Єктів екологічної мережі (23-29. 04. 2012р.) Теоретичні питання icon

Єктів екологічної мережі (23-29. 04. 2012р.) Теоретичні питання
Скачати 63.42 Kb.
НазваЄктів екологічної мережі (23-29. 04. 2012р.) Теоретичні питання
Дата30.07.2012
Розмір63.42 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА: ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

(23-29.04.2012р.)

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Поняття та склад екологічної мережі України.

 2. Поняття, склад та загальна характеристика правового режиму природно-заповідного фонду.

 3. Правовий режим природних та біосферних заповідників.

 4. Правовий режим національних природних парків та регіональних ландшафтних парків.

 5. Правовий режим заказників.

 6. Правовий режим пам’яток природи.

 7. Правовий режим інших об’єктів природно-заповідного фонду.

 8. Порядок створення й оголошення територій та об`єктів природно-заповідного фонду.

 9. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ

 1. Які природні заповідники, біосферні заповідники та природні національні парки ви знаєте.

 2. Назвіть головні напрями діяльності державної служби заповідної справи.

 3. Назвіть повноваження служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

 4. Що таке національна екологічна мережа і з якою метою вона формується?

 5. Назвіть структурні елементи національної екологічної мережі.

 6. Які природні об’єкти та території належать до ключових територій екомережі?

 7. Назвіть сполучні території (екокоридори) національної екологічної екомережі.

 8. Яку роль виконують буферні території екомережі?

 9. Перерахуйте складові природно-заповідного фонду України.

 10. Що належить до зон з особливим режимом використання земель?

 11. Для чого виділяють відновлювані території?

 12. До складу яких категорій земель входять рекреаційні зони і які функції вони виконують?

 13. Що таке Зелена книга України та чим вона відрізняється від Червоної книги?

 14. Поняття охоронних зон та порядок їх встановлення.

 15. Які види відповідальності передбачено за порушення проти національної екологічної мережі?


^ ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ

1. Біосферний заповідник "Асканія-Нова" підпорядкований науково-дослідному інституту тваринництва степових районів, внаслідок чого частина заповідного степу використовується для випасу худоби. На відстані 2 км від кордону заповідника знаходиться аеродром малої сільськогосподарської авіації, яка, опилюючи сільськогосподарські угіддя, пролітає і над територією заповідника. Службою охорони зафіксовані випадки полювання на цінні види тварин, занесені до Червоної книги України.

Які порушення правового режиму заповідника допущені у даному випадку?

2. На території заповідника приземлився вертоліт, з якого чотири бракон'єри вивантажили дві малокаліберні гвинтівки, два карабіни системи "Маузер" і вбили сім зубрів, привезених із Біловезької пущі, і чотирьох кабанів. Всього бракон'єрами було заготовлено три тонни м'яса, чим заподіяні збитки на суму 37 тис. гривень.

Дайте правовий аналіз справи. Яка відповідальність передбачена законодавством за такі дії?

3. На території заповідної зони Шацького національного природного парку розташована тваринницька ферма, випасається худоба, в озері Луки-Перемет проводиться промисловий вилов риби.

Які порушення правового режиму національного парку допущені у даному випадку? Що таке зонування території національного парку і як від цього залежить його правовий режим?

4. У заповідній зоні Карпатського національного природного парку побудована спортивна база "Заросляк", на якій немає очисних споруд, і всі господарсько-побутові відходи стікають в ріку Прут. Дирекція спортбази на претензії адміністрації національного парку і застереження прокурора району посилається на те, що проектом очисні споруди не були передбачені, але спортбаза уклала договір з Київським науково-дослідним інститутом про розробку технології очистки стоків.

4 травня 2009 року тріснула труба, яка з'єднує цистерну з котельнею спортбази, і в Прут вилилося чотири тонни солярки, чим заподіяна значна шкода рибі у Ворохтянському форелевому господарстві.

Дайте правовий аналіз ситуації. Які заходи юридичної відповідальності слід застосувати?

5. РБУ ЛТТУ самовільно розробляє піщаний кар'єр на території пам'ятки природи місцевого значення "Кортумова гора". Управління Мінприроди видало припис начальнику РБУ про припинення розробки кар'єру. Львівське міське товариство охорони природи передало матеріали про порушення правового режиму пам'ятки природи у прокуратуру району.

Складіть відповідь прокурора. На які органи покладається охорона пам'яток природи?

ЛІТЕРАТУРА


 1. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для вузов. – М.: Норма-Инфра, 2001.

 2. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006 . – 192 с.

 3. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2007. –

 4. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2008. – 856 с.

 5. Ерофеев Б.В. Экологическое право: Учебник для вузов. – М.: Новый Юрист, 1998.

 6. Демина С.А. Правовые формы заповедной охраны природы. – М.: ВЮЗИ. – 1984.

 7. Ковтун О.М. Правові аспекти охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. – Автореферат дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2008. – 16 с

 8. Попович С.Ю.Поліфункціональне зонування національних природних парків : пошук нових ідей. Національні природні парки:проблеми становлення та розвитку. –Яремче. 2002., С225-229.

 9. Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; за ред. П.Д.Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. С. 456

 10. Ткаченко О. Право користування природними ресурсами рекреаційних зон // Право України. – 1999. – №5. – С. 62-64.

 11. Позняк Е.В. Проблеми правового забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища в межах об’єктів і територій природно-заповідного фонду України // Актуальні проблеми держави та системи права України в умовах світової глобалізації: Збірник наукових праць // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених / Ред. кол.: В.І. Курило, В.О. Шамрай та ін. – К.: Видавничий центр НАУ. – 2007. – С. 284 – 286.

ЗАКОНОДАВСТВО


 1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст.546.

 3. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція від 02 лютого 1971 р. – Іран), ратифікована Законом України від 29.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 50. – Ст. 257.

 4. Про природно-заповідний фонд. Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №34. – Ст.502.

 5. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки. Закон України від 21 вересня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – №43. – 2000. – Ст.47.

 6. Закон України "Про екологічну мережу" від 24.06.2006р.

 7. Закон України "Про екологічну експертизу" від 24.06.04 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 45.

 8. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001.

 9. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

 10. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

 11. Про затвердження Положення про водно-болотні угіддя. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1999 р. №166 // Офіційний вісник України. – №6. – 1999. – Ст.198.

 12. Про територію природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Указ Президента України від 21 лютого 2002 року.

 13. Указ Президента України «Про положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» від 13 квітня 2011 року №452/2011 // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 255, стаття 1258, код акту 56051/2011.

 14. Указ Президента України «Про Положення про Державну екологічну інспекцію України» від 13 квітня 2011 року № 454/2011 // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 272, стаття 1260, код акту 56053/2011.

 15. Про затвердження Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2000р.

 16. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. №1913 // Офіційний вісник України. – №1-2. – 2001. – Ст.25.

 17. Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 01.02.93 №3 // ІБЦ. – 1994. – №11.

 18. Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1998 р. №521 // Офіційний вісник України. – №16. – 1998. – Ст.600.

Схожі:

Єктів екологічної мережі (23-29. 04. 2012р.) Теоретичні питання iconТема 6 правове забезпечення екологічної безпеки теоретичні питання
Вимоги екологічної безпеки щодо продуктів харчування та продукції сільськогосподарського виробництва
Єктів екологічної мережі (23-29. 04. 2012р.) Теоретичні питання iconГеоекологічна характеристика регіональних екологічних коридорів (на прикладі полтавщини) Укладачі – О. М. Байрак, Н. О. Смоляр, Л. М. Булава
Розділ теоретичні засади дослідження екологічної мережі
Єктів екологічної мережі (23-29. 04. 2012р.) Теоретичні питання iconПовідомлення №1 16 квітня 2013 року в рамках Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині здоров'я нації» відбудеться науково-практична конференція молодих вчених " актуальні питання гігігєни та екологічної безпеки"
Актуальні питання гігігєни та екологічної безпеки”, організатором якої виступає ду «Інститут гігієни та медичної екології ім. О....
Єктів екологічної мережі (23-29. 04. 2012р.) Теоретичні питання iconЗатверджую
Теоретичні погляди на питання розвитку мовленнєвої функції у дітей дошкільного віку. Теоретичні та практичні задачі логопедії, їх...
Єктів екологічної мережі (23-29. 04. 2012р.) Теоретичні питання iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж
Класифікація І загальне призначення електротехнічних систем І мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний)....
Єктів екологічної мережі (23-29. 04. 2012р.) Теоретичні питання icon21. 05. 2013р на парі з екологічного права буде продовжено розгляд практичного заняття на тему «Правове регулювання екологічної мережі». Кафедра трудового, екологічного та аграрного права

Єктів екологічної мережі (23-29. 04. 2012р.) Теоретичні питання iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж
Класифікація І загальне призначення електротехнічних систем І мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний)....
Єктів екологічної мережі (23-29. 04. 2012р.) Теоретичні питання iconТеоретичні проблеми господарського договірного права
Анохіна Інесса Олександрівна Правове регулювання діяльності суб'єктів природних монополій 12. 00. 04 к 05
Єктів екологічної мережі (23-29. 04. 2012р.) Теоретичні питання iconУ. Ханас 2012р. Розклад заліково-екзаменаційної сесії І семестр 2012/2013 навчальний рік
Програмування в системах абстрактних об’єктів, проектування систем штучного інтелекту
Єктів екологічної мережі (23-29. 04. 2012р.) Теоретичні питання iconУ. Ханас 2012р. Розклад заліково-екзаменаційної сесії І семестр 2012/2013 навчальний рік
Програмування в системах абстрактних об’єктів, проектування систем штучного інтелекту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи