Проаналізуйте Постанову Верховної Ради Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій І об’єктів у разі порушення ними закон icon

Проаналізуйте Постанову Верховної Ради Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій І об’єктів у разі порушення ними закон
Скачати 83.89 Kb.
НазваПроаналізуйте Постанову Верховної Ради Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій І об’єктів у разі порушення ними закон
Дата30.07.2012
Розмір83.89 Kb.
ТипЗакон

ТЕМА7. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Поняття та види відповідальності за екологічні правопорушення.

 2. Поняття, склад та особливості екологічного правопорушення.

 3. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

 4. Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.

 5. Відшкодування шкоди заподіяної довкіллю.

 6. Відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю чи майну громадян внаслідок екологічного правопорушення.

 7. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.

 8. Проаналізуйте Постанову Верховної Ради “Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища”, дайте їй правову оцінку (письмово).

^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ

 1. Дайте визначення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

 2. назвіть особливості екоправової відповідальності. Наведіть аргументи «за» і «проти» її існування.

 3. Назвіть специфічні санкції екоправової відповідальності.

 4. У чому суть такс як інструменту відшкодування екологічної шкоди.

 5. Визначте особливості та елементи складу екологічного правопорушення.

 6. Які особливості відшкодування моральної шкоди завданої в результаті забруднення довкілля.

^ ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ

1. Керівництво заводу "Автонавантажувач" не ввело нове складне очисне обладнання, оскільки не мало відповідних спеціаластів і проводило скидання стічних вод у ріку без очистки, що призвело до значного погіршення стану води в річці.

Які види відповідальності передбачені за забруднення вод? Де встановлений перелік екологічних правопорушень та санкції за них?

2. В результаті прориву нафтопроводу, який належить концерну "Оріана", та розливу нафтопродуктів було заподіяно значної шкоди забрудненням прилеглих земель та озера, з якого жителі с.Вишенька забирали воду для сільськогосподарських потреб та яке використовували для рибної ловлі і рекреаційних потреб.

Яка відповідальність передбачена в діючому законодавстві за такі діяння?

3. Гірничодобувному підприємству із земель сільськогосподарського підприємства було надано земельну ділянку для розробки корисних копалин у тимчасове користування. По завершенню встановленого строку діяльність гірничодобувного підприємства була припинена, земельна ділянка не приведена у стан, придатний для використання за цільовим призначенням.

Які порушення законодавства допущені в даному випадку? Які види відповідальності передбачені в законодавстві?

4. Громадянам м.Радехова стало відомо, що в їх місті планується будівництво заводу білково-вітамінних препаратів, який може мати значний негативний вплив на здоров'я населення. Вони звернулися в міську Раду народних депутатів із проханням надати їм інформацію про будівництво заводу. Міська Рада відмовила у наданні інформації, мотивуючи, що проектні матеріали ще не готові. Крім того громадянам стало відомо, що проект затверджений без позитивного висновку екологічної експертизи.

Дайте правовий аналіз ситуації. Що слід зробити громадянам? Чи є у діях міської Ради склад екологічного правопорушення?

5. Лісгосп пред'явив позов громадянину Нестеренку. про відшкодування шкоди, заподіяної самовільною порубкою лісу і випасанням худоби в лісі. Відповідач позову не визнав і пояснив, що він мав на це дозвіл лісничого Гелиша. У суді було встановлено, що лісничий надавав громадянам ділянки лісу для заготівлі деревини та здійснення інших видів лісокористування.

Хто повинен нести відповідальність у даному випадку? Які види відповідальності слід застосувати?


ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого-правова відповідальність. – К., 1991.

 2. Балюк Г.І. Поняття “ядерного” та “радіаційного правопорушення” як підстави юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії// В кн. Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні. Розділ І. Конституційно-правові засади реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні, – К., КНУ ім. Т. Шевченка, 2004, – с.21-24

 3. Боровська І. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля // Право України. – 2004. - № 9. – С. 58-60.

 4. Власенко В.В. До питання про відповідальність володільців джерел підвищеної екологічної небезпеки. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Вип. 43. – С. 63 – 68.

 5. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля України: Проблеми теорії, застосування та розвитку кримінального законодавства. – К.: Верховна Рада України. Інститут законодавства, 2002. – 660с

 6. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2008.

 7. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ.навч.закладів / А.П.Гетьман В.К.Попов, М.В.Шульга та ін.; за ред.А.П.Гетьмана та М.В.Шульги – Харків.: Право, 2009. –С..

 8. Ивакин В.И. Теория юридической ответственности за экологические правонарушения и практика ее осуществления. – М.: право и государство, 2004. – 257с.

 9. Котелевець А. В. До питання про визначення шкоди, заподіяної довкіллю // Вісник Верховного Суду України. – 2005. - № 6 (58). – С. 39-38.

 10. Кравченко С.Н. Имущественная ответственность за нарушение природоохранительного законодательства. – Львов: Вища школа, 1979. – 184 с.

 11. Краснова М.В. До питання компенсації шкоди за екологічним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 53. – С. 88 – 90.

 12. Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти // Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 „Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право” / М.П. Куцевич.– К., 2007. – 20 с.

 13. Куян І.А. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення // Дис. автореф. дис. на здобуття канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”. – К., 2001. – 15 с.

 14. Навроцкий В.О. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони природи. – Львів, 1996.

 15. Петров В.В. Экологические преступления: понятия и составы // Государство и право. – 1993. – №8. – С.88-99.

 16. Петров В.В. Экологическое право России. – М.: Изд-во БЕК, 1995. – 557 c.

 17. Поліщук Г. Кримінально-правова характеристика злочинів проти довкілля // Право України, 2003р., № 3.

 18. Решетник Л. Правові проблеми юридичної відповідальності в галузі екології // Право України 2003р., № 8.

 19. Хіміч О. Адміністративне-екологічне правопорушення: проблемні питання // Право України, 2003р., № 4.

 20. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. – К. Наук. думка. 1989.


ЗАКОНОДАВСТВО

 1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

 4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131

 5. Кодекс Законів про Працю України. – Кодекси України. – Книга 2. – К., 1997.

 6. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст.27.

 7. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст.189.

 8. Лісовий кодекс України в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - N 21. Ст. 170.

 9. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - N 36. - Ст. 340.

 10. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст.546.

 11. “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” Закон України від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 12. – Ст.95.

 12. “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення” Закон України від 13 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст.96.

 13. “Про захист прав споживачів” Закон України в редакції Закону України вiд 01 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України – 2006. – № 7. – Ст. 84.

 14. Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Постанова Верховної Ради України №2991-XII від 20 жовтня 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №46. – Ст.637.

 15. Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. №554 // ЗП Уряду України. – 1995. – №10. – Ст.252.

 16. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004р., № 17.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України” від 19 квітня 1993 р. N 287 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - N 10. - Ст. 195.

 18. Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. №966 // ЗП Уряду України. – 1996. – №12. – Ст.453.

 19. Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1998 р. №521 // Офіційний вісник України. – №16. – 1998. – Ст.600.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу” від 23 липня 2008 р. N 665 // Офіційний вісник України. – 2008. - N 56. - Ст. 1868.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів” від 8 квітня 1999 р. N 559 // Офіційний вісник України. - 1999. - N 14. - Ст. 579.

 22. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу” від 19 січня 1998 р. N 32 // Офіційний вісник України. - 1998, N 3. – ст. 96.

 23. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)” від 27 грудня 2008 р. N 1139 // Офіційний вісник України. - 2008. - N 100. - Ст. 3330.

 24. Постанова Кабінету Міністрів України “ Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” від 14 січня 2009 р. N 16 // Офіційний вісник України. – 2009. - N 4. - Ст. 100.

 25. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” 27 грудня 2008 р. N 1164 // Офіційний вісник України. – 2009. – N 4. - Ст. 99.

 26. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них” // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. - N 10. - Ст. 318.

 27. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Зелену книгу України” від 29 серпня 2002 р. N 1286 // Офіційний вісник України. – 2002. - N 36. - Ст. 1692.

 28. Постанова Кабінету Міністрів України “Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України” від 1 червня 1993 p. N 399 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - N 11,. - Ст. 226.

 29. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету лісового господарства України “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)” від 18 липня 2007 року N 332/262 // Офіційний вісник України. – 2007. - N 58. - Ст. 2319.

Схожі:

Проаналізуйте Постанову Верховної Ради Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій І об’єктів у разі порушення ними закон iconЗакон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року // Відомості Верховної Ради України. 1996....
Проаналізуйте Постанову Верховної Ради Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій І об’єктів у разі порушення ними закон iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Проаналізуйте Постанову Верховної Ради Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій І об’єктів у разі порушення ними закон iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій
Проаналізуйте Постанову Верховної Ради Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій І об’єктів у разі порушення ними закон iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій
Проаналізуйте Постанову Верховної Ради Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій І об’єктів у разі порушення ними закон iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Проаналізуйте Постанову Верховної Ради Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій І об’єктів у разі порушення ними закон iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Проаналізуйте Постанову Верховної Ради Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій І об’єктів у разі порушення ними закон iconЗакон україни про оподаткування прибутку підприємств ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 4, ст. 28 )

Проаналізуйте Постанову Верховної Ради Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій І об’єктів у разі порушення ними закон iconЗакон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків» №3024-vi від 15. 02. 2011 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України // www rada gov ua
Закон України «Про банки І банківську діяльність» від 12. 2000 р. №2121-ііі // Офіційний сайт Верховної Ради України // www rada...
Проаналізуйте Постанову Верховної Ради Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій І об’єктів у разі порушення ними закон iconПро подання претендентів на призначення іменних стипендій Верховної Ради України Відповідно до Постанови Верховної Ради України від
Ш-iv рівнів акредитації, директорам наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства
Проаналізуйте Постанову Верховної Ради Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій І об’єктів у разі порушення ними закон iconПро подання претендентів на призначення іменних стипендій Верховної Ради України Відповідно до Постанови Верховної Ради України від
Ш-iv рівнів акредитації, директорам наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи