І. Б. «Правовий статус громадян у відносинах з органами публічної адміністрації» icon

І. Б. «Правовий статус громадян у відносинах з органами публічної адміністрації»
Скачати 130.37 Kb.
НазваІ. Б. «Правовий статус громадян у відносинах з органами публічної адміністрації»
Дата30.07.2012
Розмір130.37 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет


Затверджено на засіданні кафедри

адміністративного та фінансового права

від « » ___________2010 р.

протокол № _____

Завідувач кафедри д.ю.н. Заверуха І.Б.


«ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН У ВІДНОСИНАХ З ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ»


Програма

спецкурсу для студентів 5 курсу)

(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)


Автор:

доц. Янюк Н.В.


Львів – 2010

АНОТАЦІЯ


Становлення і розвиток прав людини має тривалу історію, що супроводжується боротьбою доктрин і традицій, характерних для тієї чи іншої країни. Однак справжній зміст вони знаходять тільки на основі принципів демократії. На такій основі стало можливим закріплення основних фундаментальних прав людини в конституціях демократичних держав. Вищою метою держави і права, як засобу реалізації державою своїх завдань і функцій, є забезпечення розвитку громадянського суспільства, охорона порядку і безпеки усіх членів цього суспільства. Держава має не лише проголосити права та свободи людини і громадянина, але й виступити їх гарантом.

У ст.3 Конституції України визначено: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави». Відповідно до цього, держава взяла на себе зобов’язання створити необхідні умови та механізм належної реалізації проголошених прав і свобод та передбачити і встановити порядок захисту порушених прав.

Саме ці моменти вказують, що одним із пріоритетних напрямів державотворчого процесу має стати запровадження якісно нового типу взаємовідносин між громадянами і органами публічної адміністрації. На жаль, Українська держава отримала у спадок державний механізм «панування» влади над людиною, і, як свідчать нинішні реалії, подолати його виявилось доволі важко. У нашому суспільстві ще не утвердилась основна істина, що органи держави є носіями делегованої народом влади, а тому мають використовувати її у публічних інтересах – задля загального блага.

Єдиний спосіб забезпечити демократичну спрямованість влади – це покласти в основу діяльності держави обов’язок дотримуватись беззаперечного пріоритету прав і свобод людини і встановити невідворотність відповідальності державних органів людини і посадових осіб за невиконання цього обов’язку. Потребує практичного запровадження принцип верховенства права, який є домінуючою цінністю сучасного цивілізаційного процесу. Зміст цілеспрямованої державної політики має бути підпорядкований завданням рішучого подолання недостатнього ступеня участі влади у вирішенні проблеми прав людини. Потрібно спрямувати діяльність органів публічної адміністрації на забезпечення реалізації прав людини і гомадянина у всіх сферах суспільного життя.

Відповідно, принцип верховенства права має стати ключовою домінантою у формуванні нової української доктрини адміністративного права. Радикальне оновлення українського адміністративного права – це нагальна життєва необхідність, котра органічно пов’язана з євроінтеграційним вибором України. Сьогодні докорінного оновлення потребує чинне адміністративне законодавство. За умови, що у законах належною мірою будуть втілюватися демократичні стандарти, це сприятиме демократизації вітчизняного адміністративного права і забезпечить його європейський рівень.

Реалізація прав і свобод людини і громадянина значною мірою залежить від організації діяльності органів публічної адміністрації і професійно підготовлених публічних службовців, які дотримуються пріоритету публічного інтересу на службі. Велике значення для підвищення ефективності забезпечення прав громадян пов’язане з розв’язанням проблем щодо правового регулювання порядку надання адміністративних послуг. Слід врахувати, що нормативно врегульовані адміністративні процедури покликані сприяюти послідовній і максимально повній реалізації громадянами прав і свобод. Таке врегулювання є серйозною перешкодою для суб’єктивізму і свавілля з боку посадових і службових осіб органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Зважаючи на пріоритетне значення адміністративних процедур у взаємовідносинах громадянина з органами публічної адміністрації необхідно активізувати роботу щодо прийняття в Україні Адміністративно-процедурного кодексу.

З метою захисту громадян від неправомірних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень необхідним заходом є удосконалення інституту адміністративного оскарження.

Належне правове урегулювання цих питань дещо зменшить потоку адміністративних справ, які надходять в адміністративні суди, що сприятиме повноті вивчення справи та ухваленню судом законних і обґрунтованих судових рішень.


^ Мета спецкурсу:

 • дослідити генезис та юридичну природу права людини, як основного мірила демократичних досягнень суспільства та визначити роль держави у забезпеченні прав і свобод громадян;

 • з’ясувати фундаментальну роль принципу верховенства права у врегулюванні суспільних відносин та засадниче значення принципу верховенства права в українській адміністративно-правовій;

 • проаналізувати європейські принципи адміністративного права і з’ясувати їх значення для національного законодавства, ознайомитись з новими концептуальними позиціями вітчизняної адміністративно-правової доктрини;

 • дослідити поняття та зміст адміністративно-правового статусу громадянина і встановити співвідношення з конституційним статусом людини і громадянина;

 • встановити складові елементи адміністративно-правового статусу громадянина, зокрема: права, свободи, обов’язки, юридичні гарантії; роз­кри­ти поняття та су­т­ність цих елементів;

 • з’ясувати поняття та зміст категорії «законні інтереси», встановити особливості використання цього терміну в національному та зарубіжному законодавстві, провести порівняльно-правовий аналіз;

 • дослідити проблеми адміністративно-процесуального статусу громадян, з’ясувати особливості процесуальної участі громадян в окремих видах адміністративних проваджень;

 • встановити форми участі громадян в адміністративно-правових відносинах та з’ясувати особливості таких правовідносин;

 • звернути увагу на особливості реалізації прав в адміністративних правовідносинах, на підставі правового аналізу національного законодавства виявити прогалини у забезпеченні особистої безпеки громадян;

 • вивчити та проаналізувати сучасний стан правового регулювання адміністративних послуг як провідного засобу реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади;

 • дослідити перспективи удосконалення організації надання адміністративних послуг громадянам з урахуванням європейських стандартів;

 • встановити форми адміністративно-правового захисту прав громадян; з’ясувати важливість інституту адміністративного оскарження;

 • охарактеризувати роль інституту адміністративно-судового захисту прав громадян та визначити шляхи удосконалення діяльності адміністративних судів з метою ухвалення законних та обґрунтованих рішень;

 • з’ясувати правозахисну роль практики Європейського суду з прав людини, встановити особливість застосування прецедентного права Європейського суду з прав людини в українському судочинстві.


^ Завдання спецкусру:

 • поглибити вивчення нових концептуальних позиції вітчизняної адміністративно-правової доктрини та нормативно-правової бази, якою регулюється статус громадянина у сфері виконавчої влади;

 • навчити студентів на основі аналізу теоретичних положень формулювати власні позиції щодо удосконалення адміністративно-правового статусу громадян шляхом законодавчого регулювання;

 • навчити студентів аналізувати і вирішувати практичні ситуації, що стосуються забезпечення прав громадян у сфері виконавчої влади;

 • навчити студентів формулювати власні пропозицій щодо удосконалення національного законодавства у сфері забезпечення прав громадян у відповідності до європейських стандартів.
^

Вимоги до підготовки магістра по спецкурсу:


 • знати нормативно-правові акти по відповідній темі;

 • опрацювати спеціальну літературу по темі;

 • давати відповіді на дискусійні питання до теми;

 • вміти формулювати власну позицію по відповідній темі.Рекомендована література для спецкурсу:

 1. Виконавча влада і адміністративне право (За заг.ред. В.Б. Авер’янова). – Київ: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002.

 2. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг.ред. проф. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003.

 3. Законные интересы / В.В. Субочев; под.ред. А.В. Малько. – М.: Норма, 2008.

 4. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / За заг.ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Наукова думка, 2007.

 5. Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві: книга друга / За заг.ред. Ю.С. Шемшученка, відп.ред.В.Б. Авер’янов. – К.: Конус-Ю, 2008.^

РОЗДІЛ 1.

ПРАВА ЛЮДИНИ І АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОТема 1. Права і свободи людини і громадянина в умовах становлення правової держави в Україні


Генезис та юридична природа прав людини. Природно-правова та позитивістська концепція прав людини.

Спрямованість на забезпечення прав громадян як основне завдання органів публічної адміністрації.

Еволюція світоглядних уявлень та сучасні європейські погляди щодо принципу верховенства права. Принцип верховенства права як цінність демократії. Шляхи утвердження принципу верховенства права.

Розвиток і нормативне закріплення принципу верховенства права у національному законодавстві.

Співвідношення принципів «верховенства права» і «законності».


^ Тема 2. Принцип верховенства права в українській адміністративно-правовій доктрині


Проблема формування нової доктрини адміністративного права. Європейська орієнтованість розвитку українського адміністративного права.

Засадниче значення принципу верховенства права в українській адміністративно-правовій доктрині.

Сучасні принципи адміністративного права та їх концептуальне значення для оновлення змісту українського адміністративного права. Європейські принципи адміністративного права: походження і значення для національного законодавства.

Права особи і адміністративне право. Спрямування адміністративного права на забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання прав громадян у відносинах з органами публічної адміністрації та шляхи його удосконалення.


^

РОЗДІЛ 2.

ПРАВА ГРОМАДЯН ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІДНОСИНАХ З ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Тема 3. Поняття і юридична природа адміністративно-правового статусу громадян
Поняття та зміст адміністративно-правового статусу громадянина. Співвідношення адміністративно-правового і конституційного статусу людини і громадянина.

Основні складові елементи адміністративно-правового статусу громадянина: права, свободи, обов’язки, юридичні гарантії. Поняття, структура та види прав, обов’язків, юридичних гарантій.

Поняття та співвідношення понять «охорона» та «захист». Превентивні та профілактичні заходи охорони. Захист прав і свобод як спосіб відновлення громадянином адміністративно-правового статусу.

Поняття та зміст категорії «законні інтереси».

Використання терміну «законні інтереси» у національному та зарубіжному законодавстві: порівняльно-правовий аналіз.

Законні інтереси як елемент правового статусу громадянина. Взаємодія законних інтересів з елементами правового статусу громадянина. Механізм трансформації законних інтересів в суб’єктивні права і суб’єктивних прав в законні інтереси.


^ Тема 4. Адміністративно-процесуальний статус громадян

Поняття і загальна характеристика адміністративно-процесуального статусу громадян. Види адміністративно-процесуальних статусів громадян.

Структура адміністративно-процесуального статусу громадян: адміністративно-процесуальна правоздатність, адміністративно-процесуальна дієздатність. Поняття і види адміністративно-процесуальних прав. Адміністративно-процесуальні обов’язки. Адміністративно-процесуальні законні інтереси та їх залежність від процесуальної ролі громадянина в конкретному адміністративному провадженні.

Правові презумпції в адміністративних провадженнях: презумпція невинуватості, презумпція правомірності дій та правової позиції громадянина.


^ Тема 5. Форми участі громадян в відносинах з органами публічної адміністрації


Основні напрями реалізації прав громадян у сфері публічних правовідносин. Підстави виникнення відносин громадян з органами публічної адміністрації. Суб’єкти ініціювання виникнення відносин. Особливості публічно-правових відносин за участю громадян.

Процедури звернення громадян з метою реалізації прав і свобод. Порядок реалізації права на доступ до інформації. Особливості реалізації прав громадян у місцевому самоврядуванні (адміністративно-правові аспекти).

Виконання громадянином обов’язків у сфері публічно-правових відносин.

Правове регулювання процедури застосування до громадян адміністративного примусу. Європейські стандарти застосування адміністративних стягнень.

Забезпеченні особистої безпеки громадян. Дозвільно-реєстраційні режими.


^ Тема 6. Адміністративні послуги як провідний засіб реалізації прав громадян у сфері публічно-правових відносин


Теоретичні питання адміністративних послуг. Співвідношення понять «публічні послуги», «муніципальні (комунальні) послуги» і «адміністративні послуги». Основні підходи щодо класифікації адміністративних послуг.

Принципи надання адміністративних послуг громадянам. Критерії оцінки надання адміністративних послуг.

Сучасний стан правового регулювання адміністративних послуг як провідного засобу реалізації прав громадян у відносинах з органами публічної адміністрації.

Європейський досвід правового регулювання та організації надання адміністративних послуг. Перспективи удосконалення організації надання адміністративних послуг громадянам в Україні з урахуванням європейських стандартів.


РОЗДІЛ 3.

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН


Тема 7. Правові засоби захисту прав громадян у сфері публічно-правових відносин


Поняття і форми захисту прав громадян у сфері публічно-правових відносин.

Роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у захисті прав громадян у сфері виконавчої влади.

Інститут адміністративного оскарження: загальні засади і перспективи удосконалення. Проблеми правового регулювання адміністративного оскарження у національному законодавстві.

Особливості порядку адміністративного оскарження в окремих органах публічної адміністрації.


^ Тема 8. Особливості судового захисту прав, свобод та інтересів громадян у публічно-правовій сфері


Інститут адміністративно-судового захисту прав громадян.

Принципи адміністративного судочинства.

Оскарження в адміністративних судах рішень, дій та бездіяльності органів публічної адміністрації, їх посадових і службових осіб.

Правова природа рішень адміністративного суду. Виконання рішень суду.

Шляхи удосконалення діяльності адміністративних судів з метою ухвалення законних та обґрунтованих рішень.


^ Тема 9. Правозахисна роль практики Європейського суду з прав людини


Поняття судового прецеденту. Види судових прецедентів.

Прецедентний характер практики Європейського суду з прав людини.

Особливість застосування прецедентного права Європейського суду з прав людини в українському судочинстві.

Проблеми виконання рішень Європейського Суду з прав людини. Шляхи удосконалення механізму виконання рішень. Європейського Суду з прав людини.


Перелік питань на модуль:

 1. Природно-правова та позитивістська концепція прав людини.

 2. Забезпечення прав громадян як основне завдання органів публічної адміністрації.

 3. Нормативне закріплення принципу верховенства права у національному законодавстві.

 4. Співвідношення принципів «верховенства права» і «законності».

 5. Нові концептуальні позиції вітчизняної адміністративно-правової доктрини.

 6. Принцип верховенства права в українській адміністративно-правовій доктрині.

 7. Сучасні принципи адміністративного права.

 8. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу громадянина.

 9. Співвідношення адміністративно-правового і конституційного статусу людини і громадянина.

 10. Структура адміністративно-правового статусу громадянина.

 11. Поняття та співвідношення понять «охорона» та «захист».

 12. Поняття та зміст категорії «законні інтереси».

 13. Поняття і загальна характеристика адміністративно-процесуального статусу громадян.

 14. Структура адміністративно-процесуального статусу громадян.

 15. Правові презумпції в адміністративних провадженнях.

 16. Форми участі громадян у відносинах з органами публічної адміністрації.

 17. Особливості публічно-правових відносин за участю громадян.

 18. Процедури звернення громадян з метою реалізації прав і свобод.

 19. Порядок реалізації права на доступ до інформації.

 20. Особливості реалізації прав громадян у місцевому самоврядуванні (адміністративно-правові аспекти).

 21. Правове регулювання процедури застосування до громадян адміністративного примусу.

 22. Європейські стандарти застосування адміністративних стягнень.

 23. Забезпеченні особистої безпеки громадян.

 24. Поняття і види адміністративних послуг.

 25. Співвідношення понять «публічні послуги», «муніципальні (комунальні) послуги» і «адміністративні послуги».

 26. Принципи надання адміністративних послуг громадянам.

 27. Перспективи удосконалення організації надання адміністративних послуг в Україні.

 28. Поняття і форми захисту прав громадян у сфері публічно-правових відносин.

 29. Роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у захисті прав громадян у відносинах з публічною адміністрацією.

 30. Інститут адміністративного оскарження.

 31. Публічно-правова сфера функціонування адміністративної юстиції.

 32. Правова природа рішень адміністративних судів.

 33. Поняття і види судових прецедентів.

 34. Прецедентний характер практики Європейського суду з прав людини.

 35. Особливість застосування прецедентного права Європейського суду з прав людини в українському судочинстві.Схожі:

І. Б. «Правовий статус громадян у відносинах з органами публічної адміністрації» iconТема конституційно-правовий статус людини І громадянина у зарубіжних країнах
Політично-правові ос-ви взаємовідносин між д-вою та особою. Права І свободи громадян: загальна хар-ка
І. Б. «Правовий статус громадян у відносинах з органами публічної адміністрації» iconПитання для іспиту з дисципліни “Господарське законодавство”
Правовий стату об'єднання підприємств. 10. Правовий статус господарських товариств
І. Б. «Правовий статус громадян у відносинах з органами публічної адміністрації» iconТема: „ Міжнародне морське право” План
Територіальне море. Ширина територіальних вод та методи її відрахування. Правовий режим територіальних вод. Правовий статус прилеглої...
І. Б. «Правовий статус громадян у відносинах з органами публічної адміністрації» iconТема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу
Статус центрального банку І основна мета його діяльності. Правовий статус центрального банку. Основний правовий акт, що регулює діяльність...
І. Б. «Правовий статус громадян у відносинах з органами публічної адміністрації» iconПерелік категорій громадян, які мають пільги при поселенні або проживанні у гуртожитках вищих навчальних закладів
Згідно Закону України "Про статус І соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
І. Б. «Правовий статус громадян у відносинах з органами публічної адміністрації» iconVii запитання до заліку
Правовий статус господарських судів в Україні, їх роль в умовах формування ринкових відносин
І. Б. «Правовий статус громадян у відносинах з органами публічної адміністрації» iconViii. Запитання до заліку
Правовий статус господарських судів в Україні, їх роль в умовах формування ринкових відносин
І. Б. «Правовий статус громадян у відносинах з органами публічної адміністрації» iconДокументи
...
І. Б. «Правовий статус громадян у відносинах з органами публічної адміністрації» iconДокументи
...
І. Б. «Правовий статус громадян у відносинах з органами публічної адміністрації» iconТема Правоутворення. Джерела права План
Види джерел права: нормативно-правовий акт, правовий звичай, нормативно-правовий договір, правовий прецедент, релігійно-канонічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи