Положення про стажування студентів запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях м. Запоріжжя 2013 рік icon

Положення про стажування студентів запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях м. Запоріжжя 2013 рік
Скачати 55.21 Kb.
НазваПоложення про стажування студентів запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях м. Запоріжжя 2013 рік
Дата23.06.2013
Розмір55.21 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО


Ректор ЗНТУ


__________ проф. Беліков С.Б.
Голова студентського самоврядування ЗНТУ


_____________Іванченко А.В.


«__»_______________2013 року
«__»_______________2013 року

Протокол засідання Вченої ради

№_____від ___ _________ 2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ

^ ПРО СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ


м. Запоріжжя

2013 рік

1. Це Положення визначає механізм укладення студентами Запорізького національного технічного університету (далі — університет) з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі — підприємство) договорів про стажування у вільний від навчання час.

Положення розроблене на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 20 «Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях»

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

керівник стажування — відповідальний за проведення стажування працівник підприємства, який має досвід та стаж роботи за відповідною спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) не менш як три роки;

режим стажування — розподіл часу стажування, тривалість стажування і відпочинку;

стажисти — студенти університету, що здобули спеціальність або професію за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст”, продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні та проходять стажування на підприємствах за спеціальністю або кваліфікаційним рівнем, за яким здобувається освіта, на визначених договором про стажування умовах у вільний від навчання час.

3. Університет разом з підприємствами надають студентам інформацію про можливість стажування.

Підприємство може включати проведення стажування студентів університету до договору про підготовку кваліфікованих кадрів, що укладається університетом та підприємством — замовником підготовки кадрів.

4. Дія цього Положення не поширюється на студентів університету, що проходять стажування у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті;

5. Укладення договорів про стажування, організація та проведення стажування (в тому числі неповнолітніх осіб) за спеціальностями, пов’язаними з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, здійснюється відповідно до законодавства з охорони праці та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, які регламентують умови праці і навчання за такими спеціальностями або кваліфікаційними рівнями.

6. Строк стажування студентів університету не може перевищувати шести місяців.

7. Для отримання інформації про можливість стажування студенти університету звертаються до Центру сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (відповідних підрозділів таких закладів, що реалізує державну політику у сфері зайнятості), а також безпосередньо до керівників підприємств.

8. Студент університет подає керівникові підприємства:

заяву (додаток А);

копію паспорта;

копію документа про освіту (за наявності);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Особи, які проходитимуть стажування згідно з переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 950), додатково подають медичну книжку відповідно до законодавства.

У разі потреби особи, які проходитимуть стажування, додатково подають сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду та довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. № 1238 “Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 53) та від 27 вересня 2000 р. № 1465 “Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656).

9. Керівник підприємства визначає керівника стажування, який разом із стажистом розробляє індивідуальну програму стажування за здобутою спеціальністю або кваліфікаційним рівнем та перелік робіт.

Тривалість роботи під час стажування не повинна перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

Індивідуальна програма стажування може бути скоригована під час її виконання, зокрема з метою врахування змін, які відбуваються у відповідній сфері професійної діяльності, в організації роботи на підприємстві, особливостей засвоєння стажистом індивідуальної програми стажування.

10. Одночасно з укладенням договору про стажування керівник підприємства затверджує індивідуальну програму стажування та видає наказ про проходження стажування, у якому зазначаються строки і місце його проходження (структурний підрозділ), спеціальність або кваліфікаційний рівень стажиста, режим стажування, а також його керівник.

За керівником стажування закріплюється не більше двох стажистів.

11. Договір про стажування укладається у двох примірниках, один з яких зберігається на підприємстві, другий — у стажиста.

12. Зміни до договору про стажування вносяться за згодою сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід’ємною частиною договору про стажування.

13. Запис про проходження стажування вноситься до трудової книжки стажиста, яка у разі потреби оформляється згідно із законодавством.

14. Керівник підприємства відповідає за створення належних умов роботи та забезпечення оплати праці стажиста, дотримання правил і норм охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії.

15. Після закінчення стажування стажистові видається висновок про його результати, в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих та ділових якостей стажиста.

16. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін у разі порушення його умов.

17. Дія договору може бути продовжена на період відсутності стажиста з поважної причини за наявності підтвердних документів.


Перший проректор ЗНТУ Прушківський В.Г.


Проректор з НПР та ВС Яримбаш С.Т.


Головний бухгалтер Силенко О.М.


Начальник відділу охорони праці Башмаков О.В.


Начальник НМВ Грешта В.Л.


Начальник юридичного відділу,

головний юрисконсульт Петрова Т.М.

Схожі:

Положення про стажування студентів запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях м. Запоріжжя 2013 рік iconЯкий навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України "Про зайнятість населення" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене
Запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях
Положення про стажування студентів запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях м. Запоріжжя 2013 рік iconІнформація про перелік підприємств, установ та організацій, на яких можливе проходження стажування студентів вищих
У укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах...
Положення про стажування студентів запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях м. Запоріжжя 2013 рік icon2 лютий 2013 р. Про стажування студентів вищих
Про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях
Положення про стажування студентів запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях м. Запоріжжя 2013 рік iconКабінет міністрів україни постанова
Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах...
Положення про стажування студентів запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях м. Запоріжжя 2013 рік iconТипова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях
Законом України “Про зайнятість населення” і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене
Положення про стажування студентів запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях м. Запоріжжя 2013 рік iconПоложення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету
Тернопільського національного економічного університету (далі – університет) в провідних вищих навчальних закладах та наукових установах...
Положення про стажування студентів запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях м. Запоріжжя 2013 рік iconНаказ №378 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2013 р за №565/23097
Про внесення змін до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,...
Положення про стажування студентів запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях м. Запоріжжя 2013 рік iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України
Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,...
Положення про стажування студентів запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях м. Запоріжжя 2013 рік iconПоложення про наукове товариство студентів та аспірантів запорізького національного університету
Положення Наукового студентського товариства студентів та аспірантів Запорізького національного університету (далі – Положення) регламентує...
Положення про стажування студентів запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях м. Запоріжжя 2013 рік iconПро затвердження Положення про стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах у відповідності з вимогами Закону України
У відповідності з вимогами Закону України "Про освіту" та з метою впорядкування роботи по стажуванню викладачів вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи