Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики механіка. Молекулярна фізика Частина 1 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей icon

Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики механіка. Молекулярна фізика Частина 1 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей
НазваМетодичні вказівки до лабораторних робіт з фізики механіка. Молекулярна фізика Частина 1 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей
Сторінка1/8
Дата18.10.2012
Розмір1.17 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізький національний технічний університет

Кафедра фізики


Методичні вказівки

до лабораторних робіт з фізикИ


Механіка. Молекулярна фізика

Частина 1

Для студентів інженерно-технічних спеціальностей

денної форми навчання


2011

Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики. Механіка. Молекулярна фізика. Частина 1. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання / Укладачі: Лоскутов С.В., Єршов А.В., Серпецький Б.О., Правда М.І., Манько В.К., Лущін С.П., Курбацький В.П., Работкіна О.В., Денисова О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 90 с.


Укладачі: Лоскутов С.В., професор, д-р. фіз.-матем. наук.; Єршов А.В. канд. техн. наук, доцент; Серпецький Б.О., канд. фіз.-матем. наук, доцент; Правда М.І., канд. фіз.-матем. наук, доцент; Манько В.К.., канд. фіз.-матем. наук, доцент; Лущін С.П., канд. фіз.-матем. наук, доцент; Курбацький В.П., канд. фіз.-матем. наук, доцент; Работкіна О.В., старший викладач; Денисова О.І., старший викладач.


Р е ц е н з е н т и: Корніч В.Г., канд. фіз.-матем. наук; Золотаревський І.В., канд. фіз.-матем. наук, доцент; Сокол Т.О., старший викладач кафедри іноземної мови.


Затверджено на засіданні кафедри фізики ЗНТУ,

протокол № 10 від 04.07.2011 р.


Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики “Механіка. Молекулярна фізика. Частина 1 схвалені на засіданні Методичної Ради Електротехнічного факультету ЗНТУ, протокол № 5 від ” 27 ” січня 2011 р.


Відповідальний за випуск: Єршов А.В., докт. техн. наук, професор.


ЗМІСТ


Частина 1

Вступ …………………………………………………………………….. 6

1 Елементи теорії похибок ……………………………………………... 7

1.1 Основні поняття теорії похибок ……………………………………. 7

1.2 Похибки засобів вимірювання ……………………………………..11 1.3 Похибки табличних величин ..…………………………….……. 12 1.4 Правила округлення і виконання наближених обчислень …..... 12 1.5 Похибки прямих вимірювань ……………………………………... 14

1.6 Похибки непрямих вимірювань …………………………………... 15

1.7 Графічне відображення експериментальних результатів …… 16 Контрольні запитання ……..…………………………………………... 17

2 Elements of the theory of errors …………………………………… 18 2.1 Principal concepts of the theory of errors …………………………… 19

2.2 Errors of instruments ………………………………………………. 20 2.3 Error of table quantities, count and rules of approximations ...…...... 21 2.4 Errors of direct measurement ………..…………………………...... 21 2.5 Errors of indirect measurements …………………………..………… 22 2.6 Graph presentation of the experimental results …………….……...... 24 Control questions …………………………………….……….………… 24

3 Лабораторна робота № 1. Визначення густини тіл ………………... 25 3.1 Вступ ………………………………………………………………... 25 3.2 Вимірювання і визначення похибок ……………………………... 29 Контрольні запитання ……………..………………………..………… 31 4 Laboratory work № 1. Definition of a body density ..………………… 34 4.1 System International Units …..……………………………………. 34 4.2 Volume ……………………………………………………………… 35 4.3 Vernier scale ………………………………………………………… 35 4.4 Micrometer screw gauge ………………………………………........ 36 4.5 Measurement of mass …………..………………………………….. 37 4.6 Measurement of weight …………………………………………….. 38 4.7 Experimental part …………………………………….……….…...... 39

5 Лабораторна робота № 2. Визначення модуля Юнга металів ...... 41 5.1 Вступ…………………………….………………………………....... 41

5.2 Опис установки ……………………………………………………. 44 5.3 Порядок виконання роботи ……….………………………………. 44


Контрольні запитання ………………………………….…………….. 46 6 Laboratory work № 2. Measuring of Yung modulus of metals .……… 47 6.1 Introduction …………….…………………………………………. 47 6.2 Experimental device …………………….………………………...... 49 6.3 Experimental part ……………………………………………….... 50 Control questions ………….…………………………….…………........ 52

Literature ………………………………………………….…………… 52 7 Лабораторна робота № 3. Визначення коефіцієнта внутрішнього

тертя методом Стокса ………………………….……….………… 53 7.1 Опис установки ………………………...……………. …………… 53

7.2 Теорія методу Стокса …………………………....……….……… 53 7.3 Порядок виконання роботи (завдання 1) …....………………..…... 54

7.4 Порядок виконання роботи (завдання 2) ……….………………. 55 Контрольні запитання …………………………………..…………....... 57

8 Laboratory work № 3. Measuring the coefficient of internal friction

by Stocks’ method ……………………………...……………………58 8.1 Theory ………………………………………………...…………... 58 8.2 Experimental part ……………………………………...……………. 59 Control questions ………………………………………...…………........ 60 9 Лабораторна робота № 4.1 Пружний удар куль ..…………………. 61

9.1 Коротка теорія пружного удару ……………………...…………. 61 9.2 Порядок виконання роботи ……………………………...………... 64

Контрольні запитання ……………….……………………………… 66 10 Лабораторна робота № 4.2. Пружний і непружний удари куль … 67 10.1 Основні положення …………………………………………… 67 10.2 Порядок виконання роботи ……………………………………… 72

Контрольні запитання …………………………………………………. 73 Список літератури ……………………………………………………... 73

11 Laboratory work № 4. Elastic impact of bodies .................................. 74 11.1 Task ……………………………………………………………... 74 11.2 Short theory ...………………………………………………….... 74 11.3 Elastic impact ……………………….…………………………... 75 11.4 Experimental part ……………………………………………….. 77 Control questions ……………………………………………………… 77 12 Лабораторна робота № 4.3. Непружний удар тіл ………………… 79

12.1 Коротка теорія непружного удару …………………………….. 79 12.2 Порядок виконання роботи …………………………………… 81 Контрольні запитання …………...……………..……………………. 82 13 Laboratory work № 4.3. Inelastic impact of bodies ………………..84 13.1 Short theory of inelastic impact …………… …………………….84 13.2 The sequence of performing the work ………………………….. 87 Control questions …………………………………………………….. 88 Literature ………………………………….…………………………….. 88

Частина 2


ВСТУП


Збірник містить лабораторні роботи для студентів усіх спеціальностей.

Основна спрямованість методичних вказівок з предмету фізика - дати можливість студентам за допомогою досліду вивчити важливі фізичні явища. Опис лабораторних робіт не претендує на те, щоб створити у студентів повне уявлення про явища, які вивчаються. Таке уявлення може виникнути лише внаслідок опрацювання лекцій та підручників.

Велика увага в методичних вказівках з фізики для студентів технічних спеціальностей приділяється обробленню результатів вимірювання. Для успішного виконання робіт необхідна попередня самостійна підготовка, в першу чергу теоретична.

Кожна лабораторна ро­бота розрахована на дві академічні години занять у лабораторії. Перед заняттям студент повинен підготувати протокол ла­бораторної роботи, вивчивши відповідний теоретичний матері­ал.

Під час заняття студенти проводять необхідні виміри, виконують розрахунки, доводять звіт до висновку. Результати вимірювання обговорюються з викладачем і затверджуються.

Повністю оформлений звіт по лабораторній роботі потрібно подати виклада­чу до кінця заняття. Він повинен містити: титульний лист, номер лаборато­рної роботи та її назву, перелік приладів і приладдя, мету робо­ти, схему установки, розрахункові формули, таблицю результа­тів вимірів і розрахунки, висновки за результатами роботи. Графіки повинні бути виконані на мі­ліметровому папері.

Якщо студент не встигає захистити лабораторну роботу до кінця заняття, дозволяється оформити звіт (графіки) з використанням комп’ютерних програм (Excel, Origin) до наступного заняття.

Лабораторна робота вважається виконаною після успішно проведеного захисту шляхом співбесіди студента з викладачем (захист звіту + оцінка за теоретичний матеріал).

Захист звіту: мета роботи + експериментальна методика + висновки.

^ Теоретичний матеріал: знання фізичних явищ, які вивчалися у даній лабораторній роботі (закони, формули).

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики механіка. Молекулярна фізика Частина 1 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з фізики механіка. Молекулярна фізика Частина 2 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей
Механіка. Молекулярна фізика. Частина Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання / Укладачі: Лоскутов...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики механіка. Молекулярна фізика Частина 1 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до контрольної роботи №1 з фізики. Механіка. Молекулярна фізика. Термодинаміка. Електродинаміка. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей
Методичні вказівки до контрольної роботи №1 з фізики. Механіка. Молекулярна фізика. Термодинаміка. Електродинаміка. Для студентів...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики механіка. Молекулярна фізика Частина 1 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з фізики оптика Для студентів інженерно-технічних спеціальностей
Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики. Оптика. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики механіка. Молекулярна фізика Частина 1 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики розділ „фізика твердого тіла частина 2 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей
Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики. Розділ „Фізика твердого тіла”. Частина Для студентів інженерно-технічних...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики механіка. Молекулярна фізика Частина 1 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики розділ „фізика твердого тіла частина 1 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей
Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики. Розділ „Фізика твердого тіла”. Частина Для студентів інженерно-технічних...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики механіка. Молекулярна фізика Частина 1 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни фізика твердого тіла Для студентів інженерно-технічних спеціальностей
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни фізика твердого тіла. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики механіка. Молекулярна фізика Частина 1 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики Розділ „коливання та хвилі частина 2 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей
Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики розділ „Коливання та хвилі”. Частина Для студентів інженерно-технічних спеціальностей...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики механіка. Молекулярна фізика Частина 1 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики Розділ „коливання та хвилі частина 1 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей
Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики розділ „Коливання та хвилі”. Частина Для студентів інженерно-технічних спеціальностей...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики механіка. Молекулярна фізика Частина 1 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до практичних занять з фізики. Розділ: Оптика, фізика атома. Для студентів заочників інженерно технічних спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять з Фізики. Розділ: Оптика, фізика атома. Для студентів – заочників інженерно – технічних спеціальностей...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики механіка. Молекулярна фізика Частина 1 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання з фізики
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання з фізики. Молекулярна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи