі, предметні та міжособистісні. Загальна теорія здібностей (Л.С.Виготський, Б.Г.Ананьєв, Б.М.Теплов, В.Д.Небиліцин). Здібності у структурі особистості (А.Анастезі). Показники здібностей. Характеристика здібностей за І.П.Павловим.

Здібності, задатки та індивідуальні відмінності людей. Поняття задатків. Задатки як природні та соціально сформовані передумови для розвитку здібностей більш високого рівня. Неоднозначність зв'язку здібностей та задатків. Індивідуальні відмінності, зумовлені генотипними та фізіологічними задатками. Властивості нервової системи як задатки для розвитку елементарних динамічних здібностей. Міжстатеві індивідуальні відмінності в задатках і здібностях.

Відсутність чи невиявлення природних задатків до розвитку соціальних здібностей людини. Природні передумови здібностей. Поняття функціонального органу як анатомо-фізіологічної основи людських здібностей. Актуальні та потенційні здібності. Альтернативні концепції походження здібностей.

Механізми формування та розвиток здібностей. Проблеми вияву здібностей у дітей. Сфери вияву : інтелектуальна, академічних досягнень, творчість (креативність), спілкування та лідерство, сфера художньої діяльності, рухова сфера, психосоціальна чутливість. Етапи розумового розвитку дитини і підлітка. Здібності та вікова сензитивність

Особливості вищих людських здібностей. Здібності, інтелектуальний розвиток та творчі можливості. Здібності, талант та геніальність.


^ Змістовий модуль ІУ.

Емоційно-вольова сфера особистості

Тема 20. Воля

Воля та її основні ознаки. Значення волі в житті людини, в організації та регуляції її діяльності та спілкування. Первинні вольові якості особистості: сила волі, настирливість, витримка. Вторинні, чи похідні, вольові якості: рішучість, сміливість, впевненість. Третинні вольові якості: відповідальність, дисциплінованість, принциповість, діловитість, ініціативність.

Загальні положення в області теоретичних досліджень волі. Вольова регуляція поведінки як наділення її більш високим змістом. Необхідність виникнення вольової дії та її особливості. Участь волі на різних етапах регуляції діяльності, від її ініціації до завершального контролю. Зв'язок вольової регуляції з мотивацією діяльності. Рефлексія та воля.

Основні напрямки розвитку волі. Воля та формування вищих психічних функцій людини. Становлення і закріплення свідомої регуляції вчинків як важливий етап у розвитку волі. Значення ігор, пов'язаних з переборюванням труднощів, у розвитку волі дітей. Система заохочень за досягнення успіхів при успішному виконанні вольового акту. Виховання у дітей вольових якостей особистості.


^ Тема 21. Емоції

Поняття про емоції. Значення емоцій в житті людини. Основні функції емоцій: комунікативна, регулятивна, сигнальна, мотиваційна, оціночна, стимулююча, захисна. Різниця між емоціями та відчуттями і почуттями. Класифікація та види емоцій: емоції у вузькому розумінні слова, настрій, афект, запал і стрес. Параметри для оцінювання емоційних процесів та станів: інтенсивність, тривалість, глибина, усвідомлюваність, походження, умови виникнення та зникнення, дія на організм, динаміка розвитку, спрямованість, спосіб вираження та нейрофізіологічна основа.

Пристосувальне значення емоцій. Еволюційна теорія Ч.Дарвіна. Психоорганічна концепція сутності і походження емоцій Джемса-Ланге. Теорія емоцій Кенона-Барда. Активаційна теорія емоцій Ліндслея-Хебба. Когнітивні теорії емоцій. Пояснення емоцій в руслі теорії когнітивного дисонансу Л.Фестінгера. Когнітивно-фізіологічна теорія емоцій С.Шехтера. Інформаційна теорія емоцій П.В.Симонова.

Зв'язок емоцій та потреб людини. Індивідуальна своєрідність емоцій та почуттів. Совість як одна з вищих емоційно-моральних особистісних якостей людини. Прояви почуттів та емоцій в художній творчості. Життєві спостереження Б.Спінози відносно ролі емоцій в регуляції особистих взаємин людей. Любов як емоційне почуття. Розвиток емоційно-особистісної сфери у людини.

^

Тема 22. Мотивація


Поняття мотиву та мотивації. Диспозиційні та ситуаційні детермінанти поведінки людини. Основні проблеми мотиваційного психологічного пояснення людських вчинків. Співвідношення диспозицій (мотивів), потреб та мети. Загальна побудова мотива­ційної сфери людини. Основні параметри, за якими оцінюється ступінь розвинутості мотиваційної сфери. Інтереси, завдання, бажання, наміри як мотиваційні диспозиції. Поняття про мотивацію як про свідомий та несвідомий процес.

Коротка довідка з історії теоретичної розробки проблем мотивації. Перші мотиваційні пояснення поведінки людини та тварин. Виникнення основних напрямків дослідження мотивації в кінці XIX ст. під впливом теорії еволюції Ч. ДарвІна. Теорія інстинктів та біологічних потреб У.Макдаугола. Біхевіористська концепція мотивації (Е.Толмен, К.Халл). Класифікація людських потреб за Г.Марреєм та А.Маслоу. Теорії мотивації, що з'явились на початку XX століття. Сучасні напрямки в дослідженні мотивації поведінки людини. Різниця між новітніми концепціями та попередніми. Загальний стан справ з розробкою проблем мотивації в нашій країні. Когнітивні теорії мотивації. Поняття та теорія когнітивного дисонансу Л.Фестінгера. Концепції Д.Аткінсона та Ю.Роттера. Інструментальна дія та її місце в сучасних теоріях мотивації (В.Вроом).

Поняття та теорія каузальної атрибуції. Мотивація досягнення успіхів та невдач. Індивідуальні відмінності між людьми, орієнтованими на успіх та невдачу. Атрибуція успіхів та невдач різними індивідами. Поведінка людей з різною самооцінкою у випадках успіхів та невдач. Мотивація досягнень та тривожність. Особистісна та ситуаційна тривожність. Модель К.Спілбергера, яка пояснює вплив тривожності на результати діяльності. Тривожність та екзаменаційні випробовування людини. Мотиваційна безпорадність.

Мотивація, самооцінка та рівень домагань. Потреба в спілкуванні (афіліація). Мотив влади, його прояви. Індивідуальні відмінності в мотивації влади. Поведінка людей з різними мотивами в експериментальних ситуаціях типу " дилема в'язня". Мотивація просоціальної поведінки. Альтруїзм та емпатія як мотиви. Мотивація агресивності та фрустрація.

^
Змістовий модуль У. Особистість
Тема 23. Teopії особистості в психології

Людина як індивід, особистість, індивідуальність. Структура індивіду. Походження ознак індивідуальності.

Проблема визначення особистості та її структури; співіснування великої кількості різних визначень як наслідок багатогранності феномену особистості.

Основні історичні періоди вивчення особистості (філософський, клінічний, експериментальний). Класифікація сучасних теорій особистості, її підстави. Особливості експериментальних і неекспериментальних, структурних і динамічних теорій. Типи теорій особистості : психодинамічні, соціодинамічні, інтеракціоністські, факірні теорії (Г.Олпорт, Р.Кеттелл, Р.Мейлі). Теорія соціального научіння А.Бандури. Концепція особистості в психоаналізі. Гуманістичні теорії особистості (К.Роджерс, А.Маслоу). Діяльнісний підхід до вивчення особистості. Системний аналіз особистості.

Безпосередність зв’язку між методом вивчення особистості та теоретичними поглядами його автора.

Тема 24. Особистісний розвиток

Суспільна природа особистості. Становления особистості у спільній діяльності і спілкуванні. Неможливість особистісного розвитку дитини, позбавленої з раннього дитинства спілкування.

Соціальне середовище як "поле значень" (О.Леонтьев) і його вплив на особистісний розвиток.

Вплив безособових біологічних передумов на розвиток особистості. Активна природа особистості на відміну від реактивної природи індивіду.

Значения протиріч в системі діяльностей людини для її особистісного розвитку.

Стихійний розвиток в системі діяльностей людини для її особистісного роэвитку. Стихійний розвиток в системі діяльностей особистості дитини і його механізми (перетворення цілей у мотив, присвоєння соціальних ролей, ідентифікація). Перше народження особистості. критерії розвиненої особистості (Л.Божович).

Свідомий розвиток особистості. Самоактуалізація; характе­ристики "повністю функціонуючої особистості” (К.Роджерс). Егоцентризм і децентрація.

Проблема періодизації особистісного розвитку (концепції К.Юнга, Е.Еріксона, Д.Ельконіна). Аномальний розвиток особистості: причини, можливості, запобігання і корекції.

Діалектична єдність розвитку і сталості особистості. Особистість як системність індивіду.

Тема 25. Характеристики особистості

Спрямованість особистості. Поняття про мотивацію. Потреба як головний мотиваційний фактор. Класифікація потреб. Загальна будова мотиваційної сфери людини. Поняття про мотив, ціль. Ціннісні орієнтації. інтерес як мотив. Характеристики мотиваційної сфери: розвиненість, гнучкість, ієрархізованість. Полімотивація діяльності. Мотиваційний конфлікт. Психологічні теорії мотивації. Сучасні напрями досліджень мотивації ідеали і переконання. Світогляд особистості. Я-концепція: визначення і функції. Компоненти і складові Я-концепції. Самосвідомість, її функції: компоненти самосвідомості та їх розвиток в онтогенезі. Самооцінка. Особливості самооцінки на різних вікових етапах. Рівень домагань. Фрустрація. Тривожність. Локус-контроль і локус-оцінка. Дезадаптація. Психологічний захист. Механізми захисту у дітей. Методи вивчення Я-концепції. Можливості розвитку самосвідомості і зміни самооцінки. Гармонійна і дисгармонійна особистість.

Тема 26. Особистість у системі міжособових відносин

Поняття про групу. Класифікація груп. Референтна група. Соціальнопсихологічний розвиток групи. Особливості міжособових відносин у колективі.

Людина і група. Впливи групи на особистість і особистості на групу. Діалектичне поєднання процесів соціалізації та індивідуалізації. Природа лідерства, рольова диференціація лідерства. Позиція особистості у групі (соціальна роль, статус). Потреба персоналізації, відображена суб"ективність.

Вплив соціальнопсихологічних характеристик групи на успішність спільного навчання. Шляхи покращення соціальнопсихологічного клімату у класі. Стиль педагогічної роботи.

Сім"я як мала група. Вплив особливостей сімейного виховання на розвиток особистості, дитини. Консультування батьків з проблем виховання. Підготовка старшокласників до майбутнього подружнього життя.

Методи вивчення міжособистісних відносин.

Список рекомендованої літератури

  1. Гамезо М.В. Атлас по психологи / М.В.Гамезо, И.А.Домашенко. – М.: Просвещение, 1986. – 272 с.

  2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекцій / Ю.Б.Гиппенрейтер. – М.: МГУ, 1988.- 320 с.

  3. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. / Ж.Годфруа.– М., 1998. Т.1 – 496 с., Т.2. – 376 с.

  4. Психология / Под ред. В.Н.Дружинина. – СПб: Питер, 2002. – 656 с.

  5. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблица / В.Г.Крысько. – Минск, 1999. – 384 с.

  6. Майерс Д. Психология / Д.Майерс. – Минск: Харвест, 2002. – 736 с.

  7. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб: Питер, 2002. – 689 с.

  8. Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко. – Вид.3-тє, переробл. та допов. – К.: ЦУЛ, 2008. – 271 с.

  9. М'ясоїд П.А. Загальна психологія / П.А.М’ясоїд. – К.: Відродження, 1998. – 479 с.

  10. М’ясоїд П.А. Курс загальної психології / П.А.М’ясоїд. – К., 2011. – Т.1.

  11. Немов Р.С. Психологія: переклад з рос. м. / Р.С.Немов.–Рівне, 2002.

  12. Глейтман и др. Основы психологии / Под ред. Большакова В.Ю., Дружинина В.Н. – СПб: Речь, 2001. – 793 с.

  13. Дрозденко К.С. Загальна психологія у практичному вимірі: підручник / К.С.Дрозденко. – К.: ВД „Професіонал”, 2007. – 608 с.

  14. Павелків В.Р.Загальна психологія. Підручник / Р.В.Павелків. – К.: Кондор, 2009. – 576 с.

  15. Пальм Г.А. Загальна психологія / Г.А. Пальм. – Львів: Каменяр, 2009.

  16. Рубинштейн С.Л. основы общей психологии: в 2-х т. / С.Л.Рубинштейн. – М., 1988.

  17. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учеб. пособие для студ. вузов. – 7-е изд., перераб. и доп. – Ростов-н/Д: Феникс, 2003. – 672 с.


^ ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ


Змістовий модуль 1. Загальні закономірності психічного розвитку

Вікова психологія як наука. Визначення предмета вікової психології. Основні завдання вікової психології. Зв’язки вікової психології з іншими науками. Вікова психологія в структурі підготовки майбутнього педагога.

^ Методи вікової психології. Спостереження та його види. Експериментальні методи. Психолого-педагогічний експеримент. Близнюковий метод. Аналіз продуктів діяльності. Методи опитування. Тестування. Соціометрія.

^ Поняття про розвиток. Основні категорії, що відносяться до розвитку: ріст, дозрівання, диференціація, научіння, імпринтінг, соціалізація. Рушійні сили розвитку. Розвиток та саморозвиток. Фактори розвитку: спадковість, середовище, активність. Умови психічного розвитку.

^ Проблема періодизації розвитку в психології. Пошук підстав для виділення етапів розвитку в історії науки (С. Холл, А.П. Блонський, З. Фрейд, Ж. Піаже, Л. Кольберг, Л.С. Виготський, Е Еріксон). Періодизація Д.Б. Ельконіна. Стабільні та кризові періоди розвитку. Соціальна ситуація розвитку. Поняття про провідну діяльність. Центральне новоутворення кожного етапу.

^ Нерівномірність психічного розвитку. Поняття про сензитивні періоди. Категорія віку. Проблема акселерації розвитку.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
Для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет
«магістр» за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні науки» зі спеціальності 03010201 «Психологія*» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.
Доповіді конференції будуть надруковані у наукових записках Рівненського державного гуманітарного університету «Оновлення змісту,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Спеціаліст" за галуззю знань 0401 "Природничі науки" зі спеціальності 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет
Бакалавр” 0203 ’’Гуманітарні науки’’ за напрямом підготовки 020303 «Філологія*» (українська мова І література) на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма співбесіди з "географії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр". – Рівне: рдгу,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи