Навчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство» icon

Навчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
Скачати 68.06 Kb.
НазваНавчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
Дата13.09.2012
Розмір68.06 Kb.
ТипДокументи

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

з дисципліни “ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО”

для спеціальності 7.060101 «Правознавство»Змістовий модуль 1.


Тема №1

Господарське право в системі права. Джерела господарського права.


Предмет господарського права, його сутність та зміст. Господарські правовідносини. Господарське право, як самостійна навчальна дисципліна, юридична наука, галузь законодавства та галузь права.

Місце господарського права в системі права, його взаємозв’язок з іншими галузями права.

Джерела господарського права, їх види.

^ Тема №2


Загальна характеристика суб’єктів господарського права.


Поняття господарської правосуб'єктності, ознаки суб'єкта господарського права, сукупністю яких повинен володіти кожен суб'єкт господарювання, незалежно від виду, до якого належить.

Види суб'єктів господарського права в залежності від обсягу правомочностей. Права та обов'язки суб'єктів господарського права, їх класифікація.

Законодавче визначення поняття "підприємництво", види підприємств, які можуть діяти в Україні згідно з чинним законодавством.

Види суб'єктів господарювання зі спеціальним (особливим) статусом, їх характеристика.


^ Тема №3


Створення суб’єктів господарювання та припинення

їх діяльності.


Процес створення суб’єктів господарювання. Етапи процесу заснування суб’єкта господарювання, їх характеристика.

Обов’язкова умова легітимації суб’єктів підприємницької діяльності – їх державна реєстрація, органи, які можуть її здійснювати, та документи, які необхідно для цього надати.

Припинення діяльності суб’єктів господарювання - юридичних осіб. Реорганізація, ліквідація. Форми реорганізації, порядок ліквідації суб’єктів господарювання, органи, що її проводять.

Тема №4


Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів.

^

Захист суспільних та приватних інтересів. Загальні та майнові державні гарантії прав та інтересів господарюючих суб’єктів, способи захисту прав.


Спеціальний механізм досудового врегулювання окремих категорій господарських спорів. Вимоги до змісту та форми претензії, порядок її пред’явлення та строки розгляду.

Господарські суди. Порядок розгляду справ господарськими судами, процесуальні права та обов’язки передбачені законодавством для сторін у спорі. Порядок перегляду судових рішень в апеляційному порядку. Порядок перегляду судових рішень в касаційному порядку. Порядок перегляду судових рішень Вищого господарського суду України Верховним судом України. Порядок перегляду рішень, ухвал, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами. Основні положення щодо порядку виконання рішень, ухвал та постанов господарських судів.


Змістовий модуль 2.

Тема №5

^

Господарські зобов’язанняПоняття зобов’язання взагалі, та господарського зобов’язання зокрема. Зміст господарського зобов’язання. Види зобов’язань та їх характеристика.

Виконання господарського зобов’язання. Принципи належного та реального виконання зобов’язань.

Способи забезпечення виконання зобов’язань. Система способів забезпечення виконання зобов’язань.

Правоприпиняючі юридичні факти, які складають підстави припинення зобов”язань. Основні способи припинення господарських зобов’язань.

^ Тема №6


Загальні положення про договори


Поняття договору. Поняття “договір у господарській діяльності”. Юридична природа господарського договору.

Характерні ознаки господарського договору.

Умови дійсності договору. Істотні, звичайні і випадкові умови договору.

Процес укладання договору та стадії його укладання. Види господарських договорів. Реальні та консенсуальні договори, односторонні та багатосторонні, вільнорегульовані та планові, генеральні та поточні, основні та попередні, внутрішньогосподарські договори.

Порядок досудового врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні господарських договорів.

^ Тема №7


Правове регулювання ринку цінних паперів


Поняття “цінні папери”. Види цінних паперів, що випускаються в Україні. Акції, їх види. Облігації, їх види. Казначейські зобов”язання, їх види. Ощадні сертифікати, їх види. Приватизаційні папери. Векселі, їх види. Іпотечні та заставні цінні папери. ЗУ “Про цінні папери та фондову біржу”.

Ринок цінних паперів. Його поділ на первинний та вторинний ринок.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів, як різновидність господарської (підприємницької) діяльності. Професійні учасники ринку – суб’єкти господарського права. Види професійної діяльності, які здійснюються на ринку цінних паперів.

Класифікація учасників ринку цінних паперів в Україні в залежності від виконуваних ними функцій. Характеристика кожного з учасників ринку цінних паперів.

^ Тема №8

Правове регулювання відносин комунальної власності


Визначення поняття “власність” взагалі, та “комунальна власність” зокрема. Поняття “комунальна власність” в об’єктивному та суб’єктивному значеннях. Термін “комунальна власність” в юридичному та економічному розумінні.

Поняття “суб’єкти” та “об’єкти” права комунальної власності, їх особливості.

Основне призначення об’єктів комунальної власності. Територіальна громада. Правові форми використання комунальної власності.

Повноваження по управлінню об’єктами комунальної власності та реалізація цих повноважень.

Склад об’єктів комунальної власності, їх основне призначення.

Комунальне замовлення. Концесія комунального майна. Концесійний договір.

^ Тема №9

Правове регулювання відновлення платоспроможності

боржника або визнання його банкрутом.


Поняття: “неплатоспроможність”, “абсолютна неплатоспроможність”, “відносна неплатоспроможність”, “банкрутство”. Критерії абсолютної неплатоспроможності та її види.

Учасники справи про банкрутство, основні діючі особи процедури банкрутства. Кредитор, боржник, банкрут, арбітражний керуючий.

Процедура банкрутства. Отримання заборгованості шляхом позовного провадження або іншого досудового врегулювання. Підстави для порушення справи про банкрутство. Заява боржника або кредитора. Умови порушення справи про банкрутство. Вимоги закону до заяви про порушення справи про банкрутство. Обставини, за яких боржник зобов’язаний в місячний строк звернутися до господарського суду про порушення справи про банкрутство.

Процедура розпорядження майном боржника. Процедура сонації та процедура ліквідації боржника. Укладення мирової угоди між боржником та кредитором.


Змістовий модуль 3.


Тема №10

^ Правові основи обмеження монополізму та захисту економічної конкуренції.


Створення передумов для розвитку змагальності в економіці та протидія монополістичним зловживанням як умови формування розвинутої ринкової економіки. Створення правової бази, адекватної новим економічним умовам. Нормативні акти, з яких складається сучасна система антимонопольно-конкурентного законодавства.

Компетенція Антимонопольного комітету України та його основні задачі.

Зловживання монопольним становищем на ринку, порядок визначення монопольного становища суб’єктів господарювання на ринку.

Недобросовісна конкуренція. Види недобросовісних конкурентних дій. Відмінність між недобросовісною конкуренцією та недобросовісною рекламою.


Тема №11

Правове регулювання якості


Поняття “якість продукції”. Застосування механізмів управління якістю. Ефективні правові методи управління якістю. Зміст кожного з методів управління.

Захист прав споживачів. Правовий захист споживчого ринку від товарів, робіт та послуг неналежної якості.

Норми, що визначають вимоги до якості. Відповідальність суб”єктів відносин за їх недотримання у формі зсобів державного примусу. Види відповідальності, передбачені законодавством за правопорушення в даній сфері відносин, їх особливості.


Тема №12

Правове регулювання кредитних та

розрахункових відносин.


Поняття “кредит”. Сутність кредиту, його функції. Види функцій кредиту та їх значення. Кредитні відносини, суб”єкти кредитних відносин, об”єкти кредитних відносин. Кредитний договір. Вимоги до форми та порядку укладення кредитних договорів.

Правове регулювання окремих форм та видів кредиту. Основні види кредитів, їх особливості.

Правова основа взаємовідносин між суб’єктами господарювання та банками з приводу відкриття та функціонування банківського рахунку. Договір банківського рахунку. Порядок відкриття та функціонування банківського рахунку. Види рахунків, які можуть відкриватися суб’єктам господарювання банками.

Розрахункові правовідносини. Способи здійснення розрахунків. Розрахунковий документ, його обов’язкові реквізити. Форми готівкових та безготівкових розрахунків.


Тема №13

Спеціальний режим господарювання


Поняття “спеціальний режим господарювання”. Види територіальних спеціальних режимів. Види вільних економічних зон.

Пільгові режими, що надаються у ВЄЗ і на ТПР. Вимогам законодавтсва для тих суб”єктів, які збираються здійснювати господарську діяльність у ВЄЗ та на ТПР.

Концесія, як різновид спеціального режиму господарювання. Поняття “концесія”, її специфічні риси.

Законодавство України, що регулює створення і функціонування ВЄЗ та ТПР.


Тема №14

Господарсько-правова відповідальність.


Господарсько-правова відповідальність. Економічна відповідальність. Сукупність певних ознак, якими відрізняється господарсько-правова відповідальність, їх зміст.

Санкція у господарському праві. Види господарсько-правових санкцій в залежності від характеру наслідків з боку правопорушника. “Грошові” санкції та їх види.

Форми та види господарсько-правові відповідальності, їх зміст. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин.

Відшкодування збитків у сфері господарювання. Штрафні та оперативно-господарські санкції. Адміністративно-господарські санкції.

Схожі:

Навчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство» iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
move to 0-12915337
Навчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство» iconНавчальна програма дисципліни Вексельне право для напрямів підготовки 060101 «Правознавство»
Вексельне право як навчальна дисципліна. Предмет вексельного права. Особливості методу вексельного права. Структура вексельного права....
Навчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство» icon«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 060101 “Правознавство”...
Навчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Навчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Навчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Навчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Навчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Навчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство» iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності
УМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 060101...
Навчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Кримінологія»
Робоча навчальна програма курсу “Кримінологія” для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності “Право” / Укладач: Кудлай...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи