Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 77.41 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата30.07.2012
Розмір77.41 Kb.
ТипДокументи
1. /ptt-prog.docМіністерство освіти І науки України

Міністерство освіти і науки України


Львівський національній університет імені Івана Франка

Затверджую__________________


Декан: д.ю.н. Бойка А.М.

Затверджую__________________

Завідувач кафедри проф.Луць Л.А.

Затверджено на засіданні кафедри


Прот. № __ від___ _______2010р.

Правотворча технікаПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

для студентів юридичного факультету


Львів 2010Тема №1 Юридична техніка


Поняття, основні ознаки та призначення юридичної техніки.

Види юридичної техніки.

Зміст юридичної техніки.

Загальні правила (прийоми) юридичної техніки.

Юридична техніка, тактика, стратегія, технологія.


Тема №2 Правотворча техніка

Характеристика правотворчої техніки в юридичній науці; історія розвитку.

Поняття та ознаки правотворчої техніки.

Види правотворчої техніки.

Поняття та ознаки законодавчої техніки.

Елементи законодавчої техніки.

Історія формування та розвитку законодавчої техніки в Україні.

Сучасний стан та пріорітетні напрямки розвитку законодавчої техніки в Україні.


Тема №3 Правила формування змісту нормативно правового акта.

Вимоги до змісту нормативно-правових актів.

Відповідність правових норм аксіологічним установкам суспільства. Право як засіб соціального компромісу.

Основні способі і прийоми (засоби) формування змісту нормативно-правових актів.

Логіка викладу матеріалу в нормативно-правових актах.

Логічні вимоги до правотворчого процесу.


Тема №4 Юридичні конструкції у правотворчій техніці. Принципи права.

Поняття та ознаки юридичних конструкцій.

Види, елементи та значення юридичних конструкцій.

Вимоги до застосування юридичних конструкцій.

Юридичні склади і правові наслідки.

Принципи права: поняття, ознаки, види.

Правила використання принципів права.

Тема №5 Юридичні дефініції, презумпції, фікції, аксіоми.

Теоретичні питання

Правові дефініції: поняття, ознаки, види.

Правила створення юридичних дефініцій, їх місце у тексті, значення.

Правові презумпції: поняття, ознаки, види.

Структура правових презумпцій, правила їх використання, значення.

Правові фікції: поняття, ознаки, види, особливості використання.

Правові аксіоми: поняття, ознаки, види, особливості використання.


Тема №6 Правила стосовно форми нормативно-правового акта. Структурні правила.

Система привил (вимог) стосовно внутрішньої форми нормативно-правового акта.

Вступна частина, основна частина, завершальна частина нормативно-правового акта.

Структурні одиниці тексту нормативно правового акта.

Заголовок та прембула як складові нормативно правового акта.

Заключення, примітка, додатки, посилання як структурні правила щодо форми нормативно-правового акта.


Тема №7 Формальні (реквізитні) правила стосовно форми нормативно-правового акта.

Обов’язкові реквізити нормативно правового акта.

Види номативно правового акта.

Орган, який приймає нормативно правовий акт; дата його прийняття та реєстраційний номер.

Прийоми і правила викладу юридичних норм в статтях нормативно-правових актів. Нормативний припис, юридична норма, стаття нормативно правового акта: співвідношення.


Тема №8 Мова нормативно-правового акта.

Вимоги до мови нормативно-правових актів.

Словесні технології в правотворчості.

Юридична термінологія.

Правила використання юридичних термінів у правотворчій діяльності.

Формально-визначені та формально-невизначені терміни в нормативно-правових актах.

Особливості використання оціночних понять при створенні нормативно-правових актів.

“Правовий стиль” як результат еволюції правотворчого процесу.

Вимоги до стилю нормативно-правових актів.


Тема №9 Правотворчі помилки.

Поняття, ознаки та види правотворчих помилок.

Основні змістовні правотворчі помилки.

Основні формальні юридичні помилки.

Методи виявлення правотворчих помилок.

Колізія і конкуренція правових норм.

Дефекти правових норм.

Типов правотворчі помилки у правовій системі України.

Засоби запобігання та подовлання помилок.


ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

Нормативні:

  • Конституція України.

  • Регламент Верховної Ради України.

  • Закон України “Про міжнародні договори” //Офіційний вісник України. – 2004. - №35.

  • Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997р..

  • Указ Президента України “Питання нормопроектного забезпечення діяльності Президента України” від 19 грудня 2007р.

  • Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України (затверджене Указам Президента України від 15 листопада 2006р.).

  • Регламент Кабінету Міністрів України (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007р.).

  • Методичні рекомендації Міністерства юстиції України щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, схвалені Постановою колегії Міністерства юстиції України №41.від 21 листопада 2000р.

  • Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів законів України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання правил нормопроектної техніки //Затверджені наказом МНС від 10 грудня 2007р. №851

Література:

Алексеев С.С. Государство и право: учеб. пособие. – М., 2006. – С.113

Алексеев С.С. Избраное. – М., 2003.

Алексеев С.С. Право: азбука – теория – филисофия: Опыт комплексного исследования. М., 1999..

Андропов В.Г. Правовая логика: структура правової норми. – Волгоград, 1999.

Бабаев В.К. Презумпции в сов. праве. – Горький, 1974.

Биля І.О. Теоретичні основи використання нормотворчої техніки. // Автор. канд. юрид. наук. - Харків. 2004.

Бюлет К. Теория языка. /Пер. з нем. – М., 1993.

Веденеев Е.К. Роль презумпций в гражданском праве. //Государство и

право.- 1998. – №2.

Власенко Н.А., Стародубцев С.В. Основы теории юридических документов. – М., 2006.

Власенко Н.Я. Язык права. – Иркутск, 1997.

Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні: історико-теортеричне дослідження. – К., 2007. – С.45-208. 309-352.

Душакова Л.А. Правовые фикции. Автор. дисс. к.ю.н. – Волгоград, 2004.

Ивин А.А. Логика норм. – М., 1973.

Иеринг Р. Юридическая техника. Пер. – М.. 1996.

Законодательная техника: Научн.- практ. Пособие. – М., 2000.

Збірник тез лекцій з питань нормопроектування //Мін. юстиції України Центр правової реформи і законопроектних робіт. – Київ. 2005.- 159С.

Карданец А.В. Преюдиции в российском праве. Автор. дисс. к.ю.н. – Н.Новгород, 2002.

Кашанина Т.В. Юридическая техника. - М., 2007. – С.19-100.

Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное нормотворчество). – М., 2009

Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества. – М., 1991.

Керимов Д.А. Законодательная техника. – М., 2000..

Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. – К., 2005. – 192С.

Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). -. К., 2004.

Колесник В.В. Оговорки в международном праве. Автор. дисс. к.ю.н. – М., 2001.

Коростей В. Проблеми правотворчості в Україні //Право України. - 2004.- №3

Луць Л.А. Загальна теорія держави і права. – К., 2007.

Косович В.М. Оцінювання й оцінки у національному й міжнародному правозахисті. – Львів. 2006. – С.70-131

Косович В.М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки. – Львів.2010. – 212 С.

Крюкова Е.А. Язык и стиль законодательных актов. Автор. канд. дисс. – М., 2003.

Леоненко Н.Т. Юридическая техника подготовки правовых актов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации. - Новосибирск. 20004.

Лашков А.С. Правотворческие ошибки. Проблеми теории и практики. //Автор. канд. юрид. наук. - Санки-Петербург. 1999.

Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. - М., 2007. – С.674-680.

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М., 2002. – С.306-307.

Муниципальное правотворчество. – М., 2000.

Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. - М., 1974. С.139

Никитин А.В. Правовые символы. Автор. дисс. к.ю.н. – Н.Новгород, 1999.

Нормография: теория і методология нормотворчества. Под ред Ю.Г. Арзамасова. – М., 2007.

Опришко В. Наукове забезпечення законотворчого процесу – вимога часу. //Віче – 1995. – №3 – С.3-13

Прадід Ю.Ф. Вступ до юридичної лінгвістики. – Сімферополь, 2002.

Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика). – Х., 2008. – С.24- 38.

Проблемы юридической техники. //Сб. ст. под ред. В.М. Баранова. – Н.Новгород, 2000.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. пос. - Львів, 2007.

Риндюк В.І. Законодавча техніка: поняття, форми, види, реалізація в Україні. //Автор. канд. юрид. наук. - Київ. 2008.

Сырых В.М. Прогнозирование эффективности норм права на стадии их разработки. //Проблемы совершенствования сов. законодательства. –М., 1987.

Теория государства и права: Хрестоматия: В 2 т. /Автор. сост. В.В.Лазарев, ...- М., 2001. – Т.2. – С.203-230.

Ференц-Сороцкий А.А. Аксиомы в праве //Правоведение. – 1988. - №5.

Хворостянкіна А. Дефініції в законодавчих текстах: питання теорії. //Право України. – 2005. - №11

Циппеліус Райгольд. Юридична методологія. - К., 2004. – С.20-32. 154-159.

Черданцев А.Ф. Юридические конструкции, их роль в науке і практике

//Правоведение. – 1972. - №3.

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. – Екатеренбург, 1993.

Чухвичев Д.А. Законодательная техника: учеб. пособие. – М., 2006.

Шемчушенко Ю. Теоретичні засади концепції розвитку законодавства України //Право України, - 1996. - №8 – С.3-6.

Шмельова Г.Г. Юридичні засоби удосконалення змісту і форми законодавства //Концепція розвитку законодавства України. – К., 1996.

Шмельова Г.Г. Законодавча термінологія. Законодавча техніка. Законодавчі презумпції. Законодавчі фікції //Юридична екнцеколопедія.- Т.2. – К., 1999. – С.503-505.

Ющик О. Сутність законодавчого процесу: до методології визначення. //Право України. – 2005. - №5.

Шутак И.Д. Оговорки в законодательстве. Автор. дисс. к.ю.н. – 1994.

Язык закона /Под ред. А.С.Пиголкина. – М., 1990.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи