Програма спецкурсу icon

Програма спецкурсу
Скачати 181.21 Kb.
НазваПрограма спецкурсу
Дата06.05.2013
Розмір181.21 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


В.Л. Стрепко

локально правове регулювання трудових відносин

програма спецкурсу
для студентів юридичного факультетуЛьвів 2011


В.Л. Стрепко


Локально правове регулювання трудових відносин. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. - Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. –


Схвалено кафедрою трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № від 2011 року.


Рецензент: проф. П.Д. Пилипенко


Друкується за рішенням видавничої комісії юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.


©. 

Передмова


Започатковані Україною економічні перетворення та реформа вітчизняної системи права призвели до оновлення одного з найважливіших інститутів ринкових відносин – законодавство про працю. Його реформування передбачає відхід від радянської доктрини права з її надмірно централізованим регулюванням трудових відносин на користь їх локально-правового забезпечення. Це істотно розширює сферу локальної нормотворчості та зумовлює підвищений інтерес до вивчення локально-правових актів, які регулюють трудові відносини безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях.

У процесі читання лекцій та проведення практичних занять студенти вивчатимуть співвідношення централізованого та локального регулювання трудових та тісно пов`язаних з ними відносин, ознайомляться із сферою локального регулювання цих відносин, системою локальних актів за трудовим правом України, а також правами та обов’язками роботодавців, професійних спілок та трудових колективів щодо їх ухвалення.

Завданням спецкурсу є вивчення студентами правових засад локального регулювання трудових відносин, а також набуття ними практичних навичок щодо складання проектів колективних договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, тарифних угод, положень про преміювання, графіків відпусток тощо. Окрім цього вони матимуть змогу ознайомитись з роботою юридичного відділу (служби, управління) щодо його участі у локальному регулювання трудових відносин.


^

Тема 1. Загально правові засади локально-правового регулювання трудових відносин


Поняття та рівні правового регулювання суспільних відносин. Особливості правового забезпечення трудових та тісно пов`язаних з ними відносин. Оптимальне поєднання централізованого та локального регулювання цих відносин. Сфера локально-правового регулювання трудових відносин.

Принципи локально-правового регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин: їх поняття та види. Обов’язкова участь роботодавця у локально правовому регулювання трудових відносин. Поширення локальних норм права на усіх працівників роботодавця. Визнання незаконними локальних норм права, які погіршують правове становище працівників. Юридична відповідальність за невиконання чи неналежне виконання локально-правових актів.

Локально правове регулювання трудових відносин в країнах з ринковою економікою: досвід для України.

^

Тема 2. Локальна нормотворчість у сфері трудового права України


Локально-правова нормотворчість та правові форми її здійснення. Участь роботодавців, професійних спілок та трудових колективів у локально правовому забезпеченні трудових відносин.

Локальні норми та їх значення у правовому регулюванні трудових та тісно пов’язаних з ними відносин. Поняття, структура, види таких норм. Співвідношення локальних й централізованих норм трудового права України.

Правовідносини локальної нормотворчості.
^

Тема 3. Система локальних актів, що забезпечують регулювання трудових відносин


Поняття, види та правова природа локально-правових актів за трудовим правом України. Їх місце серед інших джерел цієї галузі права. Співвідношення локально-правових актів із актами централізованого законодавства, генеральною, галузевою та регіональною угодами. Особливості актів локального характеру.

Загальний порядок опрацювання локально-правових актів, їх ухвалення та набрання чинності. Порядок внесення змін та доповнень до локальних актів.

Чинність локально-правових актів в часі, просторі та за колом осіб. Припинення (втрата) чинності локальними нормативними актами.

Визнання локальних актів недійсними. Юридичні наслідки такого визнання.

^

Тема 4. Локально-договірне регулювання у сфері трудових відносин


Локально-договірне регулювання трудових відносин як форма нормотворчості на підприємствах, установах, організаціях. Колективний договір – основний локально-правовий акт договірного характеру, який регулює на виробничому рівні трудові відносини.

Поняття та сфера укладення колективного договору та його сторони.

Зміст колективного договору. Інформативні, зобов`язальні, нормативні умови колективного договору. Структура колективного договору.

Порядок ведення переговорів щодо укладення колективного договору. Обов’язкова участь роботодавця та професійних спілок у веденні колективних переговорів. Гарантії учасників колективних переговорів. Прийняття колективного договору та вступ його в дію.

Порядок застосування примирних процедур у випадку розбіжностей щодо тексту колективного договору.

Повідомна реєстрація колективного договору.

Дія колективного договору.

Звіт сторін колективного договору щодо умов його виконання.

^

Тема 5. Локально правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку


Поняття локально-правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Акти локального характеру, які зумовлюють його дотримання. Правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові інструкції як засоби забезпечення трудової дисципліни на підприємствах, установах та організаціях.

Значення правил внутрішнього трудового розпорядку у локально-правовому регулюванні трудових відносин та їх місце у системі джерел трудового права України. Загальні та галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку. Особливості опрацювання та прийняття правил внутрішнього трудового розпорядку. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку та їх роль у локальній нормотворчості. Структура правил внутрішнього трудового розпорядку. Правове регулювання заохочень у правилах внутрішнього трудового розпорядку. Співвідношення правил внутрішнього трудового розпорядку із колективним договором та іншими актами локального характеру.

Поняття та види посадових інструкцій. Їх значення у забезпеченні внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах, установах та організаціях. Порядок опрацювання, внесення змін та затвердження посадових інструкцій. Роль та значення типових інструкцій у локальному регулюванні трудових відносин окремих категорій працівників.

^

Тема 6. Локально-правове регулювання робочого часу та часу відпочинку за трудовим правом України


Поняття та види робочого часу та його локально-правове регулювання за трудовим правом України. Локально-правове визначення тривалості нормального, скороченого те неповного робочого часу. Графіки змінності: поняття та їх правове значення.

Локально-правовове регулювання режимів робочого часу. Режими робочого часу працівників та режим роботи підприємства. Загальні та спеціальні режими робочого часу.

Запровадження на підприємстві загальних режимів робочого часу та їх локально-правове забезпечення.

Особливості правового регулювання спеціальних режимів робочого часу. Відмінність спеціальних режимів робочого часу від загальних. Локально-правове регулювання ненормованого робочого дня, вахтового методу організації робіт та підсумованого обліку робочого часу.

Локально-правове регулювання часу відпочинку.

Визначення тривалості часу відпочинку локально-правовими актами. Локально-правове забезпечення відпусток за трудовим законодавством України.


^ Тема 7. Локально-правове регулювання оплати праці


Поняття локально-правового регулювання оплати праці. Організація оплати праці на підприємстві. Тарифна система - основа визначення розміру заробітної плати працівників. Тарифна сітка, тарифна ставка, схема посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) як елементи тарифної сітки. Почасова та відрядна системи оплати праці. Види відрядної системи оплати праці.

Формування тарифної сітки на підприємстві, установі, організації.

Тарифний розряд та його місце у визначення розміру заробітної плати працівника.

Схема посадових окладів. ЇЇ відмінність від тарифної сітки. Порядок формування схеми посадових окладів на підприємстві.

Безтарифні системи оплати раці.

Форми виплати заробітної плати.

Локально-правове регулювання премій за трудовим правом України.

^

Тема 8. Локально-правове регулювання охорони праці


Поняття та система локально-правових актів у сфері охорони праці. Особливості опрацювання та прийняття локальних актів щодо охорони праці на підприємствах. Значення типових актів з охорони праці у забезпеченні її правового регулювання.

Локально-правове регулювання навчання, інструктажу та перевірки знань працівників із охорони праці.

Інструкції з охорони праці, їх опрацювання та узгодження.

Локально-правове забезпечення діяльності служби охорони праці та комісії з охорони праці підприємства. Локально-правове регулювання контролю й нагляду за охороною працю.

Затвердження та скасування локально-правових актів з охорони праці на підприємстві.

^

Тема 9. Юридична відповідальність за порушення локальних норм права за трудовим правом України


Юридична відповідальність учасників трудових правовідносин за недотримання чи неналежне дотримання локальних норм права.

Відповідальність роботодавців за порушення локально-правових актів.

Підстави та умови притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності за порушення локальних норм права.

Відшкодування роботодавцем та працівником матеріальної шкоди, заподіяної іншій стороні трудового договору.


Література


 1. Акопов Е.М. Локальное правовое регулирование труда на предприятиях // Правоведение. – 1989.- № 2. – С. 28-32.

 2. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование. – Л., 1985.

 3. Башмакова Н. Про статус керівника підприємства, установи, організації: деякі невирішені питання // Право України. – 1999. - № 2. – С. 86.

 4. Вкенедиктов В.С., Венедиктова В.С. Рабочее время и время отдыха по действующему законодательству о труде Украины: Учеб. Пособие – Харьков: Ун-т внутр.дел, 1998. – 51с.

 5. Венедиктова В. Регулювання ненормованого робочого часу в умовах ринкової економіки // Право України. – 1999. - № 7.

 6. Гордієнко М.І. Окремі проблеми правового регулювання робочого часу та часу выдпочинку // Кодифкація трудового законодавства України: стан і перпсективи. – К., 2000. – С. 123-126.

 7. Кашанина Т.В. Соотношение централизованного и децентрализованного правового регулирования // Правоведение. – 1991. - ;№ 4.

 8. Козак З.Я. Правове регулювання охорони праці: Навчальний посібник. – Л., 2003.

 9. Кондратьєв Р.І. Локальні норми права. – Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницьк – 2001. – Ст. 70

 10. Кондратьєв Р.И. Сочетание централизованого и локального правового регулирования трудовых отношеий. – Издательское обьединение «Вища школа», Львов 1977. – С. 145.

 11. Кондратьєв Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование. - Издательское обьединение «Вища школа», Львов 1973. – С. 159.

 12. Краснояружский С.Г. Индивидуальное правовое регулирование. Общетеоретический аспект // Государство и право. - № 3.

 13. Лобанова О.В. Додаткова відпустка за ненормований робочий день в умовах неповного робочого часу // Податки та бухгалтерський облік. - 2002. - № 73(527). – С. 20-21.

 14. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. та переробл. К.: А.С.К., 2001.

 15. Селіванов В., Діденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин // Право України. – 2000. - № 10.

 16. Трудове право України: [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 4-ет вид. переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2010. – 536 с.

 17. Трудове право України: Навчальний посібник. – Вид. – 3-тє, перероб і доп. / За ред П.Д. Пилипенка. – К.: Істина,2009. – 208 с.

 18. Трудове право України: Підручник / За ред Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во «Згнання», КОО, 2000.

 19. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики: Науково-практичне видання / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2010. – 464 с.

 20. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права.- К., 2005.

 21. Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право : учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 360 с.

 22. Киселев И. Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество). - М. : ЗАО „Бизнес-школа „Интел-Синтез” совместно с ООО „Журнал „Управление персоналом”, 2003. — 160 с.

 23. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).- К.: Атака, 2008. – 412 с.

 24. Панасюк О. Про «внутрішній трудовий розпорядок» як категорію трудового права // Право України. — 2005. — № 4. — С. 100—104.

 25. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Л., 1999.

 26. Пилипенко П.Д Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії їх діяльності» // Право України. - 1999. - № 9. – С. 81.

 27. Пилипенко П. Окремі зауваження до проекту Кодексу України про працю // Право України. - 1996. - № 9. - С. 66.

 28. Процевський А.И. Рабочее время и рабочий день по советскому трудовому праву. – М.: Госюриздат, 1963.

 29. Прокопенко В. І. Трудове право України : підручн. — [вид. 3-тє, перероб. та доповн.]. — Х. : Консул, 2002. — 528 с.

 30. Рогалева Г.А. Локальное регулирование условий труда и система источников трудового права. Монография. – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152с.

 31. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Х., 2005.

 32. Смирнов В. Н. Внутренний трудовой распорядок на предприятии.— Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1980. —159 с.

 33. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К.,2000.

 34. Сыроватская Л.А. О правовом регулировании рабочего времени. – М., 1981.

 35. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / Відп. ред. Зайчук О.В., наук. Ред. Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 36. Трудове право України : Академ. курс : підруч. / [А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хуторян. — К. : Видавництво А.С.К., 2004. — 608 с.

 37. Червяков Н.Н. Система нормативного регулирования в обществе. – М., 1998.

 38. Швайковська В.М. Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2007. — 19 с.

 39. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: монографія. — Харків : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. — 456 с.

 40. Ярхо А.В. Время отдыха. – М: Профиздат, 1980.Законодавчі акти


 1. Конституція України // Відомості Верховної ради України. - 1996. - № 30 .- ст. 141.

 2. Кодекс Законів про Працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – додаток до № 50. – ст. 375.

 3. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1992 року № 3356 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №36. - ст. 361

 4. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 38. - ст. 1889.

 5. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №17. - ст. 121

 6. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №49. - ст. 668

 7. Закон України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 року № 2436-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №32. - ст. 171

 8. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року № 137/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 34. - ст. 227

 9. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року № 2862-VІ // Офіційний вісник України. - 2011. - № 3. - ст. 168

 10. Закон України «Про відпустки» № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 2. – ст. 4.

 11. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 2. – ст. 4.

 12. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» // Відомості Верховної Ради України 1991. - № 46. – ст. 621.

 13. Постанова Кабінету міністрів України «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів» від 5 квітня 1994 року № 225 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. - № 8. – Ст. 193.

 14. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальний питань за погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213 // Баланс. – 2002. - № 9-10 (спецвипуск).

 15. Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств охорони здоров’я України, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2000 року № 204-о // Кадровик України. – 2009. - № 3.

 16. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників центрального апарату Міністерства транспорту та зв'язку України, затверджені Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 3 березня 2010 року № 120 // Відомості Міністерства транспорту та зв'язку України. – 2010. - № 5-6.

 17. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, затвердженні Постановою Центральної виборчої комісії від 12 травня 2005 року № 82.

 18. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Державного Комітету України по водному господарству, затверджені Наказом Держводгоспу України від 12 грудня 2003 року № 349 // Кадровик України, 2009. - № 3.

 19. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників центрального апарату Міністерства аграрної політики України, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 17 лютого 2004 року № 39.

 20. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників системи органів Державної судової адміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України, затверджені Наказом Державної судової адміністрації України від 30 червня 2004 року № 109/04.

 21. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників центрального апарату Державної судової адміністрації України, затверджені Наказом Державної судової адміністрації України від 30 червня 2004 року № 108/04.

 22. Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження Типових інструкцій працівників апарату місцевого суду» від 20 липня 2005 року № 86.

 23. Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Про посадові інструкції працівників» від 3 жовтня 2005 року № 36-508 // Головбух. – 2005. - № 45.

 24. Наказ Головного управління держслужби України «Про затвердження Примірних посадових інструкцій для головних спеціалістів територіальних органів Головдержслужби України» від 31 березня 2009 року № 101.

 25. Наказ Державної митної служби України «Про порядок роботи з посадовими інструкціями в митній службі України» від 25 квітня 2008 року №  428.

 26. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1, затверджений Наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29 грудня 2004 року № 336.

 27. Класифікатор професій ДК 003 2010, затверджений Наказом Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів», від 28 липня 2010 року № 327.

 28. Постанова Секретаріату ВЦРПС і Міністерства охорони здоров’я СРСР «Про затвердження Основних положень про вахтовий метод організації робіт» від 31 грудня 1987 року № 794/33-82.

 29. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 року № 7 // Праця і зарплата. – 1997. - № 23.

 30. Роз’яснення Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства праці та соціальної політики «Щодо встановлення меншої норми тривалості норми робочого часу, скороченої тривалості робочого часу, запровадження робіт на умовах неповного робочого часу та правомірності надання відпусток без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням у разі простою з незалежних від працівника причин» від 15 лютого 2001 року № 10-171 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 17.

 31. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу» від 4 жовтня 2006 року № 359 // Праця і зарплата. – 2006 року. - № 39.

 32. Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31 березня 1999 року № 44 // Праця і зарплата. – 1999. - № 11

 33. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджене Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 8. – ст. 455.

 34. Типове положення про службу охорони праці, затверджене Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 48. – ст. 3191.

 35. Типове положення про комісію з питань охорони праці, затверджене Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 березня 2007 року № 55 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 26. – ст. 1069.

 36. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене Наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 29 січня 1998 року № 9 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 14. – ст. 557.

 37. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132.

 38. Перелік робіт при виконанні яких може запроваджуватись колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, затверджений Наказом Міністерства праці України від 12 травня 1996 року № 43 // Юридична практика – 1996. - № 28.

 39. Перелік посад і робіт, що заміщуються чи виконуються працівниками з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатись письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження, обробку, продаж (відпуск), перевезення або застосування у процесі виробництва, Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, затверджений Постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань і секретаріатом Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 28 грудня 1977 року № 447/27 // Бухгалтер. – 2006. - № 10.

 40. Лист Міністерства праці України від 27 травня 2008 року № 146/06/186-88 «Щодо укладення договору про повну матеріальну відповідальність» // Баланс. – 2008. - № 54.

 41. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 року № 13 // Праця і зарплата 2000 року. - № 13.Навчальне видання


Стрепко Володимир Любомирович

кандидат юридичних наук

доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права


Локально правове регулювання трудових відносин


ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

для студентів юридичного факультету


Відповідальний за випуск – проф. П.Д. Пилипенко


Макетування -

Схожі:

Програма спецкурсу iconПрограма Спецкурсу Захист програмного забезпечення
Робоча навчальна програма спецкурсу “Захист програмного забезпечення” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009...
Програма спецкурсу iconПрограма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія
Робоча навчальна програма спецкурсу „Комп’ютерна інженерія” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Програма спецкурсу iconПрограма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний...
Програма спецкурсу iconНавчальний рік 2011/2012 Кафедра фізичної географії
Мета і завдання спецкурсу. Програма спецкурсу. Зв’язок з геофізикою ландшафтів. Предмет і об’єкт геофізики ландшафтів. Єство фізико-хіміко-біотичних...
Програма спецкурсу iconПравові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Соціальне партнерство в Україні: правові засади. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет...
Програма спецкурсу iconОповідання з історії чернівецької області програма спецкурсу для 5 класу (35 год., 1 година на тиждень) пояснювальна записка програма спецкурсу з «Оповідання з історії Чернівецької області»
Україною, розвитку регіону як полікультурного та поліконфесійного європейського феномену ХІХ ст. Звертається увага на розвиток Чернівців...
Програма спецкурсу iconПрограма Спецкурсу Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності
Робоча навчальна програма спецкурсу “Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності” складена на основі переліку спецкурсів...
Програма спецкурсу iconПублічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету
Публічна служба. Програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського...
Програма спецкурсу iconСоціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Соціальне партнерство в Україні: правові засади. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. — Львів: юридичний факультет...
Програма спецкурсу iconМіністерство освіти І науки україни
Програма розроблена на основі програми: Речицький О. Н., Бачківський І. П. Програма спецкурсу Хімія високомолекулярних сполук. –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи