Теоретичні питання icon

Теоретичні питання
Скачати 113.14 Kb.
НазваТеоретичні питання
Дата30.07.2012
Розмір113.14 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА. ПРЕДМЕТ ТА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Загальна характеристика екологічних проблем у світі та в Україні. Роль права на шляху їх вирішення. Еколого-правова політика України на сучасному етапі розвитку.

 2. Становлення та розвиток екологічного права України.

 3. Поняття та предмет екологічного права.

 4. Об'єкти екологічного права.

 5. Методи правового регулювання в екологічному праві.

 6. Принципи екологічного права України.

 7. Система екологічного права, його співвідношення з іншими галузями права.

 8. Екологічне право як наука і навчальна дисципліна.

 9. Поняття, система та особливості джерел екологічного права.

 10. Конституція України як джерело екологічного права.

 11. Закони України в системі джерел екологічного права. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» як джерело екологічного права.

 12. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права.

 13. Роль судової практики у регулюванні екологічних відносин.

 14. Міжнародно-правові норми у системі джерел екологічного права.^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ

 1. Які основні напрямки екологічної політики України?

 2. Сформулюйте визначення та проведіть співвідношення понять: “природа”, “навколишнє природне середовище”, «навколишнє середовище” “довкілля”.

 3. Проаналізуйте різноманітні підходи стосовно назви екологічного права?

 4. Спробуйте аргументувати перейменування екологічного права на право довкілля.

 5. Які суспільні відносини формують предмет права довкілля?

 6. Назвіть основні ознаки методу права довкілля.

 7. Які принципи права покладено в основу регулювання відносин у сфері довкілля?

 8. Як Ви розумієте принцип (концепцію) сталого розвитку? Як принцип сталого розвитку може бути реалізований в Україні?

 9. Які функції виконує екологічне право України?

 10. Розмежуйте систему права довкілля як галузі права від системи законодавства про довкілля та системи науки права про довкілля.

 11. Співвідношення екологічного та інших галузей соціального права.

 12. Які характерні риси і ознаки правової норми? Нормативного акта? Індивідуального акта? Що таке "екологізовані" правові норми?

 13. В чому суть концепції "екологічного дерева"?

 14. Співвідношення екологічного та природноресурсового законодавства?

 15. Сформулюйте визначення поняття "екологічні стандарти", назвіть їх види. Чи можна віднести екологічні стандарти до джерел екологічного права?

 16. Яка роль відомчих нормативно-правових актів в регулюванні екологічних відносин?

 17. Чи можна вважати джерелами екологічного права рішення Конституційного Суду України?

 18. Яка різниця між міжнародним договором, угодою, конвенцією, хартією і протоколом?

 19. Які джерела міжнародного права є юридично обов’язковими? Наведіть приклади міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод в галузі охорони навколишнього середовища.^ ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ

1. Мешканці с.Лисиничі звернулися до суду з позовом до агрофірми “Провесінь” про відшкодування збитків, заподіяних їх здоров’ю внаслідок періодичного спалювання агрохімікатів, що спричиняє забруднення атмосферного повітря та легеневі і шкіряні захворювання населення.

Суд відмовив у задоволенні позову на тій підставі, що в законодавстві відсутні спеціальні норми по відшкодуванню збитків, заподіяних здоров’ю внаслідок забруднення навколишнього середовища, а також тому, що не доведений факт причинного зв’язку між забрудненням повітря і захворюванням населення.

Визначити коло суспільних відносин. Якими нормативними актами вони регулюються? Чи підлягає позов задоволенню?


2. При обговоренні пакету нормативних документів з приводу проведення земельного аукціону у м. Львові, на сесії міської Ради декілька депутатів поставили на голосування питання про можливість і законність передачі земельних ділянок рекреаційного призначення у приватну власність, вважаючи, що це суперечить чинному екологічному законодавству.

Визначити коло суспільних відносин. Вирішити питання та обґрунтувати відповідь.


3.Мешканці вулиць Склозаводська та Мусоргського, що проживають в санітарній зоні склозаводу, звернулися до благодійного фонду “Екологія Право Людина” за допомогою у справі відселення із санітарної зони, оскільки забруднення повітря піском та агресивним пилом, а також шумове забруднення значно перевищує встановлені нормативи, що підтверджується висновком санепідстанції. На адміністрацію заводу неодноразово накладалися адміністративні стягнення і видавалися приписи щодо усунення порушень законодавства, але ситуація не змінилася.

Які види відповідальності передбачені за вказані порушення? Як можна вирішити справу за допомогою еколого-правових інструментів?

4. Товариство з обмеженою відповідальністю, що діє на території Львівської області, здійснює підприємницьку діяльність щодо ввезення на територію України та реалізації вторинної сировини з європейських країн. Міська Рада, на території якої функціонує підприємство, прийняла рішення про заборону його діяльності, оскільки вона суперечить чинному законодавству в частині завезення в Україну особливо токсичних та екологічно небезпечних відходів.

Юристи підприємства, звернулися до суду з позовом про визнання цього рішення незаконним, оскільки воно обмежує його господарську діяльність.

Визначити коло суспільних правовідносин. Якими нормативно-правовими актами регулюються відносини щодо діяльності у сфері поводження з відходами? Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу.

5. Сільська рада прийняла рішення, на підставі якого оголосила через засоби масової інформації про проведення земельного аукціону.

Старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища звернувся до голови сільської ради з пропозицією не пропонувати на продаж земельної ділянки розміром 7400 кв. м для культурно-оздоровчого та рекреаційного призначення, оскільки в гумусному шарі ґрунтів, як свідчать дані останніх перевірок, виявлено перевищення в 26 раз радіонуклідів та деяких токсичних речовин понад норму в 70 раз.

Ця пропозиція була відхилена і вказана земельна ділянка за наслідками аукціону була продана товариству з обмеженою відповідальністю "Контакт", яке здійснює господарську діяльність по виробництву жіночих парфумів. На вказаній ділянці було збудовано літній комплекс відпочинку для працівників та товариства. Перший літній сезон відпочинку показав, що значна частина відпочиваючих скаржилася на погіршення здоров’я від перебування в зоні відпочинку. Тому ТзОВ "Контакт" звернулося з позовом до господарського суду про визнання аукціону та договору купівлі-продажу недійсними, оскільки об’єктом цієї угоди стали екологічно небезпечні території.

Визначити коло суспільних правовідносин; чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу.

6. Громадяни, що проживають у районному центрі, звернулася до прокуратури району з проханням подати до місцевого суду позов про припинення діяльності українсько-німецького підприємства з виробництва шкіряних виробів, оскільки воно створює екологічно небезпечні умови для їх проживання.

У процесі підготовки матеріалів вказані дані підтвердили органи санітарно-епідемічного нагляду та державного екологічного контролю. Довідавшись про можливість закриття підприємства, його працівники влаштували страйк, вважаючи, що припинення діяльності єдиного в місті заводу позбавить їх робочих місць і засобів існування. Свої вимоги вони письмово довели до прокурора району.

Визначити коло суспільних правовідносин. Обґрунтувати наступні дії прокурора району. Вирішити справу.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – С.14-29.

 2. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для вузов. – М.: Норма-Инфра, 2001. –С.3-20.

 3. Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических учебных заведений. – М.: Юристъ, 1998. –С.4-1.

 4. Бринчук М.М. О понятийном аппарате экологического права // Государство и право. – 1998. – №9. – С. 20-28.

 5. Державна екологічна політика за роки незалежності України і шляхи подальшого її розвитку. Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. К., 1999. – C. 5-9.

 6. Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; за ред. П.Д.Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. С. 3-15

 7. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ.навч.закладів / А.П.Гетьман В.К.Попов, М.В.Шульга та ін.; за ред.А.П.Гетьмана та М.В.Шульги – Харків.: Право, 2009. –С.3-27.

 8. Екологічне право України: Академічний курс./ Під. ред. Шемшученка Ю.С./ К.2008

 9. Екологічне право України. Під. Ред. Кобецької.Вид. Юрінкомінтер.,К.2007

 10. Мунтян В.Л. Правова охорона природи УРСР. Навч. пос. – К.: “Вища школа“, 1982.

 11. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина. 2005. – с.3-50.

 12. Петров В.В. Экологическое право России. – М.: Изд-во БЕК, 1995. –С.5-56.

 13. Пилипенко П.Д. Про поняття права довкілля. Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції(лютого 2008 р.)- Львів: юридичний факультет ЛНУ ім.. Івана Франка

 14. Пилипенко П.Д. Щодо проблеми об’єктів у правовідносинах довкілля. Вісник ЛНУ ім.. Івана Серія юридичного факультету 2008р. Випуск 47 с.145

 15. Чаусова Л. Поняття і особливості принципів екологічного права // Право України. – 1997. – №11. – С.51-55.

 16. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 57-80.

 17. Федорович В.І. Співвідношення земельного та екологічного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого) Л.2005. С.282-284.

 18. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для вузов. – М.: Норма-Инфра, 2001.

 19. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006 . – 192 с

 20. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ.навч.закладів / А.П.Гетьман В.К.Попов, М.В.Шульга та ін.; за ред.А.П.Гетьмана та М.В.Шульги – Харків.: Право, 2009. –С.3-27.

 21. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2008. – С.25.

 22. Костицький В. Екологія перехідного періоду: Право, держава, економіка. київ, 2001, Український інформаційно-правовий центр. С.46-50.

 23. Петров В.В. Экологическое право России. – М.: Изд-во БЕК, 1995.

 24. Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; за ред. П.Д.Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. С. 34-45.

 25. Малишко М. Актуальні пробеми розвитку і кодифікації екологічного законодавства // Право України. – 1993. – №7-8. – С.22-25.

 26. Попов В., Шульга М., Шахов В., Разметаєв С. Нові підходи до кодифікації екологічного законодавства України // Право України. – 1992. – №3. – С. 17 – 20.

 27. Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине. К.:2001. С. 243-321.

 28. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища. Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Дж. Бонайн. Підручник / Під заг. ред. – Львів. Вид. центр ЛНУ, 2002.

 29. Балюк Г. І. Проблеми кодифікації та реалізації екологічного законодавства України // Фіксований виступ на круглому столі: “Екологічний кодекс: міфи та реальність”. Київ, 12-13 травня 2005 року. – К.: 2005. - 7 с.

 30. Бобкова А. Перспективи розвитку екологічного законодавства // III Всеукраїнська конференція "Стан кодифікаційного процесу в Україні: системність, пріоритети, уніфікація“. – Київ, 1995. – С.81-82.

 31. Костицький В.В. Конституційне регулювання охорони довкілля: український та світовий досвід // ПУ. – 2003. № 4. С. 181-185.

 32. Малышева Н.Р. Гармонизация экологического законодательства. - Киев, 1996.ЗАКОНОДАВСТВО

 1. Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України . – 1996. – №30. – Ст.141.

 2. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст.546.

 3. Про екологічну мережу України. Закон України від 24 червня 2004 // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 45.

 4. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року. Закон України від 21.12.2010р.// Офіційний вісник України вiд 24.01.2011 - 2011 р., № 3, стор. 13, стаття 158, код акту 54464/2011

 5. Про затвердження Основних напрямів державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. №188/09-ВР // Голос України. – 1998. – 4 квітня.

 6. Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 577-р. // Урядовий кур'єр вiд 27.07.2011 - № 135.

 7. Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України . – 1996. – №30. – Ст.141.

 8. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст.546.

 9. Про екологічну експертизу. Закон України від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №8. – Ст.54.

 10. Про екологічну мережу України. Закон України від 24 червня 2004 // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 45.

 11. Земельний кодекс України від 25.10.2001 // Відомості Верховної Ради України 2002, N3-4 від 25.01.2002, ст.27.

 12. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №24. – Ст.189.

 13. Лісовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №17. – Ст.99.

 14. Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №36. – Ст.340.

 15. Про охорону атмосферного повітря. Закон України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №50. – Ст.678.

 16. Про тваринний світ. Закон України від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №14. – Ст. 97.

 17. Про природно-заповідний фонд. Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №34. – Ст.502.

 18. Про відходи. Закон України від 5 березня 1998 р. // Голос України. – 1998. – №70. – 14 квітня.

 19. Про рослинний світ. Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №22-23. – Ст.198.

 20. Про зону надзвичайної екологічної ситуації. Закон України від 13 липня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – №42. – 2000. – Ст.348.

 21. Про об’єкти підвищеної небезпеки. Закон України від 18 січня 2001 р. // Голос України. – 2001. – 6 березня.

 22. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Закон України від 8 лютого 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №12. – Ст.10.

 23. Про поводження з радіоактивними відходами. Закон України від 30 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №27. – Ст.199.

 24. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань. Закон України від 14 січня 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – №33-34. – 19 лютого.

 25. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Закон України від 24 лютого 1994 р. // Голос України. – 1994. – 8 квітня.

 26. Про транскордонне співробітництво. Закон України від 24 червня 2004 // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 45.

 27. Про екологічний аудит. Закон України від 24 червня 2004 // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 45.

 28. Основи законодавства України про охорону здоров’я // Голос України. – 1992. – 15 грудня.

 29. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

 30. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

 31. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131

 32. Про захист прав споживачів. Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №1. – Ст.1.

 33. Про місцеве самоврядування. Закон України від 21 травня 1997 р. // Урядовий кур’єр. – 1997. – №107-108. – 14 червня.

 34. Про місцеві державні адміністрації. Закон України від 5 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – №20-21. – 1999. – Ст.190.

 35. Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Постанова Верховної Ради України №2991-XII від 20 жовтня 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №46. – Ст.637.

 36. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Указ Президента від 09.12.2010.№1085/2010 // Офіційний вісник України вiд 17.12.2010 - 2010 р., № 94, стор. 15, стаття 3334, код акту 53839/2010.

 37. Про практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004р. № 17.

 38. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди. Постанова Пленуму Верховного суду України від 27.03.92 (із змінами і доповненнями) // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. – К.: Укр. Правн. Фунд. Вид-во “Право“, 1995. – Ч.1. – С.90-109.

Схожі:

Теоретичні питання iconЗатверджую
Теоретичні погляди на питання розвитку мовленнєвої функції у дітей дошкільного віку. Теоретичні та практичні задачі логопедії, їх...
Теоретичні питання iconПитання до заліку та екзамену з курсу «Сучасний бальний танець» Теоретичні питання
Розвиток нового напрямку в танцювальній музиці – джаз, та його вплив на подальший розвиток танцювальної культури ХХ ст
Теоретичні питання iconА. Los, O. A. Obukhova
У навчальному посібнику викладений матеріал для самостійної підготовки студентів до практичних занять з фізіології з розділу “Фізіологія...
Теоретичні питання iconА. Los, O. A. Obukhova
У навчальному посібнику викладений матеріал для самостійної підготовки студентів до практичних занять з фізіології з розділу “Фізіологія...
Теоретичні питання iconДек магістри Теоретичні питання

Теоретичні питання iconМодуль 1 ЗМІСТОВНИЙ модуль 1 загальні питання травматології та ортопедії практичне заняття №1 Тема: Введення в спеціальність. Особливості обстеження травматологічних та ортопедичних хворих
Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття №1 – 2 год
Теоретичні питання icon16 квітня 2011 року взяти участь у науково-практичній конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права»
Теоретичні та практичні питання адміністративного права і процесу, фінансового права, господарського права і процесу
Теоретичні питання iconІ. Теоретичні питання
Порядок обчислення страхового стажу у солідарній системі пенсійного забезпечення
Теоретичні питання iconПитання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення»

Теоретичні питання iconТеоретичні питання до модулю №3 “Грудна, серцева, ендокринна хірургія, основи трансплантації легень, серця”

Теоретичні питання iconТеоретичні питання
Зобразити схематично систему планів підрозділів підприємства в умовах дивізіональної структури І проаналізувати їх
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи