Внутрішня звітність та її використання в управлінні підприємством постановка проблеми icon

Внутрішня звітність та її використання в управлінні підприємством постановка проблеми
Скачати 53.91 Kb.
НазваВнутрішня звітність та її використання в управлінні підприємством постановка проблеми
Дата15.09.2012
Розмір53.91 Kb.
ТипДокументи

В. Є. Козачок, ОА-71

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Науковий керівник: доц., Назаренко З. В.

ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Постановка проблеми: Актуальність та значимість питання організації процесу складання внутрішньої управлінської звітності на підприємстві важко переоцінити. Вони обумовлені не тільки широким рядом присвячених їй робіт відомих вітчизняних і зарубіжних науковців, а насамперед – важливістю такого фактора як інформація та спосіб її подачі при прийнятті управлінських рішень.

Мета: Отже, метою нашої доповіді є дослідження основних аспектів та принципів складання внутрішньої управлінської звітності на сучасних підприємствах та презентація основних форм внутрішньої звітності згідно з цими принципами.

^ Основний матеріал: У сучасних умовах господарювання особливого значення набуває ефективне використання облікової інформації в прийнятті правильних і своєчасних управлінських рішень. Це дає змогу оперативно вживати дієві заходи з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства в цілому та окремих видів продукції [1].

Саме тому однією з найважливіших функцій бухгалтерського обліку, що містить, як ми знаємо, окрім фінансової, ще й управлінську підсистеми, є інформаційна функція як засіб забезпечення менеджерів усіх рівнів необхідною обліковою інформацією [2].

Для задоволення цієї вимоги лише однієї фінансової звітності недостатньо, оскільки вона містить лише певний обмежений перелік фінансових показників діяльності усього підприємства загалом. На відміну від неї, управлінська звітність містить в собі конфіденційну інформацію про роботу підприємства в цілому та окремих його підрозділів, а тому є закритою для вільного доступу зовнішніх користувачів.

Отже, даючи визначення внутрішній звітності, слід зазначити, що внутрішня бухгалтерська звітність – це звітність, яка складається бухгалтером-аналітиком і подається як адміністрації підприємства, так і менеджерам всіх рівнів управління. Основною метою складання звітності є надання оперативної релевантної інформації відповідно до вимог управлінського персоналу.

Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" передбачено, що підприємство самостійно розробляє систему та форми внутрішньогосподарського обліку та звітності [4]. Форми цієї звітності не передбачені стандартами бухгалтерського обліку та й взагалі не можуть бути єдиними на усіх підприємствах без вийнятку, оскільки на їх побудови впливають галузеві особливості та завдання кожного менеджера.

Внутрішню звітність застосовують для поточного контролю показників діяльності підприємства, виявлення тенденцій його розвитку, а також для коригування планів. Саме тому внутрішня звітність повинна містити фактичні, планові дані, відхилення від планів, їх причини і визначення можливих винуватців цього. Також до її інформації можна додати прогнозні дані з урахуванням прогностичної направленості усього управлінського обліку взагалі. Це дасть змогу приймати не тільки поточні, а й стратегічні рішення.

Терміни представлення інформації визначають менеджери. Основним критерієм вибору періодів складання звітних форм є своєчасність надання потрібної інформації. У зв'язку з тим, що на різних рівнях управління оперативність прийняття рішень різна, то й періоди подання звітності відрізняються. Але, ми дійшли висновку, що складання внутрішньої звітності також має відбуватися за рівні проміжки часу (за винятком нечастих випадків нагальних потреб в управлінській інформації). Це відповідає такому принципу бухгалтерського обліку як періодичність і, в свою чергу, забезпечує таку якісну характеристику інформації, як зіставність. В той же час, так як фінансова звітність складається за період в рік, квартал, періодичність управлінської звітності доцільно брати за день, тиждень, місяць для запобігання дублювання інформації та надмірного завантаження працівників бухгалтерії. Отже, на основі цього розрізняють щоденну, щотижневу і щомісячну внутрішню звітність.

Розглянемо приклади кожного з цих видів звітності детальніше

Для щоденної звітності пропонуємо складати сигнальний звіт про різні відхилення від норм в планових показників (це є так званою неплановою звітністю) і планову звітність: звіт про постачання матеріальних цінностей, звіт про виробництво готової продукції, звіт про продажі тощо. Приклад щоденної звітності а саме – звіт про рух сировини, готової і супутньої продукції та зворотних виробничих відходів ви можете побачити на слайді. Даний звіт відображає наявність, надходження та вибуття сировини, готової і супутньої продукції та зворотних виробничих відходів за найменуваннями за планом та фактично і відхилення від запланованого рівня. Також до кожного управлінського звіту повинні бути прикладені пояснювальні записки, в яких вказуються можливі причини відхилень від норм, а також винуватці цього.

Щотижнева звітність має відображати основні показники (за планом, фактично, відхилення від планів) роботи підрозділів підприємства. До неї можуть належати: звіт про запаси, звіт про рух грошових коштів, звіт про виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг) тощо. Звіти складаються за центрами відповідальності у табличній, графічній або текстовій формі. Також на слайді представлений зразок щотижневої звітності – звіт про виробництво і збут готової продукції. Він показує суму витрат, понесених за тиждень у розрізі їх видів також за планом, фактично і розраховане відхилення. Це дасть змогу менеджерам постійно аналізувати і контролювати витрати за їх видами, що допоможе оптимізувати їх склад та підвищити відповідальність певних посадових осіб.

Щомісячна звітність, на наш погляд, повинна мати: 1) показники роботи в розрізі центрів відповідальності; 2) зведені показники по підприємству в цілому для оцінки його фінансового стану. На слайді вашій увазі представлений приклад місячного звіту, а саме – управлінський баланс, який, як ми бачимо, має більш спрощену структуру, порівняно із фінансовим балансом, адже він має за мету надати інформацію лише по основним і найбільш динамічним статтям фінансового балансу, а також включає у себе, крім традиційних розділів активу і пасиву, розділ «Показники», що може включати в себе будь-які необхідні для аналізу діяльності підприємства показники, такі як показники рентабельності. ліквідності, оборотності коштів, фінансової стійкості тощо. Окрім значення показників та статей балансу за початок і кінець місяця, даний звіт також містить розміри абсолютного і відносного відхилення та прогноз на наступний період, що дає змогу менеджерам виявити наслідки даних відхилень і використати одержану інформацію для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Також, хотіла би представити Вашій увазі такий вид внутрішньої управлінської звітності як «Визначення пріоритетного виду інвестицій». Цінність даного звіту в першу чергу проявляється у можливості не тільки констатувати наявні факти, але й безпосередньо в рамках самого звіту приймати управлінські рішення щодо віддання переваги тому чи іншому інвестиційному проекту. Таким чином в даному звіті безпосередньо втілюється головна функція управлінського обліку – тобто прийняття управлінських рішень та його стратегічна направленість. Це й робить даний звіт надзвичайно важливим в процесі діяльності підприємства.

Отже, можна зробити висновок, що спосіб та порядок подання управлінської звітності має вирішальний вплив на характер прийнятого управлінського рішення. І тому кожний менеджер повинен відповідально підійти до складання і подання внутрішньої звітності, враховуючи поради, викладені у доповіді.

Список літератури

1. Янчева, Л. Фінансова звітність в інформаційній системі управління/ Л. Янчева, І. Чернікова, С. Лшенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №6. – с.57–61

2. Батуева, Д. Д. Взаимосвязь информационной, контрольной и аналитической функцій бухгалтерського учёта. Дис. на соискание степени канд. экон. наук. – М., 1998. – С. 17

3. Фінансова звітність в інформаційній системі управління / Л. Янчева, І. Чернікова, С. Ляшенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 6. – C. 57-61

4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст] : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-14 // ВВР. – 1999. – № 40. – С. 8.Схожі:

Внутрішня звітність та її використання в управлінні підприємством постановка проблеми iconВ., Кадемія М. Ю. Використання інтерактивних моделей у професійній підготовці фахівців постановка проблеми
Постановка проблеми. ХХІ сторіччя характеризується як інформаційне суспільство, що формується на підставі ознак науково-технічного...
Внутрішня звітність та її використання в управлінні підприємством постановка проблеми iconВикористання інноваційних та традиційних підходів у викладанні англійської мови студентам технічних спеціальностей постановка проблеми
Постановка проблеми. Глибокі зміни, що відбуваються в житті суспільства, викликані науково-технічною революцією та процесом глобалізації,...
Внутрішня звітність та її використання в управлінні підприємством постановка проблеми iconІ., Шматков Є. В. Про можливість використання різнорівневого навчання при підготовці інженерів-педагогів Постановка проблеми
Постановка проблеми. Приєднання України до Болонського процесу є суттєвим елементом входження нашої країни у світовий освітній простір....
Внутрішня звітність та її використання в управлінні підприємством постановка проблеми iconКонтролінг як інструмент в антикризовому управлінні підприємством
Новим явищем в управлінні стала поява контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві, пов'язаного...
Внутрішня звітність та її використання в управлінні підприємством постановка проблеми iconОновлення змісту дисципліни «Основні напрямки розвитку в комп’ютерній галузі» Постановка проблеми. Дисципліна «Основі напрямки розвитку в комп’ютерній галузі»
Постановка проблеми. Дисципліна «Основі напрямки розвитку в комп’ютерній галузі» є одною з основних в підготовці магістрів спеціальності...
Внутрішня звітність та її використання в управлінні підприємством постановка проблеми iconЗвіт про рух сировини, готової І попутної продукції та зворотних виробничих відходів n "­­ " 20 року (найменування цеху або складу) Найменування
Внутрішня бухгалтерська звітність – це звітність, яка складається бухгалтером-аналітиком І подається як адміністрації підприємства,...
Внутрішня звітність та її використання в управлінні підприємством постановка проблеми iconСтан дослідження проблеми формування професійної готовності майбутніх вчителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів постановка проблеми
Постановка проблеми. Одним з основних шляхів, запланованих державою в програмі реформування освіти, є підготовка нової генерації...
Внутрішня звітність та її використання в управлінні підприємством постановка проблеми iconАналіз змісту екологічних знань інженерів-електромеханіків у професійній діяльності постановка проблеми
Постановка проблеми. Для України пріоритетною складовою є загальносистемна екологізація промисловості, економіки, суспільства
Внутрішня звітність та її використання в управлінні підприємством постановка проблеми iconПерспективи використання інформаційних технологій в управлінні
Зокрема, перспективним напрямком в управлінні стало застосування інформаційних систем та комп’ютерних технологій [2]
Внутрішня звітність та її використання в управлінні підприємством постановка проблеми iconЕстетичне виховання у підготовці майбутніх інженерів (історико-педагогічний аспект) Постановка проблеми
Постановка проблеми. Сучасний етап демократичного розвитку українського суспільства спрямовано на інтеграцію в Європейське та світове...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи