Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
Скачати 103.83 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
Дата13.09.2012
Розмір103.83 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра теорії та методики фізичного виховання


«Затверджую»

Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету

проф. Постоловський Р.М.


________________________

«27» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” за напрямом підготовки 010201 «Фізичне виховання*»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»


Рівне - 2012


Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» зі спеціальності 6.010201 «Фізичне виховання» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – Рівне: РДГУ. – 2012.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліста у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, які розкривають зміст фахової підготовки вступників в межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, охарактеризовані критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані літературні джерела.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою теорії та методики фізичного виховання протокол №7 від 7.02.2012р.

^ Пояснювальна записка

Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми молодший спеціаліст, виявлення рівня їх загальної фізичної культури.

У пропонованій програмі розкриваються теоретико-методичні основи фізичного виховання школярів. Вони включають в себе мету, завдання, робочий навчальний план, зміст, методи, організаційні форми та засоби фізичного виховання учнів. У процесі вивчення курсу теорії і методики фізичного виховання згідно програми, студенти повинні бути ознайомлені з сучасними досягненнями методичної науки, з розвитком методики навчання фізичних вправ, розвитку фізичних якостей, проведення заходів всіх форм фізичного виховання учнів.

Пропонована програма розроблена з урахуванням типової програми з фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи, яка затверджена Міністерством освіти та науки, молоді та спорту України. До даної програми можуть вноситися зміни відповідно до особливостей наступних типових програм для загальноосвітньої школи.

Дана програма визначає основний зміст і структуру навчальної дисципліни. Вона відповідає кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста даного профілю.

На фаховому випробуванні вступник повинен продемонструвати:

 • глибину знань основних розділів теорії і методики фізичного виховання та фахових методик;

 • рівень підготовки випускника педагогічного коледжу до навчання фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.;

 • встановлювати між предметні зв’язки;

 • практичне виконання завдань з фахових методик.

Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими кафедрою теорії та методики фізичного виховання.

Вступники повинні володіти теоретико-методичними основами методик з легкої атлетики, спортивних ігор, гімнастики, плавання, мати чітке уявлення про основні категорії педагогіки та фахових методик і уміти їх застосовувати в конкретних ситуаціях, демонструвати глибоке розуміння цілей і задач, що стоять перед загальноосвітньою школою і вчителем фізичного виховання на сучасному етапі розвитку національної школи.

Знання і уміння вступників оцінюються за 200 бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне з питань, при цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:Критерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Шкала оцінювання 100-200 балів

Значення оцінок

Вступник виявляє особливі здібності, вміє самостійно узагальнювати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку щодо розкриття історичних явищ фактів.

Вступник вільно володіє вивченим обсягом матеріалу та проявляє знання у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, має власний підхід до поставленого завдання.

Допускаються незначні помилки і неточності по всіх пунктах.

5

181-200

Відмінно

Вступник вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, добирати аргументи для підтвердження думок та вмінь.

Наявність однієї істотної помилки по таких пунктах, як виклад історичних явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу одного із питань варіанту.

4

152-180

Добре

Вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих: наявність двох істотних помилок по таких пунктах, як виклад історичних явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу двох питань варіанту.

Вступник володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.

Наявність трьох істотних помилок по таких пунктах, як виклад історичних явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу по всіх трьох питаннях варіанту.

3

124-151

Задовільно

Вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, елементарного розпізнання та відтворення явищ, фактів, об’єктів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

Має уявлення про навчальну дисципліну але не може відтворити послідовність історичних подій, плутається в спеціальній термінології.

2

106-123

Незадовільно^ Зміст фахового випробування


  1. Навчальна і наукова дисципліна “Теорія і методика фізичного виховання” та її зв’язок з іншими дисциплінами.

  2. Охарактеризуйте основні поняття теорії фізичного виховання: фізична культура, фізичне виховання, фізичний розвиток, фізична підготовленість, спорт, фізична рекреація, фізична реабілітація.

  3. Ідеологічні, науково-методичні, правові, нормативні, організаційно-педагогічні та організаційні основи української національної системи фізичного виховання.

  4. Мета і завдання української національної системи фізичного виховання.

  5. Умови функціонування української національної системи фізичного виховання.

  6. Охарактеризуйте основні державні документи, які регламентують галузь фізичної культури і спорту.

  7. Дайте загальну характеристику засобів фізичного виховання школярів.

  8. Фізичні вправи – основний засіб фізичного виховання. Оздоровче, освітнє і виховне значення фізичних вправ.

  9. Загальні поняття про техніку, компоненти, фази та характеристики рухових дій (фізичних вправ).

  10. Класифікація фізичних вправ.

  11. Обґрунтуйте значення природних чинників у фізичному вихованні школярів.

  12. Обґрунтуйте значення гігієнічних чинників у фізичному вихованні школярів.

  13. Назвати загальні принципи навчання у фізичному вихованні і дати їх характеристику.

  14. Загальна характеристика методів навчання у фізичному вихованні школярів.

  15. Значення словесних методів навчання у фізичному вихованні.

  16. Загальні вимоги до підбору і використання методів.

  17. Охарактеризуйте значення наочних методів навчання у фізичному вихованні школярів.

  18. Дайте характеристику практичних методів навчання у фізичному вихованні школярів.

  19. Роль ігрового і змагального методів навчання у фізичному вихованні школярів.

  20. Методи вдосконалення фізичних якостей школярів.

  21. Особливості процесу навчання у фізичному вихованні школярів. Формування рухових вмінь і навичок.

  22. Структура процесу навчання школярами рухових дій.

  23. Дайте загальну характеристику фізичних якостей.

  24. Фізичні навантаження і відпочинок – основні чинники розвитку фізичних якостей.

  25. Загальна характеристика, чинники, засоби, методика і контроль розвитку прудкості (швидкості).

  26. Загальна характеристика, чинники, засоби, методика і контроль розвитку сили.

  27. Загальна характеристика, чинники, засоби, методика і контроль розвитку витривалості.

  28. Загальна характеристика, чинники, засоби, методика і контроль розвитку спритності.

  29. Загальна характеристика, чинники, засоби, методика і контроль розвитку гнучкості.

  30. Учитель фізичної культури – пропагандист здорового способу життя.

  31. Загальна характеристика форм організації занять фізичними вправами школярів.

  32. Урок – основна форма організації фізичного виховання школярів. Охарактеризуйте завдання уроків фізичної культури.

  33. Структура уроку фізичної культури.

  34. Обґрунтуйте завдання і зміст підготовчої частини уроку фізичної культури.

  35. Обґрунтуйте завдання і зміст основної частини уроку фізичної культури.

  36. Обґрунтуйте завдання і зміст заключної частини уроку фізичної культури.

  37. Охарактеризуйте оздоровчі та виховні завдання уроку фізичної культури.

  38. Обґрунтуйте освітні завдання уроку фізичної культури.

  39. Охарактеризуйте методи організації навчальної діяльності учнів на уроці фізичної культури.

  40. Фізичне навантаження і його регулювання на уроці фізичної культури.

  41. Характеристика пульсової кривої уроку фізичної культури.

  42. Значення загальної і моторної щільності в проведенні уроку фізичної культури.

  43. Охарактеризуйте різновиди (типи) шкільних уроків фізичної культури.

  44. Вимоги до сучасного уроку фізичної культури.

  45. Деякі особливості методики проведення уроку фізичної культури з учнями різного стану здоров’я.

  46. Проаналізуйте попередню і безпосередню підготовку вчителя до уроку фізичної культури.

  47. Педагогічна оцінка (аналіз) уроку фізичної культури.

  48. Значення контролю за фізичним вихованням школярів. Оцінка діяльності учнів на уроках фізичної культури.

  49. Характеристика позакласних занять з фізичного виховання школярів.

  50. Охарактеризуйте документи планування з фізичного виховання школярів.

  51. Технології планування та його функції.

  52. Охарактеризуйте фізкультурно-оздоровчі заходи протягом навчального дня школярів.

  53. Фізичне виховання поза школою: за місцем проживання, в оздоровчо-відпочинкових таборах, дитячо-юнацьких спортивних школах та в сім’ї.

  54. Охарактеризуйте методи, принципи і періоди спортивного тренування школярів.

  55. Підготовка учнів до самостійних занять фізичними вправами.

  56. Охарактеризуйте педагогічні функції вчителя фізичної культури.

  57. Характеристика матеріально-технічної бази з фізичного виховання в школі.

  58. Особливості праці вчителя фізичної культури сільської школи.

  59. Найпростіші наукові дослідження вчителя фізичної культури в школі.

  60. Роль педагогічного колективу школи у розв’язанні завдань фізичного виховання.


Список рекомендованої літератури


 1. Ареф’єв В.Г., Столітенко В.В. Фізичне виховання в школі. – К.: Інститут змісту і методів навчання, 1997. – 152с.

 2. Васьков Ю.В., Пашков І.М. Уроки фізкультури в загальноосвітній школі. 5-9 класи (102 уроки для кожного класу ). – Харків: Торсінг2003. – 288с.

 3. Вільчковський Е.С., Козленко М.П.., Цвіт С. Ю. Система фізичного виховання молодших школярів. – К.: ІЗМН , 1998.- 230с.

 4. Волоков Л.В. Виховання фізичних здібностей учнів. – К.: Радянська школа, 1980.- 102 с.

 5. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Центр Академія, 2001 .- 576 с.

 6. Качашкин В. М., Методика физического воспитания. – М: просвещение, 1980. – 304 с.

 7. Козленко М.П., Вільчковський Є.С., Цвєк С.Ю. Теорія і методика фізичного виховання. – К.:Вища школа, 1984. – 232с.

 8. Кругляк О.Я . Рухливі ігри та естафети в школі. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Підручники і посібники,2004.- 80 с.

 9. Куц О.С. Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю., Київ-Вінниця: 1995, - 148 с.

 10. Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика физического воспитания с основами теории. – М.: Просвещение, 1991.- 191 с.

 11. Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика физического воспитания с основами теории. – М.: Владос-Пресс, 2003.- 248 с.

 12. Минав Б.Н., Шиян Б.М. Основы методики физического воспитания школьников. – М.: Просвещение. 1989. – 222 с.

 13. Новосельський В.Ф Методика урока физической культури в старших класах. – К.: Радянська школа 1989. – 128 с.

 14. Новосельський В.Ю. Професія: вчитель фізичної культури . – К.: Видавництво т-ва “Знання ” України, 1991. – 48 с.

 15. Основы теории и методики физической культури / Под редакцией А.А Гужаловського – М.: Просвещение., 1979 .- 360 с.

 16. Платонов В.М., Булатов М.М. Фізична підготовка спортсмена: Навчальний посібник. – К.: Олімпійська література 1995. – 320 с.

 17. Основи здоров’я і фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 класи К. : Початкова школа 2001.- 112 с.

 18. Основи здоров’я і фізична культура. Поурочне планування. 1-4 класи. / Укладач: О.Я Кругляк .- Тернопіль: 2003 . – 72с.

 19. Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-2 класи. – К.: початкова школа, 2001. – 292 с.

 20. Програми для середньої загальноосвітньої школи.3-4 класи. – К.: початкова школа, 2003. – 292 с.

 21. Теория и методика физического воспитания / Под. Ред. А.Б. Ашмарина и др.М.: просвещение, 1979. – 360 с.

 22. Фіцула М.М Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий Центр “Академія”, 2002. – 528 с.

 23. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання молодших школярів. – Львів: Світ, 1993. – 183 с.

 24. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання молодших школярів. – Частина перша. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.

 25. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання молодших школярів. – Частина друга. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 248 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Екзамен має комплексний характер, включає питання з теорії та історії музики, методики музичного виховання в загальноосвітній школі,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Екзамен має комплексний характер, включає питання з теорії та історії музики, методики музичного виховання в загальноосвітній школі,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма іспиту складається з питань теорії І методики фізичного виховання, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
Для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи