Операції з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку icon

Операції з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку
НазваОперації з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку
Дата15.09.2012
Розмір78.4 Kb.
ТипДокументи

Операції з похідними фінансовими інструментами

як об’єкт фінансового обліку

Ефективність діяльності суб’єктів господарювання за умов фінансової нестабільності, яка останнім часом виявилася характерною як для міжнародних, так і для національних ринків, визначається не тільки показниками дохідності, але і суттєво залежить від рівня ризиковості [4]. Така ситуація стосується, в першу чергу, фінансових ринків, у зв’язку з чим на перший план виходять дві основні функції похідних фінансових інструментів: отримання доходів та управління фінансовими ризиками.

Хеджеві операції спрямовані на обмеження ризику за умови виникнення несприятливої ситуації при торгівлі базисними активами. Серед ризиків, яких можна частково чи повністю уникнути шляхом проведення операцій хеджування за допомогою похідних фінансових інструментів, виділяють:

а) ціновий ризик, що включає: валютний ризик, відсотковий ризик – ризик того, що вартість базисного активу буде коливатися внаслідок змін курсу обміну валют чи ринкової відсоткової ставки на базисний актив; та ринковий ризик пов'язаний із тим, що вартість базисного активу буде коливатися внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені ці зміни факторами, які властиві конкретному типу цінних паперів або їх емітенту, або факторами, які впливають на всі цінні папери в обігу на ринку;

б) кредитний ризик – це ризик того, що одна сторона контракту не зможе виконати зобов'язання і буде причиною виникнення збитків іншої сторони;

в) ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зустрінеться з труднощами при залученні коштів для виконання зобов'язань, пов'язаних із фінансовими інструментами; пов'язаний із тим, що суб’єкт господарювання не зможе своєчасно виконати свої зобов’язання або втратить частину доходів через надмірну кількість високоліквідних активів;

г) ризик руху грошових коштів – це ризик того, що майбутній рух грошових коштів, пов'язаний з монетарним фінансовим інструментом, буде коливатися за величиною.

Хеджером є особа, яка страхує свої фінансові активи або угоди на спотовому ринку шляхом відкриття протилежної позиції на ринку похідних фінансових інструментів.

Розрізняють два основні типи хеджування:

  1. хедж покупця – використовується у випадках, коли компанія планує купити в майбутньому певну кількість базисного активу і прагне зменшити ризик, пов'язаний з можливим зростанням його ціни, валютного курсу тощо;

  2. хедж продавця – застосовується при необхідності зменшити ризики, пов’язані з можливим зниженням ціни, валютного курсу на базовий актив.

Розглянемо детальніше механізм хеджування за допомогою таких інструментів, як ф’ючерс і опціон.

З метою хеджування з використанням ф’ючерсного контракту учасник ринку займає на ринку ф’ючерсів позицію, що є рівною та протилежною тій, яку він утримує на спот-ринку. У зв’язку з цим існує короткий та довгий хедж.

У короткому хеджі відкривається коротка позиція по ф’ючерсам, яка компенсує існуючу довгу позицію на ринку спот. Тобто, якщо на ринку спот позиція довга, що вказує на наявність в учасника базисного активу, то на ф’ючерсному ринку продавцю слід зайняти коротку позицію, або продати ф’ючерсні контракти. Оскільки позиції протилежні, вони захищають продавця від ризику зниження ціни (валютного курсу, індексу тощо). Якщо на ринку спот ціна (валютний курс, індекс тощо) знижується, то в момент, коли учасник ринку продає ф’ючерси, збитки на реальному ринку компенсуються прибутком за ф’ючерсним контрактом (рис.1).
-

+


Рисунок 1 – Короткий хедж ф’ючерсним контрактом [3]


У довгому хеджі відкривається довга позиція по ф’ючерсам, щоб компенсувати існуючу коротку позицію на реальному ринку. В такому разі якщо на ринку спот ціна (валютний курс, індекс тощо) зростатиме, то в момент, коли учасник ринку купує ф’ючерси, збитки на ринку спот компенсуються прибутками по ф’ючерсних контрактах (рис. 2).

+

-


Рисунок 2 – Довгий хедж ф’ючерсним контрактом [3]


Отже, систематизуючи наведені підходи, сформуємо загальну схему хеджування валютними, процентними та індексними ф’ючерсами (табл.1).


Таблиця 1 – Схема хеджування фінансовими ф’ючерсами [3]

Фінансовий ф’ючерс

Коротка позиція захищає від:

Довга позиція захищає від:

Процентний

зростання процентних ставок

зниження процентних ставок

Валютний

зниження валютного курсу

зростання валютного курсу

Індексний

зниження фондового індексу

зростання фондового індексу


У разі хеджування шляхом укладання опціонної угоди, утримувач контракту отримує необхідний йому захист від ризику, зберігаючи можливість отримання доходу при сприятливій зміні ціни на базисний актив. Розглянемо чотири схеми хеджування за допомогою укладання опціонної угоди: купівля опціону «колл», продаж опціону «колл», купівля опціону «пут» та продаж опціону «пут».

Учасники ринку можуть відкрити коротку чи довгу позицію по опціону двома шляхами. Один, наприклад, може купити опціон «колл» та тримати його до настання строку його виконання. У цьому випадку у нього, як утримувача опціону, є право купити базисний актив, тобто зайняти довгу позицію. Інший може продати опціон «пут», який виконується його утримувачем, - у даному разі утримувач має право продати базисний актив, а продавець зобов’язаний купити цей актив, тобто зайняти довгу позицію. Отже, в одному випадку утримувач опціону «колл», а в іншому – продавець опціону «пут» займають довгу позицію по закінченню строку опціону. При цьому обидва розраховують на зростання ціни базисного активу (рис.3. та рис. 4).
Рисунок 3 – Хеджування шляхом купівлі опціону «колл»
Рисунок 4 – Хеджування шляхом продажу опціону «пут»


Зворотня ситуація відбувається для покупця опціону «пут» та продавця опціону «колл»: перший – має право, а другий – зобов’язаний зайняти коротку позицію за базисним активом (рис. 5 та рис.6).Прибуток покупця чи утримувача опціону «пут» необмежено зростатиме при зменшенні ринкової ціни активу. У випадку зростання ціни збиток обмежений розміром премії, сплаченої за опціон.

Рисунок 1.6 – Хеджування шляхом купівлі опціону «пут» [3]


Продавець опціону «колл» отримує прибуток в розмірі премії, якщо ринкова вартість базисного активу залишиться незмінною або зменшиться. У випадку зростання ціни потенційний збиток не обмежений.
Ціна базисного активу

Премія = максимальний прибуток
Рисунок 1.7 – Хеджування шляхом продажу опціону «колл» [3]


Другою групою операцій із похідними фінансовими інструментами є спекулятивні операції, метою проведення яких є отримання позитивної різниці між ціною купівлі та ціною продажу. Спекулянтами виступають незалежні трейдери та приватні інвестори. У більшості випадків вони не мають ніякого відношення як до ризиків, пов’язаних із зміною цін на базові активи, так і до самих активів. Вони прагнуть лише отримати прибуток за рахунок укладання контракту на: купівлю базисного активу, який на їх думку має подорожчати, або на продаж активу, який, як вони вважають, має стати дешевшим [2].

Незважаючи на корисні цілі, які переслідує спекулянт, спекуляція позитивно впливає на фінансовий ринок, сприяє його стабільності та ліквідності, згладжуванню цінових коливань. Покупкою похідних фінансових інструментів за низькими цінами спекулянти сприяють підвищенню попиту, що призводить до зростання цін. І навпаки, продаж спекулянтами похідних фінансових інструментів за високими цінами зменшує попит і, відповідно, призводить до зниження цін [1]. Крім того, спекулянти приймають на себе ті ризики, які хедери намагаються перенести на інших учасників ринку. Вони займають позиції виходячи із очікуваного руху цін у майбутньому з метою отримання прибутку.

Розрізняють три види спекулянтів:

- скальпери;

- одноденні спекулянти;

- позиційні спекулянти.

Скальперами називають спекулянтів, які орієнтуються на швидке отримання прибутку та недовго тримають позиції відкритими. Скальпер грає на мінімальних цінових змінах при великих об’ємах та отримує незначні прибутки та збитки. Він рідко залишає позиції відкритими більше одного робочого дня.

Одноденні спекулянти грають на русі цін протягом торгового дня. Вони ліквідують свої позиції щоденно перед закриттям торгової сесії.

До позиційних відносяться спекулянти, які тримають позиції відкритими до наступного робочого дня. Іноді вони не закривають позиції і довше – тижнями або місяцями. Виділяють два типи позиційних спекулянтів, в одну з яких входять ті, хто тримають позиції «аутрайт», а в іншу – ті, хто тримає позиції по спреду. Спекулянт на позиціях «аутрайт», що грає на підвищення на американському фондовому ринку, зазвичай купує ф’ючерсні контракти на індекс S&P 500. Якщо його очікування справджуються, тобто ф’ючерсна ціна індексу зростає, то він ліквідує свої позиції з прибутком. Якщо очікування виявляються хибними і ціни на акції зменшуються, то спекулянт несе значні збитки. Спекулянти, що торгують на спреді, здійснюють одночасно купівлю та продаж двох або більше контрактів з різними строками поставки на один і той самий базисний актив, або двох чи більше контрактів на різні взаємопов’язані базисні активи [3].

Таким чином, в сучасних умовах похідні фінансові інструменти виконують в економічній системі дві важливі функції, створюючи, з одного боку, механізми для проведення операцій хеджування ризиків, а з іншого, дозволяючи спекулянтам гарантувати свої прогнози і здійснювати спекулятивні операції з метою отримання доходу від різниці в цінах.

Література:

  1. Киселев, М.В. Функции деривативов [Текст] / М. В. Киселев // Финансы и кредит. - 2008. - N 3. - C.45-50

  2. Знакомство с фьючерсами [Электронный ресурс] / Фьючерсы и опционы для всех. – Режим доступа: www.futures.com.ua/articles/article1.html. – Загл. с экрана.

  3. Деривативы. Курс для начинающих [Текст] : пер. с англ., ред. В. Ионов. - М.: Альпина Паблишер, 2002. - 208 с. - (Reuters для финансистов). - ISBN 5-94599-020-5: 97.10

  4. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти [Текст] : монографія / Л. О. Примостка; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2001. - 263 с. - ISBN 966-574-233-7

Схожі:

Операції з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку iconБухгалтерський облік операцій з похідними фінансовими інструментами Сутність
Похідні фінансові інструменти можна визначити як контракти, що укладаються з метою перерозподілу фінансових ризиків І передбачають...
Операції з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Питання. Що таке фінансовий менеджмент?
Питання Матеріальна основа фінансового менеджменту, об’єкт та суб’єкт фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту як...
Операції з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст»
Зародження та розвиток виробничого та управлінського обліку. Визначення суті управлінського обліку. Види обліку. Взаємозв’язок фінансового...
Операції з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність» спеціальність 03050901 «Комерційна діяльність»
Організація фінансового обліку на підприємстві. Законодавча база ведення фінансового обліку
Операції з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку icon1. Огляд похідних інструментів Тема Інвестування з похідними інструментами
Розрахунок маржі за фьючерсним контрактом. Визначення опціонного контракту. Внутрішня та часова вартість опціону. Опціони “в грошах”,...
Операції з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку icon1. Огляд похідних інструментів Тема Інвестування з похідними інструментами
Розрахунок маржі за ф”ючерсним контрактом. Визначення опціонного контракту. Внутрішня та часова вартість опціону. Опціони “в грошах”,...
Операції з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку iconЛекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною
Операції з давальницькою сировиною, що здійснюються за межами України, регулюються Законом України "Про операції з давальницькою...
Операції з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку iconПитання до іспиту з дисципліни “податкова система”
Економічна сутність податків, їх роль в забезпеченні держави фінансовими ресурсами та в системі фінансового регулювання
Операції з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку iconРозпорядження Державної
Затвердити Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами (далі Положення)
Операції з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку iconЛекція №2 Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку план лекції
Основними видами зовнішньоекономічної діяльності є: експорт, імпорт, бартер (товарообмінна операція), операції з давальницькою сировиною....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи